MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów MOSIR: Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 216142 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów MOSIR: Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów MOSIR: 1) Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 w Kielcach 2) Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie 1 wrzesnia 2015r do 30 listopada 2015r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGNiG Obrót Detaliczny Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie Region Karpacki, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72134,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 88725,72
  • Oferta z najniższą ceną: 88725,72 / Oferta z najwyższą ceną: 88725,72
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazu od 1 września 2015r zostało unieważnione z powodu, że nie złożono w nim żadnej oferty. ( art.93 ust. pkt.1 Pzp). W związku z tym , wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie mozna zachowac terminów okreslonych dla innych trybów udzielenia zamówienia(art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp)

Powrót Stron:  1