MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu sport

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Usługi Kielce: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego MOSIR w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 53, w okresie: 15.07.2015 r. do 31.08.2015 r - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 102867 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego MOSIR w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 53, w okresie: 15.07.2015 r. do 31.08.2015 r - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzątanie będzie odbywało się w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć piłkarskich - zgodnie z ustaleniami na bieżąco ewentualnie harmonogramem przedstawionym przez zamawiającego. Łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń - 194,11 m2. Powierzchnia terenów zewnętrznych przeznaczonych do sprzątania wynosi - 200 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILPEX Jacek Fąfara, ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1125,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1125,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym. Przedmiot zamówienia uzupełniającego i jego zakres jest zgodny z zamówieniem podstawowym. Podstawa prawna : art. 67. ust. 1 pkt. 6 Pzp

Powrót Stron:  1