MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzup

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 41721 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej przez jednego pracownika ochrony w następujących obiektach należących do Zamawiającego: Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2, sobota i niedziela 14:30-18:30 Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18, sobota 15:00-18:00, niedziela 9:00-12:00 w okresie: 21.03.2015 - 31.05.2015 ( z wyłączeniem weekendu świątecznego 4, 5 kwietnia 2015 r.).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K. - Lider Konsorcjum Impel, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1808,10
  • Oferta z najniższą ceną: 1808,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1808,10
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z zamówieniem podstawowym.

Powrót Stron:  1