MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwan

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 30.12.2014 r.

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie rozeznania rynku, na: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2015 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku analizy złożonych ofert w w/w postepowaniu- jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 3 KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa za cenę: 22 728,20 zł brutto rocznie

 

Poniżej – zestawienie  złożonych ofert.

Oferta nr 1

P. P. H. Sawox Jan Wolak Sp. J.

ul. Olszewskiego 6B,

25-663 Kielce

40 098,00 zł brutto

Oferta nr 2

AEC Serwis

Jolanta Komendołowicz

ul. Jurajska 2/27, 25-640 Kielce

39 852,00 zł brutto

Oferta nr 3

KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65

42-200 Częstochowa

22 728,20 zł brutto

Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HOLDING Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186,
25-705 Kielce

23 862,00 zł brutto

Oferta nr 5

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

AN-BUD Andrzej Jakubczyk

ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza

30 200,00 zł brutto

Oferta nr 6

 

Zakład Techniki Grzewczej i Serwisu Palników Zbigniew Gocał

ul. 11- Listopada 45, 28-300 Jędrzejów

31 980,00 zł brutto

Zaproszenie do składania ofert

Kielce , dnia  23.12.2014 r.

 

Znak sprawy:  N.ZP.2.26. 124 2014                                                

Zaproszenie

do składania ofert

 

1.      Zamawiający :Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2015 r.

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie rozeznania rynku.

Opis przedmiotu zamówienia:
a)  bieżąca konserwacja, kontrola pracy oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych zlokalizowanych na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

b) sporządzenie każdorazowo protokołu z przeglądu podpisanego przez osobę wykonującą przegląd, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

Szczegółowy opis usługi bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz warunki jej wykonania zawierają  załączniki nr 1 – 4 do zaproszenia.

Wykonawcy - przed złożeniem oferty  - powinni dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z charakterystyką urządzeń i pomieszczeń obiektów objętych zamówieniem.

Telefony kontaktowe do przedstawicieli poszczególnych obiektów:

- Hala Legionów Kielce, ul. Boczna 15- Dariusz Misiorowski, 662 019080

- Pływalnia „Delfin” Kielce, ul. Krakowska 2 - Dariusz Woźniak, 602 470 831

- Hotel Maraton, Kielce, ul. Boczna 15 - Krzysztof Latos,  795 437291

- Stadion Piłkarski, Hotel Stadion, Kielce ul. Ściegiennego 8 -Jacek Domoradzki, 608 078888

- Stadion Piłkarski, Kielce, ul. Szczepaniaka 29 -Paweł Wolicki, 795 452457

- Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 - Andrzej  Tłuczyński, 691 705 123

 

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

3.       Warunki udziału: Zamawiający nie uszczegóławia warunków udziału.

Podstawa oceny będzie oświadczenie Wykonawcy wg wzoru, jak w zał. nr 4 do zaproszenia

 

4.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę z wartością brutto wraz z kosztami obejmującymi całe zamówienie, należy złożyć na formularzu zestawienia ofertowego, stanowiącego zał. nr  2

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tej czynności.

Oferty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1,( I p. Sekretariat. ), 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

 

Na ofertę składają się:

 - formularz zestawienia ofertowego, stanowiącego załącznik nr  2

-  parafowany wzór umowy (  załącznik nr 3 do zaproszenia )

-  oświadczenie Wykonawcy  ( załącznik nr 4 do zaproszenia )

 

5.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

oceny ofert: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według kryterium: cena = 100%

 

6.      Termin składania ofert: 30.12.2014 r. do godziny 13.00

 

7.      Załączniki :

Opis przedmiotu zamówienia –  zał. nr 1

Zestawienie ofertowe –  zał. nr 2

Projekt umowy – zał. nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków wykonania zamówienia – zał. nr 4

 

Załączniki:

Załączniki od 1 do 4
Załączniki od 1 do 4

Powrót Stron:  1