Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Spo

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. 1 i 2

Kielce dnia 6.11.2018r

N.ZP.2.26.118.2017                                  

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro , prowadzonym  w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019 - zamówienie II częściowe.

 

1.      ZAWIADOMIENIE 

          (o wyborze oferty na cz. I.) 

Zamawiający  informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu na:

część I pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2019: została wybrana oferta  nr 3 Wykonawcy:

NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory, za cenę: 64 129,38  zł brutto ( sł: sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć 38/100)

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz. I. złożono 5 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy. Nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

CENA

w zł

PKT wg Kryterium: CENA= 100%

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

69 887,00

 

91,70

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

 

70 328,28

 

91,10

3

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

64 129,38

 

 

100,00

5

 BASSAU  Sp. z o. o. Sp.K.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

66 225,24

 

96,80

7

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp.          z o.o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

105 319,25

 

60,80

 

2.      ZAWIADOMIENIE 

          (o wyborze oferty na cz. II.) 

Zamawiający  informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu na:

część II pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w  małym i dużym basenie letnim MOSiR przy Zespole Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 w Kielcach w roku 2019: została wybrana oferta  nr 6 Wykonawcy:

BASSAU  Sp. z o. o. Sp.K. ul. Daszyńskiego 15; 46-060 Prószków;

za cenę: 12 339,72 zł brutto ( sł: dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 72/100 )

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz. II złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy. Nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

CENA

  w zł

PKT wg Kryterium CENA =100 %

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

13 095,48

 

94,23

 

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

12 608,03

 

97,87

6

BASSAU  Sp. z o. o. Sp.K.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

12 339,72

 

100,00  

8

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp.

 z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

19 686,77

 

62,60

                                                                                                 

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

 

                                                                                                                       Kielce, dnia 5.11.2018r

Informacja z otwarcia ofert - po sprostowaniu błędu  

w postępowaniu na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2019- zamówienie II częściowe

Niniejszym-Zamawiający dokonuje sprostowania błędu w oznaczeniu nazwy Wykonawcy : BASSAU  Sp. z o. o. ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków na:  BASSAU  Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków.

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

           Cena brutto w zł

Wg kryterium

Cena = 100%

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

69 887,00

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

 

70 328,28

3

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

64 129,38

 

5

 BASSAU  Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

66 225,24

7

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

105 319,25

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Wg kryterium

Cena = 100%

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

13 095,48

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

12 608,03

6

BASSAU  Sp. z o. o. . Spółka Komandytowa

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

12 339,72

8

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

19 686,77

 

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                                 Kielce, dnia 30.10.2018

25-018 Kielce ul. Żytnia 1, 

Informacja z otwarcia ofert

Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2019- zamówienie II częściowe

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

           Cena brutto w zł

Wg kryterium

Cena = 100%

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

 

69 887,00

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

 

 

70 328,28

3

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

 

64 129,38

 

5

 BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

 

66 225,24

7

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

 

105 319,25

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto w zł

Wg kryterium

Cena = 100%

1

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

 

 

13 095,48

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

 

12 608,03

6

BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

 

12 339,72

8

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

 

19 686,77

 

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji

Kielce dnia 25.10.2018r

N.ZP.2.26../2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro, prowadzonego  w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019.

 

Pytania i odpowiedzi do specyfikacji zamówienia

Niniejszym,  Zamawiający informuje, ze w dniu 25.10.2018r od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania do specyfikacji zamówienia, których treść oraz odpowiedź Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

W załączniku nr 1 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w tabeli dla Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w roku 2019:

- Krytej Pływalni DELFIN ul. Krakowska 2,

- Krytej Pływalni ORKA ul. Kujawska 18,

- Krytej Pływalni MORS ul. Marszałkowska 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31

w okresie: 01.01. - 31.12.2019 r w pozycji 4 zamawiający określa wymagane właściwości

dla środka do zwalczania glonów, grzybów, bakterii „min. udział substancji czynnej nie

mniejszy niż 20%” - czy zamawiający może doprecyzować wymagania dla tego produktu o

podanie wielkości wymaganej dawki w przeliczeniu na 1m3 lub 10 m3 wody basenowej?

Odpowiedź ad. 1.

Nie. Ponieważ  dla Zamawiającego wystarczająco istotny jest parametr minimalnej procentowej zawartości substancji czynnej w gotowym produkcie.

Pytanie 2

Nasz produkt do zwalczania glonów, grzybów, bakterii Algen Super posiada stężenie

aktywnego środka 36 %, więc prawie dwukrotnie wyższe od wymaganego. Co za tym idzie

wielkość dawki i zużycie naszego produktu jest znaczeni niższe - zatem czy zamawiający

dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganej ilości określonej w „Zestawienie ofertowe Cz. I. dla dostaw środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach w 2019 r.” poz 4 kol 3  1950 kg przez różnicę dawek pomiędzy produktem o stężeniu 20 %, a naszym Algen Super o stężeniu 36 %, która to dawka jest określona poprzez badania jako skuteczna dla działania: zwalczania glonów, grzybów, bakterii i określona została w Pozwoleniu na obrót produktem biobójczym nr 3958/10 z dnia 08.03.2010.

W załączeniu:

Pozwolenie 3958/10 z zał nr 1 Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego.

Odpowiedź ad. 2.

Nie. Ponieważ dostawa nie dotyczy ilości substancji czynnej, tylko gotowego produktu z udziałem substancji czynnej nie mniejszej niż 20%.

Zaproszenie do składania ofert

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1 

25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

Znak sprawy:  N.ZP.2.26.107.2018

Zaproszenie

do składania ofert

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro , prowadzonym na podstawie Regulaminu określającego zasady                       i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa  w art. 4 pkt.  8 ustawy Pzp ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579), stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MOSIR                                nr 41 z dnia  1 sierpnia 2016r. 

prowadzonym  w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na:

Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019.

                                                                                                                    Mieczysław  Tomala

Kielce dnia 18.10.2018r.                           ………………………………………...........

       Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Kielcach


                                              SPECYFIKACJA  ZAMÓWIENIA

 

1.      Nazwa zamówienia: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:  zamówienie jest podzielone na dwie części:

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach:

 

- Krytej Pływalni DELFIN ul. Krakowska 2,

- Krytej Pływalni ORKA  ul. Kujawska 18,

- Krytej Pływalni MORS ul. Marszałkowska 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul.  Barwinek 31        

 

 w okresie: 01.01.  - 31.12.2019 r.

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy Zespole Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 w Kielcach:

 

w okresie: 1.05. - 31.08.2019 r.

 

Szczegółowy opis zamówienia i zakresu dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają:

a)   opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  nr 1 do zaproszenia

b)   umowa , której  wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia

 

3.       Termin wykonania zamówienia: jak w pkt. 1.

 

4.       Warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej:

 

a)      posiadanie  doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych  z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda (dotyczy cz. I.)

b)      dysponowanie  minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1834, 1948, 1954) – ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ( dotyczy cz. I. i II )

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia warunków udziału:

1)   oświadczenie Wykonawcy , wg  wzoru jak w załączniku  nr 5  ( w oryginale)

 ( dotyczy cz. I. i II. )


2) wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów  czy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 ( w oryginale  ) (dotyczy  cz. I.).

Uwaga!

1. Dowodami, o których mowa są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.


3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia (tj. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (dotyczy cz. I. i II)  

 wg wzoru, stanowiącego załącznik  nr 4 ( w oryginale)


6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:


Zamawiający - oddzielnie dla  I i II części -  w pierwszej kolejności oceni warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 

7.      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty ( oddzielnie dla cz. I lub II) :

 

a) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami do tego pozwolenia ) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych  ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 242 ) na  środki:                           

- podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 130 g/l –ciecz;

- środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej,  min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20% – ciecz

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  )


8.      Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania( oddzielnie dla cz. I lub II)

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

3 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących                  w ofertach dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

 

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 5 i 8 )  nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

       to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postepowania, a  oferta  nie będzie podlegała dalszej ocenie;

 

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 7 )  nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

9.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:


1)    Ofertę należy sporządzić w postaci zestawienia ofertowego, wg zał. Nr 2.I lub 2.II

( na cz. I lub II )

Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt. 5 i 7 zaproszenia( dla każdej części oddzielnie ).

2)  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn   i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

3)       Wykonawca może złożyć oferty na obie części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I lub II)

4) Kopertę z ofertą  lub pismo przewodnie należy opisać następująco:

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach  MOSIR w Kielcach w roku 2019

 lub:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2019

adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   25-018 Kielce ul. Żytnia 

5) Oferty częściowe - w osobnych kopertach -  można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

10. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób   oceny ofert:

1)      Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

2)      Cena łączna oferty wskazana w zestawieniu ofertowym na cz. I lub II będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu.

Rzeczywiste wartości zamówienia będą wynikać z iloczynu zapotrzebowania bieżącego  określonego przez kierowników obiektów Zamawiającego oraz ceny za dostawę poszczególnych środków.

3)      Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który za wykonanie dostaw określonych w danej części zamówienia zaproponuje najniższą cenę.

4)      Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w danej części zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach;

5)      Jeżeli cena oferty  będzie zawierała oczywiste błędy rachunkowe, to Zamawiający poprawiając błędy  uzna, że: Wykonawca  prawidłowo określił cenę jednostkową  za          1 kg oferowanego produktu – wg wartości z „zestawienia ofertowego”.


10.  Termin składania ofert: 30 października do godziny 12.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu :30 października o godzinie 12.15 w pok. Nr 5 .   

12. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

     Przemysław Chmiel tel.: 41 3676838 lub  784 422 957

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.: 41  3676716 w. 16  lub 662 186 938

13. Ochrona danych osobowych  

1)      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani/na danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1; 
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres                          e-mail: iodo@mosir.kielce.pl;

§      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

§  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

§  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest wymogiem związanym z  udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym ze specyfikacja zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


2)    Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia , składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

14.  Załączniki  ( do pobrania  ze strony internetowej: www.mosir.kielce.pl)


1.      Opis przedmiotu zamówienia .

2.      Zestawienie ofertowe.

3.      Projekt umowy.

4.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

5.      Oświadczenie o spełnianiu warunków.

6.      Wykaz wykonanych dostaw.

……………………………………………………

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Zestawienie oferty
Załącznik nr 2 - Zestawienie oferty

Załącznik nr 3 Projekt umowy
Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniach
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o uprawnieniach

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Powrót Stron:  1