Wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kielce dnia 05.06.2018 r.

 

N.ZP.2.26. 38. 2018

Dot. postepowania na: Wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy  ul. Drogosza 2 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. Drogosza

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż postepowanie na w/w zamówienie zostaje  u n i e w a ż n i o n e -   ponieważ nie złożono w nim żadnej oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert

Kielce, dnia 25.05.2018 r.

 

N.ZP.2.26. N.ZP. 2.26. 34. 2018

Zaproszenie

do składania ofert

 

Zamawiający : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce

 

działając w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 tysięcy euro

 

zaprasza Wykonawców do składania ofert na:

 

Wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy  ul. Drogosza 2 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest i wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy składającej się:  podestów technicznych i  krzeseł audytoryjnych, w tym:

a) wykonanie konstrukcji trybuny prasowej z zabudową,

b)  wykonanie, dostawę i montaż podestów

c)  dostawę montaż krzeseł audytoryjnych.

d)  wykonanie  platformy dla operatora kamery i spikera

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki jego wykonania  zawiera:

a)      opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,

b)      Projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

2.       Warunki realizacji zamówienia: wykonane i dostarczone podesty i krzesła mają być montowane na trybunach hali sportowej w miejsce zdemontowanej przez Zamawiającego obecnej  trybuny prasowej.

 

3.      Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r.

 

4.      Warunki udziału: Zamawiający nie uszczegóławia warunków udziału. Ocena ich spełnienia będzie dokonana na podstawie  oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. 5.

 

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich

potwierdzenia wraz z ofertą:   

 

- oświadczenie wykonawcy - wg  załącznika nr 3

- atest higieniczny oraz sprawozdania z badań zapalności: płyty meblowej i siedzisk  

-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

 

6.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

oceny ofert:

1)         Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

2)         Cena łączna ( netto i brutto ) oferty wskazana w formularzu ofertowym – zał. nr 2  będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu.

3)         Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który  zaproponuje najniższą cenę

4)         Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

 

1.      W celu prawidłowego  skalkulowania ceny oferty, na Wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wizji lokalnej w Hali Legionów oraz dokonania niezbędnych pomiarów miejsca projektowanych trybun ( podane wymiary przedstawione na rysunkach technicznych są orientacyjne).

 

2.      Na ofertę składają się:

a) formularz ofertowy  - wg zał. nr 2

b) oświadczenie wykonawcy - wg  zał. nr 3

c)  zaakceptowany wzór umowy – wg zał. nr 4

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

e)  pełnomocnictwo/ dla osoby podpisującej ofertę o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych ( w oryginale lub potwierdzone przez notariusza)

 

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tej czynności.

 

3. Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału

oferty i załączników podpisanych przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści oferty w okno e-maila.

               

8.      Termin składania ofert:   05.06.2018 r. do godziny 11:00


9.      Załączniki :

zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami graficznymi

zał. nr 2 – formularz ofertowy

zał. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 4 - wzór umowy 

 

Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR

                                                                                                                                       

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - formularz oferty
Zał. nr 2 - formularz oferty

Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 - projekt umowy
Zał. nr 4 - projekt umowy

Powrót Stron:  1