MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Spo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na cz. I i II

Kielce dnia 17.10.2017r

ZAMAWIAJĄCY:

                                                                      

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1, 

25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro , prowadzonym  w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym  na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018 - zamówienie II częściowe.

1.      ZAWIADOMIENIE 

(o wyborze oferty na cz. I.)

Zamawiający  informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu na:

część I pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2018:

została wybrana oferta  nr 4 Wykonawcy: NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory, za cenę:  49 724,58  zł brutto ( sł: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 58/100)

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz.I. złożono  6 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy. Nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

CENA

w zł

PKT wg Kryterium: CENA= 100%

1

BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

54 152,00

91,80

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

62 684,22

79,30

3

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

52 296,72

95,00

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

49 724,58

100,00

5

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

87 563,70

56,70

6

VOLLMER – Basen Serwis Sp. z o. o.

ul. Szymanowskiego 16

59-900 Zgorzelec

81 537,24

60,90

 

2.      ZAWIADOMIENIE 

(o wyborze oferty na cz. II.)

Zamawiający  informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postępowaniu na:

część II pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w  małym i dużym basenie letnim MOSiR w roku 2018:

została wybrana oferta  nr 4 Wykonawcy: NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory,

za cenę: 6 405,45 zł brutto ( sł: sześć tysięcy czterysta pięć 45/100)

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz. II złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy. Nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

CENA

  w zł

PKT wg Kryterium 

CENA =100 %

1

BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

7 519,57

85,10

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

8 495,01

75,40

3

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

6 581,70

97,30

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

6 405,45

100,00

                                                                                                

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12 października 2017r

 

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                                 Kielce, dnia 12.10.2017

ul. Żytnia 1, 

25-018 Kielce

Informacja z otwarcia ofert

Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2018


Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Cena = 100%

Poz. w rankingu

1

BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

54 152,00 zł

3

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

62 684,22 zł

4

3

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

52 296,72 zł

2

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

49 724,58 zł

1

5

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

87 563,70 zł

6

6

VOLLMER – Basen Serwis Sp. z o. o.

ul. Szymanowskiego 16

59-900 Zgorzelec

81 537,24 zł

5

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Cena = 100%

Poz. w rankingu

1

BASSAU  Sp. z o. o.

ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

7 519,57 zł

3

2

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

8 495,01 zł

4

3

Chemi Kam  Sp. z o.o.

ul. Barlickiego 26

42-506 Będzin

6 581,70 zł

2

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

6 405,45 zł

1

 

Pytanie i odpowiedź

Kielce dnia 9.10.2017r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro, na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018.

Pytanie i  Odpowiedź Zamawiającego

Niniejszym -  w odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców, cyt:

„….- czy zamawiający dopuści środek Chlor Bas podchloryn sodu S ( w zał. pozwolenie                      i karta charakterystyki )?...”

Zamawiający informuje, że:

Wykonawcy mogą zaoferować dowolny środek biobójczy, o ile spełnia on wymogi opisu zamówienia, stanowiącego załącznik do zaproszenia. W przypadku podchlorynu sodu – ma być to podchloryn   s t a b i l i z o w a n y .

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający :                                                                                                          Kielce, dnia  3.10.2017r.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1, 

25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

Znak sprawy:  N.ZP.2.26.125.2017                                                

Zaproszenie

do składania ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)  prowadzonym  w trybie publicznego zaproszenia na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:  zamówienie jest podzielone na dwie części.

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach:

 

- Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2,

- Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18,

- Krytej Pływalni MORS przy ul. Marszałkowska 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul.  Barwinek 31         

 

 w okresie: 01.01.  - 31.12.2018 r.

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy Zespole Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 w Kielcach:

 

w okresie: 1.05. - 31.08.2018 r.

 

Szczegółowy opis zamówienia i zakresu dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają:

a)   opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  nr 1 do zaproszenia

b)   umowa , której  wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia


2.       Termin wykonania zamówienia: jak w pkt. 1.

3.       Warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej:

a)      posiadanie  doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych  z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda (dotyczy cz. I.)

b)      dysponowanie  minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1834, 1948, 1954) – ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ( dotyczy cz. I. i II )

4.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  potwierdzenia warunków udziału:

1)   oświadczenie Wykonawcy , wg  wzoru jak w zał. nr 5  ( w oryginale)

 ( dotyczy cz. I. i II. )  


2) wykaz wykonanych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów  czy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 ( w oryginale  ) (dotyczy  cz. I.).

Uwaga!

1. Dowodami, o których mowa są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia (tj. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (dotyczy cz. I. i II)  

 wg wzoru, stanowiącego załącznik  nr 4 ( w oryginale)


5.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

 

Zamawiający - oddzielnie dla  I i II części -  w pierwszej kolejności oceni warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 

6.      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty ( oddzielnie dla cz. I lub II) :

 

a) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami do tego pozwolenia ) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych  ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 242 ) na  środki:                            

- podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 130 g/l –ciecz;

- środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej,  min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20% – ciecz

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  )


7.      Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania( oddzielnie dla cz. I lub II)

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) -                            w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

3 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących                  w ofertach dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

 

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 5 i 8 nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

     –  to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postepowania, a  oferta  nie będzie podlegała dalszej ocenie;

 

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 7nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

8.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:


1)    Ofertę należy sporządzić w postaci zestawienia ofertowego, wg zał. Nr 2.I lub 2.II

( na cz. I lub II )

Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt. 5 i 7 zaproszenia( dla każdej części oddzielnie ).

2)      Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn  i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

3)       Wykonawca może złożyć oferty na obie części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I lub II)

4) Kopertę z ofertą  lub pismo przewodnie należy opisać następująco:

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach  MOSIR w Kielcach w roku 2018

 lub:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2018

adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   25-018 Kielce ul. Żytnia 1
    

5) Oferty częściowe - w osobnych kopertach -  można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

10. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób   oceny ofert:

1)      Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

2)      Cena łączna oferty wskazana w zestawieniu ofertowym na cz. I lub II będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu.

Rzeczywiste wartości zamówienia będą wynikać z iloczynu zapotrzebowania bieżącego  określonego przez kierowników obiektów Zamawiającego oraz ceny za dostawę poszczególnych środków. Ceny jednostkowe  środków pozostaną nie zmienione w okresie objętym niniejszym zamówieniem.

 

3)      Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który za wykonanie dostaw określonych w danej części zamówienia zaproponuje najniższą cenę.

 

4)  Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w danej części zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.

 

9.      Termin składania ofert:  12 października 2017r.,  godzina 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 12.15 w pok. Nr 5 .   

 

12. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

     Przemysław Chmiel tel.: 41 3676838 lub  784 422 957

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.: 41  3676716 w. 16  lub 662 186 938

 

13. Załączniki :

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia .

2.      Zestawienie ofertowe.

3.      Projekt umowy.

4.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.

5.      Oświadczenie o spełnianiu warunków.

6.      Wykaz wykonanych dostaw.

 

 

 Mieczysław Tomala

Dyrektor MOSiR   Kielce

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Zestawienie ofertowe
Załącznik nr 2 - Zestawienie ofertowe

Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uprawnieniach
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr - 5 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr - 5 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw

Powrót Stron:  1