MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Zakup , dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych –

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty

Kielce, dnia 12.05.2017 r.

 

N.ZP.2.26. 86. 2017

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro, w trybie publicznego zaproszenia, na: Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla pomieszczeń: Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , Centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim ul. Ściegiennego 8

 

1. Zawiadomienie o wyborze ofert

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku analizy złożonych ofert w w/w postepowaniu - została wybrana oferta Wykonawcy:


KLIMAT

Agnieszka Domagalska

Adam Domagalski

Al. IX Wieków Kielc 33 A

25-516 Kielce

której cena kontrolna oferty wynosi : 29 335,50

Poniżej – zestawienie  złożonych ofert.

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Cena brutto

1

KLIMAWENTECH

Marcin Brzezicki

ul. Kolonia 33

25-819 Kielce

Oferta odrzucona

2

KLIMAT

Agnieszka Domagalska

Adam Domagalski

Al. IX Wieków Kielc 33 A

25-516 Kielce

29 335,50 zł

3

KLIMANET Spółka Cywilna

Adam Jaworski, Zenon Cedro

ul. Rolna 8, 25-419 Kielce

66 051,00 zł

  

2. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w/w postepowania została odrzucona oferta Wykonawcy KLIMAWENTECH Marcin Brzezicki ul. Kolonia 33, 25-819 Kielce

 

 

Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR  

 

Pytania i odpowiedzi - 08.05.2017 r.

 

Kielce, dnia 8 maja 20017 r.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Dot. postepowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla pomieszczeń: Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , Centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim ul. Ściegiennego 8

 

Niniejszym – Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, których treść oraz  odpowiedzi na nie zamieszczamy poniżej: 

 

1. W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa, że należy zaoferować  klimatyzatory o parametrach minimalnych takich jak klimatyzator UM30.N24/ UU30W.U42 i klimatyzator  P12EN.NSJ/ P12EN.UA3. O jakich parametrach minimalnych mowa?

Odp. O wszystkich  parametrach minimalnych przykładowych urządzeń podanych w opisie przedmiotu zamówienia, jakie można znaleźć w DTR zaproponowanych przykładowych urządzeń . 

 

2. W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o tym, że należy wykonać w klimatyzację w szatni zawodników drużyny przyjezdnej i dołączać  do istniejącej wentylacji mechanicznej.  Należy rozumieć to, że należy wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne dla potrzeb klimatyzatora kanałowego? Czy należy wykonać nowe kanały dla nowej klimatyzacji kanałowej?

Odp. Należy wpiąć w istniejące kanały wentylacyjne

 

3. Na którym piętrze znajduje się szatnia zawodników drużyny przyjezdnej?

Odp. Na parterze.

 

4. Gdzie przewiduje się montaż agregatów zewnętrznych dla pomieszczenia

dowodzenia policji i szatni zawodników drużyny przyjezdnej na elewacji , na dachu czy w gruncie? Jeśli na dachu proszę podać jaki to jest dach płaski czy skośny oraz proszę podać wysokość na której znajduje się dach budynku?

Odp. Na elewacji

 

5. Instalację chłodniczą należy prowadzić w korytkach czy bruzdach?

Odp. W korytkach

 

6. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić  natynkowo czy podtynkowo?

Odp. Natynkowo

 

7. Gdzie należy odprowadzić skropliny? Czy potrzebne jest zastosowanie pompki skroplin czy możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin?

Odp. Grawitacyjne odprowadzanie skroplin - bez konieczności zastosowania pompki.

 

8. Skąd zasilane będą urządzenia klimatyzacyjne z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od dla pomieszczenia dowodzenia policji i szatni zawodników drużyny przyjezdnej.

Odp. Centrum Dowodzenia – skrzynka elektryczna z bezpiecznikami, w odl.  ok.  5mb od docelowego miejsca zamontowania klimatyzatora.

Szatnia zawodników drużyny przyjezdnej -  rozdzielnia w wentylatorni  w odl. ok. 20 mb od docelowego miejsca zamontowania klimatyzatora

 

9. Proszę podać długość instalacji chłodzenia , odprowadzenia skroplin i elektrycznej dla pomieszczenia dowodzenia policji i szatni zawodników drużyny przyjezdnej.

Odp.

1.      Instalacja chłodzenia :

Centrum Dowodzenia – ok. 4 m

Szatnia zawodników drużyny przyjezdnej – ok. 15 mb

2.      Instalacja zasilająca

Centrum Dowodzenia – ok. 5 m

Szatnia zawodników drużyny przyjezdnej – ok. 20 mb

 

10. Proszę podać długość kanałów wentylacyjnych dla potrzeb klimatyzacji kanałowej  dla szatni zawodników drużyny przyjezdnej.

Odp. ok. 20 mb

 

11. Czy w ramach systemu wentylacji w hali sportowej obok hotelu  jest dostawa oraz montaż centrali wentylacyjnej o której nie ma mowy w opisie przedmiotu zamówienia?

Odp. Nie – tylko system nawiewu, bez centrali.

 

12. Klimatyzatory dla pomieszczenia dowodzenia policji i szatni zawodników drużyny przyjezdnej mają być sterowane przewodowo czy bezprzewodowo?

Odp. Bezprzewodowo, z pilota.

 

13. Czy w cenie  oferty należy uwzględnić koszt przeglądów okresowych w  czasie trwania 2 letniej gwarancji zarówno klimatyzacji jak i wentylacji? Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Odp. Nie.

 

14. Należy zaoferować wentylator napowietrzający o jakim wydatku? Czy decyzja w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy?

Odp. Vide- pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia.

 

15.  Z czego wykonane są ściany oraz sufity w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odp. Ściany – żelbet, Porotherm. Sufity -  podwieszane.

 

 

Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR  

 

 

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1

Kielce, dnia 8 maja 2017 r.

N.ZP. 2.26.82.2017

 

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla pomieszczeń: Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , Centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim ul. Ściegiennego 8


Niniejszym – Zamawiający zmienia treść pkt. I. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, w ten sposób, że:

 

1.      W  rozdz. . I. po pkt. 3  dodaje się zadanie w brzmieniu:

 

„…W ramach zamówienia należy zdemontować istniejące 3 szt, skrzynek nawiewnych i 4 szt. skrzynek wyciągowych w ich miejsce zakonotować nowe kompletne skrzynki rozprężne.    

Następnie należy zamontować na istniejącym kanale jednostkę wewnętrzną zintegrowaną z kanałem nawiewnym….”

 

2.      W rozdz. II skreśla się pkt. 6)

 

Pozostała treść załącznika nr 1 nie ulega zmianie.

 

 

W załączeniu ( do pobrania ):

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 8.05.2017r

 

 

 

Otrzymują:

1.      Adresat.

2.      a/a

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis po zm. 8.05.2017 r.
Zał. nr 1 - Opis po zm. 8.05.2017 r.

Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla pomieszczeń: Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , Centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeństwa na stadi

 

                                                                       Kielce, dnia  05.05.2017

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 79. 2017

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia

 

Zaproszenie

do składania ofert

 

Zamawiający : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 

zaprasza Wykonawców

 

do składania ofert w postepowaniu na: Dot. Dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla pomieszczeń: Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , Centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim ul. Ściegiennego 8

- w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku

nr 1 do zaproszenia.

 

2.      Warunki realizacji zamówienia: określa załącznik nr 4 – projekt umowy.

3.       Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2017 r.

 

4.       Warunki udziału*): Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału. Ocena ich spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 5

 

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:*)

- oświadczenie wykonawcy - wg  załącznika nr 3 – w oryginale

- atesty i certyfikaty na użyte materiały  oraz deklaracje jakości i zgodności z obowiązującymi normami – w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę .

-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-  w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę.

 

6.      Opis sposobu przygotowania oferty:

 Na ofertę składają się:

 

- formularz ofertowy  na zał. nr 2

- oświadczenie wykonawcy - wg  załącznika nr 3

- zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 4

- atesty i certyfikaty na użyte materiały  oraz deklaracje jakości i zgodności z normami   

-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

- pełnomocnictwo/ dla osoby podpisującej ofertę o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych ( w oryginale lub potwierdzone przez notariusza)

 

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tej czynności.

 

7.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

       oceny ofert:

1) Kryterium oceny ofert:  cena = 100%  za całość zamówienia.

2) Cena łączna ( netto i brutto ) oferty wskazana w formularzu ofertowym ( zał.2)   będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu.

3) Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który  zaproponuje najniższą cenę

4) Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8.      Termin składania ofert: 11 maja 2017 r. , godzina: 10:00

 

9.      Sposób złożenia oferty / przekazania odpowiedzi przez wykonawcę:

Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat ) 25-018 Kielce

 

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału

oferty i załączników podpisanych przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści oferty w okno e-maila.

 

10.  Osoby Zamawiającego do kontaktu w sprawie zamówienia:

- Jacek Domoradzki – tel.: 608 07 8888

- Wojciech Wesołowski – tel.: 664 027136

 

11.  Załączniki :

 

zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 - formularz ofertowy

zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy

zał. nr 4 - wzór umowy 

 

 

 

 Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR  

 ( podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej )

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis wentylacje i klimatyzacje
Zał. nr 1 - Opis wentylacje i klimatyzacje

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał. nr 4 - projekt umowa
Zał. nr 4 - projekt umowa

Powrót Stron:  1