MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie Poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Kielce, dnia 10.05.2017 r.

 

N.ZP.2.26. 84. 2017

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w w/w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta wykonawcy:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

43-143 Lędziny

ul. Lędzińska 8

 

z ceną: 23 552,04 zł brutto

( słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 04/100 )

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w zaproszeniu do składania ofert.

 

Poniżej- zestawienie złożonych ofert

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

e-mail: mniklaswalasek@hamilton.com.pl 

26 229,75 zł

2

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

43-143 Lędziny

ul. Lędzińska 8

e-mail: m.smigiel@cbidgp.pl

23 552,04 zł

3

JARS Sp. z o.o.

Łaski ul. Kościelna 2a

05-119 Legionowo

e-mail: m.zielinski@jars.pl

26 056,32 zł

 

Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR

  

Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

Kielce, dnia 27.04.2017 r.

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 73.2017                                                  

Zaproszenie

do składania ofert

 

1.      Zamawiający : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie przetargu nieograniczonego

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia. 

 

3.       Termin wykonania zamówienia: 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.

 

4.  Warunki udziału: posiadanie przez laboratorium - w którym wykonywane będą badania - akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przy zastosowaniu metodyki referencyjnej badań stanowiących załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.

 

5.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:*):

a)  oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w załączniku nr 2 do zaproszenia(w oryginale)

b) kserokopia akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, o którym mowa w pkt. 4.

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: na podstawie oświadczenia i dokumentów Wykonawcy, o których mowa   w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

 

Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy wg załącznika nr 3 do zaproszenia ( w oryginale )

- oświadczenie Wykonawcy wg załącznika nr 2 do zaproszenia  ( w oryginale )

- parafowany wzór umowy wg załącznika nr 4 do zaproszenia  ( w kserokopii )

-  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w kserokopii )

-  dokument akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji  ( w kserokopii )

- ew. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik.

( w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez notariusza)

 

Pisemną ofertę, w postaci formularza oferty podpisanego przez uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie głównej MOSIR przy ul. Żytniej 1 w Kielcach: sekretariat I p.

Można również przesłać oferty za pomocą operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mosir.kielce.pl w formie zeskanowanego pliku. Nie należy wpisywać treści oferty w okno e-maila. 

 

8.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

       oceny ofert: cena = 100 % .

 

9.      Termin składania ofert:   10.05.2017 r. godzina 10:00

 

10.  Inne: Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Przemysław Chmiel,

tel.: 41 3676905, 784 422 957.

 

11.  Załączniki :

1)      Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2)      Oświadczenie  Wykonawcy załącznik - nr 2

3)      Formularz oferty-  załącznik nr 3

4)      Projekt umowy - załącznik nr 4

 

 Kielce  27.04.2017 r.                                                   Mieczysław Tomala – Dyrektor MOSiR  

                                                                                                                 Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 - Formularz oferty
Zał. nr 3 - Formularz oferty

Zał. nr 4 - projekt umowy
Zał. nr 4 - projekt umowy

Powrót Stron:  1