MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Spo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce, dnia 25.10.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017.

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR.

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: w trybie publicznego zaproszenia

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

Cz. I – 5

Cz. II - 4

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Cz. I: - CHEMI KAM  Sp. z o.o. z siedzibą:  ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin

Cz. II: - BASSAU Sp. z o.o. z siedzibą:  ul. Daszyńskiego 15, 46-060 Prószków

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 60 948,68  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): Cz. I -  59 599,43 zł, Cz. II - 6 055,73 zł

Oferta z najniższą ceną: Cz. I -  59 599,43 zł, Cz. II - 6 055,73 zł

Oferta z najwyższą ceną: Cz. I - 89 121,65 zł, Cz. II - 7 514,85 zł

Zawiadomienie o wyborze ofert

Kielce, dnia 13.10.2016r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w przetargu nieograniczonego na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2016

 

ZAWIADOMIENIE  

(o wyborze ofert) 

Zamawiający  informuje, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu zostały wybrane oferty Wykonawców:

1)      Na część I pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2016:

Oferta nr 1: Chemi Kam  Sp. z o.o.; 42-506 Będzin Ul. Barlickiego 26

za cenę: 59 599,43 zł brutto.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz. I. złożono  5 ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

PKT wg Kryterium: CENA= 100%

 

 

1

 

Chemi Kam  Sp. z o.o.

42-506 Będzin

Ul. Barlickiego 26

 

59 599,43

 

1a

 

BASSSAU  Sp. z o.o.

Ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

70 143,31

 

3

 

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33,  63-100 Śrem

 

89 121,65

 

4

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory

 

60 810,16

 

6

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

 

78806,43

 

2)      Na Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach w roku 2017:

za cenę: 6 055,73 zł brutto.

W postępowaniu na cz. II. złożono  4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono  oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

PKT wg Kryterium CENA =100 %

 

 

1

 

Chemi Kam  Sp. zo.o.

42-506 Będzin

Ul. Barlickiego 26

 

6 072,00

 

2

 

BASSSAU  Sp. z o.o.

Ul. Daszyńskiego 15

46-060 Prószków

 

6 055,73

 

5

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory

 

6 592,80

 

6

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

Gotix W.H. Gotowicz. Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość, 89-200 Szubin

 

7 514,85

 

Zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy:  N.ZP.2.26. 110. 2016                                                Kielce, dnia 22.09.2016 r.

Zaproszenie

do składania ofert

1.      Zamawiający :

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1,  25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

zamowienia@mosir.kielce.pl

tel.: 41 3676716,

fax: 41 3676913

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)  prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia

                                                        zaprasza Wykonawców

 

do składania ofert na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:  zamówienie jest podzielone na dwie części.

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach:

- Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2,

- Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18,

- Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul.  Barwinek 31         

 

 w okresie: 01.01.  - 31.12.2017 r.

 

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach:

w okresie: 1.05. - 31.08.2017 r.

 

Szczegółowy opis zakresu zamówienia i zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają:

a)   opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  nr 1 do zaproszenia

b)   umowa , której  ( wspólny ) wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia

 

3.       Termin wykonania zamówienia: jak w pkt. 1.

 

4.       Warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej:

 

a)      posiadanie  doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych  z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda (dotyczy cz. I.)

b)      dysponowanie  minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa  tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) – ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ( dotyczy cz. I. i II )

 

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:

 

1)   oświadczenie Wykonawcy , wg  wzoru jak w zał. nr 5  ( w oryginale)

 ( dotyczy cz. I. i II. )  

2) wykaz wykonanych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów  czy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 ( w oryginale  ) (dotyczy  cz. I.).

 

Uwaga!

1. Dowodami, o których mowa są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia (tj. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (dotyczy cz. I. i II)  

 wg wzoru, stanowiącego załącznik  nr 4 ( w oryginale)

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

 

Zamawiający oceni warunki udziału w I i II części postępowania na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia

 

7.      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty :

 

a) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami do tego pozwolenia ) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych  ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 242 ) na  środki:                           

- podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 130 g/l –ciecz;

- środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej,  min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20% – ciecz

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  )

 

 b) aktualnej karty  charakterystyki  substancji niebezpiecznych  na wszystkie środki, wystawionej zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki  (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588)

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  )

 

8.      Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

 

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.

 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

3 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

 

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 5 i 8 )  nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

       to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postepowania, a  oferta   nie będzie podlegała dalszej ocenie;

 

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 7 )  nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

9.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

 

1)      Ofertę należy sporządzić w postaci : zestawienia ofertowego wg zał. Nr 2

( na cz. I lub II )

oraz dołączyć ( dla każdej części oddzielnie !) wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 i 7 zaproszenia.

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn   i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego

3) Wykonawca może złożyć oferty na obie części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I lub II)

4) Kopertę z ofertą  lub pismo przewodnie należy opisać następująco:

 

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach  MOSIR w Kielcach w roku 2017

 lub:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2017

adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  25-018 Kielce ul. Żytnia 1
           

5) Oferty częściowe można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

 

10. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób   oceny ofert:

1)      Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

2)      Cena łączna oferty wskazana w zestawieniu ofertowym za określone ilości środków przewidziane w dostawach w roku 2017, będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu. Rzeczywiste wartości zamówienia będą wynikać z zapotrzebowania bieżącego  oraz wartości poszczególnych dostaw. Ceny jednostkowe pozostaną nie zmienione.

 

3)      Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona , a  który za wykonanie dostaw określonych w danej części zamówienia zaproponuje najniższą cenę.

 

4)  Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

11. Termin składania ofert:  5 października  2016 r.,  godzina 12.00.

 

12. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

     Przemysław Chmiel tel.: 41 366 90 10 lub  784 422 957

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.: 41  3676716 w. 16  lub 662 186 93

 

13.  Załączniki :

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia .

2.      Zestawienie ofertowe.

3.      Projekt umowy.

4.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień..

5.      Oświadczenie o spełnianiu warunków.

6.      Wykaz wykonanych dostaw.

 

 

22.09.2016 r. Wojciech Dębski – Dyrektor MOSiR   Kielce

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Zestawienie ofertowe
Załącznik nr 2 Zestawienie ofertowe

Załącznik nr 3 Projekt umowy
Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Ośw o uprawnieniach
Załącznik nr 4 Ośw o uprawnieniach

Załącznik nr 5 Ośw Wykonawcy na wu
Załącznik nr 5 Ośw Wykonawcy na wu

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Powrót Stron:  1