MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie murawy z naturalnej nawierzchni trawiastej wzdłuż długich boków boiska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Wykonanie murawy z naturalnej nawierzchni trawiastej wzdłuż długich boków boiska przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 171923 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie murawy z naturalnej nawierzchni trawiastej wzdłuż długich boków boiska przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze ( pomiarowe, ziemne), utylizacje gruntu z wykopu, rozścielenie warstwy wegetacyjnej, wysiew nawozów mineralnych, pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 77.31.41.00-5, 03.44.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski, ul. Szymczaka 1/29, 01-227 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22638,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 27845,33
  • Oferta z najniższą ceną: 27845,33 / Oferta z najwyższą ceną: 27845,33
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające było przewidziane w siwz i ogłoszeniu w trybie przetargu nieograniczonego w zamówieniu podstawowym pn.: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

 

Powrót Stron:  1