MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac ma

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac malarskich, wymiany stolarki, zabudowy meblowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie posadzki płytkowej z gresu polerowanego, wentylacji szybu windowego w pomieszczeniach strefy VIP na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 130617 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostaka budetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac malarskich, wymiany stolarki, zabudowy meblowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie posadzki płytkowej z gresu polerowanego, wentylacji szybu windowego w pomieszczeniach strefy VIP na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, jako zamówienia uzupełniającego w zakresie: prac malarskich, wymiany stolarki, zabudowy meblowej, izolacji przeciwwilgociowej, wymianie posadzki płytkowej z gresu polerowanego, wentylacji szybu windowego w pomieszczeniach strefy VIP na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach - w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw U-21 w piłce nożnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105321,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 129492,60
  • Oferta z najniższą ceną: 129492,60 / Oferta z najwyższą ceną: 129492,60
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające było przewidziane w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym pn: Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023 ( art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp). Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego

Powrót Stron:  1