MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektr

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76857-2016 z dnia 2016-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, w całości zwanych dalej...
Termin składania ofert: 2016-06-27


Kielce: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8
Numer ogłoszenia: 123413 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76857 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.25.22-6, 45.22.32.10-1, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXPERT Spółka Cywilna Jan Tyrała Waldemar Lesiak, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68348,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75991,89
 • Oferta z najniższą ceną: 56840,91 / Oferta z najwyższą ceną: 75991,89
 • Waluta: PLN .

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 28.06.2016 r.

N.ZP.2.26.  87.2016

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  Pzp, pn: Przebudowa  szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu  , jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Nr 2. Wykonawcy: EXPERT S.C. Tyrała Jan , Lesiak Waldemar ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce, która uzyskała 100 pkt, wg następujących kryteriów :

 

- 90 pkt za cenę: 75 991,89  zł brutto ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 89/100 )

- 10 pkt za termin wykonania: 40 dni,  tj.  krótszy o 10 dni . 

 

Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 90 %  oraz termin z wagą: 10%,  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Wykluczono 1 Wykonawcę,  którego ofertę uznaje się za odrzuconą .

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

NR

 

NAZWA I ADRES

WYKONAWCY

1) Cena brutto

2)Termin ( skrócenie

 o (…) dni

Cena      =   90

Termin  =   10

Łącznie pkt

1

EKO BUD

Hurtownia i Usługi Budowlane

Jazgarzewszczyzna

ul. Leśna 19A

05-501 Piaseczno

 

Wykonawca wykluczony

 

 

2

EXPERT S.C.

Tyrała Jan , Lesiak Waldemar

ul. Szczepaniaka 29

25-118 Kielce

 

75 991,89

 

90

 

 

100,00

 

40/ 10

 

 

10

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2)   ustawy Pzp – umowa  może zostać zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 76857 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostaka budetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją - stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. w zakresie robót remontowych pomieszczeń oraz systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.22.32.10-1, 45.26.25.22-6, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.10.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.51.00-9, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6, 45.33.11.00-7, 45.33.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł ( sł: dwa tysiące 00.100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. I) SIWZ. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 85 000,00 zł brutto każda polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.1422) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 poz.65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W Wykazie muszą być wskazane co najmniej 2 najważniejsze roboty, o których mowa w Rozdz. VIII.pkt.2 b) Siwz Wymagana forma dokumentów: - wykaz robót budowlanych - oryginał, - dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ( np. podwykonawca, inny) - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 46 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce I. p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce I. p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Zał. 1 - oferta
Zał. 1 - oferta

Zał. 2 - oświadczenie z art 22
Zał. 2 - oświadczenie z art 22

Zał. 3 - oświadczenie z art 24ust.1
Zał. 3 - oświadczenie z art 24ust.1

Zał. 4 - Wykaz robot
Zał. 4 - Wykaz robot

Zał. 5 -Wykaz osob
Zał. 5 -Wykaz osob

Zał. 6 - Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5
Zał. 6 - Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5

Zał. 7- projekt umowy
Zał. 7- projekt umowy

Zał. 8.0 - opis- szatnie4+MOSIR
Zał. 8.0 - opis- szatnie4+MOSIR

Zał. 8.1 - A01 A3
Zał. 8.1 - A01 A3

Zał. 8.2 - A02 A3
Zał. 8.2 - A02 A3

Zał. 8.3 - A03 A4
Zał. 8.3 - A03 A4

Zał. 8.4 - Str tyt
Zał. 8.4 - Str tyt

Zał. 8.5 - IE opis
Zał. 8.5 - IE opis

Zał. 8.6 - E-01
Zał. 8.6 - E-01

Zał. 8.7 - E02
Zał. 8.7 - E02

Zał. 8.8 - OPIS - Instalacje Sanitarne
Zał. 8.8 - OPIS - Instalacje Sanitarne

Zał. 8.9 - WK1
Zał. 8.9 - WK1

Zał. 8.10 - WK2
Zał. 8.10 - WK2

Zał. 8.11 - CO1
Zał. 8.11 - CO1

Zał. 8.12 - W1
Zał. 8.12 - W1

Zał. 9.0 - szatnia nr 4_przedmiar
Zał. 9.0 - szatnia nr 4_przedmiar

Zał. 9.1 - Przedmiar - elektryka
Zał. 9.1 - Przedmiar - elektryka

Zał. 9.2 - PRZEDMIAR_MOSiR_Szatnia.kst
Zał. 9.2 - PRZEDMIAR_MOSiR_Szatnia.kst

ZAł. 10.0 - szatnia nr 4_str.tyt.spec
ZAł. 10.0 - szatnia nr 4_str.tyt.spec

Zał. 10.1 - STWiORB_ wym. ogolne
Zał. 10.1 - STWiORB_ wym. ogolne

Zał. 10.2 - SST -B-01_rob rozbiórkowe
Zał. 10.2 - SST -B-01_rob rozbiórkowe

Zał. 10.3 - SST -B-02_rob. murarskie
Zał. 10.3 - SST -B-02_rob. murarskie

Zał. 10.4 - SST -B-03_rob. posadzkarskie
Zał. 10.4 - SST -B-03_rob. posadzkarskie

Zał. 10.5 - SST -B-04_rob. konstr.stalowe
Zał. 10.5 - SST -B-04_rob. konstr.stalowe

Zał. 10.6 - SST -B-05_rob. stolarskie
Zał. 10.6 - SST -B-05_rob. stolarskie

Zał. 10.7 - SST -B-06_rob. tynkarskie
Zał. 10.7 - SST -B-06_rob. tynkarskie

Zał. 10.8 - SST -B-07_rob. malarskie
Zał. 10.8 - SST -B-07_rob. malarskie

Zał. 10.9 - Specyfikacja - Elektryka
Zał. 10.9 - Specyfikacja - Elektryka

Zał. 10.10 - Specyfikacja - Instalacje Sanitarne
Zał. 10.10 - Specyfikacja - Instalacje Sanitarne

Powrót Stron:  1