MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

Zawiadomienie o wyborze ofert

Kielce, dnia 17.05.2016 r.

N.ZP.2.26. 71. 2016

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w w/w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta wykonawcy:

JARS Sp. z o.o.

Łaski ul. Kościelna 2a

05-119 Legionowo

z ceną: 26 056,32 zł brutto

( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 32/100 )

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %, określonego w zaproszeniu do składania ofert.

Poniżej- zestawienie złożonych ofert

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

SGS POLSKA Sp. z o.o. 

Biuro Pszczyna

ul. Cieszyńska 52A

43-200 Pszczyna

e-mail: katarzyna.batorska@sgs.com

28 980,03 zł

2

JARS Sp. z o.o.

Łaski ul. Kościelna 2a

05-119 Legionowo

e-mail: f.trybus@jars.pl

 

26 056,32 zł

Zaproszenie do składania ofert

Kielce, dnia 11.05.2016 r.

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 66 .2016                                                 

Zaproszenie

do składania ofert

 

1.      Zamawiający : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie przetargu nieograniczonego

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Wykonanie poboru i badanie próbek wody z basenów pływalni MOSIR w Kielcach

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia. 

 

3.       Termin wykonania zamówienia: 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r.

 

4.       Warunki udziału: posiadanie przez laboratorium - w którym wykonywane będą badania -  akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o której mowa, w § 6 pkt 2 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, przy zastosowaniu metodyki referencyjnej badań stanowiących załącznik nr 4 do w/w rozporządzenia.

 

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:*):

a)  oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w załączniku nr 2 do zaproszenia(w oryginale)

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w kserokopii )

c) kserokopia akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: na podstawie oświadczenia i dokumentów Wykonawcy, o którym mowa   w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 

 

Na ofertę składają się:

- oświadczenie Wykonawcy  ( załącznik nr 2 do zaproszenia )

-  formularz ofertowy ( załącznik nr 3 do zaproszenia )

- parafowany wzór umowy ( załącznik nr 4 do zaproszenia )

 

Pisemną ofertę, w postaci formularza oferty podpisanego przez uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy należy złożyć w siedzibie głównej MOSIR przy ul. Żytniej 1 w Kielcach: sekretariat I p.

Można również przesłać oferty pocztą lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mosir.kielce.pl

w formie zeskanowanego pliku. Nie należy wpisywać treści oferty w okno e-maila. 

 

8.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

       oceny ofert: cena = 100 % .

 

9.      Termin składania ofert:   17.05.2016 r. godzina 10:00

 

10.  Inne: Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Przemysław Chmiel,

tel.: 41 3676905, 784 422 957.

 

11.  Załączniki :

 

1)      Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

2)      Oświadczenie  Wykonawcy załącznik - nr 2

3)      Formularz oferty-  załącznik nr 3

4)      Projekt umowy - załącznik nr 4

 

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
Zał. nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 - Formularz oferty
Zał. nr 3 - Formularz oferty

Zał. nr 4 - projekt umowy
Zał. nr 4 - projekt umowy

Powrót Stron:  1