MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 21 kwietnia 2016 r.

 

 

N.ZP.2.26.54.2016

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postepowaniu, została wybrana oferta Wykonawcy:
NASPA Dorota Szymańska Bieniędzice 15, 26-625 Wolanów

za cenę:  23 456,00 zł brutto

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

Poniżej- zestawienie złożonych ofert

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

S&J Spółka Cywilna

Paweł Jachowicz Magdalena Jachowicz

ul. Cisowa 30,

58-680 Dzierżoniów

e-mail: pjachowicz@saunalux.pl

35 497,80 zł

2

NASPA Dorota Szymańska

Bieniędzice 15

26-625 Wolanów

e-mail: m.szymański@naspa.pl

23 456,00 zł

3

SAUNALAND P.W.

Wojciech Sieruga

ul. Grażyny 4E

93-309 Łódź

e-mail: saunaland@post.pl

33 000,00 zł

4

PPHU SAUNABUD

Mariusz Powałowski

ul. Kawiary 25B/H/3

62-200 Gniezno

e-mail: biuro@saunabud.pl

29 080,00 zł

5

AS PRODUKT

Sebastian Pasturek

ul. Dojazdowa 4

87-103 Mała Nieszawka

e-mail: artur.kowalski@super-spa.eu

24 354,00 zł

Pytania i odpowiedzi z 19.04.2016r

Kielce dnia 19.04.2016

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości w zł 30 tysięcy euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania od Wykonawcy dot. tego zamówienia, których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczamy poniżej

1.      Ile ławek ma znaleźć się w przedmiotowej saunie ? (na ilu ścianach i na ilu poziomach)

Odpowiedź: 2 rzędy po 3 ławki ( razem 6 ławek) – ściana na wprost wejścia i po prawej stronie.

2.      Czy można zastosować piec o mocy 16,5 kW gdyż taki bez problemu wystarczy do nagrzania sauny o wymiarach 2,5x4,7x2,3 m (piec o mocy 18 kW niepotrzebnie będzie pobierał więcej prądu)

Odpowiedź: dopuszczamy piec o mocy 16,5 kW.

3.      Jaki rodzaj wykończenia należy zastosować na elewacji zewnętrznej sauny?

Odpowiedź: boazeria z drewna (świerk) zabezpieczona lakierem

4.      Czy na podest w saunie należy zastosować drewno świerkowe, gdyż nie nadaje się ono do tego typu zastosowań. Właściwy materiał to lekkie drewno liściaste

Odpowiedź: dopuszczamy zastosowanie na podest lekkiego drewna liściastego.

5.      Czy w saunie przewidzieć instalację alarmową?

 Odpowiedź: NIE

Zaproszenie do składania ofert

                                          Kielce, dnia 14.04.2016 r.

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 45. 2016  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.      Zamawiający : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KIELCACH

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej    równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie przetargu nieograniczonego.

 

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

SAUNA FIŃSKA SUCHA                     

KABINA wymiary: dł. 4700 mm x gł. 2500 mm x wys. 2300 mm

SUROWIEC - ŚWIERK SKANDYNAWSKI , BIAŁA OSIKA

Nowy piec i sterownik

W cenie ofertowej należy uwzględnić:

-  demontaż oraz wywóz i utylizację odpadów obecnie funkcjonującej sauny

-  gwarancja 12 miesięcy

Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 1 do zaproszenia. 

 

3.       Termin wykonania zamówienia: 1-15 lipca 2016 r.

 

4.      Warunki udziału: Zamawiający nie precyzuje warunków udziału.

 

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie warunków udziału:  

 

1)      Oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w zał. nr 3 ( w oryginale )

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

3)      Pełnomocnictwo/ dla osoby podpisującej ofertę, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych /( w oryginale lub potwierdzone przez notariusza)

  

6.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Na ofertę składają się:

1)      Formularz ofertowy -  zał. nr 2.

2)      Oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w zał. nr 3

3)      Parafowany wzór umowy – zał. nr 4

4)      Odpis z KRS lub CIEDG

5)      Pełnomocnictwo/ dla osoby podpisującej ofertę o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych / ( w oryginale lub potwierdzone przez notariusza)

Oferty pisemne (podpisane przez osoby uprawnione do złożenia ofert ) należy  składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr. 2 do zaproszenia.

 

      Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału

dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila

 

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy zapoznać się z miejscem przyszłych prac na pływalni przy ul. Krakowskiej 2

 

Wszelkie informacje na temat warunków realizacji zamówienia można uzyskać w:

- siedzibie krytej pływalni DELFIN ul. Krakowska 2 w Kielcach. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Piotr Janus – Kierownik Krytej Pływalni DELFIN ul. Krakowska 2, tel. 602 645 924

 

7.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

       oceny ofert: cena = 100%

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa o wykonanie sauny Krytej Pływalni ul. Krakowska 2

 

8.      Termin składania ofert:  21.04.2016 r. do godziny 10:00

 

9.      Załączniki :

 

1)      Opis przedmiotu zamówienia

2)      Formularz ofertowy.

3)      Oświadczenie Wykonawcy.

4)      Projekt umowy.

   

 

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz Ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz Ofertowy

Zał. nr 3 - Ośw. Wyk
Zał. nr 3 - Ośw. Wyk

Zał. nr 4 - Umowa
Zał. nr 4 - Umowa

Powrót Stron:  1