MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa elementów do naprawy szafy sterującej klimatyzacją strefy mokrej ba

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Kielce, dnia 31.03.2016 r.

N.ZP.2.26. 39. 2016

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Remont systemu sterowania klimatyzacją strefy mokrej na Krytej Pływalni FOKA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w w/w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta wykonawcy:

KLIMANET Spółka Cywilna

Adam Jaworski, Zenon Cedro

ul. Rolna 8

25-419 Kielce

z ceną: 15 375,00  zł brutto

( słownie: piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 )

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu została złożona 1 oferta, sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu,  niepodlegająca odrzuceniu.

 

Zaproszenie do składania ofert

                                          Kielce, dnia 22.03.2016 r.

Znak sprawy: N.ZP.2.26. 37.2016   

ZAPROSZENIE

do składania ofert


1.      Zamawiający : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

zaprasza 

Wykonawców do składania ofert na: Dostawa elementów  do naprawy szafy sterującej klimatyzacją strefy mokrej  basenu wraz z montażem, kalibracją  i uruchomieniem  centrali na obiekcie: Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach

2.      Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa wyszczególnionych poniżej komponentów szafy sterującej automatyką oraz usługi związane z montażem, kalibracją i uruchomieniem central, tj:

1. Płyty zasilająco-sterującej wyposażonej w sterownik PCO-L +Panel Obsługi PGD -  kpl. 1
2. Kanałowego czujnika temp. i wilgotności  powietrza – nawiew  HCRH  -  szt.     1
3. Kanałowego czujnika temp. i wilgotności  powietrza - wywiew  HCRH  -  szt.     1
4. Kanałowego czujnika temp. powietrza - zewnętrzne STM K10   -  szt.  1
5. Czujnika temp. – skraplacz STM K10  -  szt. 1
6. Kanałowego czujnika temp. – wym. krzyżowy STM K10  -  szt.  1
7. Przylgowego czujnika  temp. – nagrzewnica wodna  NTC015   -  szt. 1

Na obiekcie pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 znajduje się centrala klimatyzacyjna KLIMOR typ:MCKB7L456-270/4. 

3.       Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2016 r.

 

4.       Warunki udziału*):

W zamówieniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją  urządzeń , instalacji i sieci, na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi , konserwacji, remontów, montażu , kontrolno-pomiarowym, o napięciu do 1 kV.

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje - Zamawiający dopuszcza udostępnienie  zasobów w tym zakresie przez innego Wykonawcę.

5.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu ich

potwierdzenia:*):

1)      Wykaz osób wg wzoru jak w zał. nr 3 ( w oryginale )

2)      Oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w zał. nr 2 ( w oryginale )

3)      Oświadczenie o udostepnieniu osób (w oryginale -  o ile dotyczy )  

4)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

 

6.      Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania*): Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 5 ,  wg formuły: spełnia / nie spełni.a

 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w ofercie  lub zawierających błędy, złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału. Jeżeli w wyniku tego uzupełnienia lub jego braku – okaże się że Wykonawca nie spełnia jednak warunków udziału – to taki Wykonawca zostanie wykluczony  z postepowania, a oferta zostanie odrzucona.

  

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

 

Na ofertę składają się:

1)      Formularz ofertowy -  zał. nr 1.

2)      Oświadczenie Wykonawcy o treści, jak w zał. nr 2

3)      Wykaz osób, wg zał. nr 3

4)      Odpis z KRS lub CIEDG

5)      oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby *) ( o ile dotyczy)

6)      Pełnomocnictwo/ dla osoby podpisującej ofertę o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych /

Oferty pisemne (podpisane przez osoby uprawnione do złożenia ofert ) należy  składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr. 1 do zaproszenia.

      Oferty można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału

dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila

 

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy zapoznać się z miejscem przyszłych prac na pływalni przy ul. Barwinek 31.

 

Wszelkie informacje na temat warunków realizacji zamówienia można uzyskać w:

- siedzibie krytej pływalni FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Przemysław Chmiel, tel.: 41 3676905, 784 422 957.

 

8.      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

      oceny ofert: cena = 100%

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę zostanie zawarta umowa o wykonanie remontu systemu sterowania klimatyzacją.

Wykonawca – najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kserokopie świadectw kwalifikacji SEP osób, które będą wykonywały prace montażowe do uruchomienia centrali.

 

9.      Termin składania ofert:  30.03.2016 r, do godziny 10:00

 

10.  Załączniki :

1)      Formularz ofertowy.

2)      Oświadczenie Wykonawcy.

3)      Wykaz osób

4)      Projekt umowy.

*) jeżeli dotyczy

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 - Ośw. Wyk
Zał. nr 2 - Ośw. Wyk

Zał. nr 3 - Wykaz osób
Zał. nr 3 - Wykaz osób

Zał. nr 4 - projekt umowy
Zał. nr 4 - projekt umowy

Powrót Stron:  1