MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w obiekcie H

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Kielce: Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w obiekcie Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 275390 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego w obiekcie Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych w zakresie sufitu podwieszanego w szatni i drzwi dwuskrzydłowych od strony południowej budynku hali , w ramach zamówienia uzupełniającego w obiekcie Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane inż. Andrzej Król, Zagnańsk, Kajetanów 55,, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20427,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25126,28
  • Oferta z najniższą ceną: 25126,28 / Oferta z najwyższą ceną: 25126,28
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiot robót w zamówieniu uzupełniającym jest zgodny z przedmiotem robót zamówienia podstawowego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego . Zamówienie uzupełniające było przewidziane w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu.

Powrót Stron:  1