MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Sportowej ul. Warszawska 338 w 2015 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 335158 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach MOSIR w 2015 roku - Zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia w Hali Sportowej ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.12.2015 - 02.01.2016 do godz. 7:00 - wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego ( łącznie 32 dni x 12 h. = 384 h) - w soboty, niedziele, święta (oraz 24.12.2015 - Wigilia) - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 1900 ( łącznie 11 dni x 12 h. = 132 h).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K. ( Lider Konsorcjum ) Impel Security Polska Sp. z o. o. Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3775,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4416,96
  • Oferta z najniższą ceną: 4416,96 / Oferta z najwyższą ceną: 4416,96
  • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z zamówieniem podstawowym.

Powrót Stron:  1