MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwan

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I i cz. II

Kielce, dnia  02.12.2015 r.

 

N.ZP.2.26.153.2015

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2016 roku.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot.  cz. I. )

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert w w/w postepowaniu- jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 1 KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa za cenę:  24 624,60 zł brutto

 

Poniżej – zestawienie  złożonych ofert.

Oferta nr 1

KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65

42-200 Częstochowa

24 624,60
zł brutto

Oferta nr 3 a

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HOLDING Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce

26 568,00

zł brutto

Oferta nr 4

TIMON inż. Szymon Półtorak

Zakład Serwisowo-Instalacyjny

ul. Iłżecka 155, 26-115 Skarżysko-Kościelne

30 651,60

Oferta nr 5 a

MEGAHEAT S.C.

B. Dulowska T. Dulowski

ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

14 020,00

Oferta odrzucona

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot.  cz. II. )

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert w w/w postepowaniu- jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Oferta nr 2 KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa za cenę: 2 029,50 zł brutto

Poniżej – zestawienie  złożonych ofert.

Oferta nr 2

KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Jagiellońska 59/65

42-200 Częstochowa

2 029,50
zł brutto

Oferta nr 3 b

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HOLDING Sp. z o. o.

ul. Krakowska 186, 25-705 Kielce

4 428,00

zł brutto

Oferta nr 5 b

MEGAHEAT S.C.

B. Dulowska T. Dulowski

ul. Walecznych 12/7, 03-916 Warszawa

1 500,00

Wykonawca Wykluczony-
ofert odrzucona

Zaproszenie do składania ofert

Kielce , dnia 20.11.2015 r.

Znak sprawy:  N.ZP.2.26. 143. 2015                                               

Zaproszenie

do składania ofert

 

1.      Zamawiający :Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 

zaprasza

 

Wykonawców do składania ofert na: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2016 r. ( zamówienie 2 częściowe)

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie rozeznania rynku.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie podzielone jest na 2 cz.:

 

Cz. I -  bieżąca konserwacja, kontrola pracy oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych zlokalizowanych: Hala Legionów ul. Drogosza 2, Pływalnia „Delfin”, ul. Krakowska 2, Hotel Maraton, ul. Drogosza 1, Stadion Piłkarski, Hotel Stadion, ul. Ściegiennego 8, Stadion Piłkarski, ul. Szczepaniaka 29, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1

           

Cz. II - bieżąca konserwacja, kontrola pracy oraz usuwanie awarii w kotłowni gazowej zlokalizowanej: Hala Sportowa ul. Warszawska 338


Szczegółowy opis usługi bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz warunki jej wykonania zawierają  załączniki nr 1 – 4 do zaproszenia.

 

Wykonawcy ( jeżeli spełniają warunki udziału ) mogą złożyć oferty na 2 części – na każdą część osobno jedna ofertę  lub tylko jedna ofertę na jedną część zamówienia.

 

Wykonawcy - przed złożeniem oferty  - powinni dokonać wizji lokalnej i zapoznać się z charakterystyką urządzeń i pomieszczeń obiektów objętych zamówieniem.

Telefony kontaktowe do przedstawicieli poszczególnych obiektów:

- Hala Legionów Kielce, ul. Drogosza 2 - Dariusz Misiorowski, 662 019080

- Pływalnia „Delfin” Kielce, ul. Krakowska 2 - Dariusz Woźniak, 602 470 831

- Hotel Maraton, Kielce, ul. Drogosza 1 - Krzysztof Latos, 795 437291

- Stadion Piłkarski, Hotel Stadion, Kielce ul. Ściegiennego 8 -Jacek Domoradzki, 608 078888

- Stadion Piłkarski, Kielce, ul. Szczepaniaka 29 -Paweł Wolicki, 795 452457

- Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1            - Andrzej  Tłuczyński, 691 705 123

- Hala Sportowa ul. Warszawska 338 – Marek Baran, 735 989 577

 

2.       Termin wykonania zamówienia: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

3.       Warunki udziału:

 

1) W postepowaniu na cz. I  - Zamawiający nie uszczegóławia warunków udziału.

Podstawą oceny będzie oświadczenie Wykonawcy wg wzoru, jak w zał. nr 2 do zaproszenia.

 

2) W postepowaniu na cz. II. na usługi dot. bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiekcie przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach– mogą wziąć udział tylko Wykonawcy posiadający autoryzację/ uprawnienie w tym zakresie od Producenta IMMERGAS.

 

Ocena spełnienia będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu autoryzacji/ zezwolenia Producenta ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

 

3) Zamawiający wymaga aby osoby, które będą brały udział w realizacji zamówienia na cz. I i II posiadały niezbędne kwalifikacje:

      -  Świadectwo kwalifikacyjne E1, D1 (urządzenia, instalacje elektroenergetyczne

      o napięciu nie wyższym niż 1 kV).

     - Świadectwo kwalifikacyjne E2, D2 (kotły na paliwa gazowe, o mocy powyżej 50 kW,    wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 o C.)

     - Świadectwo kwalifikacyjne E3, D3 (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

 

Ocena ich spełniania będzie dokonana na podstawie  oświadczenia Wykonawcy wg wzoru, jak w zał. nr 4 do zaproszenia ( w oryginale )

 

1)      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę z wartością brutto wraz z kosztami obejmującymi całe zamówienie, należy złożyć na formularzu zestawienia ofertowego, stanowiącego zał. nr  2 ( cz. I i cz. II)

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tej czynności.

Oferty należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

- osobiście lub listownie na adres : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1,( I p. Sekretariat. ), 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl.

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

 

Na ofertę składają się:

 - formularz zestawienia ofertowego, stanowiącego załącznik nr  2 ( cz. I i cz. II)

-  parafowany wzór umowy (  załącznik nr 3 do zaproszenia ) ( cz. I i cz. II)

-  oświadczenie Wykonawcy  ( załącznik nr 4 do zaproszenia ) ( cz. I i cz. II)

-  dla cz. II. – dodatkowo kserokopie dokumentu autoryzacji Producenta urządzeń.

 

2)      Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu

oceny ofert: Zamawiający dokona oceny złożonych ofert według kryterium: cena = 100%

 

3)      Termin składania ofert: 25.11.2015 r. do godziny 12.00

 

Załączniki :

1. Opis przedmiotu zamówienia –  zał. nr 1

2. Zestawienie ofertowe –  zał. nr 2 ( cz. I i cz. II)

3. Projekt umowy – zał. nr 3

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków wykonania zamówienia – zał. nr 4

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 - Formularz ofertowy cz. I
Załącznik 2 - Formularz ofertowy cz. I

Załącznik 2 - Formularz ofertowy cz. II
Załącznik 2 - Formularz ofertowy cz. II

Załącznik nr 3 - Umowa ( cz 1 i cz. 2 )
Załącznik nr 3 - Umowa ( cz 1 i cz. 2 )

Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy ( cz. I i cz. II )
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy ( cz. I i cz. II )

Powrót Stron:  1