MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Osrodka Sp

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce, dnia 10.11.2015r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w przetargu nieograniczonego na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2016

 

OGŁOSZENIE 

( o udzieleniu zamówienia )

 

Część I

1.      ZAMÓWIENIE było przedmiotem ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

2.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

3.      RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa gminy.

4.      PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2016.

5.      Rodzaj zamówienia: Dostawa

6.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

7.      DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2015.

8.      LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

9.      LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

10.  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory woj. śląskie

11.  SZACUNKOWA wartość zamówienia (bez VAT): 64 801,00 PLN.

12.  INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68 818,50
  • Oferta z najniższą ceną:  68 818,50       
  • Oferta z najwyższą ceną: 85 349,70

Część II  

1.      ZAMÓWIENIE było przedmiotem ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

2.      NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks  41 3676913.

3.      RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: jednostka budżetowa gminy.

4.      PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA: Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach w roku 2016

5.      Rodzaj zamówienia: Dostawa

6.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

7.      DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2015.

8.      LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

9.      LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

10.  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9, 44-240 Żory woj. śląskie

11.  SZACUNKOWA wartość zamówienia (bez VAT): 7 820,50 PLN.

12.  INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 7 996,85
  • Oferta z najniższą ceną: 7 996,85  
  • Oferta z najwyższą ceną: 8 843,70

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I i II.

Kielce, dnia 16.10.2015r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w przetargu nieograniczonego na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Zamawiającego w roku 2016

 

ZAWIADOMIENIE  

(o wyborze oferty)

Działając w imieniu Zamawiającego – uprzejmie informuję, że w wyniku badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu zostały wybrane oferty Wykonawców:

1)      Na część I pn: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2016:

Oferta  nr 3 Wykonawcy NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9,                                44-240 Żory za cenę: 68 818,50 zł brutto.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % , określonego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu na cz. I. złożono  3 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono  oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

PKT wg Kryterium: CENA= 100%

 

 

1

Cz. I

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,

89-200 Szubin

 

94,00

 

2

Cz. I

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33, 

63-100 Śrem

 

80,00

 

3

Cz. I

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

100,00

 

2)      Na Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach w roku 2016:

Oferta  nr 3 Wykonawcy NTCE Andrzej Owcarz os. Sikorskiego 5 G/9,                                44-240 Żory za cenę: 7 996,85 zł brutto.

W postępowaniu na cz. II. złożono  3 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono  oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR

 

l.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

PKT wg Kryterium CENA =100 %

 

 

1

Cz. II

 

Zakład Produkcyjno-Usługowy

“Gotix W.H. Gotowicz” Waldemar Gotowicz

ul. Merlina 5, Zamość,

 89-200 Szubin

 

90,00

 

2

Cz. II

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe

ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 33, 

63-100 Śrem

 

93,00

 

3

Cz. II

NTCE Andrzej Owcarz

os. Sikorskiego 5 G/9,

44-240 Żory

 

100,00

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

 

Znak sprawy:  N.ZP.I.2.26.87. 2015                                     Kielce, dnia 24 września 2015r

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1,  25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

zamowienia@mosir.kielce.pl

Tel: 41 3676716,

fax: 41 3676913

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości w zł 30 000 euro,  w trybie przetargu nieograniczonego

zaprasza 

Wykonawców do składania ofert na: Dostawy środków do uzdatniania wody  w basenach obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016

1.      Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie składa się z  2 części: 

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody  w basenach krytych pływalni MOSiR  w Kielcach w roku 2016:

- Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2,

- Krytej Pływalni ORKA przy ul. Kujawskiej 18,

- Krytej Pływalni MORS przy ul. Toporowskiego 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul.  Barwinek 31

 w okresie: 01.01. - 31.12.2016r

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR  w Kielcach w roku 2016:

- Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1

w okresie: od  1.05.2016 r.  do  31.08.2016r.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia i zakres dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają:

a)   Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dostawy  stanowiące załącznik  nr 1 do zaproszenia

b)   umowa , której  wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.   

    

2.       Termin wykonania zamówienia: jak w pkt. 1 

3.       Warunki udziału*):

a)      posiadanie  wiedzy   i doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych  z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda;

(dotyczy tylko cz. I.)

b)     dysponowanie  minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami prawa  tj. ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r Nr 199, poz.1671 ze zm.) – ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.( dotyczy cz. I. i II. )  

4.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału :


1)      oświadczenie Wykonawcy , wg  wzoru jak w zał. nr 5  ( w oryginale)

 ( dotyczy cz. I. i II. )   

2) wykaz wykonanych dostaw , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów[1]   czy zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 (  w oryginale  ) (dotyczy tylko cz. I.).

Uwaga:

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane  uprawnienia (tj. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne( dotyczy cz. I. i II. )   

     wg wzoru, stanowiącego załącznik  nr 4 (  w oryginale)

5.      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału :


Zamawiający oceni warunki udziału w I i II części postępowania na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 4, wg formuły: spełnia lub nie spełnia 

6.      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty :

 

a) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami do tego pozwolenia ) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 242 ) na  środki:                           

- podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 147 g/l –ciecz;

- środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej,  min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20% – ciecz

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  )

 

 b) aktualnej karty  charakterystyki  substancji niebezpiecznych  na wszystkie środki, wystawionej  zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki  (Dz. U. z 2007 r., Nr 215, poz. 1588)

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę  ) 

7.  Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania

1)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) -                            w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

3 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

 

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

 

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 4 i 7 )  nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

       to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postepowania, a  oferta   nie będzie podlegała dalszej ocenie;

 

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 6 )  nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  właściwości środków lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1)      Ofertę należy sporządzić w postaci : zestawienia ofertowego wg zał. Nr 2 ( na cz. I lub II )

oraz dołączyć ( dla każdej części oddzielnie !) wymagane dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt. 4, 6 i 7 zaproszenia.

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn   i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego

3) Wykonawca może złożyć oferty na obie części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I lub II)

4) Kopertę z ofertą  lub pismo przewodnie należy opisać następująco:

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach  MOSIR w Kielcach,

 lub:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody  w małym i dużym basenie letnim MOSiR                    w Kielcach

adres Zamawiającego:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   25-018 Kielce ul. Żytnia 1

5) Oferty częściowe można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- faxem : 41 367 69 13

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

9. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób   oceny ofert:

1)      Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

2)      Cena łączna oferty wskazana w zestawieniu ofertowym za określone ilości środków przewidziane w dostawach w roku 2016, będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu. Rzeczywiste wartości zamówienia będą wynikać z zapotrzebowania bieżącego  oraz wartości poszczególnych dostaw.                         Ceny jednostkowe pozostaną nie zmienione.

3)      Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona , a  który za wykonanie dostaw określonych w danej części zamówienia zaproponuje najniższą cenę.

4)  Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10.  Termin składania ofert:  6 października  2015r do godziny 10.00.

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający :

1) zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy/firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

 

2)       zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1a), na stronie internetowej:

    www.mosir.kielce.pl/zamowienia_publiczne/ zamówienia do 30 000 euro /

    oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie   Zamawiającego

11.  Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

     Przemysław Chmiel tel. 41 366 90 10 lub  784 422957

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.41  3676716 w. 16  lub 662 186938

12.  Załączniki :

1.      Opis przedmiotu zamówienia .

2.      Zestawienie ofertowe.

3.      Projekt umowy.

4.      Oświadczenie o posiadaniu uprawnień..

5.      Oświadczenie o spełnianiu warunków.

6.      Wykaz wykonanych dostaw.[1] 1. Dowodami, o których mowa są:

     1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);

Załączniki:

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 zestawienie ofertowe
Załącznik nr 2 zestawienie ofertowe

Załącznik nr 3 projekt umowy
Załącznik nr 3 projekt umowy

Załącznik nr 4 oświadczenie o uprawnieniach
Załącznik nr 4 oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy na wu
Załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy na wu

Załącznik nr 6 wykaz dostaw
Załącznik nr 6 wykaz dostaw

Powrót Stron:  1