MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogram

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kielce dnia 15 marca 2017r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z  kompletnym osprzętem  i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach


Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1  ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie ww. zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy: FULL DESIGN Andrzej Młyński; Ul. Niska 4A/9; 80-616 Gdańsk, która otrzymała ocenę łączną 100,00 pkt, w tym:

- za cenę: 215 980,00 zł  – 60 pkt                            

- za termin wykonania : 10 maja 2017r = 40,00 pkt            

 

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Termin wykonania z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Nie wykluczono  Wykonawcy,  odrzucono 1 ofertę. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA =60 %

Ilość pkt wg kryterium: Termin=40 %

Ilość pkt. łącznie

 

1

FLEXVISION  Sp.  z  o.o.

Ul.Jerzmanowska17G

54-530 Wrocław

46,26

40,00

86,26

2

 

TDC POLSKA

Sp.  z o.o.

Ul. Warszawska 53

61-028 Poznań

54,36

40,00

94,36

 

3

TRIAS  AVI

Sp.  z  o.o.

Ul. Kabaretowa 21

601-942 Warszawa

43,966

40,00

83,96

 

4

FULL DESIGN

Andrzej Młyński

Ul. Niska 4A/9

80-616 Gdańsk

60,00

40,00

100,00

 

5

Zmiana oferty nr 2

– nie dot. formularza oferty

 

 

 

 

6

UP LED Sp.  z  o.o.

Ul. Przemysłowa 4

37-450 Stalowa Wola

57,35

40,00

97,35

7

DPRCORPORATION Sp. z o.o.

ul. Librowszczyzna 3

31-030 Kraków

 

Oferta odrzucona


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 13 marca 2017r

Kielce, dnia  13.03.2017r 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1.      Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert   w  postepowaniu na: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z  kompletnym osprzętem  i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

2.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000,00 zł brutto

3.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

brutto

Termin

( Data )

1

 

 

FLEXVISION  Sp.  z  o.o.

Ul.Jerzmanowska17G

54-530 Wrocław

280 148,00

10.05.

2

 

 

TDC POLSKA Sp.  z o.o.

Ul. Warszawska 53

61-028 Poznań

238 374,00

10.05

3

TRIAS  AVI  Sp.  z  o.o.

Ul. Kabaretowa 21

01-942 Warszawa

294 760,89

10.05

4

 

 

 

FULL DESIGN

Andrzej Młyński

Ul. Niska 4A/9

80-616 Gdańsk

215 980,00

10.05

5

 

 

Zmiana oferty nr 2

– nie dot. formularza oferty

Jak w poz. 2

Jak w poz. 2

6

 

 

UP LED Sp.  z  o.o.

ul. Przemysłowa 4

37-450 Stalowa Wola

225 960,49

10.05

7

DPRCORPORATION Sp. z o.o.

ul. Librowszczyzna 3

31-030 Kraków

248 446,47

10.05.


4.     
Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 16 marca 2017r  - zobowiązani  są  złożyć :

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

- wg wzoru określonego w Załączniku do niniejszej informacji.

 

Wymagana forma – oryginał


W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Załączniki:

Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej
Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej

Sprostowanie omyłki pisarskiej

Kielce dnia 09.03.2017r 

Sprostowanie błędu / omyłki pisarskiej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z  kompletnym osprzętem  i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 

Niniejszym Zamawiający informuje, że  w treści Rozdz. XX. pkt. 2  dot. sposobu punktowania ofert za kryterium: „termin” wkradł się błąd pisarski, polegający na tym, że:

- zamiast 10 pkt. za termin : 25 maja – jest 25 pkt. za termin 25 maja

- winno być:  

Termin 30 maja 2017r = 0 pkt

Termin 25 maja 2017r = 10 pkt

Termin 20 maja 2017r = 20 pkt

Termin 15 maja 2017r = 30 pkt

Termin 10 maja 2017r = 40 pkt

Zmiana treści siwz

Kielce dnia 07.03.2017r

N.ZP.2.26.46.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z  kompletnym osprzętem  i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp- Zamawiający  dokonuje zmiany treści siwz    w zakresie:

1)      Zmiany treści załącznika nr 5 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia , w pkt. 3 „Parametry komputera”,  w ten sposób, że:

- tiret czwarty przyjmuje brzmienie:  „..- karta graficzna z wyjściem DVI o pamięci nie mniejszej niż 2GB i szynie pamięci min. 128bit  system operacyjny WIN 10..”

2)      Zmiany terminu składania ofert , w ten sposób, że:

- ROZDZ. XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 2 i 3 przyjmują brzmienie:

„…2.   Termin składania ofert upływa w dniu  13 marca 2017r. o godz. 10:00.                    

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

3. Otwarcie ofert nastąpi (…) w  dniu  13 marca 2017r. o godz. 10:15….”

Zmiana treści siwz, o której mowa w pkt.2) powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik nr 5 do siwz - po zm. 07.03.2017r
Załącznik nr 5 do siwz - po zm. 07.03.2017r

SIWZ po zm. 07.03.2017r
SIWZ po zm. 07.03.2017r

Pytania i odpowiedzi do siwz z 06.03.2017r

 

Kielce dnia 06.03.2017r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z  kompletnym osprzętem  i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

1.      PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedzi Zamawiającego – przedstawiamy poniżej:

1.      W załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia , Pkt. 2 Parametry telebimu został wskazany typ diody SMD, natomiast parametry takie jak konfiguracja piksela , jasność minimalna, minimalny kąt widzenia sugerują zastosowanie diody DIP. Wymagana jasność dla diod SMD jest zbyt wysoka. Proszę o informację czy mogą zostać zastosowane diody DIP lub korektę wymaganej jasności telebimu LED.

Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga aby telebim był wykonany w technologii SMD. Jednocześnie zamawiający zmienia parametr jasności minimalnej wynosił Minimum 6500 cd/m2

2.   W załączniku nr 5 opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 1 Ogólny opis i stan obecny znajduje się zapis:

„Do centrum obsługi zarządzania treścią musi przez wykonawcę zostać przeprowadzona instalacja umożliwiająca wyświetlanie transmisji (z wozu transmisyjnego bądź z anteny emitującej relację).”

Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj sygnału wejściowego ma obsługiwać video procesor w celu kompatybilności z wozem transmisyjnym, oraz jaka jest wymagana długość przewodu do doprowadzenia tego sygnału.?

 

Odpowiedź 2. Z punktu reżyserskiego do skrzynki z której będzie bezpośrednie połączenie z wozem ma zostać doprowadzony światłowód. W skrzynce musi zostać zamontowany konwerter ze światłowodu na sygnał BNC – z informacji uzyskanych od producenta sygnału wynika że wóz transmisyjny może podać jedynie sygnał BNC.

 

3.      W załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia , Pkt. 2 Parametry telebimu  określone zostało zasilanie 230V 50Hz. Czy istnieje możliwość zasilenia 3 fazowego?

            Odpowiedź 3.  Tak istnieje.

4.      Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia definiuje wymóg wysokości ekranu pomiędzy 4.00 a 4.30 m jednocześnie wymagając dostosowania jego szerokości do osiągnięcia proporcji 16:9. (1,777777777777778) Oznacza to, że szerokość powinna zawierać się pomiędzy 7,111 a 7,644 m.

Ze względu na fakt, że nie istnieją na rynku moduły ekranów LED pozwalające na osiągnięcie dokładnej proporcji 16:9 przy zachowaniu wymaganych wymiarów zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

a. dopuszczenie tolerancji względem proporcji 16:9 np. +/-5%. Pozwoli to na zaoferowanie ekranu LED o proporcji w zakresie 1,69 do  1,86

lub

b. usunięcie zapisu dotyczącego proporcji i zastąpienie go zdefiniowanym wymogiem odnośnie szerokości ekranu np. w zakresie 7.00 a 8.00m.

Odpowiedź 4. Zamawiający dopuszcza możliwość tolerancji szerokości telebimu względem proporcji 16:9 o +/-5%

 

2.      ZMIANA TREŚCI SIWZ 

1.      Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców , jak również zmieniają treść siwz w zakresie treści pkt. 1-2 załącznika nr 5 do siwz:” Opis przedmiotu zamówienia”.

2.      Zamawiający dodatkowo dokonuje zmiany treści załącznika nr 5 do siwz:” Opis przedmiotu zamówienia”, dodając pkt. 5 o następującym brzmieniu:   

„…5.   Zastosowane oprogramowanie operatorskie  musi mieć możliwość wyświetlania relacji na żywo oraz przerywania transmisji w momentach koniecznych oraz w tym momencie pokazywanie reklam czy aktualnego wyniku i strzelców goli…”

Zmiany treści siwz  nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu: 

- załącznik nr 5 do siwz – po zmianach 6.03.2017r

Załączniki:

Załącznik nr 5 do siwz - po zm. 06.03.2017r
Załącznik nr 5 do siwz - po zm. 06.03.2017r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://


Ogłoszenie nr 34714 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.

Kielce: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie 
www.mosir.kielce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak 

www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:

Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Demontaż analogowej tablicy wyników 2) Dostawa fabrycznie nowego telebimu stadionowego (rok produkcji podzespołów: min. 2016 rok ) wraz z wyposażeniem fabrycznym, z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem z licencją. 3) Dostawa i montaż komputera do zarządzania ekranem wraz z systemem obsługi wyświetlanych treści i okablowaniem. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania oraz uruchomienia powyższego komputera sterującego wraz z niezbędnymi do tego urządzeniami, materiałami, okablowaniem itp. 5) Dostarczenie oprogramowania sterującego oraz umożliwiającego wyświetlanie treści wizualnych i zarządzania wyświetlaniem treści wraz z nieograniczoną czasowo licencją na jego użytkowanie. 6) Przeprowadzenie instalacji umożliwiającej wyświetlanie transmisji ( z wozu transmisyjnego bądź z anteny emitującej relację). 7) Uruchomienie całego systemu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi telebimu (użytkowania, obsługi) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Telebim musi zostać zamontowany na wcześniej wymierzonej i dostosowanej do konkretnego miejsca konstrukcji stalowej (stelażu). Konstrukcja ta musi zostać zamocowana do słupów nośnych w narożniku stadionu wskazanych w załączniku do opisu w formie zdjęcia miejsca montażu. Telebim będzie się spierał dolną krawędzią na ostatnim rzędzie trybun w miejscu zdemontowanych siedzisk. Konstrukcja jak i sam telebim muszą być zamontowane w taki sposób aby nie stanowiły żadnego zagrożenia dla zdrowia uczestników imprezy masowej ( dot. m.in. wytrzymałości i siły nośności elementów mocujących konstrukcji ). Całość nie powinna przekroczyć całkowitej masy 3 ton. Montaż telebimu musi odbyć się w okresie nie koligującym z trwającymi rozgrywkami ligowymi i ustalonym z administracją obiektu 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Opisane parametry techniczne telebimu i komputerów stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawcy mogą składać oferty na z lepszymi, wyższymi parametrami. 4. Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji montażu telebimu i sprzętu oraz robót instalacyjnych, celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 6 marca 2017r w godzinach : 11.00-13.00. W czasie wizji zostanie udostępniona do wglądu dokumentacja powykonawcza konstrukcji żelbetowej słupów nośnych, do której będzie zamontowany telebim. Fakt odbycia wizji lokalnej zostanie potwierdzony na piśmie. 6. Kontakt w sprawie: Jacek Domoradzki – kierownik ZOS ul. Ściegiennego 8, tel: 608 078888: Wojciech Wesołowski – z-ca kier. ZOS ul. Ściegiennego 8, tel: 664 027136 Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
II.5) Główny kod CPV: 48813100-1
Dodatkowe kody CPV:48900000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/05/2017
II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania zamówienia: 30 maja 2017r z zastrzeżeniem minimalnego terminu wykonania zamówienia – na 10 maja 2017. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w rozdz. XX niniejszej siwz.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 3.Zdolność techniczna lub zawodowa 3.1) Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu ekranu diodowego LED (telebimu ) z oprogramowaniem, o pow. ekranu nie mniejszej niż 32 m2 3.2) Osób Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i w Rozdz. VIII. pkt. 1 i 2 SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp i w Rozdz. VIII. pkt. 1 i 2 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1.7) W celu potwierdzenia warunku, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy składają wraz z ofertą: - opis parametrów technicznych ekranu diodowego ( telebimu ) i komputera w języku polskim ( których autentyczność musi być potwierdzona przez Wykonawcę)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdz. XVII pkt 2 SIWZ 1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ Wymagana forma – oryginał 1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa ppkt 1.2). 1.3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:  7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60

TERMIN

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 
(przetarg nieograniczony) tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa §11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp. Strony nie przewidują zmiany postanowień umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 09/03/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 -Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 -Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5-opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (1.1)
Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia (1.1)

Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1