MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystryb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510128157-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 547515-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): II.DU.2.26.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, do następujących obiektów: 1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 33 4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.10.2020r do 30.09.2021r ( 12 miesięcy )

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5, 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 407697.52
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: przetargiod@pgnig.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 01-248
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 336244.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 336244.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 341280.21
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia  25.06.2020r.                 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

UL. ŻYTNIA 1

25-018 KIELCE

www.mosir.kielce.pl

 

                ZAWIADOMIENIE

(o wyborze najkorzystniejszej oferty) 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że jako najkorzystniejszą w w/w postępowaniu,  wybrano ofertę Wykonawcy:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

- za cenę:  336 244,86 zł brutto (sł.:trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery 86/100 zł )

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, poprawiono jedną ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium:

Cena = 100

1

PO PROSTU ENERGIA S.A.

al. Armii Ludowej 26,

 00-609 Warszawa

98,55

2

Fortum Marketing  and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9,

80-890 Gdańsk

99,56

3

Onico Energia Sp. z o. o. Ska Komandytowo-Akcyjna

ul. Flory 3/4,

00-586 Warszawa

98,52

4

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 3,

01-248 Warszawa

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  18.06.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce

tel.: 41 3676716 www.mosir.kielce.pl

e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

 

N.ZP.2.26. 71.2019

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 10:15:

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 493 000,00 zł brutto.

2.      Poniżej : nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert
( wg kryterium: cena = 100%).

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

1

PO PROSTU ENERGIA S.A.

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

338 452,17 zł

2

Fortum Marketing  and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

337728,32 zł

3

Onico Energia Sp. z o. o. Ska Komandytowo-Akcyjna

ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa

341 280,21 zł

4

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

336 244,86 zł

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, zobowiązani są  złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z treścią Rozdz. X siwz, wg wzoru określonego w załączeniu do niniejszej Informacji ( Wymagana forma – oryginał)

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Oświadczenie należy złożyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

I. p. Pok. Nr 1 – sekretariat                                   

                                                         Dyrektor MOSiR Kielce – Przemysław Chmiel

Załączniki:

Zał. do informacji z o.o. ośw dot. gr kapit
Zał. do informacji z o.o. ośw dot. gr kapit

Pytania i odpowiedzi do siwz 08.06

Kielce dnia  08.06.2019 r.

 

N.ZP.2.26. 45.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

PYTANIA  I  WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego – przedstawiamy poniżej:

 

  1. Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy kompleksowe wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia umów i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?

 

Odp. ad. 1.

Odpowiedź: odpowiedź na to pytanie  jest zawarta w §5 ust. 2 projektu umowy ( zał. nr 5 do siwz ). Cyt:

 ”… 2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1)         złożenia u OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu niniejszej Umowy / powiadomienia o zmianie sprzedawcy,

2)         reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.

Czynności opisane w pkt 1), 2) Wykonawca podejmie niezwłocznie, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie dostaw mając na względzie ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. W takiej sytuacji Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych Pełnomocnictw w tym zakresie.

 Ponadto, zgodnie z informacją Zamawiającego zawartą w pkt. 3.6) zał. nr 1 do siwz „Opis przedmiotu zamówienia” – dla czterech wym. w siwz obiektów aktualnie realizowane kompleksowe umowy dostawy gazu zawarte są z Wykonawcą:  Fortum Marketing and Sales Polska S.A.,  ul. Heweliusza 9,  80-890 Gdańsk,  na czas określony do 30.09.2020r i w tym dniu upływa termin ich obowiązywania.

  1. Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 13 Załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Odp. ad. 2.

Odpowiedź: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zamawiającym publicznym.                  Art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego zobowiązanie do takiego ustalenia warunków umownych, które należycie zabezpieczą jego interes, a tym samym interes publiczny.

Zamawiający nie zakłada złej woli Wykonawcy, z którym zawiera umowę  kompleksową  sprzedaży paliwa gazowego,  skutkującej karami,  które miałaby wpływ na zwiększenie ceny oferty. Zabezpieczenie wynikające z kar umownych dot. sytuacji,  które nie muszą wynikać z winy samego Sprzedawcy lecz  również z winy Operatora Systemu Dystrybucji, a  treść umów o współpracy z OSD nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

 

  1. Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie 6 wskazał, że ceny jednostkowe należy podać z zł, natomiast w wierszach  dla opłata dystrybucyjnych widnieje informacja, że ceny należy podać w gr.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o informację, czy ceny jednostkowe za opłaty dystrybucyjne (opłata stała oraz zmienna) należy podać w zł czy w gr?

Jeśli w zł to Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość podania cen jednostkowych do pięciu miejsc po przecinku.

 

Odp. ad. 3.

Zamawiający zmienia zasadę określania ceny jednostkowej za opłaty dystrybucyjne- na cenę jednostkową w zł ( zgodnie ze wskazaniem w nagłówku kolumny nr 6 ), czyli do pięciu miejsc po przecinku.

W związku z tym:

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:

1)      Rozdz. XVIII pkt. 8 przyjmuje treść:

„…..8. Ceny brutto wskazane na formularzu ofertowym ( zał. nr 2 )  i cenowym ( zał. nr. 2a) muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny jednostkowe za:

-  paliwo gazowe należy podać w zł do pięciu miejsc po przecinku,

- opłaty dystrybucyjne należy podać w zł do pięciu miejsc po przecinku….”.

 

2) treść opisu pod tabelą załącznika nr 2a) do siwz, zdanie drugie-przyjmuje brzmienie:”…… **) Cenę jednostkową netto za opłatę dystrybucyjną stałą i zmienną, należy podać w złotych z dokładnością do 5-ciu  miejsc po przecinku…”

 

W załączeniu odpowiedzi:

- siwz po zm. 08.06.2020r

- zał. nr 2a) po zm. 08.06.2020r

 

  1. Czy zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji  przez obecnego sprzedawcę (dla punktów poboru Zamawiającego) usługa dystrybucji?

W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie takowych informacji od obecnego sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.

 

Odp. ad. 4.

Usługa dystrybucji przez obecnego Sprzedawcę została zgłoszona OSD do 30 września 2020r.

 

5.      Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

 

Odp. ad. 5.

Tak. Nr ID punktów wyjścia wskazane w załączniku nr 1 są zgodne z umieszczonymi na fakturze obecnego Sprzedawcę.

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

SIWZ po zm. 08.06.2020
SIWZ po zm. 08.06.2020

Załącznik nr 2a) do siwz po zm. 08.06.2020
Załącznik nr 2a) do siwz po zm. 08.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 547515-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak    www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie   adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 . sekretariat. Ip.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.
Numer referencyjny: N. ZP. II DU. 2.26. 1. 2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, do następujących obiektów: 1) Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 2) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 3) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 33 4) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.10.2020r do 30.09.2021r ( 12 miesięcy ) 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: 2 347 760 kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy.

II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

65200000-5

65210000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub  dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-01   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-10-01

2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający oświadcza, że dostarczony gaz będzie wykorzystany na potrzeby własne i że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawiającego paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 31b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722.). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji gazu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755 z późn.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego tekst jedn. Dz. U. 2018r. poz. 1158) oraz Polskie Normy. 3) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu, do dnia podpisania umowy, przekaże Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w wersji elektronicznej. 4) Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w Rozdziale VIII. ust. 1 SIWZ Zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do dostarczenia następujących dokumentów: a) w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem b) w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie sprzedawcą i właścicielem sieci dystrybucyjnej: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży, Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - stosownego oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – zgodnie z treścią zawartą w załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy). Wymagana forma - oryginał
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winny być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 22.03.2019r. poz. 540 z późn. zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści Umowy w postaci aneksu do umowy w zakresie: 1) zmiany wartości umownej brutto w przypadku: a) zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku ze zmianą kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego, b) Zmiany stawek i cen za usługi dystrybucji w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi przesyłu gazu OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 2) zmiany mocy umownej ( za zgodą OSD) w związku ze zmianą zapotrzebowania na paliwo gazowe; 4) zmiany terminu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do poszczególnych punktów odbioru, jeżeli zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury zmiany sprzedawcy lub procesu rozwiązania dotychczasowych umów kompleksowych lub z przyczyn niezależnych od Stron; 5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego. 2. W przypadku zmian w przepisach prawa, w szczególności dotyczących opłat i podatków skutkujących wzrostem lub spadkiem kosztów wpływających na ceny paliwa gazowego lub stawki opłat, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tej zmianie na piśmie. Nowe ceny paliwa gazowego i stawki opłat będą obowiązywały od chwili wejścia w życie zmian i nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 4. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień umowy są zawarte w § 12 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:       Data: 2020-06-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

- SIWZ

1.Opis przedmiotu zamówienia              - zał. nr 1

2.Formularz ofertowy                             - zał. nr 2

2.Formularz cenowy                               - zał. nr 2a)

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu        - zał. nr 3

4.Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia            - zał. nr 4

5. Projekt umowy                                                                                   - zał. nr 5

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Zał. nr 1 opis zamówienia 2020
Zał. nr 1 opis zamówienia 2020

Zał. nr 2 formularz ofertowy
Zał. nr 2 formularz ofertowy

Zał. nr 2a) formularz cenowy
Zał. nr 2a) formularz cenowy

Zał. nr 3 oswiadczenie na wu
Zał. nr 3 oswiadczenie na wu

Zał. nr 4 oswiadczenie na bpdw
Zał. nr 4 oswiadczenie na bpdw

Zał. nr 5 projekt umowy
Zał. nr 5 projekt umowy

Powrót Stron:  1