Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I

Ogłoszenie nr 510323756-N-2020 z dnia 02-01-2020 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 625379-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 540257966-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie jest podzielone na dwie części. 1.1.Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00 1.2 Nazwa II części: Usługa bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.0. 1. Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: • bezpośrednią fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1), 2),3) siwz. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1) 2) 3) siwz w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 17421 godzin. 1.2. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony w cz. I: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) = 11 712 godzin a) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego (366 x 24 )= 8 784 b) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 (366 x 8 ) = 2 928 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON , stadion l.a., Hala Legionów) = 4 239 godzin a) Hala Legionów: - we wszystkie dni powszednie i w soboty, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 700 dnia następnego ( 303 x 9 ) = 2 727 godzin , - w wszystkie niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego ( 63 dni x 24 ) = 1 512 godzin; 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1(basen /lodowisko)= 1470 godzin a) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900 łącznie do 70 dni ( 70 x 9) = 630 godz; b) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie noce tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 łącznie do 70 nocy ( 70 x12) = 840 godz; 1.3. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w czytniki kontroli pracy pracownika ochrony fizycznej na obiektach wskazanych w ust. 1.2. ppkt: 1) 2 ) 3), zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4 do umowy - do demontażu po zakończeniu umowy. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I do SIWZ 2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: 1) podjazdy mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu: –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 366 nocy na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-4) siwz . –2 razy w godzinach : 7.00 -19.00 przez 111 dni ( soboty, niedziele i święta ) na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2 ppkt: 1) - 4) siwz –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 296 nocy ( oprócz nocy z 20-30.06. lipca i sierpnia ) na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) siwz, ( szczegółowe dane dot. godzin patrolowania w w/w przedziałach czasowych zostaną uzgodnione pomiędzy kierownikami obiektów, a wybranym Wykonawcą ) 2) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika Zamawiającego na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-13); z ew. wsparciem grupy interwencyjnej 2.1. Przewidywana liczba podjazdów mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektów wyniesie: 3 676 podjazdów, w tym: - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) - 4) siwz, we wszystkie dni, w godz: 19-7 wyniesie: 2 788 podjazdów - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) - 4) siwz w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7-19 wyniesie: 888 podjazdów 2.2. Wykaz lokalizacji i sposób wykonywania usługi Cz. II. 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen /lodowisko) = 814 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7) oprócz okresu: 20.06-31.08.2020r) tj.: 296 nocy x 2 podjazdy = 592 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 2 x przez 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) w godz: 7-19 tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy; c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 2) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu, we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 3) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 4) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.: 366 nocy x 2 podjazdy = 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 5) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Marszałkowska 96 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Kryta Pływalnia FOKA ul. Os. Barwinek 31 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 11) Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 12) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 13) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 2.3. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) czytniki kontroli pracy pracownika na obiektach wskazanych w ust. 2.2 ppkt: 1) - 4), zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4 do umowy tj. przy ul. Szczecińskiej, Kusocińskiego, Szczepaniaka, Warszawskiej - do demontażu po zakończeniu umowy. b) 20 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR: ul. Drogosza 1, Ściegiennego 8 Krakowska 72, ( 3 szt). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1 (2 szt) - 2 szt. dla pracowników Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 ( 2 szt) - 1 szt. dla pracowników Hali Sportowej ul. Warszawska 338 ( 1 szt.) - 1 szt. dla pracownika Stadionu piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 ( 1 szt) - 1 szt. dla pracownika obiektu Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 ( 1 szt)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 303522.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA - CK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34
Kod pocztowy: 25-312
Miejscowość: kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Nazwa wykonawcy: LEGION CK Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34/507
Kod pocztowy: 25-312
Miejscowość: kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 365841.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 365841.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 421065.57
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Usługa bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

Postępowanie / część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie dot. II cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ: - wybrany Wykonawca w dniu 30.12.2019r wycofał się z podpisania umowy i realizacji w/w zamówienia, - cena oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przewyższa o 13 469,92 zł kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny drugiej oferty czyli do 56 191,92 zł. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Unieważnienie II części postępowania

Kielce, dnia  30.12.2019 r.

Dot. II  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości                      w zł  221 000 euro, w trybie II przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia      w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 – zamówienie II częściowe

dot. cz. II. Usługa bezpośredniej doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021r do  godziny 7.00

ZAWIADOMIENIE

( O UNIEWAŻNIENIU  II CZ. POSTĘPOWANIA)

Działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U.                        z 2019 r. poz.1843), Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

u n i e w a ż n i a

postępowanie dot. II cz. zamówienia, pn: Usługa bezpośredniej doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce
w okresie: od 2 stycznia 2020r od godziny 7.00  do  2 stycznia 2021r do  godziny 7.00;
                         

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Postępowanie dot. II cz. zamówienia zostaje unieważnione, ponieważ:

- wybrany Wykonawca w dniu 30.12.2019r wycofał się z podpisania umowy i realizacji w/w zamówienia,

- cena oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przewyższa o 13 469,92 zł  kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny drugiej oferty czyli do 56 191,92 zł.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I i cz. II

 Kielce, dnia  12.12.2019 r.

 

N.ZP.2.26.112.2019

Dot.: II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 - zamówienie II częściowe.

 

                 1. Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I

Usługa bezpośredniej stałej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020 r. od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021 r. do  godziny 7.00


Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postępowaniu  o udzielenie ww. zamówienia na cz.I ,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507

25-312 Kielce

 

- za cenę: 365 841,00 zł brutto ( słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100 zł )  

- i  6 pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia bezpośrednio nadzorujących i  kontrolujących wykonywanie usług ochrony  i posiadających co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt w kryterium: DOŚWIAD

CZENIE 

Ilość pkt

ŁACZNIE

 

3

 

Impel Safety Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,

 53-111 Wrocław- (lider)

Impel Facility Services Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Provider Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,
53-111 Wrocław

52,13 pkt

40 pkt

92,13 pkt

 

 

 

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. II.

 

Usługa bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020 r. od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021 r. do  godziny 7.00

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postępowaniu  o udzielenie ww. II cz. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wspólną: 

 

ARGOS 1 Sp. z o. o. - (lider)

Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny

ARGOS SYSTEM Sp. z  o.o.

ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa

 

- za cenę: 42 722,00 zł brutto ( słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100 zł )  

- i  6 pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia bezpośrednio nadzorujących i  kontrolujących wykonywanie usług ochrony  i posiadających co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt w kryterium: DOŚWIAD

CZENIE 

Ilość pkt

ŁACZNIE

1

ARGOS 1 Sp. z o. o. - (lider)

Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny

ARGOS SYSTEM Sp. z o. o.

ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

2

Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4,
00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50, 25-127 Kielce

45,62 pkt

40,00 pkt

85,62 pkt

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce

33,75 pkt

40,00 pkt

73,75 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert na cz. I i cz. II

 

Kielce, dnia  03.12.2019 r.

 

Dot. II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020 - zamówienie II częściowe.

 

1.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. I.


Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020 r. od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021 r. do  godziny 7.00


1.        Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I cz. zamówienia wynosi: 359 248,00 zł brutto

2.        Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty
w zł

Doświad.

osób

w tym

 za :

 

3

 

Impel Safety Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław- (lider)

Impel Facility Services Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,
53-111 Wrocław

Impel Provider Sp. z o. o. ul. Ślężna 118,
53-111 Wrocław

421 065,57 zł

 

 

 

6

 

 

24,17 zł

( 1 godz.)

 

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507

25-312 Kielce

365 841,00 zł

 

 

 

6

 

 

21,00 zł

( 1 godz.)

 

2.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. II.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu na cz. II. pn: Usługa bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020 r. od godziny 7.00  -  2 stycznia 2021 r. do  godziny 7.00

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II cz. zamówienia wynosi:  40 752,00 zł  brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w zł

Doświad.

osób

w tym

 za :

1

ARGOS 1 Sp. z o. o. - (lider)

Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny

ARGOS SYSTEM Sp. z o. o.

ul. Siłaczki 3/9 lok. 319, 02-495 Warszawa

42 722,00 zł

34 922,00 
za podjazdy

7 800,00 zł -monitoring

6

 ( 9,50 za 1 podjazd)

 (50,00 zł za
1 obiekt miesięcznie)

 

2

Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4,
00-712 Warszawa

Przedstawicielstwo w Kielcach

Aleja na Stadion 50, 25-127 Kielce

41 984,87 zł

40 693,32 zł

za podjazdy

1 291,55 zł  -monitoring

7

 ( 11,07 za 1 podjazd)

 (99,35 zł za
1 obiekt miesięcznie)

 

 

5

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA CK Sp. z o. o.  - (lider)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o. (Partner)

ul. Warszawska 34/507, 25-312 Kielce

75 946,60 zł

56 610,40 zł
za podjazdy

19 336,20zł  -monitoring

6

 ( 15,40 za 1 podjazd)

 (123,95 zł za 1 obiekt miesięcznie)

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji - Wykonawca zobowiązany jest złożyć :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5.I  i / lub  5.II do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

W załączeniu - do  pobrania :

Oświadczenie o grupie kapitałowej    – wg zał. nr 5.I i 5.II. do siwz.

 

Załączniki:

Załącznik nr 5 ośw dot. gr kapit
Załącznik nr 5 ośw dot. gr kapit

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.11

Ogłoszenie nr 540257966-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 625379-N-2019
Data: 20/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)


W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-28, godzina: 10:00,


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03, godzina: 10:00,

 

Zmiana treści siwz 28.11.2019

Kielce dnia 28.11.2019r

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej równowartości w zł 221000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochrona fizyczna osób i mienia  w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020

- cz. I. Usługa bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od 2 stycznia 2020r od godziny 7.00  -  do 2 stycznia 2021r do  godziny 7.00

 

1. Działając w trybie art. 38  ust. 4 -6 ustawy Pzp – Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie treści załącznika  nr `1.I  do siwz ( formularza ofertowego na cz. I) w ten sposób, że: pkt. 1 załącznika przyjmuje brzmienie:

1. Oferuje/my wykonanie całości zamówienia objętego I.cz. postępowania wg specyfikacji istotnych warunków  zamówienia za cenę :

……………………………………………… zł brutto za  17 421  godzin ochrony

( słownie: …………………………………………………………………………….)

w tym:  …………….……..……………………..zł  brutto za 1 godzinę ochrony )

 

2. Jednocześnie Zamawiający zmienia  treść siwz w zakresie zmiany terminu otwarcia ofert, w ten sposób, że:  Rozdz. XV. Ust.4 i 7 SIWZ przyjmują brzmienie:

 4. Termin składania ofert upływa w dniu : 3 grudnia 2019r, o godzinie 10:00

7. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 3 grudnia 2019r o godz. 10:15

 

3. Powyższa zmiana treści siwz powoduje zmianę treści ogłoszenia.  

 

Załączniki:

1.      SIWZ po zmianach 28.11.2019r

2.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3.      Załącznik nr 1 do siwz – po zm.28.11.2019r

Załączniki:

SIWZ po zm. 28.11.
SIWZ po zm. 28.11.

Załącznik nr 1 - formularz oferty po zm. 28.11.
Załącznik nr 1 - formularz oferty po zm. 28.11.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 625379-N-2019 z dnia 2019-11-20 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:Tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty – na każdą część osobno - składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 . sekretariat. Ip.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2020
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: • bezpośrednią fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1), 2),3) siwz. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1) 2) 3) siwz w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 17421 godzin.

2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: 1) podjazdy mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu: –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 366 nocy na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-4) siwz . –2 razy w godzinach : 7.00 -19.00 przez 111 dni ( soboty, niedziele i święta ) na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2 ppkt: 1) - 4) siwz –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 296 nocy ( oprócz nocy z 20-30.06. lipca i sierpnia ) na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) siwz, ( szczegółowe dane dot. godzin patrolowania w w/w przedziałach czasowych zostaną uzgodnione pomiędzy kierownikami obiektów, a wybranym Wykonawcą ) 2) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika Zamawiającego na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-13); z ew. wsparciem grupy interwencyjnej
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

79711000-1

79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 366
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

366

   


II.9) Informacje dodatkowe: 3. Zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, o których mowa w cz. I; - patrolu podjazdowego do obiektów, o których mowa w cz. II; były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania dotyczące obowiązków w tym zakresie Wykonawcy oraz uprawnień do kontroli przez Zamawiającego zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. i 4.II do siwz. 4. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie odpowiedniej do należytego wykonania czynności ochrony stałej i doraźnej na poszczególnych obiektach. 6. Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący usługę bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz doraźnej w patrolu podjazdowym posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 7. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy sprawujący czynności nadzoru i kontroli pracy pracowników Wykonawcy posiadali wpis na Listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 8. Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wyłączeniem schorzeń specjalnych oznaczonych symbolami: (02-P) choroby psychiczne, (01-U) upośledzenie umysłowe, (12-C) całościowe zaburzenia rozwojowe, (O-6E) epilepsja, (04-O) niewidomi w stopniu umiarkowanym.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( t. j. Dz.U z 2019r. poz. 1495);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 1 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Cz. I. a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia, o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000,00 złotych brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. : - co najmniej 2 pracownikami bezpośrednio nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usług, posiadających co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe, jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia - co najmniej 12 pracownikami bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy Cz.II. a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 12 pracownikami bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi co najmniej 3-letni staż pracy b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby mobilnych patroli na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 15 minut)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp. Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w cz. I. zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ. b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) d) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta w cz. II. zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów : 1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ); c) dokumentu ( np. polisy…) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia; d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj: zawierający informację o: - ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby mobilnych patroli na terenie miasta Kielce, - systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4) Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie. 1. Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust. 1. ppkt.2) Cz. A lub B SIWZ, stanowiącym załącznik nr 2.I i 2.II lub 3.I i 3.II do siwz. - przedkłada wraz z ofertą i oświadczeniami zobowiązanie Podmiotu udostepniającego zasoby, wg wzoru jak w załączniku nr 6.I lub 6.II do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust.1. pkt. 1) , 2), 3), 6) ustawy PZP. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - w okresie realizacji umowy - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany w okresie realizacji umowy (02.01.2020 r. - 02.01.2021 r.) obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w okresie realizacji umowy (02.01.2020 r. - 02.01.2021 r.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie realizacji umowy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową (tj. zastosowaną w momencie zawierania umowy) wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Ponadto: Strony dopuszczają zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: ilości i wartości usług oraz terminu obowiązywania umowy - w sytuacji wystąpienia zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, skutkujących podziałem bądź zmianą zakresu i ilości zamówień oraz skróceniem terminu ich realizacji. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2,3 i 4 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Usługa bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: • bezpośrednią fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1), 2),3) siwz. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 1.2. ppkt: 1) 2) 3) siwz w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 17421 godzin. 1.2. Wykaz lokalizacji i sposób sprawowania ochrony w cz. I: 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) = 11 712 godzin a) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego (366 x 24 )= 8 784 b) we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 600 (366 x 8 ) = 2 928 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON , stadion l.a., Hala Legionów) = 4 239 godzin a) Hala Legionów: - we wszystkie dni powszednie i w soboty, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 2200 a 700 dnia następnego ( 303 x 9 ) = 2 727 godzin , - w wszystkie niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego ( 63 dni x 24 ) = 1 512 godzin; 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1(basen /lodowisko)= 1470 godzin a) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900 łącznie do 70 dni ( 70 x 9) = 630 godz; b) w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia 2020 r we wszystkie noce tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 łącznie do 70 nocy ( 70 x12) = 840 godz; 1.3. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w czytniki kontroli pracy pracownika ochrony fizycznej na obiektach wskazanych w ust. 1.2. ppkt: 1) 2 ) 3), zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4 do umowy - do demontażu po zakończeniu umowy. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 366
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Usługa bezpośredniej doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2020r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2021r do godziny 7.00

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: 1) podjazdy mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu: –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 366 nocy na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-4) siwz . –2 razy w godzinach : 7.00 -19.00 przez 111 dni ( soboty, niedziele i święta ) na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2 ppkt: 1) - 4) siwz –2 razy w godzinach : 19.00 -7.00 przez 296 nocy ( oprócz nocy z 20-30.06. lipca i sierpnia ) na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) siwz, ( szczegółowe dane dot. godzin patrolowania w w/w przedziałach czasowych zostaną uzgodnione pomiędzy kierownikami obiektów, a wybranym Wykonawcą ) 2) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika Zamawiającego na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1)-13); z ew. wsparciem grupy interwencyjnej 2.1. Przewidywana liczba podjazdów mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektów wyniesie: 3 676 podjazdów, w tym: - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) - 4) siwz, we wszystkie dni, w godz: 19-7 wyniesie: 2 788 podjazdów - na obiekty wymienione w Wykazie Lokalizacji 2.2. ppkt: 1) - 4) siwz w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7-19 wyniesie: 888 podjazdów 2.2. Wykaz lokalizacji i sposób wykonywania usługi Cz. II. 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen /lodowisko) = 814 podjazdów a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7) oprócz okresu: 20.06-31.08.2020r) tj.: 296 nocy x 2 podjazdy = 592 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 2 x przez 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) w godz: 7-19 tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy; c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 2) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu, we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 3) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.:366 nocy x 2 podjazdy -= 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 4) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach = 954 podjazdy a) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu we wszystkie dni tygodnia, 14 razy w tygodniu (pn-nd. 2 x w godz: 19-7 ) tj.: 366 nocy x 2 podjazdy = 732 podjazdy b) podjazd mobilnego patrolu doraźnego wraz z obchodem obiektu 111 dni w roku 2020-2021 (soboty, niedziele i święta ) 2 x w godz: 7-19) tj: 111 dni x 2 podjazdy = 222 podjazdy c) monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 5) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Marszałkowska 96 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Kryta Pływalnia FOKA ul. Os. Barwinek 31 - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 11) Hala Widowiskowo- Sportowa ul. Żytnia 1 w Kielcach - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 12) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 13) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON) - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 2.3. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) czytniki kontroli pracy pracownika na obiektach wskazanych w ust. 2.2 ppkt: 1) - 4), zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 4 do umowy tj. przy ul. Szczecińskiej, Kusocińskiego, Szczepaniaka, Warszawskiej - do demontażu po zakończeniu umowy. b) 20 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR: ul. Drogosza 1, Ściegiennego 8 Krakowska 72, ( 3 szt). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Marszałkowska 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt) - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1 (2 szt) - 2 szt. dla pracowników Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 ( 2 szt) - 1 szt. dla pracowników Hali Sportowej ul. Warszawska 338 ( 1 szt.) - 1 szt. dla pracownika Stadionu piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29 ( 1 szt) - 1 szt. dla pracownika obiektu Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 ( 1 szt) Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach II części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II. do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79711000-1, 79715000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 366
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie osób

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

W załączeniu - do pobrania ze strony : www.mosir.kielce.pl

Załączniki:

SIWZ - II PN
SIWZ - II PN

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy na bpdw

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu

Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I.
Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz. I.

Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz.II.
Załącznik nr 4 Projekt umowy na cz.II.

Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr.kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1