Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 -

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie nr 510110160-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 541389-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II.RB.2.26.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na : - czyszczeniu konstrukcji stalowych kratowych stadionu piłkarskiego, - zabezpieczeniu konstrukcji farbami do gruntowania, podkładowymi
i nawierzchniowymi, - pomalowaniu konstrukcji farbami nawierzchniowymi, na powierzchni ok. 500m2

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 97540.74 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Na Wysokości Piotr Ziębiński 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ławęczna 45 
Kod pocztowy: 26-085 
Miejscowość: Ciosowa. Miedziana Góra 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 98971.49 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98971.49 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116380.99 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia  20.05.2019 r.

N.ZP.2.26. 52. 2019

 

Dot. II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) pn: Odtworzenie konstrukcji głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8.


Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 Pzp – Zamawiający informuje, że: w w/w postepowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Na Wysokości Piotr Ziębiński; Cisowa ul. Ławęczna 45; 26-085 Miedziana Góra

 

wg następujących kryteriów:

-  za cenę: 98 971,49 ( sł: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden 49/100 zł )

- w terminie wykonania: do 30 czerwca 2019r

 

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w siwz i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 % , Termin wykonania z wagą: 40%, określonymi  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA 60 %

Ilość pkt wg kryterium: Termin40 %

Ilość pkt. łącznie

1

 

TDL Instal Sp. z o. o.

ul. Elektoralna 13

00-137 Warszawa

 

Oferta odrzucona

2

 

ROJAM Major, Predkiel Sp. j.

ul. Siennicka 25

80-758 Gdańsk

51,00

40,00

91,00

 

3

Na Wysokości

Piotr Ziębiński

Cisowa ul. Ławęczna 45

26-085 Miedziana Góra

60,00

40,00

100,00

 

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta po upływie pięciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  10.05.2019 r.

 

N.ZP.2.26. 48. 2019

Dot. II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) pn: Odtworzenie konstrukcji głównej  Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu, które odbyło się w dniu 10.05.2019 r. o godzinie 10:15:

1.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 000,00 zł ( sł.: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 zł )

2.      Poniżej : nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert, termin wykonania zamówienia.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w 

Termin wykonania

1

 

TDL Instal Sp. z o. o.

ul. Elektoralna 13

00-137 Warszawa

109 249,20

do 30 czerwca 2019 r.

2

 

ROJAM Major, Predkiel Sp. j.

Ul. Siennicka 25

80-758 Gdańsk

116 380,99

do 30 czerwca 2019 r.

 

3

Na Wysokości

Piotr Ziębiński

Cisowa ul. Ławęczna 45

26-085 Miedziana Góra

 98 971,49

do 30 czerwca 2019 r.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, zobowiązani są złożyć:                       

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      zgodnie z treścią Rozdz. IX ust. 2 siwz, wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej Informacji

 ( Wymagana forma – oryginał)

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Oświadczenie należy złożyć na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Żytnia 1

25-018 Kielce

I.  p. Pok. Nr 1 - sekretariat

……………………………………………………….

W załączeniu:

1.      Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.

Załączniki:

Załącznik wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej
Załącznik wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Kielce, dnia 07.05.2019 r.

 

 N.ZP.2.26. 45. 2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego  przy ul. Ściegiennego 8PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedzi Zamawiającego – przedstawiamy poniżej:

 

1. Czy zamawiający dopuszcza inne metody aplikacji powłok malarskich niż opisane w  przedmiocie zamówienia malowanie natryskowe?

 

Odpowiedź 1. Tak

 

2.   Czy znany jest system malarski zastosowany na obiekcie, jeśli tak proszę o informacje jaki aby dobrać odpowiedni system naprawczy.

 

Odpowiedź 2. Konstrukcja była malowana SF 30-9606/3 2K-EP BESCHICHTUNGSSTOFF, OBERFLACHENTOLERANT, GRAAUMETALLIC CA, RAL 9006, jedwabisty połysk.

 

3. Czy w związku z prowadzeniem prac malarskich nie ingerujących w konstrukcje zadaszenia wymagana będzie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Czy wystarczy np. Certyfikat ISO 9001 dotyczący jakości usług?

 

Odpowiedź 3. Osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest niezbędna do nadzorowania nad wykonywanymi robotami.

 

4. Piszą Państwo w przedmiarze prac o koszcie rusztowania rurowego,  nasza firma stosuje techniki dostępu linowego czy możemy pominąć tą pozycję czy mamy ja estymować aby pozycja kosztorysowa była uzupełniona.

 

Odpowiedź 4. W przedmiarze podany jest koszt rusztowań rurowych: można przyjąć inne techniki np. dostępu linowego, zwyżki itp. – pozycja kosztorysowa jest niezbędna

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 541389-N-2019 z dnia 2019-04-25 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mailzamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie 

adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1 siwz składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 . sekretariaat. Ip.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 
Numer referencyjny: N. ZP. II RB. 2.26. 2. 2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)  a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1.Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na :

- czyszczeniu konstrukcji stalowych kratowych stadionu piłkarskiego,

- zabezpieczeniu konstrukcji farbami do gruntowania, podkładowymi i nawierzchniowymi,

 - pomalowaniu konstrukcji farbami nawierzchniowymi, na powierzchni ok. 500m2 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do siwz

b) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 5 do siwz

 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Wykonawca i ew. podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą zakres zamówienia określony w § 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 18 i § 56 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m:

- odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków,

- posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,

 - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi.

W celu zapoznania sie z terenem przyszłych robót Wykonawcy powinni dokonać wizji lokalnej na stadionie. Osobami do kontaktu w tej sprawie są:

- Jacek Domoradzki – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych , tel. 608 078888

- Wojciech Wesołowski- zastepca kierownika ZOS, tel: 664 027136 
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 97540,74 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, polegającego na powtórzeniu robót budowlanych w zakresie czyszczenia i malowania konstrukcji stadionu o przewidywanej wartości ok. 50% wartości zamówienia podstawowego 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-16 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2019-07-16


II.9) Informacje dodatkowe: maksymalny termin wykonania zamówienia przewidziano na : 16 lipca 2019r możliwość skrócenia terminu wykonania maksymalnie – o 16 dni minimalny termin wykonania zamówienia : 30 czerwca 2019, z tym, że roboty mogą być rozpoczęte najwcześniej z dniem 1 czerwca 2019r. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w rozdz. XX niniejszej SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 4.1)b SIWZ; 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: dot. osób skierowanych do realizacji zamówienia Warunek zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcje Kierownika Robót. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ – o ile w pkt. 3 formularza ofertowego nie zostanie wskazany adres dostępności dla pobrania przez Zamawiającego odpisu z właściwego rejestru)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000,00 zł Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ); b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do kierowania robotami wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) ( Wzór wymaganego oświadczenia ( wykazu ) na potwierdzenie spełniania warunków udziału, wymienionego w Rozdz. IX. pkt. 4.1)a, Zamawiający przekaże razem z wezwaniem do jego złożenia ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XVI pkt 1 ppkt 11, 12) SIWZ albo wskazanie w formularzu ofertowym dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym. b) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 500,00 zł ( sł: dwa tysiące pięćset 00/100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: w ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rach: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: „Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8” Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 62 wzoru umowy.( zał. nr 4 do siwz) 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-10, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

W załączeniu : do pobrania ze strony internetowej:

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Załącznik nr 5 Przedmiar robót
Załącznik nr 5 Przedmiar robót

Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 6 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1