MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I , II i III.

Ogłoszenie nr 500081869-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach: 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Drogosza ( Hotel „MARATON”, Hala Legionów-tylko parkiet, Stadion l. a.) 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel „STADION”, Hala Sportowa ) 6. ZOS ul. Warszawska 338 ( Hala portowa ) 7. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 8. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 9. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 10. Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 11. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 12. Dział Ekonomiczno-Administracyjny ul. Żytnia 1 ( Siedziba gł,Biuro MOSIR) 13. Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Drogosza 2 ( Hala Legionów)

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Dostawa chemicznych środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2018

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 97000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak 
Email wykonawcy: biuro@dtj.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Pińczowska 1A 
Kod pocztowy: 25-116 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 105683.26 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105683.26 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117200.57 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2018

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PUH IMPOLEX R. SZCZEPANIAK i S-KA Spółka Jawna 
Email wykonawcy: biuro@impolex-kielce.eu 
Adres pocztowy: ul. Zbożowa 9c 
Kod pocztowy: 25-416 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24218.94 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24218.94 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26346.84 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2018

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 34000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Techniczno-Handlowe ASKON s.c 
Email wykonawcy: askonkielce@poczta.onet.pl 
Adres pocztowy: ul. Krakowska 304 
Kod pocztowy: 25-801 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28780.71 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28780.71 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30793.31 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 209 tys. euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, których możliwość nabycia ma każdy, o ustalonych standardach posiadających powtarzalne cechy jakościowe i techniczne produktów. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostaw. Zaproszona ilość Wykonawców ( 6) zapewnia konkurencyjność postępowania. Cena jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym oferty. Na koszty wykonania zamówienia składa się : cena za poszczególne produkty wraz z dostawą ich do obiektów Zamawiającego. Koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w sposób szczegółowy, poprzez: określenie w opisie zamówienia   ( z podziałem na części ) cech jakościowych i technicznych każdego zamawianego produktu oddzielnie oraz zapotrzebowania na poszczególne produkty w okresie 1 roku.

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I,II i III.

Kielce dnia  15.12.2017r 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach  w roku 2018 – zamówienie III częściowe

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. I.

Dot. cz. I.: Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2018

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. I postepowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

- za cenę: 105 683,26 zł brutto ( sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy zł 26/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono jedną ofertę. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

ŁĄCZNIE

1

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp.Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

 

90,17

 

90,17

4

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

 

100,00

 

100,00

7

IMPOLEX R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce, ul. Zbożowa 9c 

 

 93,22

 

 93,22

10

B.T.H. ASCON  S.C.

Mirosław Lepucki, Mucha Zbigniew

ul. Krakowska 304, 25-801 Kielce

 

Oferta odrzucona

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. II.

dot.: cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2018 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. II postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 Wykonawcy:

IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna, 25-416 Kielce  ul. Zbożowa 9c 

- za cenę: 24 218,94  zł brutto (dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemnaście zł 94/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁĄCZNIE

2

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. Jawna, ul. Łanowa 45,  25-147 Kielce

 

91,92

 

91,92

5

P.H.U.  DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

 

99,50

 

99,50

8

IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce ul. Zbożowa 9c 

 

100,00

 

100,00


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

3.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. III.     

dot.: cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2018

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. II postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 11  Wykonawcy:

B.T.H. ASCON  S.C. Mirosław Lepucki, Mucha Zbigniew ul. Krakowska 304,

25-801 Kielce

- za cenę: 28 780,71 zł brutto ( dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt zł 71/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁĄCZNIE

3

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

 

93,46

 

 

93,46

 

6

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

 

99,49

 

99,49

9

IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce, ul. Zbożowa 9c 

 

96,27

 

96,27

11

B.T.H. ASCON  S.C.

Mirosław Lepucki, Mucha Zbigniew

ul. Krakowska 304, 25-801 Kielce

 

100,00

 

100,0


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  7.12.2017r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania       o cenę, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r, poz.1579) pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu                        i Rekreacji w Kielcach  w roku 2018- zamówienie 3 częściowe. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

191 800,00  zł brutto, w tym na:

- cz. I.  Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR - 137 810,43  zł

- cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR - 21 778,33 zł;

- cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR - 32 211,24  zł

2. Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, kryterium: cena.

Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

 

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

1

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. Jawna

ul. Łanowa 45,

25-147 Kielce

br-oz@o2.pl

 

117 200,57

4

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a,

25-116 Kielce

biuro@dtj.com.pl

 

105 683,26

7

IMPOLEX R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce

ul. Zbożowa 9c 

biuro@impolex-kielce.eu

 

113 364,67

10

B.T.H. ASCON  S.C. Mirosław Lepucki, Mucha Zbigniew

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

asconkielce@poczta.onet.pl

 

106 017,38

 

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

 

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

2

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. Jawna

ul. Łanowa 45,

25-147 Kielce

br-oz@o2.pl

 

26 346,84

5

P.H.U.  DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a,

25-116 Kielce

biuro@dtj.com.pl

 

24 340,29

8

IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce

ul. Zbożowa 9c 

biuro@impolex-kielce.eu

 

24 218,94

 

Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

 

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

3

PARTNER Robert Buras, Zdzisław Odziemek Sp. Jawna

ul. Łanowa 45,

25-147 Kielce

br-oz@o2.pl

 

30 793,31

6

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a,

25-116 Kielce

biuro@dtj.com.pl

 

28 926,65

9

IMPOLEX  R. Szczepaniak i s-ka Sp. Jawna

25-416 Kielce

ul. Zbożowa 9c 

biuro@impolex-kielce.eu

 

29 893,84

11

B.T.H. ASCON  S.C. Mirosław Lepucki, Mucha Zbigniew

ul. Krakowska 304

25-801 Kielce

asconkielce@poczta.onet.pl

 

28 780,71


3.Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do  11 grudnia 2017r - zobowiązany jest złożyć
:                    

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

 Załącznik 

- oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 6 do siwz - grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do siwz - grupa kapitałowa

Powrót Stron:  1