MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I i II

Ogłoszenie nr 500068396-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 606319-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 500048310-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II DU 2.26/7/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest:.

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 12 miesięcy B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 12 miesięcy C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 7 miesięcy

 Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 12 miesięcy B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 12 miesięcy

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:  tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie wykonywały osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 12 miesięcy B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 12 miesięcy C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 7 miesięcy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 214000.00 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j. 
Email wykonawcy: biurokielce@pami.pl 
Adres pocztowy: ul. Sielska 17A 
Kod pocztowy: 60-129 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 237600.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237600.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 353133.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 12 miesięcy B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 12 miesięcy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 158260.11 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie

Nazwa wykonawcy: PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j. 
Email wykonawcy: biurokielce@pami.pl 
Adres pocztowy: ul. Sielska 17A 
Kod pocztowy: 60-129 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 192000.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192000.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 332991.00 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I i cz. II zamówienia

Kielce dnia  14.11.2017 r.

 

N.ZP.2.26.150.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2018 r. zmówienie - II częściowe

 

1.      Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I. zamówienia

 

Pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach


Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. I postepowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5  Wykonawcy:

 

PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.; ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań

 

- za cenę: 237 600,00 zł brutto (dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset 00/100)

 

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁACZNIE

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

67,28

67,28

3

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

82,20

82,20

5

PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

100,00

100,00

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

79,37

79,37

8

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

85,60

85,60

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.


2.      Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II. zamówienia

Pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. II postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6  Wykonawcy:

 

PAMI A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.; ul. Sielska 17A 60-129 Poznań

 

- za cenę: 192 000,13 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące 13/100 )

 

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %, określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt

 

ŁACZNIE

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

88,27

88,27

3

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

57,66

57,66

4

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

80,81

80,81

6

PAMI  A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

100,00

100,00

7

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK Sp. z o.o. (L)

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

58,07

58,07

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

79,31

79,31

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.


Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia  8.11.2017r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018 – zamówienie II częściowe.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postępowaniu na cz. I i II zamówienia.

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi: 412 600, 00 zł brutto, w tym na:

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach:

Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8, Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 i  Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach =   240 000,00 zł

Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 i Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach =   172 600,00 zł

1.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny ofert.

Cz. I.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w  zł

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

353 133,00

3

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

289 033,24

5

PAMI  A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

237 600,00

7

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK 

 Sp. z o.o.(L)

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

299 367,10

8

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEDROX 

 Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

277 328,40


Cz. II.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

217 512,00

3

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

332 991,00

4

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

237 600,00

6

PAMI  A. Denkiewicz, P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

192 000,13

7

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-CK 

 Sp. z o.o. (L)

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

330 619,84

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEDROX 

Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

242 100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, czyli do dnia 13 listopada 2017r – zobowiązani są złożyć :                

 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 ( I lub II) do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

Pyt i odp cz. II- zm. treści siwz dot. terminu z 31.10.

Kielce dnia 31.10.2017r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2018r – zamówienie II częściowe

1.      Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści SIWZ – cz. II  

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w dniu 30.10.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  na nie zamieszczamy poniżej:

1.      Czy zamawiający zapewnia nieodpłatnie pomieszczenia do przechowywania środków higienicznych i czystości oraz sprzętu na terenie danych lokalizacji objętych usługą porządkowo czystościową

Odpowiedź ad. 1. – Tak 

2.      Proszę o podanie średnią ilość osób uczestników imprez z podziałem na obiekty.

Odpowiedź ad. 2.

Stadion piłkarski ul. Ściegiennego 8     – 6500- 7000  osób

Stadion ul. Szczepaniaka 29 -               - 100 osób

Hala Legionów ul. L. Drogosza 2          - 1500 osób

Hala Ul. Warszawska 338                       - 20 osób.

3.      Czy podane powierzchnie okien na obiektach w m2 są powierzchniami jednostronnymi?

Odpowiedź ad. 3 . – TAK

4.      Proszę o podanie krotności w roku mycia okien, doprecyzowanie zaleceń zamawiającego.

Odpowiedź ad. 4 .

Stadion ul. Ściegiennego 8 – 3 razy w roku

Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 – 1 raz w miejscach trudnodostępnych i 1 raz w miesiącu w pozostałych pomieszczeniach.        

Hala Ul. Warszawska 338 – 1 raz w roku

5. Proszę o podanie ile razy w roku zamawiający wymaga prania wykładzin dywanowych w całości.

Odpowiedź ad. 5 .

Stadion ul. Ściegiennego 8 –2 razy w roku

Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 – 2 razy w roku

Pozostałe obiekty nie mają wykładzin do prania.

2.      ZMIANA TREŚCI  SIWZ

W związku z tym, że powyższe odpowiedzi powodują zmianę treści załącznika nr 6.I                    i 6.II do siwz: Opis przedmiotu zamówienia na cz. I i II – Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - dokonuje zmiany treści załącznika nr 6.I i 6.II.  do SIWZ  w następujący sposób:

1.      Dot. Zał. 6.I. Pkt. A)i B)  dla: stadionu piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 i  stadionu piłkarskiego ul. Szczepaniaka 29.

1)       ppkt.c) przyjmuje brzmienie:

c) w ramach usług okresowych :

- mycie okien o łącznej -jednostronnej - powierzchni  1100 m2 , w zależności od potrzeb – według  zaleceń  Zamawiającego, średnio

- czyszczenie obudów oraz kloszy naświetlaczy oświetlenia nocnego na konstrukcji stadionu – 2 razy w ciągu 10 miesięcy.

- pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby,   średnio – 2 razy w roku

( …………………..)

             Średnia liczba uczestników na stadionie ul. Ściegiennego 8 wynosi : 6,5 – 7 tys osób.

             Średnia liczba uczestników na stadionie ul. Szczepaniaka 29 wynosi:  100 osób.

2.      Dot. Zał. 6.II. Pkt. A.  Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

1)      W ppkt.b) dodaje się zapis: Średnia ilość uczestników imprez wynosi 1500 osób.

2)      Ppkt.c) przyjmuje brzmienie:

- pranie wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych w razie potrzeby, średnio 2 razy w roku.

- odchwaszczanie klombów,  chodników, ciągów pieszych, placów przed i za halą, parkingów przed i za halą, drogi pożarowej wokół hali poprzez usuwanie mechaniczne z użyciem środków chwastobójczych - według potrzeb

- mycie okien i szyb w miejscach trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby na arenie głównej, oraz szyby elewacyjne z zewnątrz o łącznej powierzchni  1000 m2 , przynajmniej 1 raz w roku, a w pozostałych pomieszczeniach  1 raz w miesiącu

- w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie środkami antypoślizgowymi ( piasek, sól itp.) parkingów, wjazdów, dróg pożarowych , ciągów pieszych na terenie całej nieruchomości Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( Hali Legionów, Stadionu l.a., Hotelu Maraton)

3. Dot. Zał. 6.II. Pkt. B.  Hala sportowa i stadion piłkarski przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach 

1)      W ppkt. b) dodaje się zapis: Średnia  liczba  uczestników  imprez – 20 osób.

2)      Ppkt.c) zd. trzecie przyjmuje brzmienie:

- mycie okien i szyb trudnodostępnych usytuowanych wysoko tj. szyby elewacyjne z zewnątrz i wewnątrz o łącznej powierzchni  jednostronnej ok. 130 m2,

oraz pozostałych o łącznej powierzchni  760 m2  -  przynajmniej 1 raz w roku. 

Zmiana treści siwz w zakresie załącznika nr 6.I i 6.II , o której mowa wyżej nie  powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu

 

3.      ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp – Zamawiający w celu umożliwienia wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach - zmienia treść SIWZ  w zakresie terminu składania ofert, w ten sposób, że:

ROZDZ. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT

- ust. 1 i 5 przyjmują brzmienie:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

Termin składania ofert upływa w dniu : 8  listopada 2017r, o godzinie 10:00

5. Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2017r o godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, 25-018 Kielce, I p. pok. Nr 5.

Powyższa zmiana treści siwz  ( w pkt. 3 )  powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu – do pobrania ze strony internetowej:

- SIWZ po zm. 31.10.(II)

- zmieniony załącznik nr 6.I i 6.II  do siwz

Załączniki:

SIWZ po zm. terminu otwarcia ofert 31.10. (II)
SIWZ po zm. terminu otwarcia ofert 31.10. (II)

Załącznik nr 6. I i 6.II po zm.31.10.
Załącznik nr 6. I i 6.II po zm.31.10.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (II) z 31.10.

Ogłoszenie nr 500052042-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.

 

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606319-N-2017 
Data: 24/10/2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-06, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 10:00, 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 31.10

Ogłoszenie nr 500051654-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.

 

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606319-N-2017 
Data: 24/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 
Punkt: 4)4. 
W ogłoszeniu jest: 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
W ogłoszeniu powinno być: 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie wykonywały osoby posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

Pytania i odpowiedzi , zmiana treści siwz z 31.10.

Kielce dnia 31.10.2017r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2018r – zamówienie II częściowe

1.     Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści SIWZ  

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  na nie zamieszczamy poniżej:

1. W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę/minimalną stawkę godzinową, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie/minimalna stawka godzinowa nie będą – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz.

Odpowiedź ad. 1 : 

Zamawiający nie jest uprawniony do weryfikacji działań Wykonawcy wobec pracowników w taki sposób, jak ZUS. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów prawa pracy Zamawiający zastrzega sobie prawo poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy.

Natomiast na etapie badania ceny ofert, w sytuacji zaistnienia okoliczności uzasadniających wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, Zamawiający przed podjęciem decyzji  o odrzuceniu oferty będzie postępował zgodnie z dyspozycją przepisu zawartego  w art. 90 ustawy Pzp.

2. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna  (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź ad.2.

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy o zmianę treści siwz w zakresie kar umownych i obniża z 500 na 200 zł ( tj. o 60% )  karę umowną określoną  w § 9 ust. 6 umowy ( stanowiącej załącznik nr  4 do siwz ).

Powyższa odpowiedź  – spowoduje zmianę treści załącznika nr 4 do siwz w tym zakresie.

3. W związku z planowanymi zmianami minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 proszę o informację czy Wykonawcy mają kalkulować cenę ofertową  uwzględniając wynagrodzenie minimalne na rok 2018, czy tez kalkulować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania ofert (06.11.2017) tj. uwzględniając płacę minimalną obowiązującą na dzień składania ofert, a następnie wartość oferty wybranego wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa?

Odpowiedź ad.3.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści Rozdz. XVI ust. 4 SIWZ: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, cyt: 

„…4. Wykonawca w ofercie na daną część określa całkowitą cenę ryczałtową brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności:

- ceny usług na poszczególne  obiekty i w podziale na tereny: wewnętrzne  i zewnętrzne;

- koszty zakupu środków do utrzymania czystości które zapewnia Wykonawca ;

- kosztów  wykorzystania własnego sprzętu.

- koszty zatrudnienia pracowników w sposób przewidziany w siwz,  uwzględniające przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.,( Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) które będą obowiązywać od stycznia 2018r.

W związku z tym, Zamawiający nie będzie waloryzował wartości umowy po 1 stycznia 2018r.

4. Czy Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego? Jeżeli tak, prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu „Zamawiający umożliwi bezpłatnie pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo – czystościowe na obiekcie korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego”.  

Odpowiedź ad.4.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 2 ust 13 projektu umowy ( załącznik nr 4 do siwz )  w ten sposób, że § 2 ust 13 przyjmuje brzmienie:

„…Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne, ale niewyłączne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego.

5. Czy Zamawiający dopuszcza aby podczas realizacji zamówienia swoja pracę wykonywały wszystkie osoby posiadające stopień niepełnosprawności – jeśli tak, to o jakim stopniu niepełnosprawności tj.

Charakterystyka  schorzeń do poszczególnych stopni niepełnosprawności – źródło: Instytutu Prawa Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną,

lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansownia:

01 U – upośledzenie umysłowe

02 P – choroby psychiczne

06 E – epilepsja

12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm

Odpowiedź ad. 5.

Zamawiający wyraża zgodę aby usługi były wykonywane przez osoby  posiadające lekki            i umiarkowany stopień niepełnosprawności - o ile będą spełniały pozostałe wymagania dot. zatrudnienia na umowę o pracę i posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na wysokości.  

W tym zakresie Zamawiający dokonuje zmian:

1)      w treści Rozdz. III ust. 4 siwz  w ten sposób, że: ust. 4 przyjmuje brzmienie:

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby  wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie wykonywały osoby posiadające lekki lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności.

2)   W treści § 4 ust. 2 projektu umowy ( załącznika nr 4  do siwz )  w ten sposób, że ust. 2 przyjmuje brzmienie

„..2. Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, zawartych w siwz, dot. zatrudnienia na umowę o prace pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy wykonujących czynności sprzątania, utrzymania czystości i porządku, posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz informacji dot. osób niepełnosprawnych -  Wykonawca składa oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3 do Umowy oraz przedkłada Kierownikom Obiektów Zamawiającego(…..)

3)      w treści załącznika nr 3 ( oświadczenia Wykonawcy)  do projektu umowy   ( załącznik nr 4 do siwz ), w ten sposób, że Oświadczenie Wykonawcy zostaje rozszerzone o pkt. 3  o następującej treści:

„…3)  pracownicy niepełnosprawni posiadają lekki i umiarkowany stopień niepełnosprawności…”

6. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

1.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ………

3.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest

Odpowiedź ad. 6.

Uwzględniając wniosek Wykonawcy - Zamawiający modyfikuje projekt umowy                                  o proponowany zapis, dodając w § 5 ust. 5 - 8  załącznika nr 4 do siwz zapis o proponowanej treści:

  1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
  2.  Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl
  3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest: Andrzej Mazur, tel: 41 3676716 w. 12 lub 668 626083 

Powyższe wyjaśnienia powodują zmianę treści siwz , a odpowiedź na pytanie 5 – zmianę ogłoszenia o zamówieniu. 

2.      ZMIANA TREŚCI  SIWZ

W związku z tym, że powyższe odpowiedzi powodują zmianę treści SIWZ  – Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - dokonuje zmiany treści SIWZ i załącznika nr 4  do SIWZ  w następujący sposób:

1)      treść Rozdz. III ust. 4 siwz  przyjmuje brzmienie:

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby  wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w w/w zakresie wykonywały osoby posiadające lekki lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności

2)      W § 9 ust. 6 załącznika nr 4 do siwz - w ten sposób, że § 9 ust. 6 przyjmuje brzmienie:

„…6. Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:  iloczynu kwoty 200 zł za każdy dzień pracy z naruszeniem w/w wymogu i za każdą osobę, która wykonywała czynności sprzątania nie posiadając umowy o pracę.

3)      W § 2 ust. 13 załącznika nr 4 do siwz  - w ten sposób, że § 2 ust 13 przyjmuje brzmienie:

„…13. Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy realizującym usługi porządkowo-czystościowe na obiekcie bezpłatne, ale niewyłączne korzystanie z pomieszczeń należących do Zamawiającego…”

4)   W treści § 4 ust. 2 projektu umowy ( załącznika nr 4  do siwz ) - w ten sposób, że ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„..2. Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, zawartych w siwz, dot. zatrudnienia na umowę o prace pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy wykonujących czynności sprzątania, utrzymania czystości i porządku, posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz informacji dot. osób niepełnosprawnych -  Wykonawca składa oświadczenie o treści jak w Załączniku nr 3 do Umowy oraz przedkłada Kierownikom Obiektów Zamawiającego(…..)

4)      W  treści załącznika nr 3 ( oświadczenia Wykonawcy)  do projektu umowy                              ( załącznik nr 4 do siwz ), w ten sposób, że Oświadczenie Wykonawcy zostaje rozszerzone o pkt. 3  o następującej treści:

„…3)  pracownicy niepełnosprawni posiadają lekki i umiarkowany stopień niepełnosprawności…”

5)      w treści § 5 załącznika nr 4 do siwz dodaje zapis w ust. 5 - 8 o treści:

5.      Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

6.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl

7.      Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy                                  o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

8.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest: Andrzej Mazur, tel: 41 3676716 w. 12 lub 668 626083.

Zmiana treści siwz , o której mowa w pkt. 1)  - powoduje zmianę treści ogłoszenia   o zamówieniu

W załączeniu: do pobrania ze strony :

- SIWZ po zm. 31.10.2017r

- zmieniony załącznik nr 4 do siwz

- zmieniony załącznik nr 3 do projektu umowy. 

Załączniki:

SIWZ po zm. 31.10.
SIWZ po zm. 31.10.

Załącznik nr 4 po zm. 31.10
Załącznik nr 4 po zm. 31.10

Załącznik nr 3 do umowy po zm.31.10
Załącznik nr 3 do umowy po zm.31.10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500048310-N-2017 z dnia 24-10-2017 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606319-N-2017 
Data: 24/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV.1. 
Punkt: 2) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: na cz. I : 6000,00 zł (sześć tysięcy 00/100 zł). na cz. II. 4500,00 zł (cztery tysiące pięćset 00/100 zł )

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym: c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.).

4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na: Cz. I.: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w 2018r w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach lub Cz. II.: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w 2018r w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach” Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu – na daną część - musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert!!!

 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 606319-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak. www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Adres: 
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty – na każdą część osobno - składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe 
Numer referencyjny: N. ZP. II DU/7/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie (2) 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:. Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 12 miesięcy B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 12 miesięcy C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 7 miesięcy Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 12 miesięcy B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 12 miesięcy 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest Konsorcjum firm: ENERIS SUROWCE S.A. ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6.I. A-C do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. I. - nr 6.II. A-B do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. II. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Szczegółowe uregulowania dot. sposobu dokumentowania przez Wykonawców zatrudnienia na umowę o prace oraz sankcji z powodu niedotrzymania zobowiązań w tym zakresie zawiera § 4 i § 9 projektu umowy ( załącznik nr 4.I lub 4.II do SIWZ). 6. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m (dot. w szczególności: Hali Legionów cz. II i Stadionu Piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 cz. I ): - odbyły szkolenie z zakresu bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi. 7. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w organizacji swojej firmy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług.

Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338 
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90911200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia 
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: pln 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp, polegających na wykonaniu usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektu Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 w Kielcach ( II cz. zamówienia ) w okresie organizacji finałowego turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 w Piłce Ręcznej, w sierpniu 2018r. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

 

2018-01-01

2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Nie wymagane. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3.1)c SIWZ; 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 20 osobami zdolnymi wykonać zamówienie 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał ( Wzór wymaganych oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału wymienionych w Rozdz. IX. pkt. 3.1. lit. a) i b) oraz pkt. 3.2. lit. b), Zamawiający przekaże razem z wezwaniem do jego złożenia)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda – dla części I. 100 000,00 zł brutto każda dla części II. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w Rozdz. XIV siwz. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) c) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 200 000,00 zł – dla części I - 100 000,00 zł – dla części II. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ); ( Wzory wymaganych oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału wymienione w Rozdz. IX. pkt. 3.1) a, b, Zamawiający przekaże razem z wezwaniem do ich złożenia) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie wymagane

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania ( oddzielnie dla każdej części ) a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie. 1. Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust. 1. ppkt.2) SIWZ, stanowiących załącznik nr 2.I i 3.I do siwz. - oraz (o ile dotyczy ! ) składa oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danej części zamówienia – wg wzoru, jak w zał. nr 7.1 ( cz. I ) lub 7.2. ( cz. II) do SIWZ . Wymagana forma – oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak.  Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 11 umowy. 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany ich wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do Umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-06, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 12 miesięcy B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 12 miesięcy C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 7 miesięcy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest Konsorcjum firm: ENERIS SUROWCE S.A. ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6.I. A-C do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. I. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Szczegółowe uregulowania dot. sposobu dokumentowania przez Wykonawców zatrudnienia na umowę o prace oraz sankcji z powodu niedotrzymania zobowiązań w tym zakresie zawiera § 4 i § 9 projektu umowy ( załącznik nr 4.I do SIWZ). 6. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m (dot. w szczególności: Stadionu Piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 cz. I ): - odbyły szkolenie z zakresu bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi. 7. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w organizacji swojej firmy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90911200-8, 90910000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 

Część nr:

2

Nazwa:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 12 miesięcy B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 12 miesięcy

1)      Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest Konsorcjum firm: ENERIS SUROWCE S.A. ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6.II. A-B do siwz – opis przedmiotu zamówienia do cz. II. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności określone w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj.: codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia, porządkowania i utrzymania czystości wewnątrz budynków jak i na terenach zewnętrznych - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Szczegółowe uregulowania dot. sposobu dokumentowania przez Wykonawców zatrudnienia na umowę o prace oraz sankcji z powodu niedotrzymania zobowiązań w tym zakresie zawiera § 4 i § 9 projektu umowy ( załącznik nr 4.II do SIWZ). 6. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m (dot. w szczególności: Hali Legionów cz. II i Stadionu Piłkarskiego ul. Ściegiennego 8 cz. I ): - odbyły szkolenie z zakresu bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi. 7. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w organizacji swojej firmy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług.

Osoby do kontaktu: - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338 

W załączeniu ( do pobrania ze strony internetowej: www.mosir.kielce.pl):

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty na cz. I i II
Załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty na cz. I i II

Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie Wykonawcy na cz. I i II
Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie Wykonawcy na cz. I i II

Załącznik nr 3 do siwz -Oświadczenie Wykonawcy na cz. I i II
Załącznik nr 3 do siwz -Oświadczenie Wykonawcy na cz. I i II

Załącznik nr 4 do siwz - projekt umowy na cz. I i II
Załącznik nr 4 do siwz - projekt umowy na cz. I i II

Załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie dot. grupy kapitałowej na cz. I i II
Załącznik nr 5 do siwz - oświadczenie dot. grupy kapitałowej na cz. I i II

Załącznik nr 6 do siwz - opis zamówienia cz. I i II
Załącznik nr 6 do siwz - opis zamówienia cz. I i II

Załącznik nr 7 do siwz - zobowiązanie do cz. I i II
Załącznik nr 7 do siwz - zobowiązanie do cz. I i II

Powrót Stron:  1