MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. I i cz. II

Ogłoszenie nr 500067445-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 599817-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 392 godziny. 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 388 podjazdów ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29) Przedmiotem II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielenia zamówienia zawierają załączniki nr 4.I i 4.II do siwz.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2018r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2019r do godziny 7.00

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 605404.88 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA - CK Sp. z o.o 
Email wykonawcy: m.pietruszka@karabelack.pl 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34 
Kod pocztowy: 25-312 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

Nazwa wykonawcy: LEGION CK Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: m.pietruszka@karabelack.pl 
Adres pocztowy: ul. Warszawska 34 
Kod pocztowy: 25-312 
Miejscowość: Kielce 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 786764.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 786764.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1344315.24 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2018 r do 31.12.2018 r

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19824 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: Poczta Polska Spółka Akcyjna 
Email wykonawcy: malgorzata.baran@poczta-polska.pl 
Adres pocztowy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8 
Kod pocztowy: 00-940 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25719.30 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25719.30 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25719.30 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II

 

 

Kielce dnia 10.11.2017r

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II. zamówienia

pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2018r do 31.12.2018 r

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. II postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  wybrano ofertę Wykonawcy: 

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona. Region PPO Południe

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

- za cenę: 25 719,30 zł brutto ( sł: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście )  

- i  49  kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 2-letni staż pracy.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, który złożył ofertę wraz ze streszczeniem oceny  złożonej oferty zawierającym punktację  przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

 

CENA

Ilość pkt w kryterium: DOŚWIAD

CZENIE 

Ilość pkt

 

 

ŁACZNIE

 

 

1

 

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

 

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1) ustawy Pzp,  umowa może zostać zawarta w terminie  krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I.

Kielce dnia  7.11.2017r

N.ZP.2.26.144.2017

Dot: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018- zamówienie II częściowe.

 Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. I. zamówienia

pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2018r od godziny 7.00  -  2 stycznia 2019r do  godziny 7.00

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w cz. I postępowania  o udzielenie ww. zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

- za cenę: 786 764,80 zł brutto (siedemset osiemdziesiąt sześć siedemset sześćdziesiąt cztery 80/100)

-  i  36 kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 2-letni staż pracy.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt w kryterium:

CENA

Ilość pkt w kryterium: DOŚWIAD

CZENIE 

Ilość pkt

  

ŁACZNIE

 

2

 

 

Konsorcjum:

MM SERVICE MONITORING Sp. z o. o.

ul. Trybunalska 21

95- 080 Kruszów

MM SERVICE SECURITY           Sp. z o. o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź

 

 

35,10

 

 

30,00

 

 

65,10

 

3

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce 

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

 

4

 

 

Konsorcjum:

Impel Safety Security Partner

Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o. o. 

Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3,                            65-127 Zielona Góra

Impel Cleaning Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

44,30

 

 

40,00

 

 

84,30


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Pytania i wyjaśnienia treści siwz

Kielce dnia 16.10.2017r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w 2018r– zamówienie II częściowe

Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  na nie zamieszczamy poniżej:

1.  Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Odpowiedź ad. 1 : 

W postępowaniu jest mowa o zatrudnieniu pracowników ochrony na umowę o pracę, więc wysokość stawki godzinowej z umowy zlecenia nie ma tu zastosowania.  

2. W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do Zamawiających – jako Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na ich rzecz.

Odpowiedź ad.2.

Jeżeli w toku badania i oceny ofert zajdą okoliczności, o których mowa w  art. 90 ust. 1  Pzp – Zamawiający będzie postępował  zgodnie z dyspozycją tego przepisu.

3. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:

  1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).

2.      Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………

3.  Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

4.      Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest…

 

Odpowiedź ad.3.

Informacja o tym jest w §7 ust. 4 Załącznika nr 4. I do siwz – cyt: „….. Faktury będą przekazywane przez Wykonawcę ( za potwierdzeniem odbioru) do Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email Zamawiającego: sekretariat@mosir.kielce.pl...”.

Uwzględniając sugestie Wykonawcy - Zamawiający dodatkowo modyfikuje wzór umowy o proponowany zapis.

W związku z tym, że powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści załączników o nr:  4.I i 4.II do siwz ( projektów umów ) – Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp- dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie.  

W załączeniu pisma: zmieniony załącznik nr 4.I i 4.II. do siwz 

4.W związku z planowanymi zmianami minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 oraz rozpoczęciem realizacji usługi od  02.01.2018 proszę o informację czy Wykonawcy mają kalkulować cenę ofertową  uwzględniając wynagrodzenie minimalne na rok 2018, czy tez kalkulować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień składania ofert (19.10.2017) tj. uwzględniając płacę minimalną obowiązującą na dzień składania ofert, a następnie wartość oferty wybranego wykonawcy zostanie przez Zamawiającego zwaloryzowana od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa?

Odpowiedź ad.4.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści siwz: Rozdz. XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY , gdzie Zamawiający opisał sposób obliczenia ceny oferty, cyt: 

„…..W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić m.in.: 

- koszty pracy pracowników ochrony uwzględniające zatrudnienie na umowę o pracę oraz zmiany w zakresie  najniższego wynagrodzenia za pracę i stawki za 1 roboczogodzinę, które będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, czyli od 02.01.2018r,

- koszty  zapewnienia ew. wsparcia grupy interwencyjnej,

- koszty zamontowania czytników pracy agentów ochrony,

- pozostałe koszty pośrednie ( odzież , sprzęt, środki pracy, podatki, ubezpieczenia osobowe, koszty ubezpieczenia OC itd.)…” 

Należy przez to rozumieć, że cenę oferty należy kalkulować z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1747). które będą obowiązywać od stycznia 2018r

Powyższe wyjaśnienia nie powodują konieczności zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

Załącznik nr 4.I do siwz po zm. 16.10.2017r
Załącznik nr 4.I do siwz po zm. 16.10.2017r

Załącznik nr 4.II do siwz po zm. 16.10.2017r
Załącznik nr 4.II do siwz po zm. 16.10.2017r

Informacja z otwarcia ofert na cz. I i cz. II

 

Kielce, dnia  19.10.2017 r

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018- zamówienie II częściowe..

  

1.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. I.

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2018r od godziny 7.00  -  2 stycznia 2019r do  godziny 7.00

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 804 888,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

Doświadczenie osób

 

( ilość kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 2-letni staż pracy)

 

2

 

 

Konsorcjum:

MM SERVICE MONITORING Sp. z o. o.

ul. Trybunalska 21

95- 080 Kruszów

MM SERVICE SECURITY Sp. z o. o.

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź

 

 

 

1 344 315,24 zł

 

 

31

 

3

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

 

 

786 764,80 zł

 

 

36

 

4

 

 

Konsorcjum:

Impel Safety Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

Impel Cleaning Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

 

 

 

 

1 064 246,00 zł

 

 

 

36


2.      INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na   CZ. II.

 

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. II. pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2018r do 31.12.2018 r

 

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 26 000,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

w zł

Doświadczenie osób

 

( ilość kwalifikowanych  pracowników ochrony posiadających co najmniej 2-letni staż pracy)

1

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region PPO Południe

ul. Prokocimska 6,

30-900 Kraków

 

 

 

25 719,30 zł

 

 

49

 

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji, czyli do dnia 23 października 2017r - zobowiązany jest złożyć:                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5.I do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

 

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 599817-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak 
Inny sposób: 
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: dwie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 392 godziny. 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 388 podjazdów ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29)

Przedmiotem II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych. Szczegółowy zakres oraz warunki udzielenia zamówienia zawierają załączniki nr 4.I i 4.II do siwz. 
II.5) Główny kod CPV: 79000000-4 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

79710000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)

Wartość bez VAT: 

Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp, polegających na: - usłudze bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego w czasie organizacji Mistrzostw Świata Juniorek w Piłce Ręcznej Kobiet w sierpniu 2018r - na konwojowaniu gotówki z hotelu przy ul. Krakowskiej 72 w okresie 4 miesięcy od : 01.09 – 31.12.2018r ( aktualnie obiekt pełni funkcje internatu ) 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, - patrolu podjazdowego, - konwojowania gotówki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. i 4.II do siwz. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie niektórych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

cz. I. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia

 cz. II. Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 100 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:

 Cz. I.

 a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 20 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony

c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 15 minut)

CZ.II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. :

- co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe;

- co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia i posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kwalifikowanego pracownika ochrony 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Cz.I.

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp. Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona

 Cz.II.

 a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 , 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 22 Pzp. Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Cz.I.

a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ.

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale )

d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj: zawierający informację o:

- ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce,

 - systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale)

d) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

 CZ.II.

 a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale );

c) dokumentu ( np. polisy…) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

c) Zgodnie z art. 22a) ust.1 Pzp - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdz. IX. ust.1.ppkt.2) Cz. B SIWZ, stanowiących załącznik nr 2. II i 3.II do siwz.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

CENA

60,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - w okresie realizacji umowy - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany w okresie realizacji umowy (02.01.2018 r. - 02.01.2019 r.) obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w okresie realizacji umowy (02.01.2018 r. - 02.01.2019 r.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie realizacji umowy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową (tj. zastosowaną w momencie zawierania umowy) wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy. Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 12 umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-10-19, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: 2 stycznia 2018r od godziny 7.00 - 2 stycznia 2019r do godziny 7.00

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. Cz. I. 1.3. ppkt: 1), 2),3),10),11)12) siwz. - podjazdy grup patrolowych –2 razy przez 194 noce na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt:10) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w obiektach Zamawiającego wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. 1.3. ppkt: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 13) siwz - oraz gotowość do zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej - we wszystkich obiektach. 1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 52 392 godziny. 1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 388 podjazdów ( na obiekt przy ul. Szczepaniaka 29) Liczby te posłużą do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z sumy założeń zawartych w Rozdz. . III. siwz oraz ustaleń bieżących dot. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ( o ile będą inne niż w siwz) Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach I części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79710000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-01-02
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - bezpośredniej ochrony mienia i osób na obiektach Zamawiającego, - patrolu podjazdowego, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.I. i 4.II do siwz. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie niektórych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Część nr:

2

Nazwa:

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2018r do 31.12.2018 r

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy w ramach II części zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II. do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-01-02
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

DOŚWIADCZENIE OSÓB

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) tj. osoby wyznaczone do: - konwojowania gotówki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4.II do siwz. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie niektórych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Załączniki ( do pobrania ze strony: www.mosir.kielce.pl)

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty
Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy na bpdw
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy na bpdw

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu
Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy na wu

Załącznik nr 4 Umowa na cz. I
Załącznik nr 4 Umowa na cz. I

Załącznik nr 4 umowa na cz. II
Załącznik nr 4 umowa na cz. II

Załącznik nr 5 oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 udostępnienie zasobów
Załącznik nr 6 udostępnienie zasobów

Powrót Stron:  1