MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystryb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. II.

Ogłoszenie nr 500019237-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 526501-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 93659; 96136

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

II.DU.2.26.5/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, z których każda dotyczy: Cz. I. Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 w okresie: 20.08.2017 - 30.09.2018 Cz. II. 1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, do obiektów Zamawiającego: 1) Kryta Pływalnia DELFIN, 25-29 Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa 25-414 Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski 25-118 Kielce ul. Szczepaniaka 29

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243440.50 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A 
Email wykonawcy: dg@fortum.com 
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9 
Kod pocztowy: 80-890 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 206677.55 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 206677.55 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221114.06 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. I

Ogłoszenie nr 500010112-N-2017 z dnia 08-08-2017 r.

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 526501-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 93659; 96136

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): II.DU.2.26.5/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, z których każda dotyczy: Cz. I. Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 w okresie: 20.08.2017 - 30.09.2018 Cz. II. 1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65200000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach. cz. I – dot. obiektu: Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320392.16 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A 
Email wykonawcy: dg@fortum.com 
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9 
Kod pocztowy: 80-890 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 259322.52 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 259322.52 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 269030.52 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom - nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

-  nie dotyczy

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz.I

Kielce dnia  29.06.2017r 

ZAWIADOMIENIE

( O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  )

Dot: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

cz. I – dot. obiektu: Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31

w okresie:  20.08.2017 - 30.09.2018

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postepowaniu na  Cz. I.  zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9; 80-890 Gdańsk

- za cenę: 259 322,52 zł brutto (sł: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 52/100 zł

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

Cz. I.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

Cena = 100 

Ilość pkt

łącznie

1

FITEN S.A.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

 

97,78

 

97,78

2

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
ul. Heweliusza 9
80-890 Gdańsk

100,00

100,00

3

ENERGOGAS Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. C.K.N.  2
80-280 Gdańsk

99,68

99,68

4

ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań
Adres do korespondencji:
ENEA S.A. Biuro Przetargów Publicznych
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin

96,39

96,39

5

 

ELGAS ENERGY  Sp.  z o.o.
ul. Węglowa 7
40-106 Katowice

99,28

99,28

6

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z  o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa

99,76

99,76


 


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz.II.

 

Kielce dnia   04.08.2017r 

ZAWIADOMIENIE

( O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY na cz. II   )

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

- cz. II dot. obiektów:

1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2

2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338

3) Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29

    w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018.

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w w/w postepowaniu na  Cz. II zamówienia,  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Heweliusza 9; 80-890 Gdańsk

- za cenę: 206 677,55  zł brutto ( sł: dwieście sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem  55/100 )

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

kryterium:

cena = 100 % 

Ilość pkt

łącznie

1

FITEN S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

Oferta odrzucona

( 89 ust.1.pkt.7a)

 

2

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

100,00

100,00

3

ENERGOGAS Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. C.K.N. 2

80-280 Gdańsk

97,72

97,72

4

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Adres do korespondencji:

ENEA S.A. Biuro Przetargów Publicznych

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin

98,24

98,24

5

 

ELGAS ENERGY  Sp.  z o.o.

ul. Węglowa 7

40-106 Katowice

93,47

93,47

6

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

97,94

97,94

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.06.2017r

 

Kielce, dnia  20.06.2017 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż                                  i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.

Kwota, przeznaczenia wynosi łącznie :   600 000 zł brutto, w tym na:

- Cz. I. =  305 000,00 zł

- Cz. II. =  295 000,00 zł  

1.      Informacja o złożonych ofertach  na cz. I. dot. Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 w okresie:  20.08.2017 - 30.09.2018

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

FITEN S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

e-mail: fiten@fiten.pl

 

265 220,52

 

2

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

e-mail: dg@fortum.com

 

259 322,52

 

3

ENERGOGAS Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. C.K.N.  2

80-280 Gdańsk

e-mail: przetargi@energogas.pl

 

 

260 139,77

4

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Adres do korespondencji:

ENEA S.A. Biuro Przetargów Publicznych

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin

e-mail: przetargi@enea.pl 

 

 

269 030,52

5

 

ELGAS ENERGY  Sp.  z o.o.

ul. Węglowa 7

40-106 Katowice

e-mail: biuro@elgasenergy.com.pl

 

 

261 184,14

6

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

e-mail: przetargiod@pgnig.pl

 

259 937,91


 

2. Informacja o złożonych ofertach na cz. II, dot. 1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2; 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338; 3) Stadion Piłkarski  Kielce ul. Szczepaniaka 29 - w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018.

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

FITEN S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice

 e-mail: fiten@fiten.pl

 

211 835,78

2

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Heweliusza 9

80-890 Gdańsk

e-mail: dg@fortum.com

 

206 677,55

3

ENERGOGAS Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. C.K.N. 2

80-280 Gdańsk

e-mail: przetargi@energogas.pl

 

211 503,01

4

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Adres do korespondencji:

ENEA S.A. Biuro Przetargów Publicznych

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin

e-mail: przetargi@enea.pl 

 

 

210 383,56

5

 

ELGAS ENERGY  Sp.  z o.o.

ul. Węglowa 7

40-106 Katowice

e-mail: biuro@elgasenergy.com.pl

221 114,06

6

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

e-mail: przetargiod@pgnig.pl

211 012,74

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 23 czerwca 2017r  - zobowiązani  są  złożyć ( dla każdej części –oddzielnie ) :

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

- wg wzoru określonego w Załączniku do niniejszej informacji.

 

Wymagana forma – oryginał

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Załączniki:

Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej
Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.06.

Ogłoszenie nr 96136 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Kielce: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526501-N-2017 
Data: 06/06/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5.
W ogłoszeniu jest: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT, ceny i stawki opłat dystrybucyjnych w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji paliwa gazowego OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy oraz zmianie ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego; b) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; - istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki zmiany treści postanowień Umowy zawiera § 12 załącznika nr 5 do SIWZ -Projekt umowy. 
W ogłoszeniu powinno być: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następującym przypadku: - gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT, ceny i stawki opłat dystrybucyjnych w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji paliwa gazowego OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy oraz zmianie ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego. 

Pytania i odpowiedzi do siwz 13.06.

Kielce dnia  13.06.2017r

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

PYTANIA  I  WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedzi Zamawiającego – przedstawiamy poniżej:

 

1.      Dotyczy Rozdział XX ust. 2 SIWZ (Kryteria i sposób oceny oferty):

Wykonawca prosi o wyjaśnienie dlaczego we wzorze jest liczba „60”?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Rozdz. XX. ust. 2 SIWZ w następujący sposób:

„….2.Sposób oceny ofert w kryterium „C= Cena”:

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                  C min.

        C=  ----------------  x 100 %                            gdzie: 1 % - 1 punkt

                    C o        

Powyższa odpowiedź zmieniająca treść SIWZ w tym zakresie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

2.      Dotyczy Rozdział XXII ust. 3 pkt b) SIWZ (Istotne postanowienia umowy)

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie co dokładnie Zamawiający ma na myśli poprzez stwierdzenie „zmiany będą korzystne dla Zamawiającego…” – jakie konkretnie zmiany postanowień umowy ma opisywać ten punkt?

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla zapis  ust. 3 pkt. b) z SIWZ.

Powyższa odpowiedź zmieniająca treść SIWZ w zakresie Rozdz. XXII ust. 3 SIWZ   p o w o d u j e   zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu w pkt. IV.5) .

3.      Dotyczy ust. 1 Cz. II. pkt 1) Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

W celu dokonania precyzyjnej wyceny Wykonawca prosi o podanie dokładnej taryfy Operatora Systemu Dystrybucji dla Krytej Pływalni DELFIN, jest to W-6.1 czy W-6.2?

Odpowiedź:   

Taryfa OSD dla Krytej Pływalni DELFIN ul. Krakowska 2 to:  W-6.1.

4.      Dotyczy ust. 3 pkt 3) Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Wykonawca informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Sp. z o.o. nie jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tylko jest nim Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o dokonanie stosownej poprawki.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść ust. 3 ppkt.3) Załącznika nr 1 do siwz w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie:

       3) Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności    związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25,01-224 Warszawa, Odział Zakładu Gazowniczego w Kielcach) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki  z siedzibą w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy.

Powyższa odpowiedź zmieniająca treść ust. 3 ppkt.3) Załącznika nr 1 do SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

5.      Dotyczy §11 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy)

Zgodnie z art. 145 ust.1 PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Przepis ten daje zamawiającemu możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za zakończeniem danego stosunku prawnego. Ponadto, art. 145 ust. 1 Pzp, wraz z wynikającą z art. 142 Pzp zasadą, że umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane powinny być na czas oznaczony, tworzy ramy stosunku zobowiązaniowego powstałego w wyniku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r., KIO 24/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Cechą tego stosunku zobowiązaniowego jest trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron. Jest to całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę, iż wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki odcinek czasu strony umowy pozostaną nią związane.”

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę treści w/w zapisu na następujący:

„Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez Sprzedawcę, z zachowaniem siedmiodniowego (7) okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym terminie. Za rażące naruszenie Umowy przez Klienta uznaje się w szczególności zaległości w płatnościach.”

Odpowiedź:   

§ 11 ust. 4  Załącznika nr 5  zabezpiecza interesy obu Stron Umowy. Cytowany zapis ust. 6 projektu umowy, który daje Zamawiającemu możliwość jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za zakończeniem danego stosunku prawnego dot. sytuacji, których Zamawiający jako zarządzający  obiektami Gminy Kielce  nie jest w stanie przewidzieć  w czasie podpisywania umowy ( chodzi np. o ew. zmiany strukturalne MOSIR w okresie obowiązywania przyszłej umowy , które może dokonać tylko Organ Zarządzający, czyli Gmina Kielce). Na dzień wszczęcia postępowania nie ma takiej uchwały Rady Miasta i Gminy.  

6.      Dotyczy §13 Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy): Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisów w/w paragrafu. Pozostawienie kar umownych będzie miało znaczący wpływ na zwiększenie ceny jednostkowej paliwa gazowego. Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującą Taryfą Polskiej Spółki Gazowniczej zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Zamawiającemu przysługują bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców.

Odpowiedź:

Kary umowne zabezpieczają interes publicznego Zamawiającego w przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawców.  Zamawiający nie zakłada złej woli Wykonawcy, skutkującej karami,  które miałaby wpływ na zwiększenie ceny paliwa.

Taryfą obowiązującą dla Zamawiającego  jest taryfa stosowana przez Wykonawcę  i  owu które są częścią  umowy z Zamawiającym. Zabezpieczenie wynikające  z kar umownych dot. sytuacji,  które nie muszą wynikać z winy Operatora Systemu Dystrybucji  lecz  również z winy samego Dostawcy.

7.      Czy Zamawiający akceptuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej?

Odpowiedź:  Nie.

8.      Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie miesięcznych faktur wstępnych na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Odpowiedź jest zawarta w treści § 9 ust. 4 załącznika nr 5 do siwz.

9.      Wykonawca informuje, że jeśli termin realizacji zamówienia będzie wynosił krócej niż 12 miesięcy spowoduje, że usługa dystrybucji dla punktu poboru będzie rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej. W związku z powyższym czy Zamawiający ma świadomość, że zgodnie z pkt 12.2 i pkt 12.5 Taryfy Operatora dla miejsc odbioru, w którym pobór paliwa gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty stałej dystrybucyjnej będzie doliczany odpowiedni współczynnik korygujący?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający ma taką wiedzę. Nie mniej jednak - uwzględniając rynkowe uwarunkowania zakupu i dystrybucji gazu - określił datę zakończenia umów na wszystkich obiektach objętych zamówieniem na 30 września 2018r, aby dostosować cykl zamówienia publicznego do „roku gazowego”.

10.  Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży paliwa gazowego do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, z którym będzie podpisywana umowa o kompleksową dostawę paliwa gazowego.

W załączeniu:

1.      SIWZ po zm. 13.06.

2.      Załącznik nr 1 do SIWZ po zm. 13.06.

Załączniki:

SIWZ po zm. 13.06.
SIWZ po zm. 13.06.

Załącznik nr 1 do siwz po zm. 13.06.
Załącznik nr 1 do siwz po zm. 13.06.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.06.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.06.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

głoszenie nr 93659 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.

Kielce: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 526501-N-2017 
Data: 06/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Usługi 
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Dostawy 

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie nr 526501-N-2017 z dnia 2017-06-06 r. 

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1 , 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913. 
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 
www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Tak 
Inny sposób: 
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
Adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części i obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części, z których każda dotyczy:

Cz. I. Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 w okresie: 20.08.2017 - 30.09.2018

Cz. II. 1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018.

2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: na cz. I : 1 739 740 kWh i na cz. II. 1 180 671 kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy.

4. Informacje dodatkowe.

1) Zamawiający oświadcza, że dostarczony gaz będzie wykorzystany na potrzeby własne i że jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawiającego paliwa gazowego do celów opałowych przez organy administracji publicznej (art. 31b ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (Dz. U. 2014 r. poz. 752 z późn. zm.).

2) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz świadczenia usług dystrybucji gazu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017. 220 t.j. ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami Taryfy OSD. Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1059) oraz Polskie Normy.

3) Na wniosek Wykonawcy Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu, do dnia podpisania umowy, przekaże Wykonawcy niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w wersji elektronicznej.

 4) Zamawiający nie posiada ofert promocyjnych i nie jest członkiem grupy programów lojalnościowych. 
II.5) Główny kod CPV: 09123000-7 
 Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   

lub zakończenia: 2018-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe: Dla obiektu w cz. I. - od 20.08.2017r - 30.09.2018r(13 miesięcy 11 dni) Dla obiektów w cz. II. - od 01.12.2017r - 30.09.2018r (10 miesięcy )

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym podpisze umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej. 
Informacje dodatkowe Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do dostarczenia następujących dokumentów:

 - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wezwie wykonawcę którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do dostarczenia następujących dokumentów:

 a) w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej:

- aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży gazu ziemnego wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem b) w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie sprzedawcą i właścicielem sieci dystrybucyjnej:

 - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu/sprzedaży, Wymagana forma - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem - stosownego oświadczenia o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego – zgodnie z treścią zawartą w załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy). Wymagana forma - oryginał 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.3) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winny być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT, ceny i stawki opłat dystrybucyjnych w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE zmiany Taryfy na usługi dystrybucji paliwa gazowego OSD, które miałyby obowiązywać w okresie obowiązywania Umowy oraz zmianie ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia umownego; b) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; - istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki zmiany treści postanowień Umowy zawiera § 12 załącznika nr 5 do SIWZ -Projekt umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-20, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach- Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot I cz. zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektu: Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31 - w okresie: 20.08.2017 - 30.09.2018 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: na cz. I : 1 739 740 kWh , która ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy. 
 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7, 65200000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach: Cz. II.1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do obiektów sportowo-rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach. Cz. II. 1) Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2 2) Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338 3) Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29 w okresie: 01.12.2017 - 30.09.2018. 2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert, Zamawiający posługuje się szacunkową ilością zamawianego gazu: na cz. II. 1 180 671 kWh, która ma jedynie charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości gazu, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie realizacji umowy, a rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia gazu w poszczególnych obiektach, zgodnie ze wskazaniami liczników wg ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7, 65200000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: pln
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Zał. nr 1 opis zamówienia
Zał. nr 1 opis zamówienia

Zał. nr 2. I. 1) formularz cenowy cz. I
Zał. nr 2. I. 1) formularz cenowy cz. I

Zał. nr 2. I. formularz ofertowy na cz. I.
Zał. nr 2. I. formularz ofertowy na cz. I.

Zał. nr 2. II . 1) formularz cenowy cz. II.
Zał. nr 2. II . 1) formularz cenowy cz. II.

Zał. nr 2. II. formularz ofertowy na cz. II.
Zał. nr 2. II. formularz ofertowy na cz. II.

Zał. nr 3 oswiadczenie na wu
Zał. nr 3 oswiadczenie na wu

Zał. nr 4 oswiadczenie na bpdw
Zał. nr 4 oswiadczenie na bpdw

Zał. nr 5 projekt umowy
Zał. nr 5 projekt umowy

Powrót Stron:  1