MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 20 marca 2017r

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Negocjacji bez Ogłoszenia, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Działając w trybie art. 92 ust. 1  ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w postępowaniu                   o udzielenie ww. zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr  2 Wykonawcy: ZPUE S.A. ul. Jędrzejowska 79 C, 29-10 Włoszczowa, która otrzymała ocenę łączną 100,00 pkt, w tym:

- za cenę: 630 141 ,30 zł  = 60,00 pkt                                 

- za termin wykonania : 19 maja 2017r  = 40,00 pkt         

 

Uzasadnienie

Oferta jest kompletna, sporządzona zgodnie z siwz, odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w siwz i załącznikach.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano  na podstawie kryterium: Cena z wagą  60 %  oraz Termin wykonania z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Nie wykluczono  Wykonawcy,  nie odrzucono żadnej  oferty. 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg kryterium: CENA

Ilość pkt wg kryterium

TERMIN

Ilość pkt łącznie

1

SEVITEL Sp. z o.o.

Ul. Leopolda 29

40-189 Katowice

42,17

40,00

82,17

2

ZPUE SA

Ul. Jędrzejowska 79 C

29-10 Włoszczowa

60,00

40,00

100,00

3

ELEKTRO –JAREX 

Sp z o.o.. Sp. K.

Ul. Warszawska 146

25-414  Kielce

56,70

40,00

96,70


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 17 marca 2017r

Kielce, dnia  17.03.2017r 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert   w  postepowaniu na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

1.      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 668 085,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

brutto

Termin

( Data )

1

 

 

 

SEVITEL Sp. z o.o.

Ul. Leopolda 29

40-189 Katowice

marketing@sevitel.pl

 

896 476,47

19.05.

2

 

 

 

ZPUE SA

Ul. Jędrzejowska 79 C

29-10 Włoszczowa

Email: wykonawstwo@zpue.pl

 

630 141 ,30

19.05.

3

 

 

 

ELEKTRO –JAREX  Sp z o.o.. Sp. K.

Ul. Warszawska 146

25-414  Kielce

Email: biuro@elektrojarex.pl

 

666 808,25

19.05.

 

3.      Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 20 marca 2017r  - zobowiązani  są  złożyć :

 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

- wg wzoru określonego w Załączniku do niniejszej informacji.

 

Wymagana forma – oryginał

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Załączniki:

Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert NbO - ośw.o grupie kapitałowej
Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert NbO - ośw.o grupie kapitałowej

Powrót Stron:  1