MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska stadionu piłka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 36699 - 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Kielce: Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy)

II DU. 2.26.2.2017

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

- zabezpieczenie systemu zraszania płyty boiska poprzez oznaczenie miejsc oraz schowanie zraszaczy w ziemi oraz zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami na czas modernizacji płyty. - usunięcie darni metodą frezowania bądź ściągnięcia metodą spychową o grubości min. 3,5cm - wywiezienie sfrezowanej- ściągniętej darni - usunięcie i odwóz warstwy wegetacyjnej (warstwy fiberturf) o grubości ok. 12 cm - wywiezienie sfrezowanej- ściągniętej warstwy - profilowanie wraz z zagęszczeniem koryta płyty boiska - roboty pomiarowe (metodą laserową) - ponowna instalacja systemu nawadniania - ponowny montaż systemu instalacji nawadniającej wraz z kompletem zraszaczy - wykonanie podbudowy pod warstwę wegetacyjną - ułożenie i profilowanie warstwy pod warstwę wegetacyjną - ułożenie i profilowanie nowej warstwy wegetacyjnej o krzywej przesiewu zgodnej z normą DIN 18035-4 o gr. Ok.12cm - ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 1,2 m długość min. 10 m rozkładanej mechanicznie (ok. 8000 m2) - nawożenie murawy nawozami z wysoka zawartością azotu i fosforu - wykonanie opisowej dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkowania oraz warunków gwarancyjnych - geodezyjne wyznaczenie punktów pod malowanie linii pola gry - osadzenie tulei pod chorągiewki w narożnikach boiska

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 03441000-3
Dodatkowe kody CPV: 45112710-5, 77329000-9, 77314100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 629629.63
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sp. z o.o.,  ,  ul. Trębacza 12 ,  31-436,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 666364.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 666364.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 666364.32
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
 IV.8) Informacje dodatkowe


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia zwolnej ręki  na podstawie art. 67.ust.1pkt.3)  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Wymiana płyty boiska wynika z faktu bardzo złego stanu boiska po zimie, potwierdzonego badaniami przeprowadzonymi w miesiącu lutym przez niezależnych ekspertów zewnętrznych (PZPN). Obecny stan murawy uniemożliwia normalne korzystanie z boiska – prowadzenia zajęć treningowych oraz rozgrywania meczów, ponieważ jest to niebezpieczne dla zdrowia korzystających z płyty boiska. Wymiana płyty boiska jest możliwa w jedynym możliwym czasie 15 dniowej przerwy w rozgrywkach Ekstraklasy tj. pomiędzy 03.03.2017 a 18.03.2017 i przed meczem testowym do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-21 w Kielcach w dniu 27 marca 2017r. 

Postawa prawna: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Powrót Stron:  1