MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegie

Unieważnienie postępowania

Kielce dnia 7 marca 2017r 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIANA 

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp  -  u n i e w a ż n i a  w/w postępowanie na:  Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Uzasadnienie

W rezultacie  czynności badania i oceny ofert Zamawiający - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp, z powodu niezgodności treści ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp ) - odrzucił dwie oferty, których cena   ( określona w siwz jako jedno z kryteriów ) mieściła się w ramach kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania inwestycyjnego.

Kolejna oceniona oferta - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - przedstawia cenę wyższą o 54 165,35 zł od  kwoty przeznaczenia.

Wobec okoliczności, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, postępowanie zostaje u n i e w a ż n i o n e  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 marca 2017r.

 

Kielce, dnia  02.03.2017r

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

1.      Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert   w  postepowaniu na: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

 

2.    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

668 085,00 zł brutto

 

3.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

brutto

Termin

( Data )

1

 

 

SEVITEL Sp. z o.o.

Ul. Leopolda 29

40-189 Katowice

899  117,04

10 maja 2017r

2

PEZAL PRODUKT LINE Sp. z o.o.

Ul. Miałki Szlak 52

80-717 Gdańsk

629 392,29

10 maja 2017r

3

 

 

ELSTER  P.P.H.U.

Ul. Krzywa 2

05-220 Zielonki

999 851,61

10 maja 2017r

4

 

 

ZPUE SA

Ul. Jędrzejowska 79 C

29-10 Włoszczowa

722 250,035

10 maja 2017r

5

 

 

 

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

Adres do korespondencji:

Ul. Ciepłownicza 1A

31-587 Kraków

1 026 715,42

10 maja 2017r

6

 

 

FAST GROUP Sp. z o.o.

Al. 3 Maja 12

00-391 Warszawa

1 1630 144,18

10 maja 2017r

7

ELEKTRO –JAREX  Sp z o.o.. Sp. K.

Ul. Warszawska 146

25-414  Kielce

657 712,87

10 maja 2017r

 

4.      Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 6 marca 2017r  - zobowiązani  są  złożyć :

 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

- wg wzoru określonego w Załączniku do niniejszej informacji.

 

Wymagana forma – oryginał

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Załączniki:

Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej
Załącznik do INFORMACJI z otwarcia ofert - ośw.o grupie kapitałowej

Pytania i odpowiedzi do siwz 27.02.2017 CZ. II

 

Kielce, dnia 27.02.2017 r. 

 

N.ZP.2.26. 38. 2017

 

1.      PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w dniu:

27.02.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie – przedstawiamy poniżej:

 

Pytanie 1.  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę kabla YKYFoy 5x2,5 na kabel YKY 5x2,5 ułożony w rurze osłonowej typu DVK – pozycje w przedmiarze robót 19 i 20, z uwagi na długi czas oczekiwania na produkcję w Kablowniach kabla YKYFoy (wiąże się to z minimum logistycznym wynoszącym ok. 500 m do uruchomienia produkcji kabla, a kabel ten nie jest trzymany na stanach magazynowych kablowni).

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanego  kabla YKYFoy 5x2,5 na kabel YKY 5x2,5 pod warunkiem ułożenia go w rurze osłonowej DVK.

 

Pytanie 2.  W projekcie budowlano-wykonawczym na str. 6 pkt. 3.2 została opisana linia zasilająca z agregatu jako: 3*(3*YAKXS 1*240) + 2*(YAKXS 1*240) PEN również w przedmiarze robót występują identyczne przewody. Natomiast na rys. nr 11 linia ta została opisana jako: : 3*(3*YAKXS 1*240) + 2*(YKXS 1*240) PEN. Na tym samym rysunku widnieje informacja, że układ sieci jest TN-S co oznacza, że przewód neutralny tj. „N" musi być separowany, a w projekcie występuję jako przewód PEN. Poza tym przewody fazowe są zaprojektowane jako aluminiowe, a przewód PEN jako miedziany. Proszę o uściślenie wymagań dla tej linii (WLZ4).

Odp. 2. Od projektowanego agregatu do rozdzielni RG1 układ sieci TN-C (wspólny przewód  neutralno-ochronny),a od RG1 układ sieci TN-S (osobny przewód Neutralny i osobny Ochronny). WLZ4 –przewody fazowe i przewody PE-N zaprojektowano jako Aluminiowe.

 

Powyższe odpowiedzi nie zmieniają treści SIWZ ani ogłoszenia o zamówieniu.

Pytania i odpowiedzi do siwz 27.02.2017

 

Kielce, dnia 27.02.2017 r.

  

N.ZP.2.26. 37. 2017

 

1.      PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w dniach: 23 i 24.02.2017r wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie – przedstawiamy poniżej:

 

Pytanie 1.  

Proszę o informację czy oferta ma zawierać koszt tankowania paliwa dla agregatu?

Odp. 1.

Tak oferta powinna zawierać koszt tankowania paliwa ok. 360 litrów ON.

 

Pytanie 2.  

Czy dopuszczają Państwo wykonanie fundamentu za pomocą płyt drogowych?

Odp. 2. Nie.

 

Pytanie 3.

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jako minimalne wymagania agregatu prądotwórczego podano w "pkt 4.  możliwość przejęcia obciążenia w jednym skoku - 80% mocy PRP z zachowaniem klasy G3. pytanie: czy agregat będzie już wstępnie obciążony i zsynchronizowany z siecią, czy agregat zostanie obciążony od zera do 80% mocy PRP

Odp. 3.

Należy przyjąć, że agregat zostanie obciążony od zera do 80% mocy PRP.

Praca synchroniczna będzie realizowana w późniejszym etapie i warunek przejęcia obciążenia, gdy agregat będzie już wstępnie obciążony i zsynchronizowany z siecią                           w jednym skoku - 80% mocy PRP też powinien być spełniony.

 

2.      ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Powyższe wyjaśnienia – w odpowiedzi na pytanie nr 1 - zmieniają treści SIWZ  w ten sposób, że: Rozdz. VIII. pkt. 3  siwz  przyjmuje brzmienie:

 

„…3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając: pełną treść SIWZ i jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiaru robót wzoru umowy, oraz koszt tankowania paliwa w ilości ok. 360 litrów ON,  poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) oraz w kosztorysie ofertowym, wg zasad, jak w pkt.5-7…”

Zmiana treści siwz nie  zmienia treści  ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu: SIWZ po zm. 27.02.2017r.

 


 

Załączniki:

SIWZ po zm. 27.02.2017r
SIWZ po zm. 27.02.2017r

Pytania i odpowiedzi do siwz z 22.02.

Kielce dnia 22.02.2017r 

N.ZP.2.26. 32 .2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn:  Wykonanie systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynęły od      Wykonawców pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie –przedstawiamy poniżej:

Pytanie 1

1)      W związku z drobną nieścisłością w wymaganiach dla agregatu proszę
o doprecyzowanie: czy ma być dostarczony agregat w wersji wyciszonej, czy agregat w obudowie kontenerowej - w celu umożliwienia obsługi wewnętrznej?

 

Odp. 1. Ma być dostarczony agregat w wersji wyciszonej, obsługa zewnętrzna. ( Do treści STWOR wkradł się  błąd pisarski, zamiast „obsługa wewnętrzna” – powinno być „obsługa zewnętrzna”  )

 

Pytanie 2

2)      Czy jest konieczny moduł synchronizacji agregatu z siecią energetyczną, podczas gdy nie planuje się pracy równoległej agregatu z siecią, tylko rozruch i pracę agregatu po zaniku obydwu zasilań z energetyki?

 

Odp. 2. Tak.  Konieczny jest moduł synchronizacji agregatu z siecią energetyczną,    Zamawiający przewiduje w przyszłości pracę równoległą agregatu z siecią. 

Pytanie 3

3)      W związku z wymaganiami dotyczącymi agregatu prądotwórczego, a w szczególności prądnicy, w której Zamawiający wymaga zastosowania prądnicy charakteryzującej się wysokimi parametrami regulacji napięcia i utrzymania prądu zwarciowego przez 10s, takie prądnice posiadają wyższą zawartość harmonicznych THD (z obciążeniem ) niż na poziomie 2,5%. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści zastosowanie prądnicy o harmonicznych THD (z obciążeniem) poniżej 4%, spełniającą wszystkie pozostałe wymagane parametry?

Odp. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie prądnicy o harmonicznych THD (z obciążeniem) poniżej 4% pod warunkiem utrzymania prądu zwarciowego przez 10s.

 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają treści siwz ani ogłoszenia o zamówieniu. 

Powrót Stron:  1