MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Kielce dnia 24.01.2017r

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający informuje, że   u n i e w a ż n i a   w/w postępowanie  na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z powodu, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą  uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy  w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

Zamawiający prowadzi w/w postępowanie wg  formuły „zaprojektuj i wykonaj”  na funkcjonującym od 2006 r  obiekcie sportowym z istniejącą siecią elektroenergetyczną.  

W założeniach SIWZ integralną, zasadniczą część oferty Wykonawcy miał stanowić wykonany przez projektanta  Wykonawcy na podstawie założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego  i uzgodniony z PGE Dystrybucja SA  - projekt systemu zasilania awaryjnego dla stadionu, w tym: agregatu prądotwórczego.

W trakcie trwania postępowania  okazało się, że  w warunkach czynnego obiektu, uprawnienie  do uzyskania  od PGE Dystrybucja SA dokumentu pn. „Instrukcja Współpracy Ruchowej pomiędzy agregatem prądotwórczym i siecią energetyczną” oraz zatwierdzenia projektu systemu zasilania, przysługuje Inwestorowi , na podstawie otrzymanych  na wniosek Inwestora Warunków od Zakładu Energetycznego.   

W obecnych okolicznościach oznacza to,  że  warunki udzielenia zamówienia w tym zakresie objęte SIWZ nie są możliwe do wypełnienia przez potencjalnych Wykonawców.

W tych okolicznościach dalsze prowadzenie postępowania jest niecelowe, ponieważ z powodów formalnych należy uznać, że jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie prawnie ważnej umowy. 

W związku z tym, Zamawiający unieważnia w/w  postepowanie na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Protokół z zebrania Wykonawców z dnia 20.01.2017r

Kielce dnia 23.01.2017r

PROTOKÓŁ

 

z zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Projekt, dostawę i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach, które odbyło się w saki konferencyjnej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w   dniu 20 stycznia 2017r.

W spotkaniu udział wzięło 6 Wykonawców oraz członkowie komisji przetargowej Zamawiającego.

Na wstępie Kierownik Stadionu – Jacek Domoradzki – przedstawił wymogi UEFA                   i PZPN co do zagwarantowania bezprzerwowej pracy zasilania stadionu w energię elektryczną – w związku z organizacją na stadionie w Kielcach Mistrzostw Europy U-21                   w Piłce Nożnej oraz uwarunkowania techniczne i formalno - prawne dot. realizacji w/w zamówienia.

Pytania Wykonawców:

1.      O miejsce posadowienia agregatu

Odpowiedź: ok. 100 m od rozdzielni głównej  ( po wizji lokalnej – skarpa za boiskiem treningowym)

 

2.      Czy Zamawiający zmieni termin na wykonanie dokumentacji projektowej? Wg Wykonawcy 14 dni to za mało, aby wykonać i uzgodnić projekt z Zakładem Energetycznym

Odpowiedź:  Zamawiający zmieni termin , po rozeznaniu sytuacji w PGE  SA. Dystrybucja

cd. Projekt ma uwzględniać automatykę współpracy układu SZR , a agregatem.

- Mecze międzynarodowe – praca synchroniczna przez 4-5 godzin.

- Mecze ligowe- praca tylko wtedy kiedy braknie podstawowego zasilania ( z kilkusekundowa przerwą )

 

3.      Czy Zamawiający zmieni / wydłuży  maksymalny termin realizacji zamówienia, uwzględniając czas na uzyskanie zgody PGE SA Dystrybucja  ?

Odpowiedź: Tak.

 

4.       Czy Zamawiający zmieni termin otwarcia ofert ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmieni termin otwarcia ofert o czas niezbędny na  przygotowanie ofert w związku z proponowanymi zmianami siwz 

 

5.      O jakiej mocy powinien być agregat?

Odpowiedź: określenie parametrów agregatu należy do projektanta wykonawcy. Zamawiający określi  łączną moc urządzeń które maja być ew.  zasilane z agregatu, tj:

- oświetlenie ROA

- zasilanie wozu transmisyjnego  TV1 i TV2 – po 40 kW

- 1 UPS ( 32 kW)

- CBA – zasilanie po 10 kW na każdą stronę ( stąd jest ewakuacja pożarowa ) 

6. W związku z tym, że Projektant Wykonawcy może przystąpić do pracy po otrzymaniu od Zamawiającego „warunków przyłączenia agregatu do sieci” – to , czy  Inwestor ma taki dokument zatwierdzony przez PGE SA Dystrybucja ?

Odpowiedź: Nie. Inwestor niezwłocznie wystąpi z wnioskiem o uzyskanie „warunków”

7.Czy jest przewidywane automatyczne wyłączanie kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź: brak

8. Czy Inwestor dysponuje mapą dla celów projektowych ?

 Odpowiedź: Nie. Pożądane informacje będą zawarte w dokumentacji powykonawczej stadionu, o  którą Inwestor uzupełni załączniki siwz.

9. Czy będzie dopuszczone układanie kabli bezpośrednio w ziemi?

 Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia kabli w ziemi ( z zachowaniem odpowiednich przepisów i obowiązujących norm ) tylko na odcinku skarpy, na której posadowiony zostanie agregat prądotwórczy. Pod powierzchnia drogi oraz ciągów komunikacyjnych należy ułożyć rury zabezpieczające 110 DVK.

Następnie wszyscy udali się w teren przed ogrodzeniem stadionu na miejsce przyszłego posadowienia agregatu.

Na tym Protokół zakończono.

Pytania i wyjaśnienia treści siwz z 23.01.2017r

Kielce dnia 23.01.2017r

Pytania i wyjaśnienia treści siwz

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedź na wniosek – przedstawiamy poniżej:

1.      Na spotkaniu z wykonawcami inwestor przedstawił swoje oczekiwania związane z inwestycją. Inwestor wykazał, że w zakres zadania poza wyspecyfikowane w Specyfice Istotnych Warunków Zamówienia, oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym   wchodzi również modernizacja istniejącego systemu zasilania naświetlania płyty boiska oraz zasilania dla potrzeb TV, polegając na zapewnieniu bezprzerwowym zasilania w energie elektryczna w/w systemu. ( zabudowa UPS).

Proszę o potwierdzenie w/w wymogu.

ODPOWIEDŹ ad. 1.

Zgodnie z treścią dokumentu uzupełniającego  opis przedmiotu zamówienia, tj.: załącznikiem nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego,  przedstawionym przez zamawiającego w dniu 19.01.2017r na stronie internetowej, zamawiający o d s t ę p u j e   od  modernizacji istniejącego systemu zasilania naświetlania płyty boiska oraz zasilania dla potrzeb TV, polegającego na zapewnieniu bezprzerwowym zasilania w energię elektryczną w/w systemu, opartego o UPS.

2.      Inwestor wykazał w SIWZ, w rozdziale II. punkcie 3, konieczność dostarczenia w terminie 14 dni, dokumentacji projektowej. Ponieważ termin 14 dni nie pozwala na uzgodnienie projektu pod względem formalno –prawnym, proszę o informację czy dokumentacja techniczna będzie wystarczająca do spełnienia w/w wymogu?

 ODPOWIEDŹ ad. 2.

Nie. Zamawiający zmieni termin do przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Informacje dot. zmiany tego terminu będą przekazane w późniejszym terminie.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19.01.2017r

Ogłoszenie nr 11020 - 2017 z dnia 2017-01-19 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 6183
Data: 11/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: b) kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
W ogłoszeniu powinno być: b) kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Pytania i wyjaśnienia treści siwz z 19.01.2017r

Kielce dnia 19.01.2017r 

Pytania i wyjaśnienia treści siwz

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że od jednego                      z Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz, którego treść oraz odpowiedź na wniosek – przedstawiamy poniżej:

1.    „….Zwracam się z prośbą o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z art.29 ust. l i 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie określił mocy agregatu prądotwórczego, co uniemożliwia przygotowanie prawidłowej oferty. Brak parametrów agregatu prądotwórczego - nie tylko jego mocy -spowoduje, że oferty nie będą równoważne i porównywalne. Ewentualnie proszę o podanie mocy urządzeń, które będą zasilane z agregatu prądotwórczego.

2. Jednocześnie proszę o zmianę rozdz. VIII pkt 3.2 SIWZ - zgodnie z obowiązującym prawem nie ma uprawnień budowlanych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych….”

Odpowiedź

ZMIANA TREŚCI SIWZ

1. Uwzględniając wniosek Wykonawcy - Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie:

1)              opisu przedmiotu zamówienia, tj.  treść Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - o  informacje zawarte w Załączniku nr 1 do PFU.

2)             treści Rozdz. VIII. ust. 1 pkt.3.2, ppkt. b) w ten sposób, że przyjmie on brzmienie:

„…b ) do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych…”

Zmiana treści siwz odnośnie Rozdz. VIII. ust. 1 pkt.3.2, ppkt. b) zostanie potwierdzona zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

2. Ponadto – Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 do siwz ( projekt umowy ) w ten sposób, że przyjmie on brzmienie, jak w załączeniu do niniejszej informacji.

W załączeniu:

1.      Załącznik nr 1 do PFU.

2.      SIWZ po zm. 19.01.2017r ( zm.w kolorze niebieskim )

3.      Załącznik nr 4 do siwz ( po zm. 19.01.2017r)

Załączniki:

Załacznik nr 1 do PFU
Załacznik nr 1 do PFU

SIWZ po zm. 19.01.2017r
SIWZ po zm. 19.01.2017r

Załącznik nr 4 do siwz po zm. 19.01.2017r
Załącznik nr 4 do siwz po zm. 19.01.2017r

Pytania i wyjaśnienia do siwz z 17.01.

Kielce dnia 17.01.2017r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Pytania i wyjaśnienia treści siwz

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że od jednego                      z Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści siwz, których treść oraz odpowiedzi na nie –przedstawiamy poniżej:

1.         W SIWZ, rozdz. VIII - Warunki udziału w postępowaniu, pkt 3.1 Zamawiający

wymaga od wykonawcy wykazania, że wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu zasilania rezerwowego o mocy nie mniejszej niż 500 kW, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda, w ramach jednego zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie

Odpowiedź:

Przez określenie "w ramach jednego zamówienia”, należy rozumieć jedną robotę budowlaną      jako jedno zamówienie/ zadanie -  w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu systemu zasilania rezerwowego o mocy nie mniejszej niż 500 kW,  o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

To oznacza, że  nie należy sumować kilku  robót / zamówień na łączną kwotę  min. 500 000,00 zł. Każda z dwóch robót ma spełniać wymagany warunek dot. mocy i wartości.

2.         Prosimy o podanie parametrów technicznych agregatu prądotwórczego

Odpowiedź:

Określenie parametrów agregatu leży po stronie Projektanta Wykonawcy, na podstawie SIWZ i założeń do projektu opisanych w PFU oraz informacji po zebraniu Zamawiającego                          z Wykonawcami - na podst. art. 38 ust. 3 ustawy Pzp - w dniu 20 stycznia 2017r, o czym Zamawiający informuje na stronie internetowej: www.mosir.kielce.pl

Zgodnie z art. 38 ust. 3a ustawy Pzp - informacja z zebrania będzie dostępna na stronie internetowej: http://www.mosir.kielce.pl/przetargi

Informacja o zebraniu z Wykonawcami

Kielce dnia 17 stycznia 2017r

 

N.ZP.2.26.6.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

 

INFORMACJA

o zebraniu wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje,  że w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu organizuje  zebranie wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców z Zamawiającym, na sali konferencyjnej  stadionu  piłkarskiego w Kielcach przy  ul. Ściegiennego 8,  w dniu 20 stycznia 2017 o godz. 11.00.

 

                                                                                              Mieczysław Tomala

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                     ( Kierownik Zamawiającego- Dyrektor MOSIR)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 12.01.2017r

Ogłoszenie nr 6691 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 6183
Data: 11/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)2.
W ogłoszeniu jest: 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : a) wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego b) wykonanie robót polegających na zainstalowaniu zakupionego agregatu prądotwórczego, i podłączenia do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego;
W ogłoszeniu powinno być: 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : a) wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego b) dostawa agregatu i wykonanie robót polegających na zainstalowaniu zakupionego agregatu prądotwórczego oraz podłączenia do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego;

Zmiana treści siwz po zm. 12.01.2017r

Kielce dnia 12.01.2017r

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ , w ten sposób, że Rozdz. II. pkt. 2b) przyjmuje brzmienie:

2„……Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :

…………………………………………………………………

b)      dostawę agregatu i wykonanie robót polegających na zainstalowaniu zakupionego agregatu prądotwórczego oraz podłączenia do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego…:

Powyższa zmiana – zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp-  zostanie potwierdzona zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

SIWZ po zm. 12.01.2017r

Załączniki:

SIWZ po zm.12.01.2017r
SIWZ po zm.12.01.2017r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mosir.kielce.pl/przetargi.php


Ogłoszenie nr 6183 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.

Kielce: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25-018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
http://www.mosir.kielce.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
MIESKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 25-018 Kielce ul. Żytnia 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer referencyjny: II RB.N.ZP.2.26.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie systemu zasilania rezerwowego dla obiektu Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności : a) wykonanie projektu systemu zasilania rezerwowego b) wykonanie robót polegających na zainstalowaniu zakupionego agregatu prądotwórczego, i podłączenia do istniejącej sieci energetycznej stadionu piłkarskiego; c) zsynchronizowanie systemu z układem SZR d) sporządzenie protokołów z wykonanych prób i badań e) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach ( w wersji papierowej i elektronicznej ) f) przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 4 do siwz, b) Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Załącznik nr 5 do siwz,
II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 45111200-0, 45223200-8, 45310000-3, 45311100-1, 45314310-7, 45317000-2, 51100000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 555000.00
Waluta: pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Okres w dniach: 70
II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin wykonania zamówienia: 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem minimalnego terminu wykonania zamówienia – 50 dni kalendarzowych. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1) Wykonawcy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu zasilania rezerwowego o mocy nie mniejszej niż 500 kW, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda, w ramach jednego zamówienia. 3.2) Osób Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do: a) projektowania, b) kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uwaga: 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

3. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp ( i w Rozdz. VIII. pkt. 1 i 2 SIWZ )

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp ( i w Rozdz. VIII. pkt. 1 i 2 SIWZ )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdz. XVII pkt 2 SIWZ 1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał 1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie Załącznikiem nr 3 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał Uwaga: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa ppkt 1.2). 1.3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; 1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga: Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na „Projekt, dostawę i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach. Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

60

TERMIN

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 62 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :  język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 - formularz oferty
Załacznik nr 1 - formularz oferty

Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy na wu
Załacznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy na wu

Załacznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy na bpdw
Załacznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy na bpdw

Załacznik nr 4- projekt umowy
Załacznik nr 4- projekt umowy

Załacznik nr 5 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Załacznik nr 5 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Załacznik nr 6 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Załacznik nr 6 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Powrót Stron:  1