MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Początek formularza

Ogłoszenie nr 372223 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.

Kielce: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa Gminy Kielce

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II DU 2.26.6.2016

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach: 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Drogosza ( Hotel „MARATON”, Hala Legionów-tylko parkiet, Stadion l. a.) 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel „STADION”, Hala Sportowa ) 6. ZOS ul. Warszawska 338 ( Hala portowa ) 7. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 8. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 9. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 10. Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 11. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 12. Dział Ekonomiczno-Administracyjny – ul. Żytnia 1 ( Siedziba główna ,Biuro MOSIR) 13. Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Drogosza 2 ( Hala Legionów)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV: 90911200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Dostawa chemicznych środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2017.

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT105074.49
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DTJ Tomasz Jurczak,  biuro@dtj.com.pl,  ul. Pińczowska 1A,  25-116,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137810.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137810.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157778,97
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13451.12
Waluta pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DTJ Tomasz Jurczak,  biuro@dtj.com.pl,  ul. Pińczowska 1A,  25-116,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21601.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21601.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26563.11
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2017

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25006.83
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PARTNER Spółka Jawna Robert Buras Zdzisław Odziemek ,  br-oz@o2.pl,  ul. Łanowa 45,  25-147,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 32211.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32211.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32536.45
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 209 tys. euro. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów powszechnie dostępnych, których możliwość nabycia ma każdy, o ustalonych standardach posiadających powtarzalne cechy jakościowe i techniczne produktów. Na rynku funkcjonuje duża ilość Wykonawców zdolnych do wykonania dostaw. Zaproszona ilość Wykonawców ( 5) zapewnia konkurencyjność postępowania. Cena jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym oferty. Na koszty wykonania zamówienia składa się tylko cena za poszczególne produkty wraz z dostawą ich do obiektów Zamawiającego. Koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia zostały uwzględnione w sposób szczegółowy, poprzez: określenie w opisie zamówienia ( z podziałem na części ) cech jakościowych i technicznych każdego zamawianego produktu oddzielnie oraz zapotrzebowania na poszczególne produkty w okresie 1 roku

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I , II i III.

 

Kielce dnia 14.12.2016r

Dot: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach  w roku 2017- zamówienie 3 częściowe.


1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w postepowaniu o udzielenie zamówienia  na cz. I pod nazwą: Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR w roku 2017.

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

                 P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

- za cenę: 137 810,43 zł brutto ( sł: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziesięć 43/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2a) Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na  cz. I. zamówienia  dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert        i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena =100%

Ilość

punktów łącznie

 

2

 

P.H.U. DTJ Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a,

25-116 Kielce

 

100,00

 

100,00

 

6

 

PARTNER Spółka Jawna

Robert Buras, Zdzisław Odziemek

ul. Łanowa 45,

25-147 Kielce

 

87,34

 

87,34

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na cz. II pod nazwą: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR w roku 2017   

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

                 P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

- za cenę: 21 601,42 zł brutto ( sł:  dwadzieścia jeden tysięcy sześćset jeden 42/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2a) Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na  cz. II. zamówienia  dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena =100%

Ilość

punktów łącznie

1

 

 

 

DUET

Witold Borek

Mariusz Zieliński

ul. Rolna 2, 25-419 Kielce

 

91,23

 

91,23

3

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

 

100,00

 

100,00

5

 

 

 

PHU “SKOMAR” Marian Skowera

ul. Żniwna 3

25-419 Kielce

 

81,32

 

81,32

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

3.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. III.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia  na cz. III pod nazwą: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR w roku 2017

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

PARTNER  Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45,  25-147 Kielce

- za cenę: 32 211,24 zł brutto ( sł:  trzydzieści dwa tysiące dwieście jedenaście  24/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2a) Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na  cz. II. zamówienia  dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena =100%

Ilość

punktów łącznie

4

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a,

25-116 Kielce

 

       99,00

 

99,00

7

„PARTNER” Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

 

100,00

 

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia 29.11.2016 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania       o cenę, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach  w roku 2017- zamówienie 3 częściowe.  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 188 200,00  zł brutto, w tym na:

- Na cz. I.  Dostawa chemicznych  środków czystości do obiektów MOSIR -135 000,00 zł ;

- Na cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR - 19 000,00 zł;

- Na cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR - 34 200,00 zł

2. Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

 

2

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

137 806,40 zł

 

6

 

„PARTNER” Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

157 743,01 zł

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

 

 

 

DUET

Witold Borek

Mariusz Zieliński

ul. Rolna 2, 25-419 Kielce

23 676,89 zł

3

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

21 601,42 zł

5

 

 

 

PHU “SKOMAR” Marian Skowera

ul. Żniwna 3

25-419 Kielce

26 563,11 zł

Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

 

4

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

32 536,45 zł

7

 

 

„PARTNER” Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

32 211,24 zł

3.Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do  2 grudnia 2016r - zobowiązany jest złożyć:            

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

Powrót Stron:  1