MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na cz. I i II

Kielce dnia  21.12.2016r

Dot. II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 – 2018

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU II  POSTĘPOWANIA NA CZ. I. pn: 

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 7)  ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp  -  u n i e w a ż n i a  drugie   postepowanie na cz. I. zamówienia:  Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018.

Uzasadnienie

Postepowanie zostaje unieważnione, ponieważ Wykonawca, którzy  złożył najkorzystniejszą    ( czyt: najtańszą ofertę, wg kryterium: cena = 100%) odmówił podpisania umowy na warunkach przedstawionych w siwz i w ofercie,

a kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny tej oferty.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.     

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU II  POSTĘPOWANIA NA CZ. II. pn:

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 7)  ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp -  u n i e w a ż n i a  drugie   postepowanie na cz. II zamówienia: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018.

Uzasadnienie

Postepowanie zostaje unieważnione, ponieważ dwóch Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze ( czyt: najtańsze oferty, wg kryterium: cena = 100%) odmówili podpisania umowy na warunkach przedstawionych w siwz i w ofertach,

a kolejna oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny tej oferty.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.     

Informacja o czynnościach po wyborze najkorzystniejszej oferty

Kielce dnia 13.12.2016r

Dot: II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, na cz. II. pn: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach,

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

 

INFORMACJA

O czynnościach podjętych po wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym, Zamawiający informuje, że:

- w związku z  „odstąpieniem” ( czyt.: uchyleniem się ) od podpisania umowy   Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG  Krzysztof Buszko ul. Hauke Bosaka 1,  25-217 Kielce – którego oferta jako najkorzystniejsza na realizację  usług sprzątania w  obiektach  MOSIR w latach 2017-2018, została  wybrana  w  w/w postępowaniu za cenę:   314 280,00zł;

- działając w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp

- Zamawiający  - spośród pozostałych ofert - dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty  nr  4 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX ul. Olszewskiego 725-663 Kielce, za cenę: 324 792,00 zł brutto, która otrzymała ocenę  96,76 pkt.

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I i II.

Kielce dnia 06.12.2016r

Dot: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach  w latach 2017 – 2018.

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. I.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w II postepowaniu o udzielenie zamówienia  na cz. I pod nazwą:  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

- za cenę: 356 298,00  zł brutto ( sł: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 00/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2a) Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na  cz. I. zamówienia  dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena =100%

Ilość

punktów łącznie

1

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

67,18

67,18

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7, 25-663 Kielce

100,00

100,00

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54, 25-431 Kielce

76,99

76,99

6

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział Kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

72,55

72,55

8

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1, 25-217 Kielce

90,74

90,74

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

88,43

88,43

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA CZ. II.

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w II postepowaniu o udzielenie zamówienia  na cz. II pod nazwą:  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1 25-217 Kielce

- za cenę: 314 280,00  zł brutto ( sł: trzysta czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt 00/100)

Zgodnie z art. 91 ust.2a) Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty na  cz. II. zamówienia  dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 100 %  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert  i łączną punktację

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena =100%

Ilość

punktów łącznie

2

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

70,01

70,01

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

96,76

96,76

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

78,57

78,57

6

PAMI A.Denkiewicz, P.Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

90,94

90,94

8

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

100,00

100,00

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

67,24

67,24

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert 25.11.

Kielce, dnia 25.11.2016 r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 – 2018

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 479 200,00 zł brutto, w tym:

- na cz. I .   302 000,00 zł

- na cz. II.  177 200,00 zł

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 24 miesiące  

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 24 miesiące                    

C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 14 miesięcy w okresie 2 lat


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

1

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

539 046,00

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

356 298,00

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

439 694,33

6

PAMI A. Denkiewicz,  P. Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

491 056,44

8

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

393 640,00

9

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

402 897,83

 

Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach:

A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 24 miesiące 

B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach -  24 miesiące 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

2

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

448 920,00

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

324 792,00

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

400 001,56

6

PAMI A.Denkiewicz, P.Łukaszewski Sp. j.

60-129 Poznań ul. Sielska 17A

Oddział kielce

25-530 Kielce ul. Mostowa 5

345 600,08

8

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

314 280,00

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

467 390,53

 

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 30 listopada 2016r - zobowiązany jest złożyć – oddzielnie dla każdej części :                      

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.mosir.kielce


Ogłoszenie nr 345243 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Kielce: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018 – zamówienie II częściowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail , faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Kielce

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
www.mosir.kielce
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji 25-018 kielce ul. Żytnia 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018 – zamówienie II częściowe
Numer referencyjny: N.ZP.II DU.2.26.5.2016.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Cz. I. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 24 miesiące B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 24 miesiące C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 14 miesięcy w okresie 2 lat. Cz. II. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 24 miesiące B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 24 miesiące 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest firma ENERIS Ochrona Środowiska oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6 A-C do siwz do cz. I. - nr 6 A-B do siwz do cz. II.
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:90911200-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Pzp, polegających na wykonaniu usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w okresie przygotowań, trwania i po zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-21 w II połowie czerwca 2017r ( łącznie ok. 2 tygodni )
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2018
II.9) Informacje dodatkowe: 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy ( załącznik nr 4I. i 4II. do SIWZ). 5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 6. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji w ogóle, nie tylko tymi co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie wymagane. Ocena tego warunku bedzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wym. w Rozdz, IX.pkt.1.2) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 200 000,00 zł na cz. I i 100 000,00 zł na cz. II - na jedno i więcej zdarzeń w zakresie określonym niniejszym zamówieniem. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 3.1)c SIWZ;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda - na cz I i nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto każda na cz. II. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 20 osobami zdolnymi wykonać zamówienie w cz. i 15 osobami w cz. II
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ; b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentu: oryginał

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż: 150 000,00 zł brutto każda – dla części I. 100 000,00 zł brutto każda dla części II. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w Rozdz. XIV siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) c) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: - 200 000,00 zł – dla części I - 100 000,00 zł – dla części II. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. ( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę );
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy ! ) – wg wspólnego wzoru, jak w zał. nr 7 do SIWZ Wymagana forma - oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 11 umowy. 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy.. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jednakże wyłącznie na skutek kolejnej zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jaka mogłaby wystąpić po 01.01.2018r a przed 31.12.2018r. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany ich wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – 24 miesiące B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – 24 miesiące C) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach – 14 miesięcy w okresie 2 lat.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA

100

6) INFORMACJE DODATKOWE: 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest firma ENERIS Ochrona Środowiska oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6 A-C do siwz do cz. I. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy ( załącznik nr 4I. do SIWZ). 5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 6. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji w ogóle, nie tylko tymi co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338

 

Część nr: 2    Nazwa: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 – 2018 w obiektach: A) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - 24 miesiące B) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach - 24 miesiące
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9, 90911200-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

CENA

100

6) INFORMACJE DODATKOWE: 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest firma ENERIS Ochrona Środowiska oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawierają załączniki: - nr 6 A-B do siwz do cz. II. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności w tym zamówieniu, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy ( załącznik nr 4II. do SIWZ). 5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 6. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji w ogóle, nie tylko tymi co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 7. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

W załączeniu:

1) SIWZ    

2) Załączniki do SIWZ od nr 1 -7

Załączniki:

SIWZ na 2017-2018 II PN
SIWZ na 2017-2018 II PN

Załaczniki do SIWZ od nr 1-7
Załaczniki do SIWZ od nr 1-7

Powrót Stron:  1