MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Początek formularza

Ogłoszenie nr 369585 - 2016 z dnia 2016-12-19 r.

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 334069

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 334292

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jdnostka budżetowa Gminy Kielce

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): N.ZP.II DU.2.26.4.2016

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: a) fizyczną ochronę przez kwalifikowanych pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt: 1.2) Wykaz Lokalizacji, ppkt. 1), 2),3),4),10),12) siwz. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 51 328 godzin b) podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 10) siwz oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. Przewidywana liczba podjazdów w okresie sprawowania usługi wyniesie: 520 podjazdów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT589587.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5 w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela –CK Sp. z o.o  biuro@karabelack.pl, 

ul. Warszawska 34,  25312,  Kielce,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
LEGION CK Sp. z o. o.  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 721342,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 721342,80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1 225789,28
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy: podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ust. 1 pkt: 10) umowy oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce dnia 28.11.2016r

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dot: II postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Zamawiający  informuje, że w II postepowaniu o udzielenie ww. zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum:

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela –CK Sp. z o.o.

25-312 Kielce ul. Warszawska 34 – LIDER

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg ul. Sokola 14;

3.LEGION CK  Sp. z o. o.

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

- za cenę:  721 342,80 zł brutto i  36 osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.  

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt wg

Kryterium: Cena

Ilość pkt wg

kryterium: Doświadczenie osób

Ilość punktów łącznie

 

 

1

Konsorcjum:

1.Grupa DSF Sp. z o.o.

Ul. Powstańców 4A lok. 67

05-091 Ząbki – LIDER

2. Grupa DSF Security Sp. z o.o.

Ul. Krynoliny 13

03-699 Warszawa

 

45,23

 

40,00

 

 

 

95,23

 

 

2

 

Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS  Sp. z o.o.

03-188 Warszawa ul. Obrazkowa 20A

35,31

40,00

 

75,31

 

 

3

Konsorcjum:

1.ARGOS 1 Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny – LIDER

2. AGROS SECURITY Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny

 

 

53,36

 

 

40,00

 

 

93,36

 

 

4

 

Konsorcjum:

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Karabela –CK Sp. z o.o.

25-312  Kielce ul. Warszawska 34 LIDER

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela

Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg ul. Sokola 14;

3.LEGION CK  Sp. z o. o.

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

60,00

40,00

 

 

 

 

 

   100,00

 

 

5

 

Konsorcjum:

1.ISP Security Partner Sp. z o. o. Sp.k.

 LIDER

 ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2.IPSP Security Partner Sp. z o. o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

3.Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

4.Impel Provider Security Partner

Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

5.Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

6. ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

57,66

40,00

     

 

 

 

 

 

 

    97,66

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia10.11.2016 r.

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu:

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 701 856,00  zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie osób (Ilość osób: wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od  co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert)

 

 

1

Konsorcjum:

1.Grupa DSF Sp. z o.o.

Ul. Powstańców 4A lok. 67

05-091 Ząbki – LIDER

2. Grupa DSF Security Sp. z o.o.

Ul. Krynoliny 13

03-699 Warszawa

e-mail: malgorzata.serafin@grupadsf.pl

 

956 832,24

 

 

40

 

 

2

 

Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS  Sp. z o.o.

03-188 Warszawa ul. Obrazkowa 20A

e-mail: przetargi@dsfokus.pl

1 225 789,28

 

36

 

 

3

Konsorcjum:

1.ARGOS 1 Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny – LIDER

 

2. AGROS SECURITY Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny

e-mail: biuro@agros1.com.p

811 100,72

 

 

36

 

 

4

 

Konsorcjum:

1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Karabela –CK Sp. z o.o.

25-312  Kielce ul. Warszawska 34 – LIDER

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Karabela

Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg ul. Sokola 14;

3.LEGION CK  Sp. z o. o.

25-312 Kielce ul. Warszawska 34

e-mail: biuro@karabelack.pl

 

721342,80

 

 

36

 

 

5

 

Konsorcjum:

1.ISP Security Partner Sp. z o. o. Sp.k. –LIDER

 ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

2.IPSP Security Partner Sp. z o. o. Sp.k.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

3.Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

4.Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

5.Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

6. ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

 

e-mail: a.puzio@impel.pl

750 541,68

 

36

3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego powyższej informacji , czyli do 16 listopada 2016r - zobowiązany jest złożyć:       

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                      o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wymagana forma – oryginał

Zmiana treści SIWZ z 3.11.

Kielce dnia 3.11.2016r

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017 – II PN.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ , w ten sposób, że pkt. 2 Załącznika nr 1 przyjmuje brzmienie:

„2. Wyznaczamy do realizacji zamówienia  - ………(wpisać ilość cyfrowo i słownie ) ……………..………………………………………………………………………..….  

pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony  od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert

W załączeniu:

·         Załącznik nr 1 po zm. 3.11.2016r

Załączniki:

Załacznik nr 1 do SIWZ po zm.3.11.
Załacznik nr 1 do SIWZ po zm.3.11.

Sprostowanie omyłki pisarskiej

 

Kielce dnia 9.11.2016r

Sprostowanie

Niniejszym Zamawiający informuje, że w treści  pkt. 1 b) załącznika oznaczonego jako „Załącznik nr 1 do siwz  po zm. 3.11.” -  nastąpiła oczywista omyłka pisarska, polegająca na tym, że:

 - zamiast  tekstu : „…. 260 podjazdów  grup patrolowych do obiektów(…)

– winno być 520 podjazdów grup patrolowych do obiektów (….)

 - bowiem : zmiana treści siwz z dnia 3.11.2016r nie zmieniała treści załącznika nr 1 w tym miejscu, który po zmianach 2.11. brzmiał:

a)     rocznie - za 520 podjazdów  grup patrolowych do obiektów wymienionych w Rozdz. III „Wykaz lokalizacji” ppkt: 10) SIWZ

Pytania i wyjaśnienia do siwz z 3.11.

Kielce dnia 3.11.2016r

PYTANIA I WYJASNIENIA DO SIWZ


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017 – II PN.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1.

„…1. W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265). Zgodnie z tym przepisem podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 2016 r.  mają  obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł.  Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy?

Odpowiedź 1. 

Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia umownego w tym zakresie po podpisaniu umowy.

W związku z tym, że koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, w dniu składania ofert są już znane Wykonawcom i  możliwe do przewidzenia przy sporządzaniu ofert -  Zamawiający W treści Rozdz. XVII. Pkt. 1 SIWZ zawarł informację, że w cenie oferty należy już uwzględnić koszty wprowadzenia od 01.01.2017r zmian stawek za  1 roboczogodzinę.

Cyt: W całkowitej cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić także:  cenę za monitorowanie sygnałów alarmowych z urządzeń wykonawcy zainstalowanych w obiektach Zamawiającego i zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania oraz  koszty pracy pracowników ochrony wykonujących usługi uwzględniające zmiany w zakresie  najniższego wynagrodzenia za pracę i stawki za 1 roboczogodzinę, które będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, czyli od 01.01.2017r.

Pytanie 2.

„…Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem  w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp…”.

Odpowiedź 2.

Odpowiedź – jak w pkt. 1.

Jeżeli w toku badania i oceny ofert zajdą okoliczności, o których mowa w  art. 90 ust. 1  Pzp – Zamawiający będzie postępował  zgodnie z dyspozycją tego przepisu.

Pytanie 3.

 „…Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w znanej na dzień składania ofert wysokości, tj. min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę  w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej?...”

Odpowiedź. 3.

Odpowiedź, jak w pkt. 1. Zamawiający nie będzie dokonywał waloryzacji wynagrodzenia umownego w tym zakresie po 01.01.2017r.

Ceny ofert należy skalkulować z uwzględnieniem przepisów w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązujących od 01.01.2017r. 

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają treści siwz.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 2.11.2016r

Początek formularza

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 334069-2016 z dnia 31-10-2016 - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na t...
Termin składania ofert/wniosków: 10-11-2016


Ogłoszenie nr 334292 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 334069
Data: 31/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kiece.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4b)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: a) fizyczną ochronę przez kwalifikowanych pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt: 1.2) Wykaz Lokalizacji, ppkt. 1), 2),3),4),10),12) siwz. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 51 328 godzin b) podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 11) siwz oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. Przewidywana liczba podjazdów w okresie sprawowania usługi wyniesie: 260 podjazdów
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: a) fizyczną ochronę przez kwalifikowanych pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt: 1.2) Wykaz Lokalizacji, ppkt. 1), 2),3),4),10),12) siwz. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 51 328 godzin b) podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 11) siwz oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. Przewidywana liczba podjazdów w okresie sprawowania usługi wyniesie: 520 podjazdów

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Zmiana treści SIWZ z 2.11.

Kielce dnia 02.11.2016r

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016r

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ , w ten sposób, że:

1.      Rozdz. III.pkt.1. b)  przyjmuje brzmienie:

„…b)  podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu  na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 11) siwz oraz dozorowanie urządzeń  alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich  obiektach.

Przewidywana liczba podjazdów w okresie sprawowania usługi wyniesie: 520 podjazdów..” 

2.      Powyższa zmiana SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu   i  zgodnie z art. 38 ust. 4a.1) Pzp – zostanie potwierdzona ogłoszeniem   o zmianie ogłoszenia.  

 

1.      Treść Pkt. 1 b) Załącznika nr 1 do SIWZ przyjmuje brzmienie:

 

b)      rocznie - za 520 podjazdów  grup patrolowych do obiektów wymienionych w Rozdz. III „Wykaz lokalizacji” ppkt: 10) SIWZ

- ……………………… zł brutto  (tj: ……….zł brutto za 1 podjazd  do 1 obiektu

Załączniki:

SIWZ po zm.2.11.2016
SIWZ po zm.2.11.2016

Załacznik nr 1 do SIWZ po zm.2.11.
Załacznik nr 1 do SIWZ po zm.2.11.

Ogłoszenie o zamówieniu

Początek formularza

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mosir.kielce.pl/przetargi.php


Ogłoszenie nr 334069 - 2016 z dnia 2016-10-31 r.

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail , faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.mosir.kielce.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
Numer referencyjny: II.DU2.26.4/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez:

a) fizyczną ochronę przez kwalifikowanych pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w pkt: 1.2) Wykaz Lokalizacji, ppkt. 1), 2),3),4),10),12) siwz. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 51 328 godzin

b) podjazdy grup patrolowych – 10 razy w tygodniu na obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 11) siwz oraz dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego i monitorowanie sygnałów z tych urządzeń oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. Przewidywana liczba podjazdów w okresie sprawowania usługi wyniesie: 260 podjazdów

1.1. Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w:

a) 16 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału:

- po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Drogosza 1, Krakowska 72, Ściegiennego 8 (łącznie 3 szt.).

- po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.)

- po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.)

 - 1 szt. dla konserwatora w obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 (1szt.);

- 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1. (2 szt.)

b) czytniki kontroli pracy pracownika/ agenta ochrony Wykonawcy na obiektach wymienionych w pkt: 1.2) Wykaz Lokalizacji, ppkt. 1), 2),3),4),10),12) siwz - do demontażu po zakończeniu umowy.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:79711000-1, 79715000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 02/01/2017


II.9) Informacje dodatkowe: 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. w całodobowej i 12 – godzinnej ochronie bezpośrednio na obiektach Zamawiającego - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 3. Szczegółowy zakres usług i czynności pracowników Wykonawcy oraz uregulowania dot. zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynnościobjętych zamówieniem tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 20 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ Wzór wymaganego oświadczenia zostanie załączony do wezwania do jego złożenia. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp zobowiązany jest złożyć : - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymagana forma – oryginał

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ. b)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, ( w oryginale d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj, zawierający informację o: - ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, - systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale) d)dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę ) Wzory wymaganych oświadczeń zostaną załączone do wezwania do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania: a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy ! ) – wg wzoru, jak w zał. nr 6 do SIWZ Wymagana forma - oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Doświadczenie osób

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny w okresie realizacji umowy - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany w okresie realizacji umowy ( 02.01.2017-02.01.2018r) obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy; b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w okresie realizacji umowy ( 02.01.2017-02.01.2018r) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w okresie realizacji umowy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową ( tj. zastosowaną w momencie zawierania umowy ) wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

W załączeniu :

SIWZ

Załączniki: 1 - 6  do SIWZ

 

Dół formularza

 

Załączniki:

SIWZ II PN
SIWZ II PN

Załaczniki 1-6 do SIWZ
Załaczniki 1-6 do SIWZ

Powrót Stron:  1