MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kielce dnia 09.11.2016r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018.

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIANA 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 7)  ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp  -  u n i e w a ż n i a  postepowanie na:  Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018.

Uzasadnienie

Postepowanie zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do oferty z najniższa ceną.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.     

Informacja z otwarcia ofert

Kielce, dnia 9.11.2016 r 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 – 2018

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 479 200,00 zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena w kryterium:

CENA = 100%

 

1

SKAREM Sp. z o. o.

ul. 1 sierpnia 24

37-450 Stalowa Wola

1 107 331,20 zł

2

Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

MAAG  Krzysztof Buszko

ul. Hauke Bosaka 1

25-217 Kielce

780 048,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA-CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34

25-312 Kielce

1 289 184,48 zł

4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

CEDROX Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce

846 800,07 zł

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARPINEX mgr Barbara Karpińska

Cedzyna 91,

25-900 Kielce

898 599,95 zł

6

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

FILPEX

ul. Olszewskiego 7

25-663 Kielce

732 642,00 zł

7

IMPEL  CLEANING  Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118,

53-111 Wrocław

1 205 380,80 zł

Pytania i wyjaśnienia do siwz z 4.11.

Kielce dnia 4.11.2016r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 – 2018

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1.

„Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”.

Odpowiedź 1.

W wyroku z dnia 29 stycznia 2013 r., KIO 113/13; KIO 117/13, Krajowa Izba Odwoławcza, zwróciła uwagę, że „Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania postanowień umownych. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie art. 3531 k.c., dowolnie sformułować postanowienia w zakresie kar umownych, zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb.”. Kary umowne dla zamawiającego nie pełnią roli ściśle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do prawidłowego wykonania zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 843/09). Ustanowienie przez zamawiającego możliwości naliczania wysokich kar umownych nie ogranicza prawa wykonawcy do zwrócenia się do sądu powszechnego o dokonanie oceny czy naliczona kara umowna będzie rażąco wygórowana.”

Z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia w sytuacji, w której zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie usługi,
a wysokością kary umownej  zastrzeżonej w umowie, jak również gdy zachwiany zostanie stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznanej szkody.

Biorąc powyższe pod uwagę  przewidziane w § 9 umowy kary nie są wygórowane.

I tak kara za nieprawidłowości w wykonaniu umowy przysługuje tylko w przypadku, gdy wykonawca, pomimo powiadomienia,  tych nieprawidłowości nie usunie. Ponadto wysokość kary umownej (10%) odnosi się do wynagrodzenia wykonawcy przysługującego za dany miesiąc na danym obiekcie, a więc nie odnosi się do wynagrodzenia miesięcznego przysługującego za świadczenie usługi na wszystkich obiektach.

Kara przewidziana § 9 ust. 2 dotyczy tylko przypadku, gdy wykonawca nie zapewni wskazanej w SIWZ ilości pracowników świadczących usługę na danym obiekcie.

Możliwość dochodzenia kary w wysokości 20%  dotyczy tylko sytuacji, gdy dwukrotnie na tym samym obiekcie dojdzie do nieusunięcia nieprawidłowości w świadczeniu usługi pomimo wcześniejszego powiadomienia wykonawcy o fakcie zaistnienia tych nieprawidłowości.

Na uwagę zasługuje tu fakt, że zamawiający w § 9 ust. 6 sam dopuścił możliwość miarkowania ww. kar umownych.

Natomiast przewidziana w § 9 ust. 3 kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy  jest powszechnie przewidywana w umowach.

Biorąc pod uwagę powyższe – Zamawiający zmienia treść ust. 2 - 4  § 9 załącznika nr 4 do SIWZ w ten sposób, że przyjmuje one brzmienie:

„…2. W przypadku każdorazowego stwierdzenia nieprawidłowości polegających na tym, że ilość pracowników Wykonawcy w danym czasie i na poszczególnych obiektach jest niezgodna                    z wymogami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 do umowy – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy udowodniony przypadek naruszenia postanowień w tym zakresie. 

3. W razie nienależytego wykonania umowy polegającego na dwukrotnym nie wykonaniu  usunięcia nieprawidłowości w świadczeniu usługi na danym obiekcie - Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia  ze skutkiem w postaci zapłaty na jego rzecz kary umownej przewidzianej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego pozostałego do czasu zakończenia świadczenia usługi na wszystkich obiektach.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust.1 niniejszej umowy…”

Pytanie 2.

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1265). Zgodnie z tym przepisem podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 2016 r.  mają  obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł.  Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy?

Odpowiedź 2.

1.      Nie. Zamawiający nie zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265) – z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszej odpowiedzi.

2.      W związku z tym, że koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, w dniu składania ofert są już znane Wykonawcom i  możliwe do przewidzenia przy sporządzaniu ofert -  Zamawiający w treści Rozdz. XVI. pkt. 4 SIWZ  „Sposób obliczenia ceny” poinformował Wykonawców, że w cenie oferty należy już uwzględnić koszty wprowadzenia od 01.01.2017r zmian stawek za  1 roboczogodzinę.

Cyt: „…4.Wykonawca w ofercie określa całkowitą cenę ryczałtową brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem w szczególności:

(……)koszty zatrudnienia pracowników w sposób przewidziany w siwz,  uwzględniające zmiany w zakresie  najniższego wynagrodzenia za pracę i stawki za 1 roboczogodzinę, które będą obowiązywać od 01.01.2017r czyli w okresie świadczenia usługi. ( ………)

3. Z uwagi na to że umowa obejmuje okres 2 lat Zamawiający w § 11 ust. 2b) umowy  ( załącznik nr 4 do SIWZ) przewiduje w okresie realizacji zamówienia możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie odnoszącym się do ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ale wobec w/w zapisów siwz                     i faktu uwzględnienia przez Wykonawców w cenie oferty w tym zamówieniu zmian wynagrodzenia obowiązujących od 01.01.2017r  - dotyczy to sytuacji innej, jaka mogłaby wystąpić do 31.12.2018r na skutek kolejnej zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pytanie 3

Odnosząc się do przesłanek odrzucenia oferty, określonych w SIWZ, proszę o potwierdzenie,
że
w związku z wejściem  w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp.

Odpowiedź 3.

Odpowiedź – jak w pkt. 2.

Jeżeli w toku badania i oceny ofert zajdą okoliczności, o których mowa w  art. 90 ust. 1  Pzp – Zamawiający będzie postępował  zgodnie z dyspozycją tego przepisu.

Pytanie 4

Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w znanej na dzień składania ofert wysokości, tj. min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę  w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej? 

Odpowiedź 4.

Odpowiedź, jak w pkt.2 i 3. Ceny za usługi na dzień składania ofert 9.11.2016r należy skalkulować z uwzględnieniem przepisów w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązujących od 01.01.2017r. Zamawiający nie będzie dokonywał waloryzacji wynagrodzenia umownego w tym zakresie po 01.01.2017r., z zastrzeżeniem – pkt. 3 odpowiedzi na pytanie nr 2. 

Pytanie 5

Zwracamy się o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź 5.

Zamawiający zmienia treść § 12 załącznika nr 4 do SIWZ w tym zakresie, poprzez dodanie ust. 4 i 5 o treści jak niżej: 

„…4. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Art. 145a ustawy Pzp. 

5. Strony dopuszczają rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem….”

Pytanie 6

Zamawiający w załączniku nr 4, §3 pkt.3 zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia na każde wezwanie kopii następujących dokumentów:

1)      karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

2)      atestu na środki myjące i konserwujące.

Pragniemy zaznaczyć, iż z dniem 01.01.2003 r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z czym większość producentów nie stara się o pozyskanie lub przedłużenie ważności atestu, gdyż nie ma takiego obowiązku prawnego. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. Dz. U. nr 204, poz. 2087), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH.

W związku z powyższym prosimy o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez środki myjące i konserwujące atestów oraz potwierdzenie, że środki czystości mają posiadać dokumenty dopuszczające w zależności od klasyfikacji i zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odpowiedź 6.

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany siwz w tym zakresie i zmienia treść §3 pkt.3 załącznika nr 4 do siwz w ten sposób że § 3 ust. 3, przyjmuje brzmienie:

„…3. Środki czystości i dezynfekcyjne mają posiadać dokumenty dopuszczające je do użytkowania w zależności od klasyfikacji i zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie…”

Pytanie 7

W SIWZ oraz w projekcie umowy został zamieszczony następujący zapis: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady  ustawionych na terenach obiektów MOSiR  przez  Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach”. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu nie będzie odpowiedzialny za wywóz odpadów z nieruchomości w Kielcach.

Odpowiedź 7.

Wykonawca wyłoniony w tym postepowaniu nie będzie odpowiedzialny za wywóz odpadów z nieruchomości w Kielcach. Podmiotem odbierającym odpady komunalne na terenie Gminy Kielce jest firma ENERIS Ochrona Środowiska oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni sp. z o.o.

Powyższe wyjaśnienia zmieniają treść SIWZ w zakresie załącznika nr 4 – projektu umowy, natomiast nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu – załącznik nr 4 do SIWZ po zm. 4.11.2016r

Załączniki:

Załacznik nr 4 do SIWZ po zm.4.11.
Załacznik nr 4 do SIWZ po zm.4.11.

Pytania i wyjasnienia treści SIWZ 31.10.

Kielce dnia 31.10.2016r

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 – 2018

PYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  zamieszczamy poniżej:

Pytanie Wykonawcy:

W Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia ) punkt.4  piszecie Państwo, że:”…. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby  wykonujące czynności polegające na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

natomiast w punkcie 7:”…Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę…”.

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie:

·  Ile osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia ma być zatrudnionych n podstawie umowy o pracę?

·       Czy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę maja być zatrudnione w pełnym wymiarze pracy?

Odpowiedź :

1. Z treści pkt. 4.  Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia, gdzie zacytowano aktualnie obowiązujący obligatoryjny przepis  art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – należy rozumieć, że:

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę jest kryterium podmiotowym – nie przedmiotowym -  czyli to jest kryterium, które jest warunkiem przystąpienia wykonawcy w ogóle do tego przetargu, a Wykonawca składający ofertę musi wziąć pod uwagę , że:

·         wszystkie osoby, które będą  wykonywać  wymienione w pkt. 4 czynności – w tym konkretnym zamówieniu, o którym mówi SIWZ i ogłoszenie - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

·         ale mogą być zatrudnione  w niepełnym wymiarze pracy.

2. Z treści pkt. 7.  Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia wynika, że:

Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji  w ogóle, nie tylko tymi co będą wykonywać u Zamawiającego usługi wymienione w pkt. 4 Rozdz. III. SIWZ były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Ogłoszenie o zamówieniu

Początek formularza

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.mosir.kielce.pl


Ogłoszenie nr 332075 - 2016 z dnia 2016-10-27 r.

Kielce: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail , faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielcepl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
www.mosir.kielce.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.mosir.kielce.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
25-018 Kielce ul. Żytnia 1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017 - 2018
Numer referencyjny: II.DU.2.26.3.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w latach 2017 - 2018 A) Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach D) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach E) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach 2.1. Usuwanie odpadów: Nieczystości stałe będą składowane w pojemnikach na odpady ustawionych na terenach obiektów MOSiR przez Wykonawcę wywożącego odpady z nieruchomości w Kielcach. Na wymienionych obiektach Zamawiający prowadzi segregację odpadów. 2.2. Na potrzeby wykonania prac porządkowych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i przechowuje na obiektach Zamawiającego: - wszystkie środki, tj. ręczniki papierowe , papier toaletowy, worki na śmieci, mydło do mycia rąk, środki dezynfekujące do sanitariatów, płyny do mycia podłóg, mebli, sprzętu komputerowego, ścian, okien, szyb, siedzisk na widowni, płyny, proszki do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek - posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania np.: atest na środki myjące i konserwujące oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, - sprawne urządzenia do wykonywania czynności: odkurzacze, maszynę do mycia podłóg i posadzek. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych obiektów i zakres czynności do wykonania w ramach usług świadczonych codziennie i okresowo z uwzględnieniem rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń wewnątrz budynków oraz powierzchni terenów zielonych - zawiera załącznik nr 6 A-E do siwz. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp - Zamawiający wymaga , aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. codzienne i okresowe czynności sprzątania, mycia , porządkowania terenu - były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera projekt umowy( załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności na wysokości powyżej 1 i 3 m ( dot. w szczególności pracy na Hali Legionów i Stadionie Piłkarskim ): - odbyły szkolenie w zakresie bhp oraz instruktaż stanowiskowy zapoznający ich z charakterem prac na wysokości, zagrożeniami związanymi z wykonywanymi przez nich czynnościami, możliwymi skutkami zagrożeń oraz głównymi przyczynami wypadków, - posiadały aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, - umiały posługiwać się przydzielonymi im środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami zabezpieczającymi 6. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie tych osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 7. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie osoby, którymi Wykonawca dysponuje w swojej organizacji były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 8. Przed sporządzeniem oferty , aby prawidłowo skalkulować cenę, Wykonawcy powinni zapoznać się z terenem i warunkami wykonywania przyszłych usług. Osoby do kontaktu: - Jacek Domoradzki - tel: 608 07 88 88 – kierownik Zespołu Obiektów Sportowych: ul. Ściegiennego 8 i Szczepaniaka 29 i Kusocińskiego 53 - Dariusz Misiorowski - tel. : 662 019080 kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Drogosza 2 -Krzysztof Latos – tel: 795 437291 - kierownik Zespołu Obiektów Sportowych ul. Warszawska 338

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:90911200-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 Pzp, polegających na wykonaniu usług sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w okresie przygotowań, trwania i po zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-21 w II połowie czerwca 2017r ( łącznie ok. 2 tygodni )
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 24


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. b) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 20 osobami zdolnymi wykonać zamówienie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ; b)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; Wymagana forma dokumentu: oryginał

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 2 usług polegających na wykonywaniu usług sprzątania w budynkach i na terenach zewnętrznych , o wartości usługi nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale ) c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę );
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy ! ) – wg wzoru, jak w zał. nr 7 do SIWZ Wymagana forma - oryginał

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku: 1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy; 2) wykreślenia Wykonawcy z rejestrów umożliwiających wykonanie umowy zgodnie z przepisami prawa; 3) trzykrotnego powierzenia (w okresie jednego kwartału kalendarzowego na jednym obiekcie) wykonania usługi innemu podmiotowi, niż wynikającemu z przedłożonej umowy zawartej z ew. podwykonawcą; 4) trzykrotnego naruszenia postanowień umowy dotyczącego obecności odpowiedniej liczby osób do wykonania usług na wymaganym poziomie w czasie określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 6 do SIWZ ( zwłaszcza dot. obiektów: Stadion Piłkarski ul. Ściegiennego 8, Hala Legionów ul. Drogosza 2, Hala Sportowa ul. Warszawska 338 ) 5) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub wszczęcia jego likwidacji lub postępowania układowego; 6) zawieszenia działalności gospodarczej; 7) dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Odstąpienie od umowy powinno, pod rygorem nieważności, zostać dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie. 3. Odstąpienie od umowy wywołuje ten skutek, że Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania umowy do dnia jej wygaśnięcia na skutek odstąpienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

Załączniki:

SIWZ na 2017-2018
SIWZ na 2017-2018

Załaczniki do siwz od 1 do 7
Załaczniki do siwz od 1 do 7

Powrót Stron:  1