MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Ołoszenie o udzieleniu zamówienia na cz. II.

Początek formularza

Ogłoszenie nr 351087 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 322077

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 325699

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913, e-mail zamowienia@mosir.kielce.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa Gminy Kielce

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.DU.2.26./2/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie jest podzielone na dwie części. 1.1.Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od godziny 7.00 2 stycznia 2017r - do godziny 7.00 2 stycznia 2018r 1.2 Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2017r do 31.12.2017 r 1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych – 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 5), 6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. 2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: 1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26; 2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:Tak

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od godziny 7.00 2 stycznia 2017r - do godziny 7.00 2 stycznia 2018r

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postepowanie w tej części zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej lub najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku w okresie: od 2 stycznia 2017r do 31.12.2017 r

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT18731.70
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Poczta Polska S.A. Pion Poczta Polska Ochrona Region Handlowy w Krakowie ,  ,  ul. Prokocimska 6 ,  30-900,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25731.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25731.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51685.10
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Dół formularza

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II.

Kielce dnia 28.10.2016r

 

Dot: II cz. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2017r do 31.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp- Zamawiający  informuje, że w II części zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, która uzyskała największą ilość punktów w obu kryteriach.tj:  Poczta Polska S.A, Pion Poczta Polska Ochrona, Region Handlowy w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków,

za cenę:  25 731,60  zł brutto i  40 osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert.

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: Cena z wagą 60 %  oraz Doświadczenie osób z wagą: 40%,  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość pkt

Kryterium: Cena

Ilość pkt

kryterium: Doświadczenie osób

Ilość punktów łącznie

1

 

 

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region Handlowy w Krakowie

ul. Prokocimska 6,

 30-900 Kraków

 

 

60,00

 

 

40,00

 

 

100,00

7

 

 

Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 123A,

02-017 Warszawa

 

29,87

 

40,00

 

69,87

9

 

 

 

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

JUSTUS Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230,

 30-394 Kraków

 

 

41,36

 

 

40,00

 

 

81,36

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 

Informacja z otwarcia ofert na Cz.I.

 

Kielce, dnia 24.10.2016 r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  CZ. I.

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od godziny 7.00  2 stycznia 2017r -  do  godziny 7.00 2 stycznia 2018r.

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 701 856,00  zł brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie osób (wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od  co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert)

2

 

 

CITY SECURITY S.A.

ul. Świętojerska 5/7,

00-236 Warszawa

 

1 829 306,52

45

3

 

 

 

Wolf Służba Ochrony Sp. z o. o.

pl. Orląt Lwowskich 2, 53-605 Wrocław

Wolf II Służba Ochrony Sp. z o. o.

ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4,

38-400 Krosno

Adres do korespondencji:

ul. Łokietka 146, 31-334 Kraków

 

1 296 951,16

26

4

 

 

KERIM GRUPA Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Dzielna 11, 26-600 Radom

 

1 593 881,64

0

5

 

 

 

Konsorcjum:

ARGOS 1 Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny – Lider

ARGOS SECURITY Sp. z o. o.

os. Sosnówka 1 b, 26-060 Chęciny

 

967 904,71

50

6

 

 

 

Konsorcjum:

Impel Security Polska Sp. z o. o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław – Lider

Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra

 

909 244,32

42

8

 

 

 

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

JUSTUS Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230,

30-394 Kraków

 

1 302 433,56

40

10

 

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce – Lider

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

KARABELA Sp. z o. o.

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

LEGION CK Sp. z o. o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

 

856 240,32

36

 

Informacja z otwarcia ofert na Cz.II.

 

Kielce, dnia 24.10.2016 r

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT -  CZ. II.

Działając w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- Zamawiający przedstawia informacje z otwarcia ofert w w/w postepowaniu na cz. II. pn: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku w okresie:  od 2 stycznia 2017r do 31.12.2017 r.

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I. cz. zamówienia wynosi: 22 794,00   brutto

2.      Adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cena i inne kryteria oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Doświadczenie osób (wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od   co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert)

1

 

 

Poczta Polska S.A

Pion Poczta Polska Ochrona

Region Handlowy w Krakowie

ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków

 

25 731,60

45

7

 

 

Impel Cash Solutions Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

 

51 685,10

20

9

 

 

 

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

JUSTUS Sp. z o. o.

ul. Skotnicka 230, 30-394 Kraków

 

37 330,50

13

Unieważnienie postepowania w Cz. I.

Kielce dnia 24.10.2016r

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017 – cz. I.

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIANA CZ.I.

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp  -  u n i e w a ż n i a  postepowanie na cz. I. pn: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce w okresie: od godziny 7.00  2 stycznia 2017r -  do  godziny 7.00 2 stycznia 2018r

Uzasadnienie

Postepowanie w tej części zostaje unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najniższej lub najkorzystniejszej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                     

Zmiana treści SIWZ z 20.10.2016

Kielce dnia 20.10.2016r

 

ZMIANA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017” – zamówienie II częściowe.

 

1. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia SIWZ  w zakresie dot. treści :

ROZDZ.XIV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

„…..Pkt. 3. Do ofert winny być dołączone oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX pkt 2, 3, oraz pkt 4 (o ile dotyczy)  SIWZ…”

w ten sposób, że ROZDZ. XIV. Pkt. 3 przyjmuje brzmienie:  

 „…3. Do ofert winny być dołączone oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 2, 3 SIWZ….”


2. Powyższa zmiana SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Załączniki:

SIWZ po zm.20.10.2016
SIWZ po zm.20.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 18.10.2016r

Początek formularza

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 322077-2016 z dnia 12-10-2016 - Kielce
1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących s...
Termin składania ofert/wniosków: 20-10-2016


Ogłoszenie nr 325699 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 322077
Data: 12/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)b
W ogłoszeniu jest: b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
W ogłoszeniu powinno być: b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 20 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 2.2).
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 90 Doświadczenie osób 10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 60 Doświadczenie osób 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5).
W ogłoszeniu jest: . Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy.. b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę - jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: . Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy.. b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6)
Punkt: 1.5
W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 90 Doświadczenie osób 10
W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 60 Doświadczenie osób 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6.
Punkt: 1.6)
W ogłoszeniu jest: 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 90 % 1 % - 1 punkt. C bad gdzie: C – ilość punktów oferty badanej C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 2. Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób cz. I. Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-20 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 21 pracowników, 2 pkt za 22 pracowników, 3 pkt za 23 pracowników, 4 pkt za 24 pracowników, 5 pkt za 25 pracowników, 6 pkt za 26 pracowników, 7 pkt za 27 pracowników, 8 pkt za 28 pracowników, 9 pkt za 29 pracowników, 10 pkt za 30 pracowników i więcej. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 30 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert
W ogłoszeniu powinno być: 6)1.INFORMACJE DODATKOWE: 1.Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 60 % 1 % - 1 punkt C bad. gdzie: C – ilość punktów oferty badanej C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-20 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 10 pkt za 21 -25 pracowników 20 pkt za 26-30 pracowników 30 pkt za 31 -35 pracowników 40 pkt za 36-40 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt za 36-40 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.6.
Punkt: 1.cz.II.
W ogłoszeniu jest: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 90 Doświadczenie osób 10 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 90 % 1 % - 1 punkt C bad. gdzie: C – ilość punktów oferty badanej C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 2. Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób Ilość punktów dla każdej oferty w cz. II. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 6 pracowników, 2 pkt za 7 pracowników, 3 pkt za 8 pracowników, 4 pkt za 9 pracowników, 5 pkt za 10 pracowników, 6 pkt za 11 pracowników, 7 pkt za 12 pracowników, 8 pkt za 13 pracowników, 9 pkt za 14 pracowników, 10 pkt za 15 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 15 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert
W ogłoszeniu powinno być: 5) Kryteria oceny ofert: Kryteria Znaczenie Cena 60 Doświadczenie osób 40 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 60 % 1 % - 1 punkt C bad. gdzie: C – ilość punktów oferty badanej C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 2. Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób Ilość punktów dla każdej oferty w cz. II. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 10 pkt za 6-7 pracowników 20 pkt za 8-9 pracowników 30 pkt za 10-11 pracowników 40 pkt za 12-13 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt za 12-13 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

Zmiana treści SIWZ z 18.10.2016r

Kielce dnia 18.10.2016r

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017” – zamówienie II częściowe.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ  w zakresie dot.:

1.      1.Warunku udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej, w ten sposób, że Rozdz. VIII. Cz. A.) 1.3) ppkt. b przyjmuje brzmienie:

„…b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia, tj. :

„….co najmniej 20 osobami   wpisanymi   na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia….”

2.      2.Opisu sposobu obliczenia ceny , w ten sposób, że: Rozdz. XVI pkt. 1 i 2 przyjmują brzmienie: 

„….W całkowitej cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty pracy pracowników ochrony wykonujących usługi, uwzględniające zmiany w zakresie  najniższego wynagrodzenia za pracę i stawki za 1 roboczogodzinę, które będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, czyli od 01.01.2017r…” 

3.      3.Kryteriów oceny ofert, w ten sposób, że : Rozdz. XVII pkt. 1-2 przyjmuje brzmienie:

 

„…1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert na daną część jest:

Kryterium I     Cena oferty     waga kryterium = 60%

Kryterium II   Doświadczenie osób   waga kryterium = 40%

1.        Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II )

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                          C min.

               C =  ------------  x 60 %                              1 % - 1 punkt

                          C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2.        Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób

 2.1) cz. I.

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od  co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert w następujący sposób:

 

0 pkt za 1-20 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  i  odpowiednio: 

10 pkt za 21 -25 pracowników

20  pkt za 26-30  pracowników

30  pkt za 31 -35 pracowników

40  pkt za 36-40 pracowników i więcej

 

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt za 36-40 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

2.2)  cz. II.  

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. II.  zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od  co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert   w następujący sposób:

0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert   i odpowiednio: 

10 pkt za 6-7 pracowników

20 pkt za 8-9 pracowników

30 pkt za 10-11 pracowników

40 pkt za 12-13 pracowników i więcej

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt za 12-13 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert.  

Ponieważ zmiany SIWZ określone w pkt.1-3 powodują zmianę treści ogłoszenia  o zamówieniu, to zgodnie z art. 38 ust. 4a.1) Pzp– zostaną potwierdzone ogłoszeniem   o zmianie ogłoszenia.  

W załączeniu ( do pobrania ze strony www.mosir.kielce.pl ):

 Siwz po zmianach 18.10.2016r

Załączniki:

SIWZ po zm.18.10.2016
SIWZ po zm.18.10.2016

Pytania i odpowiedzi z 18.10.2016r

 

Kielce dnia 18.10.2016r

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017” – zamówienie II częściowe.

I.                   Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania o wyjaśnienie siwz, których treść oraz odpowiedzi  zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1.

W dniu 17 sierpnia 2016 r. wszedł w życie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz 1265). Zgodnie z tym przepisem podmioty zatrudniające osoby w oparciu o umowy zlecenie od 17 sierpnia 2016 r.  mają  obowiązek ustalania od 1 stycznia 2017 r. minimalnej płacy za 1 roboczogodzinę pracy na poziomie 13 zł.  Mając powyższe na uwadze proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, do czego zobowiązuje art. 7-11 w/w Ustawy?

Odpowiedź.1.  

Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o koszty pracy, uwzględniające zmiany w zakresie  najniższego wynagrodzenia za pracę i stawki za 1 roboczogodzinę, które będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, czyli od 01.01.2017r. Po zawarciu umowy w 2016r Zamawiający nie zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy od 01.01.2017r  w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej.

Ponadto- zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby pracownicy Wykonawcy wykonujący czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia polegające na  wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r  Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z poźn. zm.) - tj. w całodobowej i 12 – godzinnej ochronie bezpośrednio na obiektach Zamawiającego, osoby w patrolu podjazdowym, w konwojowaniu gotówki -były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 2.

Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem  w życie od dnia 1 września 2016 r. przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy na 2017 r. „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy na rok 2017 dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.

Zaznaczamy przy tym, że choć tzw. minimalna stawka godzinowa ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r; to jednak przepis ją wprowadzający wszedł w życie 17 sierpnia 2016 r. (na mocy art. 7 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 1265, dalej u.m.w.p.), zaś znowelizowany art. 90 ust. 1 pzp wszedł w życie 1 września 2016 r. (w myśl art. 4 u.m.w.p.), a zatem koszty osobowe, związane z wykonaniem zamówienia, są w dniu składania ofert nie tylko możliwe do przewidzenia, ale wręcz konieczne do oszacowania, tak, aby Wykonawca prawidłowo wypełnił dyspozycję art. 90 ust. 1 pzp.

Odpowiedź 2.

Jeżeli w toku badania i oceny ofert zajdą okoliczności, o których mowa w  art. 90 ust. 1  Pzp – Zamawiający będzie postępował  zgodnie z dyspozycją tego przepisu.

Pytanie 3.

 Czy w związku z ogłoszeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456) Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2017r. w znanej na dzień składania ofert wysokości, tj. min. 2000 zł na umowę o pracę oraz min. 13 zł za 1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę  w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej? 

Odpowiedź. 3.

Odpowiedź, jak w pkt. 1. Ceny ofert należy skalkulować z uwzględnieniem przepisów w zakresie najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązujących od 01.01.2017r. 

Zamawiający nie będzie dokonywał waloryzacji wynagrodzenia umownego w tym zakresie po 01.01.2017r.

Zamawiający zmienia treść § 12 umowy- załącznika nr 4.I do siwz - w ten sposób, że przyjmuje on brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 4.

W jakich godzinach będzie realizowana usługa  konwojowania wartości  pieniężnych

w poszczególnych obiektach  wykazanych w SIWZ.

Odpowiedź. 4.

Usługa konwojowania pieniędzy ( cz. II. zamówienia ) będzie wykonywana w porze dziennej, uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą, z którym będzie zawarta umowa,                         a kierownikami poszczególnych obiektów Zamawiającego.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 9 pkt 1 ”W przypadku stwierdzenia, że umowa nie jest wykonywana w czasie i terminach wskazanych w § 1 lub jest wykonywana niezgodnie z § 2, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy za czas niewykonywania lub źle wykonywania usługi oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10-cio krotnej stawki godzinowej brutto określonej w § 6 ust 2 za każdą rozpoczęta godzinę źle wykonywanej lub niewykonanej usługi. „  ponieważ w  § 6 ust 2 za nie ma podanych stawek godzinowych brutto.

Odpowiedź. 5.

Zamawiający zmienia treść § 8 i 9 umowy - załącznik nr 4.II do siwz -  w ten sposób, że przyjmuje  on brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.

II. Powyższe wyjaśnienia – powodują zmianę treści SIWZ w ten sposób, że Rozdz. XVI pkt. 1 i 2 SIWZ  przyjmuje  brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszego pisma – SIWZ po zm. 18.10.2016r .

W załączeniu ( do pobrania ze strony internetowej):

1.      Umowa na cz. I. – po zm. 18.10.2016r.

2.      Umowa na cz .II.  – po zm. 18.10.2016r.

3.      SIWZ po zm. 18.10.2016r

 

Załączniki:

Zał. nr 4.I. i 4.II Umowy- po zm. 18.10.2016
Zał. nr 4.I. i 4.II Umowy- po zm. 18.10.2016

SIWZ po zm.18.10.2016
SIWZ po zm.18.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Początek formularza

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 322077-2016 z dnia 12-10-2016 - Kielce
1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących s...
Termin składania ofert/wniosków: 20-10-2016


Ogłoszenie nr 325184 - 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 322077
Data: 12/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6. 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/10/2016, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/10/2016, godzina: 10:00,

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Kielce dnia 17.10.2016r

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017”

 

1.      Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ  w ten sposób, że:

 

ROZDZ. XV. Ust. 4 przyjmuje brzmienie:

„..4. Termin składania ofert upływa w dniu : 24 października 2016 r, o godzinie 10:00..”

 

ROZDZ. XV. Ust. 7 przyjmuje brzmienie:

„..7.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24 października 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia1, 25-018 Kielce, I p. pok. Nr 5..”

 

2.      Zmiana treści SIWZ zostanie potwierdzona zmianą ogłoszenia o zamówieniu

 

Załączniki:

SIWZ po zm. 17.10.2016
SIWZ po zm. 17.10.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Początek formularza

   

Dół formularza

Początek formularza

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.mosir.kielce.pl


Ogłoszenie nr 322077 - 2016 z dnia 2016-10-12 r.

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 26076219700000, ul. ul. Żytnia  1, 25018   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3676796; 41 3676716, e-mail , faks 41 3676913.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.mosir.kielce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
http://www.mosir.kielce.pl/przetargi.php

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2017
Numer referencyjny: II.DU.2.26./2/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. PRZEDMIOTEM I cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce 2. PRZEDMIOTEM II cz. zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:79711000-1, 79715000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 02/01/2018

data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności , tj: posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 2 000 000,00 zł ( dla cz. I) i 100 000 zł ( dla cz. II ) Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Cz. I. a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku, gdy kres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - licząc wstecz od dnia terminu składania ofert ) wykonał lub wykonuje min. 2 zamówienia z których każde polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000,00 złotych brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia. c) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia, tj.: - co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce, posiadającymi łączność radiowo-dyspozytorską i GSM - dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma przybyć do obiektu na wywołany alarm, w czasie do 15 minut) Cz.II. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. : - co najmniej 2 osobami nadzorującymi i kontrolującymi wykonanie usługi, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia i posiadają co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe; - co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Wymagana forma dokumentów: - oświadczenia Wykonawcy – oryginał - dokumenty inne niż oświadczenie Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ ( Wzory wszystkich wymaganych oświadczeń zostaną załączone do wezwania do ich złożenia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Cz.I.

a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie z opisem w rozdz. XIV pkt.5 SIWZ.

 b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej dwóch usług ochrony, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 h) siwz.

Dowodami, o których mowa są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów: oświadczenie wykonawcy; - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale )

d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj, zawierający informację o:

- ilości firmowo oznakowanych samochodów na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce,

- systemie urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego ( w oryginale)

d) dokumentu ( np. polisy …) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia.( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

Cz.II.

a) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( w oryginale );

c) dokumentu ( np. polisy…) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt 5 SIWZ. - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma pełnomocnictwa : oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

90

Doświadczenie osób

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do ceny - jest dopuszczalna w przypadku:

 a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy..

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę - jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być poprzedzone zawarciem aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych – 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 5), 6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach.

1.1. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 56 388 godzin.

1.2. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 4 380 podjazdy ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4, 79711000-1, 79715000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 02/01/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

90

Doświadczenie osób

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

1. Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C = ------------ x 90 %      1 % - 1 punkt.

C bad

gdzie: C – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób cz. I.

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób:

0 pkt za 1-20 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 21 pracowników, 2 pkt za 22 pracowników, 3 pkt za 23 pracowników, 4 pkt za 24 pracowników, 5 pkt za 25 pracowników, 6 pkt za 26 pracowników, 7 pkt za 27 pracowników, 8 pkt za 28 pracowników, 9 pkt za 29 pracowników, 10 pkt za 30 pracowników i więcej. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 30 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert

Część nr: 2    Nazwa: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez:

1) przyjmowanie z punktów kasowych w Obiektach Zamawiającego, zamkniętych wpłat z gotówką w tzw. bezpiecznych kopertach, przystosowanych do wrzutni elektronicznego skarbca nocnego ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26;

2) przewóz samochodem depozytów pieniężnych, o których mowa w pkt. 1) 3) deponowanie wpłat z gotówką do wrzutni skarbca ING Banku Śląskiego w Kielcach przy ul. Silnicznej 26, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w dniu ich przejęcia z punktów kasowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

90

Doświadczenie osób

10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

1. Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II )

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min.

C = ------------ x 90 %  1 % - 1 punkt

C bad.

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie osób

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. II. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób:

0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 6 pracowników, 2 pkt za 7 pracowników, 3 pkt za 8 pracowników, 4 pkt za 9 pracowników, 5 pkt za 10 pracowników, 6 pkt za 11 pracowników, 7 pkt za 12 pracowników, 8 pkt za 13 pracowników, 9 pkt za 14 pracowników, 10 pkt za 15 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 15 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert

 

 

Dół formularza

 

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaczniki do siwz od 1 do 5
Załaczniki do siwz od 1 do 5

Powrót Stron:  1