MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz ins

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135236-2016 z dnia 2016-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i...
Termin składania ofert: 2016-06-09


Kielce: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 109081 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135236 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - demontaż starej nawierzchni z naturalnej trawy, - wywóz i utylizacja odpadów i ziemi, - wykonanie instalacji drenażowej odwodnienia i instalacji nawodnienia, - wykonanie nowej płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej - wyznaczenie pól gry poprzez wyznaczenie punktów narożnych ( bez malowania linii).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 03.44.10.00-3, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółką Jawną DROPSERVICE Sp. J. Dariusz Dośpiał , Piotr Wypychowski, ul. Szymczaka 1/29, 01-227 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 843167,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 843325,65
 • Oferta z najniższą ceną: 756000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 843325,65
 • Waluta: PLN .

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 14.06.2016

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  Pzp, pn: Wykonanie  płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53  w Kielcach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu  , jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Nr 2 Wykonawcy: DROPSERVICE Spółka Jawna Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski Ul. Szymczaka 1/29; 01-227 Warszawa

na następujących warunkach:

- za cenę:  843 325,65 zł brutto ( słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć 65/100 )

- z terminem wykonania 25 dni tj.: krótszym o 10 dni. 

Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 90 %  oraz termin z wagą: 10%,  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, odrzucono 1 ofertę .

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

 

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

90%

pkt

Termin

10%

Pkt

Łącznie: pkt

1

TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O.

Turowo5A/2

78-400 Szczecinek

0

0

Oferta odrzucona

2

DROPSERVICE  Spółka Jawna

Dariusz Dośpiał, Piotr Wypychowski

Ul. Szymczaka 1/29

01-227 Warszawa

90

10

100

 

Zgodnie z art. 94 ust 1. pkt. 2) ustawy Pzp  umowa może zostać zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Pytania i odpowiedzi 03.06.2016

Kielce, dnia 3 czerwca 2016 r.

 

N.ZP.2.26. 76. 2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Wykonanie  płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53  w Kielcach


Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w dniu 02.06.2016 r. i 03.06.2016 r. wpłynęły wnioski  o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

 

1.   Zgodnie z Projektem Budowlanym Wykonawca będzie odpowiedzialny za pielęgnację nawierzchni trawiastej (z rolki – na płycie boiska i z siewu – na pasach bezpieczeństwa) do momentu przekazania obiektu Zamawiającemu – kto w tym czasie będzie ponosił koszt wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji?

Odpowiedź 1: Koszty wody i energii elektrycznej zużytych do pielęgnacji ponosić będzie Zamawiający

2.   Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, pasy bezpieczeństwa wokół boiska mają być wykonane w technologii trawa z siewu. Czy należy założyć, że w momencie przekazania obiektu Zamawiającemu, darń na pasach bezpieczeństwa nie będzie w pełni zagęszczona i ukorzeniona? Czas potrzebny od wysiewu nasion do uzyskania zwartej murawy to ok. 6 tygodni, natomiast Wykonawca musi całe zadanie zrealizować w max. 5 tygodni.

Odpowiedź 2: Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie sposobu wykonania murawy na pasach bezpieczeństwa poprzez ułożenie trawy z rolki.

W związku z tym ulega zmianie treść  załącznika 10.1. Przedmiar Boisko w ten sposób, że:

- zwiększa się obmiar w poz.: 22 i 23  Przedmiaru na 8136 m2.

- nie należy wyceniać poz. 24 i 25 Przedmiaru.

3.   Dotyczy przedmiaru Boisko poz. 5 – właściwa powierzchnia to 0,099ha, natomiast  w pozycji tej jest wartość 0,096ha. Prosimy o dokonanie korekty obmiaru.

Odpowiedź 3: Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze  Boisko poz. 5 – właściwa powierzchnia to 0,10 ha

 

4.  Co należy dokładnie skalkulować w pozycji „wyznaczenie pól gry”, którą należy dodać do przekazanego przedmiaru? Zgodnie z informacją, nie należy kalkulować tu malowania linii – czy zatem chodzi o koszt wytyczenia geodezyjnego? Czy należy w tej pozycji wyznaczyć „pola gry” czy „pole gry”?

Odpowiedź 4: Należy skalkulować „WYZNACZYĆ POLE GRY” poprzez geodezyjne wytyczenie punktów narożnych oraz punktu środkowego.

 

5.  Czy malowanie linii boiska jest przedmiotem tego postepowania?

     Odpowiedź  5: Malowanie linii nie jest przedmiotem postępowania.

 

6.  W związku z udzielonymi w dniu 02.06.2016r. odpowiedziami w tym min. zmianę technologii wykonania nawierzchni trawiastej z siewu na darniowanie w pasach wokół boiska, proszę o informację czy pozostałe prace związane z przygotowaniem pasów pozostają bez zmian? Czy pasy wokół boiska należy jedynie spulchnić glebogryzarką (zgodnie z pkt 5 przedmiaru) i na tak przygotowany grunt rozłożyć darń?

                   Odpowiedź 6: Wokół boiska należy jedynie spulchnić glebogryzarką ( zgodnie   z pkt 5 przedmiaru) i na tak przygotowany grunt rozłożyć darń.

 

 

W uzupełnieniu do odpowiedzi z dnia 02.06.2016 r. Zamawiający załącza zmieniony załącznik nr 10.1 - PRZEDMIAR – Boisko – po zmianach w dniu 03.06.2016 r.

 

Załączniki:

Zał. 10.1 - PRZEDMIAR - Boisko-po zmianach 03.06.2016
Zał. 10.1 - PRZEDMIAR - Boisko-po zmianach 03.06.2016

Zmiana Treści SIWZ - 02.06.2016 r.

Kielce, dnia 02.06.2016 r.

N.ZP.2.26. 75. 2016

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp- Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

1.       Zał. nr 10.1. Przedmiar  robót boisko - w poz. 22. (KNR 2-23 0210-01-050 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia. DARŃ ROZKŁADANA MECHANICZNIE O SZER. 1,20 M krotność= 1,00) – przyjmuje brzmienie:

ilość- 8136 m2.


2.      Zał. nr 10.1. Przedmiar  robót boisko - w poz. 23 (KNR 2-23 0212-01-050

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem, użytkowanych intensywnie krotność= 1,00) – przyjmuje brzmienie:

ilość- 8136 m2.


3.      Zał. nr 10.1. Przedmiar  robót boisko - w poz. 24 (  KNR 2-21 0401-05-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Ręczne wykonanie trawników na pasach bezpieczeństwa)  przyjmuje brzmienie: ilość -0


4.      Zał. nr 10.1. Przedmiar  robót boisko - w poz. 24 (  KNR 2-21 0702-01-050

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim wykonywanych siewem krotność= 1,00)  – przyjmuje brzmienie: ilość -0


Powyższa zmiana SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pytania i odpowiedzi 02.06.2016 r.

Kielce, dnia 2 czerwca 2016 r.

 

N.ZP.2.26. 75. 2016

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pn: Wykonanie  płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53  w Kielcach

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w dniu 01.06.2016 r. wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , którego treść oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

 

1.             Punkt 1.4 SIWZ:  „ Zamawiający nie dopuszcza wzmocnienia murawy siatką syntetyczną, natomiast dopuszcza wzmocnienie w warstwie systemu korzeniowego w postaci włókien polipropylenowych o długości: 36-44mm w ilości nie większej niż 5 kg w 1 m3 darni”.

W zw. z w/w prosimy o sprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest murawa naturalna, czy też murawa wzmacniana włóknami. Są to bowiem 2 zupełnie różne przedmioty zamówienia o różnych  parametrach i funkcjonalności. Murawa naturalna jest tańsza, ale mniej wytrzymała w okresach poza wegetacyjnych. Często dochodzi to uszkodzenia murawy podczas intensywnej eksploatacji ligowej i sportowej. Natomiast murawa wzmacniana włóknami czy tez hybrydowa, jest wprawdzie droższa, ale cechuje się lepszymi parametrami użytkowymi. Brak odpowiedzi na pytanie spowoduje nierówną konkurencję, bowiem oferty z włóknami będą droższe niż oferty ich pozbawione, a zatem nie będą porównywalne. Spowoduje to, iż wszyscy oferenci złożą oferty bez włókien i zaoferują produkt tańszy, ale mniej interesujący jakościowo. Jeśli Zamawiającemu zależy na jakości, powinien sprecyzować, co jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 1 : Zamawiający nie wymaga trawy wzmocnionej włóknem, dopuszcza tylko możliwość złożenia oferty  z trawą wzmocnioną w warstwie systemu korzeniowego w postaci włókien polipropylenowych.

W związku z tym Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Treść pkt. 1.4. w Rozdz. II. SIWZ pozostaje bez zmian.

2.             Punkt 4.4 Projektu budowlanego przewiduje grubość warstwy wegetacyjnej o grubości 20cm przygotowaną zgodnie z normą DIN 1835-4. Sugeruje się zatem zmianę na wykonanie warstwy wegetacyjnej o grubości 12 cm, bowiem  zastosowanie grubszej warstwy może mieć wpływ na powiększanie się stopnia zagęszczenia oraz braku możliwości poprawnego wykonania zabiegów agrotechnicznych np. aeracji. Wykonanie takiej wegetacji  także może niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę wodno-powietrzną  czego wynikiem mogą być zastoiny wodne czy zakłócenie poprawnego rozrostu masy korzeniowej.

 

Odpowiedź 2 : Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Treść załączników do SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

3.             Punkt 4.2. Projektu budowlanego. Przy opisie nawierzchni gotowej darni nie podano parametrów uwzględniających granicznych ilości procentowych składu mieszanki trawy jaką należy dostarczyć. Prosimy o doprecyzowanie przepisu.

Odpowiedź 3 : Szczegóły znajdują się w Specyfikacji Technicznej pkt. 2.10

4.             Punkt 4.3. Projektu budowlanego.  Zamówienie obejmuje wysiew trawy na pasach bezpieczeństwa, co może skutkować brakiem możliwości uzyskania równoważnej nawierzchni poza liniami pola gry. Zwracamy uwagę, że trawa wysiewana na boisku wymaga profesjonalnej pielęgnacji. Podczas użytkowania płyty boiska trawa na pasach bezpieczeństwa zanim uzyska dojrzałość może ulec łatwemu zniszczeniu. Zamawiający uwzględniając parametry murawy dostarczonej w rolkach o szerokości 1,2m i wieku 18-24 miesięcy zwraca uwagę , że wytrzymałość i jakość murawy tej inwestycji ma znaczenie. Poza tym istnieje ryzyko , że producent darni nie udostępni nasion albo nie będzie dysponował nasionami tak by dopasować się parametrami do nawierzchni wysiewanej albo można też odwrócić sytuację adekwatnie do dostarczanej murawy. Konieczność oddzielnego profilowania płyty i uzyskania innych wysokości na tych obszarach będzie skutkował powstawaniem nierówności czy nawet zapadnięć. 

 

W związku z powyższym czy  Zamawiający zdecyduje się na darniowanie pełne całej powierzchni płyty boiska, tj. ułożenie trawy z rolki również na pasach bezpieczeństwa?

 

Odpowiedź 4 : Zamawiający zmienia treść siwz w zakresie sposobu wykonania murawy na pasach bezpieczeństwa poprzez ułożenie trawy z rolki.

W związku z tym ulega zmianie treść  załącznika 10.1. Przedmiar Boisko w ten sposób, że:

- zwiększa się obmiar w poz.: 22 i 23  Przedmiaru na 8136 m2.

- nie należy wyceniać poz. 24 i 25 Przedmiaru.

 

5.             Punkt 4.4. Projektu budowlanego. Proszę o doprecyzowanie w jakiej formie ma być przeprowadzona pielęgnacja na wysianej trawie i kto poniesie koszty związanie z podlewaniem tego terenu. Pytanie nieaktualne w przypadku zmiany zgodnie z pyt. 4 trawy sianej na trawę z rolki.

 

Odpowiedź 5: Nie dotyczy w  zw.  odpowiedzią na pyt. 4 .

 

6.             Dotyczy projektu drenażu płyty boiska. Z uwagi na zbyt duży rozstaw pomiędzy rurami filtracyjnymi i zbyt mały przekrój tych rur istnieje możliwość pojawienia się problemu z odprowadzeniem wody z płyty boiska. Zwracamy również uwagę na konieczność powiększenia warstwy odsączającej z 15 cm na minimum 20 cm.

Czy Zamawiający rozważa zmianę w projekcie systemu rur drenarskich w celu zwiększenia akumulacji wodnej?

Odpowiedź 6: Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie. Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 135236 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach - w ramach zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1, 5. Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - demontaż starej nawierzchni z naturalnej trawy, - wywóz i utylizacja odpadów i ziemi, - wykonanie instalacji drenażowej odwodnienia i instalacji nawodnienia, - wykonanie nowej płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej - wyznaczenie pól gry poprzez wyznaczenie punktów narożnych ( bez malowania linii) Szczegółowy zakres zamówienia do wykonania został określony w: - projekcie wykonawczym - załącznik nr 8 do SIWZ; - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ; - przedmiarach robót - załącznik nr 10 do SIWZ; oraz zapisach w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza wzmocnienia murawy siatką syntetyczną, natomiast dopuszcza wzmocnienie w warstwie systemu korzeniowego w postaci włókien polipropylenowych o długości: 36-44 mm w ilości nie większej niż 5 kg w 1 m3 darni. Trawa z rolki powinna pochodzić z plantacji prowadzącej ewidencję upraw. Wiek murawy musi zawierać się w granicach: 18-24 miesiące. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlano-montażowych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień polegających na wykonaniu boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji nawodnienia i odwodnienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 03.44.10.00-3, 77.31.41.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 24 000,00 zł ( sł: dwadzieścia cztery tysiące 00 100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. I) SIWZ. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie płyty boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni trawiastej oraz instalacji odwodnienia i nawodnienia na obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto każda, polegające na kompleksowym wykonaniu 2-ch płyt boisk piłkarskich z naturalnej nawierzchni z instalacją nawodnienia i odwodnienia - minimum, na poziomie I Ligi rozgrywkowej w Piłce Nożnej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami: - przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 poz.65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz .IX pkt 2lit. e) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W Wykazie muszą być wskazane co najmniej 2 najważniejsze roboty, o których mowa w Rozdz. VIII.pkt.2 b) Siwz;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ( np. podwykonawca, inny) - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania – 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 46 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu do pobrania:

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

załącznik nr 1_oferta
załącznik nr 1_oferta

załącznik nr 2 oświadczenie z art 22
załącznik nr 2 oświadczenie z art 22

załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1
załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1

załącznik nr 4_Wykaz_robot
załącznik nr 4_Wykaz_robot

Załacznik nr 5 wykaz osób
Załacznik nr 5 wykaz osób

załącznik nr 6 Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5
załącznik nr 6 Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5

Załącznik nr 7- projekt umowy
Załącznik nr 7- projekt umowy

Zał. 8.1 - OPIS TECHNICZNY - Boisko
Zał. 8.1 - OPIS TECHNICZNY - Boisko

Zał. 8.2 - 01_DRENAŻ
Zał. 8.2 - 01_DRENAŻ

Zał. 8.3 - 02_DRENAŻ
Zał. 8.3 - 02_DRENAŻ

Zał. 8.4 -02_NAWODNIENIE
Zał. 8.4 -02_NAWODNIENIE

Zał. 8.5 -03_MURAWA
Zał. 8.5 -03_MURAWA

Zał. 8.6 -03_NAWODNIENIE
Zał. 8.6 -03_NAWODNIENIE

Zał. 8.7 -04_MURAWA
Zał. 8.7 -04_MURAWA

Zał. 8.8 - OPIS Str. tytułowa - Przyłącze wodociągowe
Zał. 8.8 - OPIS Str. tytułowa - Przyłącze wodociągowe

Zał. 8.9 - OPIS TECHNICZNY - Przyłącze wody
Zał. 8.9 - OPIS TECHNICZNY - Przyłącze wody

Zał. 8.10 - Rys. nr 1 IS - Kusocińskiego - mapa I cz..
Zał. 8.10 - Rys. nr 1 IS - Kusocińskiego - mapa I cz..

Zał. 8.11 - Rys.nr 2 -IS - kusocińskiego_mapa_II część
Zał. 8.11 - Rys.nr 2 -IS - kusocińskiego_mapa_II część

Zał. 8.12 - Rys. nr 3 - IS - kusocińskiego_profil przyłącza wody
Zał. 8.12 - Rys. nr 3 - IS - kusocińskiego_profil przyłącza wody

Zał. 8.13 - Rys. nr 4__IS -ST. WODOMIERZOWA
Zał. 8.13 - Rys. nr 4__IS -ST. WODOMIERZOWA

Zał. 9.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zał. 9.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zał. 10.1 - PRZEDMIAR - Boisko
Zał. 10.1 - PRZEDMIAR - Boisko

Zał. 10.2 - PRZEDMIAR - Przyłącze wodociagowe Kusiocinskiego
Zał. 10.2 - PRZEDMIAR - Przyłącze wodociagowe Kusiocinskiego

Powrót Stron:  1