MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67814-2016 z dnia 2016-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023 1.1. Przedmiotem zamówienia jest powiększenie strefy VIP na stadionie piłkarskim...
Termin składania ofert: 2016-04-11


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: PRZEBUDOWA STREFY VIP STADIONU PIŁKARSKIEGO W KIELCACH PRZY UL. KS.P. ŚCIEGIENNEGO 8, NA DZ. NR EWID.16 OBR.0023
Numer ogłoszenia: 49255 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67814 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostaka budetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA STREFY VIP STADIONU PIŁKARSKIEGO W KIELCACH PRZY UL. KS.P. ŚCIEGIENNEGO 8, NA DZ. NR EWID.16 OBR.0023.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest powiększenie strefy VIP na stadionie piłkarskim w Kielcach poprzez zabudowanie części tarasu w poziomie +1 przylegającej do obecnego zaplecza strefy VIP oraz zwiększenie pojemności trybuny VIP. W ramach przebudowy należy wykonać między innymi następujące roboty: - demontaż sufitów podwieszanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, - wzmocnienie dwóch stóp fundamentowych na których posadowione są słupy, - wykonanie konstrukcji wsporczej pod stropem, - rozebranie belki żelbetowej wystającej ponad strop na długości 24 m, - wykonanie zadaszenia rozbudowy zaplecza w konstrukcji stalowej, - wykonanie przekrycia konstrukcyjnego dachu blachą trapezową, - wykonanie tynków gipsowych, - murowanie ścian z bloczków ceramicznych, - montaż ściany kurtynowej - ślusarka aluminiowa ( wypełnienie szkło), - montaż sufitów podwieszanych modułowych i rastrowych, malowanie, - wykonanie instalacji elektrycznej - przewodowanie, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, - wykonanie instalacji wod.- kan. i p.poż., - odprowadzenie wód opadowych z dachu, - wykonanie wentylacji mechanicznej, - wykonanie instalacji ogrzewania/chłodzenia freonowego, - montaż kurtyn powietrznych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan ,, Ociesęki 87, 26-035 Raków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1537943,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1599999,99
 • Oferta z najniższą ceną: 1599999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 2577587,85
 • Waluta: PLN .

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 25.04.2016

N.ZP.2.26.57.2016

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  Pzp, pn: Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu  , jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Nr 4 Wykonawcy: Budowlane Prace Izolacyjne Tyrała Jan Ociesęki 87,  26-035 Raków na następujących warunkach:

- za cenę: 1 599 999,99 zł brutto ( słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 99/100 )

- z terminem wykonania: 15.07.2016 tj.  krótszym o 15 dni . 

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 90 %  oraz termin z wagą: 10%,  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 6 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty .

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :


Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

90

pkt

Termin

10

pkt

Łącznie: pkt

1

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” S.A.

ul. Warszawska 109,
28-366 Małogoszcz

81,52

10

91,52

2

Ekokaloria Budownictwo  PKB Sp. z o. o. SKA

ul. Warszawska 158

25-414 Kielce

55,86

10

65,86

3

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe

„HOTEX” Sp. J.

ul. Batalionów Chłopskich 57 A

25-671 Kielce

76,62

10

86,62

4

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

Ociesęki 87,

26-035 Raków

90

10

100,00

5

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

TOM-BUD Biskup Tomasz

ul. Zagórska 45/87

25-339 Kielce

87,37

10

97,37

6

Usługi Remontowo-Budowlane PLUS  S. Kołodziej

ul. Prosta 194a,

 25-385 Kielce

69,69

0

69,69

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3)  i 3a)  ustawy Pzp – umowa  może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pytania i odpowiedzi do siwz

Kielce dnia 15.04.2016 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn: Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w dniu 13.04.2016r wpłynął od Wykonawcy wniosek o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , którego treść oraz odpowiedź Zamawiającego zamieszczamy poniżej:


1.      Przedmiar robót poz.107 – przewiduje: Dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych (sztangi szer 30 cm) w ilości 430,2 m. W dokumentacji technicznej brak opisu i specyfikacji dotyczącej wykonania i montażu w/w żaluzji. Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego oraz detalu montażowego żaluzji zewnętrznych.

Odpowiedź:

W Projekcie przewidziano zastosowanie żaluzji fasadowych stosowane przy dużych

przeszkleniach dla ograniczenia bezpośredniego działania promieniowania słonecznego na wnętrze budynku, jednocześnie zachowując komfort oświetlenia naturalnego. Żaluzje fasadowe stanowią nie tylko element dekoracyjny i funkcjonalny ale także wpływa na oszczędność energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. W załączniku Nr.1 przedstawiamy przykładowe rozwiązanie projektowe oraz detal montażowy żaluzji zewnętrznych w systemie „Aluprof

 

2.      Przedmiar robót poz.108 – przewiduje: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych (wysokość 270 cm) w ilości 36,05 m. W dokumentacji technicznej brak opisu i specyfikacji dotyczącej wykonania i montażu w/w rolet. Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego rolet wewnętrznych oraz wskazanie miejsca ich montażu.

Odpowiedź:

W Projekcie przewidziano zastosowanie rolet wewnętrznych jako element dekoracyjny i

funkcjonalny który także wpływa na oszczędność energii, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. Rozwiązanie projektowe rolet zależy od wybranego producenta. W załączniku Nr2, przedstawiamy miejsca montażu rolet wewnętrznych.

 

3.      Przedmiar robót poz.110 – przewiduje: Dostawa i montaż nowych siedzisk na trybunach - fotele rozkładane miękkie VIP w ilości 156szt. W dokumentacji technicznej brak opisu i specyfikacji dotyczącej wykonania i montażu w/w siedzisk. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych jakie mają spełniać w/w siedziska, tj. wymiary, materiał wykonania, itp.

Odpowiedź:

W Projekcie przewidziano dostawę i montaż nowych siedzisk na trybunach fotele rozkładane miękkie VIP w ilości 156szt. W załączniku Nr 3 przedstawioną szczegółowe parametry techniczne w/w siedzisk.

 

4.      Przedmiar robót poz.111 – przewiduje: Dostawa i montaż nowych siedzisk na trybunach - fotele rozkładane twarde w ilości 242szt. W dokumentacji technicznej brak opisu i specyfikacji dotyczącej wykonania i montażu w/w siedzisk. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych jakie mają spełniać w/w siedziska, tj. wymiary, materiał wykonania, itp.

Odpowiedź:

W Projekcie przewidziano dostawę i montaż nowych siedzisk na trybunach fotele rozkładane twarde w ilości 242szt. W załączniku Nr 3 przedstawioną szczegółowe parametry techniczne w/w siedzisk.

 

W związku z uszczegółowieniem i rozszerzeniem opisu zamówienia o powyższe wyjaśnienia  - dodaje się do SIWZ załączniki o nr : 9.3.1, 9.3.2; 9.3.3. Przedmiar robót – roboty budowlane.

 W załączeniu: do pobrania ze styrony internetowej.

1.      1. Schemat- detal: Żaluzja fasadowa- stanowiący zał. Nr 9.3.1 do SIWZ Przedmiar robót

2.      2. Schemat rozmieszczenia rolet wewnętrznych – stanowiący zał. Nr 9.3.2. do SIWZ Przedmiar robót

3.      3. Schemat- detal: Krzesełka VIP– stanowiący zał. Nr 9.3.3. do SIWZ Przedmiar robót

Załączniki:

Załacznik nr 9.3.1. Przedmiar roboty budowlane
Załacznik nr 9.3.1. Przedmiar roboty budowlane

Załacznik nr 9.3.2. Przedmiar roboty budowlane
Załacznik nr 9.3.2. Przedmiar roboty budowlane

Załacznik nr 9.3.3. Przedmiar roboty budowlane
Załacznik nr 9.3.3. Przedmiar roboty budowlane

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ

Kielce, dnia 12.04.2016 r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO SIWZ

N.ZP.2.26. 44. 2016

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn: Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynął od Wykonawcy wniosek o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , którego treść oraz odpowiedź Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Pytanie:

Czy Zamawiający uzna referencje wystawione na kompleksowa budowę budynku usługowego wraz z instalacjami?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna budowę budynku usługowego wraz z instalacjami za jedną z robót potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w zakresie doświadczenia, o ile budynek ten odpowiada definicji budynku użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67814-2016 z dnia 2016-03-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023 1.1. Przedmiotem zamówienia jest powiększenie strefy VIP na stadionie piłkarskim...
Termin składania ofert: 2016-04-11


Numer ogłoszenia: 77342 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67814 - 2016 data 24.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25 - 018 Kielce, Ip. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25 - 018 Kielce, Ip. sekretariat.

Informacja dla Wykonawców

Kielce dnia 05.04.2016 r.

 

INFORMACJA

O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu nr 67814 - 2016 z dnia 24.03.2016 r. nie zamieszczono specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym – Zamawiający uzupełnia ogłoszenie o ten załącznik oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 20 kwietnia 2016r.

 

W załączeniu- do pobrania :

SIWZ

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: PRZEBUDOWA STREFY VIP STADIONU PIŁKARSKIEGO W KIELCACH PRZY UL. KS.P. ŚCIEGIENNEGO 8, NA DZ. NR EWID.16 OBR.0023
Numer ogłoszenia: 67814 - 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA STREFY VIP STADIONU PIŁKARSKIEGO W KIELCACH PRZY UL. KS.P. ŚCIEGIENNEGO 8, NA DZ. NR EWID.16 OBR.0023.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023 1.1. Przedmiotem zamówienia jest powiększenie strefy VIP na stadionie piłkarskim w Kielcach poprzez zabudowanie części tarasu w poziomie +1 przylegającej do obecnego zaplecza strefy VIP oraz zwiększenie pojemności trybuny VIP. W ramach przebudowy należy wykonać między innymi następujące roboty: - demontaż sufitów podwieszanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, - wzmocnienie dwóch stóp fundamentowych na których posadowione są słupy, - wykonanie konstrukcji wsporczej pod stropem, - rozebranie belki żelbetowej wystającej ponad strop na długości 24 m, - wykonanie zadaszenia rozbudowy zaplecza w konstrukcji stalowej, - wykonanie przekrycia konstrukcyjnego dachu blachą trapezową, - wykonanie tynków gipsowych, - murowanie ścian z bloczków ceramicznych, - montaż ściany kurtynowej - ślusarka aluminiowa ( wypełnienie szkło), - montaż sufitów podwieszanych modułowych i rastrowych, malowanie, - wykonanie instalacji elektrycznej - przewodowanie, zasilanie urządzeń wentylacyjnych, montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, - wykonanie instalacji wod.- kan. i p.poż., - odprowadzenie wód opadowych z dachu, - wykonanie wentylacji mechanicznej, - wykonanie instalacji ogrzewania , chłodzenia freonowego, - montaż kurtyn powietrznych. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją - stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. 1.3 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlano-montażowych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 zł słownie (czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. I) SIWZ. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa strefy VIP stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8, na dz. nr ewid. 16 obr. 0023

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. Ocena jego spełnienia bedzie dokonana nan podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto każda polegające na remoncie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015 poz.1422) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku. Ocena jego spełnienia bedzie dokonana nan podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 poz.65).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • - Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń; - Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. e) i f) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W Wykazie muszą być wskazane co najmniej 2 najważniejsze roboty, o których mowa w Rozdz. VIII.pkt.2 b) Siwz;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)dowód wniesienia wadium zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b)pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem ( np. podwykonawca, inny) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c)pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 46 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25 - 018 Kielce, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25 - 018 Kielce, Ip. sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W załączeniu: ( do pobrania )

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

załącznik nr 1_oferta
załącznik nr 1_oferta

załącznik nr 2 oświadczenie z art 22
załącznik nr 2 oświadczenie z art 22

załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1
załącznik nr 3 oświadczenie z art 24ust.1

załącznik nr 4_Wykaz_robot
załącznik nr 4_Wykaz_robot

załącznik nr 5_Wykaz_osob
załącznik nr 5_Wykaz_osob

załącznik nr 6 Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5
załącznik nr 6 Oświadczenie z art 24 ust 2 pkt 5

załącznik nr 7 wzór umowy
załącznik nr 7 wzór umowy

8.1.1. Opis_ Architektura
8.1.1. Opis_ Architektura

8.1.2. Rys_A-w-1
8.1.2. Rys_A-w-1

8.1.3. Rys_A-w-2
8.1.3. Rys_A-w-2

8.1.4. Rys_A-w-2a
8.1.4. Rys_A-w-2a

8.1.5. Rys_A-w-3
8.1.5. Rys_A-w-3

8.1.6. Rys_A-w-4
8.1.6. Rys_A-w-4

8.1.7. Rys_A-w-5
8.1.7. Rys_A-w-5

8.1.8. Rys_A-w-6
8.1.8. Rys_A-w-6

8.1.9. Rys_A-w-7
8.1.9. Rys_A-w-7

8.1.10. Rys_A-w-8
8.1.10. Rys_A-w-8

8.1.11. Rys_A-w-9
8.1.11. Rys_A-w-9

8.1.12. Rys_A-w-10
8.1.12. Rys_A-w-10

8.1.13. Rys_A-w-11
8.1.13. Rys_A-w-11

8.1.14. Rys_A-w-12
8.1.14. Rys_A-w-12

8.1.15. Rys_A-w-13
8.1.15. Rys_A-w-13

8.1.16. Rys_A-w-14
8.1.16. Rys_A-w-14

8.2.1. K-01
8.2.1. K-01

8.2.2. Opis konstrukcja
8.2.2. Opis konstrukcja

8.3.1. CZ - sound
8.3.1. CZ - sound

8.3.2. N20 - sound
8.3.2. N20 - sound

8.3.3. W20 - sound
8.3.3. W20 - sound

8.3.4. WR - sound
8.3.4. WR - sound

8.3.5. CELEST+ LE HP 20
8.3.5. CELEST+ LE HP 20

8.3.6. CELEST-CELEST+ - instrukcja V1.3 16.04.2014
8.3.6. CELEST-CELEST+ - instrukcja V1.3 16.04.2014

8.3.7. Dobór wentylatora systemu W21
8.3.7. Dobór wentylatora systemu W21

8.3.8. Dobór wentylatora systemu WWC
8.3.8. Dobór wentylatora systemu WWC

8.3.9. Erp_2016_2018
8.3.9. Erp_2016_2018

8.3.10. GOLD RX 12 - dobór centrali
8.3.10. GOLD RX 12 - dobór centrali

8.3.11. IS-CH-01
8.3.11. IS-CH-01

8.3.12. IS-CH-02
8.3.12. IS-CH-02

8.3.13. IS-CH-03
8.3.13. IS-CH-03

8.3.14. IS-CH-04
8.3.14. IS-CH-04

8.3.15. IS-W-01
8.3.15. IS-W-01

8.3.16. IS-W-02
8.3.16. IS-W-02

8.3.17. IS-W-03
8.3.17. IS-W-03

8.3.18. IS-W-04
8.3.18. IS-W-04

8.3.19. IS-WK-1
8.3.19. IS-WK-1

8.3.20. IS-WK-2
8.3.20. IS-WK-2

8.3.21. IS-WK-3
8.3.21. IS-WK-3

8.3.22. IS-WK-4
8.3.22. IS-WK-4

8.3.23. IS-WK-5
8.3.23. IS-WK-5

8.3.24. Opis_Instalacje sananitarne
8.3.24. Opis_Instalacje sananitarne

8.4.1. Okablowanie strukturalne
8.4.1. Okablowanie strukturalne

8.4.2. Opis Inst.elektr.
8.4.2. Opis Inst.elektr.

8.4.3. Oświetlenie i gniazda
8.4.3. Oświetlenie i gniazda

8.4.4. Schemat ideowy tablicy TE-TVpdf
8.4.4. Schemat ideowy tablicy TE-TVpdf

8.4.5. Schemat ideowy tablicy T6 pdf
8.4.5. Schemat ideowy tablicy T6 pdf

8.4.6. Sygnalizacja pożaru
8.4.6. Sygnalizacja pożaru

9.1. Przedmiar instalacje elektryczne
9.1. Przedmiar instalacje elektryczne

9.2. Przedmiar instalacje sanitarne
9.2. Przedmiar instalacje sanitarne

9.3. Przedmiar roboty budowlane
9.3. Przedmiar roboty budowlane

10.1. STWiORB Inst.elektryczne pdf
10.1. STWiORB Inst.elektryczne pdf

10.2. STWiORB Wod.- Kan
10.2. STWiORB Wod.- Kan

10.3. STWiORB Klimatyzacja ogrzewanie
10.3. STWiORB Klimatyzacja ogrzewanie

10.4.STWiORB Roboty budowlane
10.4.STWiORB Roboty budowlane

10.5. STWiORB Wentylacja
10.5. STWiORB Wentylacja

Powrót Stron:  1