MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ście

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy  ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 48924 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Demontaż istniejącej murawy o grubości ok. 4-5cm poprzez frezowanie. 2) Przygotowanie warstwy podkładowej poprzez uszlachetnienie piaskiem, wymieszanie mechaniczne oraz wyrównanie. 3) Dostawę murawy w rolkach o szerokości 240cm i długości min. 8m oraz jej montaż na boisku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.44.10.00-3, 77.31.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Trawnik Producent Sp. z o.o. 78-400 Szczecinek, Turów 5a/2, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370370,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 399924,00
  • Oferta z najniższą ceną: 399924,00 / Oferta z najwyższą ceną: 399924,00
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Nagła zmiana okoliczności na skutek decyzji uprawnionych podmiotów o: - odwołaniu w dniu 1 marca 2016r meczu piłki nożnej klubu sportowego KORONA Kielce , który miał się odbyć na stadionie piłkarskim ( tj. obiekcie objętym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego ) wskutek pogarszających się warunków na płycie boiska, całkowicie uniemożliwiających kontynuowanie rozgrywek, - oraz o natychmiastowym żądaniu doprowadzenia murawy boiska piłkarskiego do takiego stanu, aby w dniu 8, 10 i 19 marca można rozegrać mecze z udziałem klubu sportowego Korona Kielce w ramach rozgrywek Ekstraklasy Piłki Nożnej.

Art. 67 ust. 1 pkt. 3) Pzp.

Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Powrót Stron:  1