MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarski

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

Kielce dnia 01.03.2016r

 

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wraz z wykonaniem systemu odwodnienia.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że na podstawie art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  u n i e w a ż n i a    w/w postepowanie.

Uzasadnienie 

Postępowanie zostaje unieważnione, ponieważ wystąpiła nagła zmiana sytuacji na skutek  decyzji uprawnionych podmiotów  o:

-  odwołaniu w dniu 1 marca 2016r  meczu piłki nożnej klubu sportowego KORONA Kielce  , który miał się odbyć   na stadionie piłkarskim ( tj. obiekcie objętym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego ) wskutek pogarszających się warunków na płycie boiska, całkowicie uniemożliwiających kontynuowanie rozgrywek,

- oraz o  natychmiastowym żądaniu doprowadzenia murawy boiska piłkarskiego do takiego stanu, aby w dniu 8, 10 i 19 marca można rozegrać mecze z udziałem klubu sportowego Korona Kielce w ramach rozgrywek Ekstraklasy Piłki Nożnej.

W tym stanie faktycznym wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie dalej postepowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

Zmiana treści SIWZ

Kielce dnia 24.02.2016r

N.ZP.2.26. 20.2016

Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pn: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wraz z wykonaniem systemu odwodnienia.

ZMIANA TREŚCI  SIWZ

1.        Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający  zmienia treść Rozdz. I i II SIWZ w ten sposób, że:

1)      Rozdz. I. Ust. 1: Zdanie: „…- ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 2,40 m,  długość min. 8m,  rozkładanej mechanicznie (ok. 8000m2)…”- przyjmuje brzmienie:

„….- ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 2,0 m,  długość min. 8m,  rozkładanej mechanicznie (ok. 8000m2)….”

 

2)      Rozdz. II. Ust. 2 ppkt.2) Zdanie: „….Wykonawca przekaże instrukcję pielęgnacji boiska i na własny koszt zapewni nadzór nad pielęgnacją  nawierzchni trawiastej do 31.12.2016 r – przyjmuje brzmienie:

„…..2) Wykonawca przekaże instrukcję pielęgnacji boiska i na własny koszt zapewni nadzór nad pielęgnacją  nawierzchni trawiastej w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia i odbioru robót…..”

2.      W związku z tym, że zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia  o zamówieniu, to Zamawiający – zgodnie z art. 38 ust. 4a 1) – zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

 SIWZ po zm. 24.02.2016r

Załączniki:

SIWZ po zm. 24.02.2016r
SIWZ po zm. 24.02.2016r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.02.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 39388-2016 z dnia 2016-02-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wykonanie wymiany murawy wraz z warstwą nośną na płycie boiska głównego zgodnie ze wstępnie przyjętym założeniem i składowymi obejmującym przede wszystkim.: - usunięcie darni metodą...
Termin składania ofert: 2016-03-08


Numer ogłoszenia: 40906 - 2016; data zamieszczenia: 24.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 39388 - 2016 data 22.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wykonanie wymiany murawy wraz z warstwą nośną na płycie boiska głównego zgodnie ze wstępnie przyjętym założeniem i składowymi obejmującym przede wszystkim.: - usunięcie darni metodą frezowania o grubości ok. 3cm - usunięcie i odwóz warstwy wegetacyjnej o grubości ok. 8 cm - usunięcie warstwy fiberturf gr. 5cm - demontaż instalacji nawadniającej oraz zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami na czas modernizacji płyty. - opróżnienie i demontaż instalacji ogrzewania - odwóz i składowanie przewodów grzewczych i listew dystansowych - wynajem zbiorników - usunięcie i odwóz warstwy odsączającej o grubości ok 50cm - profilowanie wraz z zagęszczeniem koryta płyty boiska - roboty pomiarowe - wykonanie odwodnienia płyty boiska w postaci drenażu wewnętrznego z rur PVC w otulinie z geowłókniny i w obsypce ze żwiru filtracyjnego - ułożenie sączków głównych i zbierających i połączenie ich ze studnią drenażową zlokalizowana za południową bramką - ułożenie odwodnienia liniowego opaski wokół boiska i połączenie ze studnią drenażową - zasypanie systemu drenażowego do poziomu umożliwiającego ułożenie systemu podgrzewania - ponowna instalacja systemu podgrzewania - ułożenie przewodów grzejnych i listew dystansowych wraz z podłączeniem - przewody grzejne ( uzupełnienie ) - listwy dystansowe ( uzupełnienie) - glikol (uzupełnienie) - napełnianie instalacji - próby ciśnieniowe - ponowna instalacja systemu nawadniania - ponowny montaż systemu instalacji nawadniającej wraz z kompletem zraszaczy - wykonanie podbudowy pod warstwę murawy - ułożenie i profilowanie warstwy odsączającej z odzyskanego materiału (gr. 50cm) - uzupełnienie brakującego piasku - ułożenie i profilowanie warstwy pod warstwę wegetacyjną - ułożenie czujników temperatury w 4 miejscach w podbudowie murawy i włączenie ich do istniejącego systemu podgrzewania murawy - ułożenie i profilowanie nowej warstwy wegetacyjnej o krzywej przesiewu zgodnej z normą DIN 18035-4 o gr. 12cm - ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 2,4m długość min. 8m rozkładanej mechanicznie (ok. 8000m2) - nawożenie murawy nawozami z wysoka zawartością azotu i fosforu - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - pielęgnacja boiska przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego poprzez prowadzenie nadzoru nad codzienną obsługą boiska wykonywaną przez Zamawiającego, opracowywanie harmonogramów i planów zabiegów jak również użytkowania (w uzgodnieniu z użytkownikiem), planów nawożenia, monitorowania stanu murawy wraz niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi. 2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1) Wykonawca na własny koszt organizuje plac budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem. 2) Wykonawca przekaże instrukcję pielęgnacji boiska i na własny koszt zapewni nadzór nad pielęgnacją nawierzchni trawiastej do 31.12.2016 r. 3) Zamawiający / Użytkownik Obiektu umożliwi Wykonawcy całodobową pracę. 4) Obszar prac ziemnych: a) Wymiary boiska do wymiany murawy, tj. 110 x 72m, b) Demontaż bramek wraz z tulejami oraz chorągiewek wraz z tulejami (możliwa wymiana tulei), c) Operacja wymaga zabezpieczenia instalacji nawodnienia wraz ze zraszaczami oraz instalacji podgrzewania murawy znajdującej się na głębokości 25-30cm pod powierzchnią istniejącej murawy, d) Zamawiający oczekuje od projektanta i wykonawcy zaprojektowania takiego rozwiązania, które zagwarantuje użytkownikowi eksploatację boiska i jego dobry stan w trudnych warunkach atmosferycznych jesień - wiosna przy wykorzystaniu płyty minimum 5 godz. tygodniowo. e) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w polskich przepisach i normach. Brak wyszczególnienia w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wykonanie wymiany murawy wraz z warstwą nośną na płycie boiska głównego zgodnie ze wstępnie przyjętym założeniem i składowymi obejmującym przede wszystkim.: - usunięcie darni metodą frezowania o grubości ok. 3cm - usunięcie i odwóz warstwy wegetacyjnej o grubości ok. 8 cm - usunięcie warstwy fiberturf gr. 5cm - demontaż instalacji nawadniającej oraz zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami na czas modernizacji płyty. - opróżnienie i demontaż instalacji ogrzewania - odwóz i składowanie przewodów grzewczych i listew dystansowych - wynajem zbiorników - usunięcie i odwóz warstwy odsączającej o grubości ok 50cm - profilowanie wraz z zagęszczeniem koryta płyty boiska - roboty pomiarowe - wykonanie odwodnienia płyty boiska w postaci drenażu wewnętrznego z rur PVC w otulinie z geowłókniny i w obsypce ze żwiru filtracyjnego - ułożenie sączków głównych i zbierających i połączenie ich ze studnią drenażową zlokalizowana za południową bramką - ułożenie odwodnienia liniowego opaski wokół boiska i połączenie ze studnią drenażową - zasypanie systemu drenażowego do poziomu umożliwiającego ułożenie systemu podgrzewania - ponowna instalacja systemu podgrzewania - ułożenie przewodów grzejnych i listew dystansowych wraz z podłączeniem - przewody grzejne ( uzupełnienie ) - listwy dystansowe ( uzupełnienie) - glikol (uzupełnienie) - napełnianie instalacji - próby ciśnieniowe - ponowna instalacja systemu nawadniania - ponowny montaż systemu instalacji nawadniającej wraz z kompletem zraszaczy - wykonanie podbudowy pod warstwę murawy - ułożenie i profilowanie warstwy odsączającej z odzyskanego materiału (gr. 50cm) - uzupełnienie brakującego piasku - ułożenie i profilowanie warstwy pod warstwę wegetacyjną - ułożenie czujników temperatury w 4 miejscach w podbudowie murawy i włączenie ich do istniejącego systemu podgrzewania murawy - ułożenie i profilowanie nowej warstwy wegetacyjnej o krzywej przesiewu zgodnej z normą DIN 18035-4 o gr. 12cm - ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 2,00 m, długość min. 8m, rozkładanej mechanicznie (ok. 8000m2) - nawożenie murawy nawozami z wysoka zawartością azotu i fosforu - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - pielęgnacja boiska przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego poprzez prowadzenie nadzoru nad codzienną obsługą boiska wykonywaną przez Zamawiającego, opracowywanie harmonogramów i planów zabiegów jak również użytkowania (w uzgodnieniu z użytkownikiem), planów nawożenia, monitorowania stanu murawy wraz niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi. 2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1) Wykonawca na własny koszt organizuje plac budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem. 2) Wykonawca przekaże instrukcję pielęgnacji boiska i na własny koszt zapewni nadzór nad pielęgnacją nawierzchni trawiastej w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia i odbioru robót. 3) Zamawiający / Użytkownik Obiektu umożliwi Wykonawcy całodobową pracę. 4) Obszar prac ziemnych: a) Wymiary boiska do wymiany murawy, tj. 110 x 72m, b) Demontaż bramek wraz z tulejami oraz chorągiewek wraz z tulejami (możliwa wymiana tulei), c) Operacja wymaga zabezpieczenia instalacji nawodnienia wraz ze zraszaczami oraz instalacji podgrzewania murawy znajdującej się na głębokości 25-30cm pod powierzchnią istniejącej murawy, d) Zamawiający oczekuje od projektanta i wykonawcy zaprojektowania takiego rozwiązania, które zagwarantuje użytkownikowi eksploatację boiska i jego dobry stan w trudnych warunkach atmosferycznych jesień - wiosna przy wykorzystaniu płyty minimum 5 godz. tygodniowo. e) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w polskich przepisach i normach. Brak wyszczególnienia w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania..

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wraz z wykonaniem systemu odwodnienia
Numer ogłoszenia: 39388 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostaka budetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany murawy na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach wraz z wykonaniem systemu odwodnienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wykonanie wymiany murawy wraz z warstwą nośną na płycie boiska głównego zgodnie ze wstępnie przyjętym założeniem i składowymi obejmującym przede wszystkim.: - usunięcie darni metodą frezowania o grubości ok. 3cm - usunięcie i odwóz warstwy wegetacyjnej o grubości ok. 8 cm - usunięcie warstwy fiberturf gr. 5cm - demontaż instalacji nawadniającej oraz zabezpieczenie systemu instalacji nawadniającej przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami na czas modernizacji płyty. - opróżnienie i demontaż instalacji ogrzewania - odwóz i składowanie przewodów grzewczych i listew dystansowych - wynajem zbiorników - usunięcie i odwóz warstwy odsączającej o grubości ok 50cm - profilowanie wraz z zagęszczeniem koryta płyty boiska - roboty pomiarowe - wykonanie odwodnienia płyty boiska w postaci drenażu wewnętrznego z rur PVC w otulinie z geowłókniny i w obsypce ze żwiru filtracyjnego - ułożenie sączków głównych i zbierających i połączenie ich ze studnią drenażową zlokalizowana za południową bramką - ułożenie odwodnienia liniowego opaski wokół boiska i połączenie ze studnią drenażową - zasypanie systemu drenażowego do poziomu umożliwiającego ułożenie systemu podgrzewania - ponowna instalacja systemu podgrzewania - ułożenie przewodów grzejnych i listew dystansowych wraz z podłączeniem - przewody grzejne ( uzupełnienie ) - listwy dystansowe ( uzupełnienie) - glikol (uzupełnienie) - napełnianie instalacji - próby ciśnieniowe - ponowna instalacja systemu nawadniania - ponowny montaż systemu instalacji nawadniającej wraz z kompletem zraszaczy - wykonanie podbudowy pod warstwę murawy - ułożenie i profilowanie warstwy odsączającej z odzyskanego materiału (gr. 50cm) - uzupełnienie brakującego piasku - ułożenie i profilowanie warstwy pod warstwę wegetacyjną - ułożenie czujników temperatury w 4 miejscach w podbudowie murawy i włączenie ich do istniejącego systemu podgrzewania murawy - ułożenie i profilowanie nowej warstwy wegetacyjnej o krzywej przesiewu zgodnej z normą DIN 18035-4 o gr. 12cm - ułożenie trawy piłkarskiej z rolki szer. min. 2,4m długość min. 8m rozkładanej mechanicznie (ok. 8000m2) - nawożenie murawy nawozami z wysoka zawartością azotu i fosforu - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - pielęgnacja boiska przez okres 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego poprzez prowadzenie nadzoru nad codzienną obsługą boiska wykonywaną przez Zamawiającego, opracowywanie harmonogramów i planów zabiegów jak również użytkowania (w uzgodnieniu z użytkownikiem), planów nawożenia, monitorowania stanu murawy wraz niezbędnymi badaniami laboratoryjnymi. 2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1) Wykonawca na własny koszt organizuje plac budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem. 2) Wykonawca przekaże instrukcję pielęgnacji boiska i na własny koszt zapewni nadzór nad pielęgnacją nawierzchni trawiastej do 31.12.2016 r. 3) Zamawiający / Użytkownik Obiektu umożliwi Wykonawcy całodobową pracę. 4) Obszar prac ziemnych: a) Wymiary boiska do wymiany murawy, tj. 110 x 72m, b) Demontaż bramek wraz z tulejami oraz chorągiewek wraz z tulejami (możliwa wymiana tulei), c) Operacja wymaga zabezpieczenia instalacji nawodnienia wraz ze zraszaczami oraz instalacji podgrzewania murawy znajdującej się na głębokości 25-30cm pod powierzchnią istniejącej murawy, d) Zamawiający oczekuje od projektanta i wykonawcy zaprojektowania takiego rozwiązania, które zagwarantuje użytkownikowi eksploatację boiska i jego dobry stan w trudnych warunkach atmosferycznych jesień - wiosna przy wykorzystaniu płyty minimum 5 godz. tygodniowo. e) Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w polskich przepisach i normach. Brak wyszczególnienia w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania 3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) program funkcjonalno-użytkowy - stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, b) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są: Jacek Domoradzki - tel: 608 078888 Wojciech Wesołowski - tel: 664 027136.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 77.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium - nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 4 roboty budowlane polegające na wykonaniu murawy boiska piłkarskiego wraz z instalacjami towarzyszącymi, na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto każda, wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) siwz;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowalne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), c) siwz;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane w zakresie wymiany murawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - wymaga się dołączenia do oferty opisu / charakterystyki / gleby darniowej i trawy , w postaci oświadczeń Wykonawcy , sporządzonych wg załączników nr 1 i 2 do Programu Funkcjonalno- Użytkowego ( w oryginale )

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 65 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1 25 - 018 Kielce Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1 25 - 018 Kielce Ip. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 do siwz
Załacznik nr 1 do siwz

Załacznik nr 1 i 2 do formularza oferty
Załacznik nr 1 i 2 do formularza oferty

Załacznik nr 2 do siwz
Załacznik nr 2 do siwz

Załacznik nr 3 do siwz
Załacznik nr 3 do siwz

Załacznik nr 4 do siwz
Załacznik nr 4 do siwz

Załacznik nr 5 do siwz
Załacznik nr 5 do siwz

Załacznik nr 6 do siwz
Załacznik nr 6 do siwz

Załacznik nr 7 do siwz
Załacznik nr 7 do siwz

Załacznik nr 8 do siwz
Załacznik nr 8 do siwz

Powrót Stron:  1