MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higieniczn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kielce: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016
Numer ogłoszenia: 327794 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy środków chemicznych, myjących, czyszczących i higienicznych oraz artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości i porządku w obiektach Zamawiającego w Kielcach : 1. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1 2. Hala Sportowa ul. Krakowska 72 3. ZOS ul. Szczecińska 1 ( Basen Letni - Lodowisko) 4. ZOS ul. Drogosza ( Hotel MARATON, Hala Legionów-tylko parkiet, Stadion l. a.) 5. ZOS ul. Ściegiennego 8 ( Hotel STADION, Hala Sportowa ) 6. Kryta Pływalnia DELFIN ul. Krakowska 2 7. Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 8. Kryta Pływalnia MORS ul. Toporowskiego 96 9. Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 10. Kryta Pływalnia ul. Jurajska 7 11. Dział Ekonomiczno-Administracyjny - ul. Żytnia 1 ( Biuro MOSIR) 12. Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Drogosza 2 ( Hala Legionów) Jest to zamówienie 3- częściowe , z których poszczególne części noszą nazwę: Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR Środki chemiczne ( cz. I ), artykuły gospodarcze (cz. II ) i higieniczne (cz. III), dostarczane będą przez Wykonawcę na jego koszt do poszczególnych obiektów Zamawiającego, jeden raz w kwartale, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,w ilościach wskazanych w zgłoszeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości środków i artykułów, niż określonej w załączniku do siwz i ofercie , bez prawa roszczenia Wykonawcy o zapłatę różnicy wynagrodzenia do kwoty wynikającej z umowy. Rzeczywisty zakres i wartości dostaw będą wynikać z zapotrzebowania bieżącego oraz wartości poszczególnych dostaw. Zamawiający wymaga, aby dostarczane środki i artykuły posiadały oryginalną etykietę w języku polskim, z pełnym wymaganym opisem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.45.50.00-8, 39.80.00.00-0, 39.83.00.00-9, 39.83.16.00-2, 39.83.13.00-9, 39.83.12.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 152973,39
 • Oferta z najniższą ceną: 152973,39 / Oferta z najwyższą ceną: 179849,85
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a,, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31561,32
 • Oferta z najniższą ceną: 31561,32 / Oferta z najwyższą ceną: 38018,48
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DTJ Tomasz Jurczak, ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38872,09
 • Oferta z najniższą ceną: 38872,09 / Oferta z najwyższą ceną: 43603,55
 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Przedmiotem dostaw są produkty powszechnie dostępne, służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb w obsłudze klientów zamawiającego. Zaproszona ilość Wykonawców (5) spełnia kryterium konkurencyjności postepowania. Zgodne z art. 70-73 Pzp.

Zawiadomienie o wyborze oferty - cz. I, cz. II, cz. III

 

Kielce, dnia  16.11.2015 r.

Dot. postepowania w sprawie  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych / (DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 I 1473 oraz  z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)., pn: Dostawa środków chemicznych, artykułów   gospodarczych i higienicznych  do obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach w roku 2016.

Cz. I. Dostawa środków chemii gospodarczej do obiektów MOSiR 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę: 152 973,39 zł
( słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 39/100 )


Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty

 

1

 

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

e-mail: br-oz@o2.pl

 

 

93,32

 

2

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

e-mail;  biuro.dtj@gmail.com

 

 

100,00

 

5

DUET

Witold Borek

Mariusz Zieliński

ul. Rolna 2, 25-419 Kielce

e-mail: witekborek@op.pl

 

 

85,06

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

Cz. II. Dostawa artykułów gospodarczych do obiektów MOSiR

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę: 31 561,32 zł
( słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych  32/100 )

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 %,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty

1

 

 

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

e-mail: br-oz@o2.pl

 

 

88,22

2

 

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

e-mail;  biuro.dtj@gmail.com

 

 

100,00

4

PUH IMPOLEX

R. Szczepaniak i s-ka Spółka Jawna

25-416 Kielce ul. Zbożowa 9c 

e-mail: biuro@impolex-kielce.eu

 

 

86,61

5

DUET

Witold Borek

Mariusz Zieliński

ul. Rolna 2, 25-419 Kielce

e-mail: witekborek@op.pl

 

 

83,01

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

Cz. III. Dostawa artykułów higienicznych: papieru toaletowego i ręczników papierowych do obiektów MOSiR

 

1.      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że  w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

P.H.U. „DTJ” Tomasz Jurczak ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

za cenę:  38 872,09 zł

( słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 09/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punkty

1

 

 

 

„PARTNER”

Robert Buras, Zdzisław Odziemek Spółka Jawna

ul. Łanowa 45, 25-147 Kielce

e-mail: br-oz@o2.pl

 

 

96,03

2

 

 

 

P.H.U. „DTJ”

Tomasz Jurczak

ul. Pińczowska 1a, 25-116 Kielce

e-mail;  biuro.dtj@gmail.com

 

 

100,00

3

Biuro Techniczno – Handlowe ASKON  s.c.

Z. Mucha, M. Lepucki

ul. Krakowska 304, 25-801 Kielce

e-mail: askonkielce@poczta.onet.pl

 

 

94,29

5

DUET

Witold Borek

Mariusz Zieliński

ul. Rolna 2, 25-419 Kielce

e-mail: witekborek@op.pl

 

 

89,15

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy pzp - umowa może zostać zawarta  przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze  oferty.

 

Powrót Stron:  1