MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 294722-2015 z dnia 2015-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: -...
Termin składania ofert: 2015-11-13


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016
Numer ogłoszenia: 324466 - 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 294722 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 56 604 godziny. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 4 392 podjazdy ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km - przyjęto w oparciu o kalendarz na 2016 r. ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Impel Security Polska Sp. z o. o. ( Lider) Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.(partner) Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.(partner), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 678336,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 622850,28
 • Oferta z najniższą ceną: 622850,28 / Oferta z najwyższą ceną: 999900,00
 • Waluta: PLN .

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia  18.11.2015 r.

Dot. II postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE OFERTY 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Nr 1 -  Konsorcjum Wykonawców:

Impel Security Polska Sp. z o. o. ( Lider)

Impel Provider Security Partner Sp. z  o. o. Sp. K. (partner)

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.  (partner)

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118;

 która uzyskała łącznie 100 pkt za poszczególne kryteria oceny ofert:

-  90 punktów w kryterium: najniższa cena, tj:  622 850,28 zł brutto

-  10 pkt w kryterium : doświadczenie personelu, tj. za 40  pracowników posiadających uprawnienie do wykonywania czynności pracownika ochrony od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

Uzasadnienie 

Oferta jest ważna, sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj: cena z wagą 90 % oraz doświadczenie personelu z wagą 10%. 

W postępowaniu złożono 5 ofert. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  i łączną punktację :

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty

 ( brutto)

Pkt

w kryte

rium

Pkt

Razem

Doświadczenie personelu

1

 

 

 

 

Konsorcjum l:

Impel Security Polska Sp. z o.o. ( Lider)

Impel Provider Security Partner Sp. z  o. o. Sp. K.

Impel Monitoring Sp. z o. o. Sp. K.

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

 

622 850,28

 

 

90

 

 

100,00

 

40

 

     10

 

2

 

 

 

Konsorcjum:

Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o. o. (Lider)

Justus C.M.A. Sp.  z  o.o.

30-394 Kraków

ul. Skotnicka 230  

 

682 035,00

 

 

 

81,90

 

 

91,90

 

39

 

10

 

3

GRUPA GT Ochrona Sp. z o. o.

u. Chałubińskiego 42,

25-619 Kielce

Hunters Sp. z o.o.

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Ul. Bukowska 114

 

         999 900,00

 

55,80

 

 

65,80

          

            27

 

      10

 

4

 

ARGOS -1 Sp. z o.o.

Os. Sosnówka 1B

26-060 Chęciny

 

746 914,56

 

74,70

 

 

84,70

 

47

 

10

5

 

Legion CK Sp. z o.o. (Lider)

ul. Warszawska 34/507

25-312 Kielce

Karabela Sp. z o. o.

ul. Sokola 14

39-400 Tarnobrzeg

 

665 795,00

 

83,70

 

 

93,70

 

40

 

10

Zgodnie z art. 94 ust.1.3)a ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 294722-2015 z dnia 2015-11-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: -...
Termin składania ofert: 2015-11-13


Numer ogłoszenia: 301188 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294722 - 2015 data 03.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

Zmiana treści siwz 9.11.

Kielce dnia 09.11.2015 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp- Zamawiający zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

 ROZDZ. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT

1)       Ust. 4 przyjmuje brzmienie:

„… 4. Termin składania ofert upływa w dniu : 16 listopada 2015r, o godzinie 10:00..”

2)      Ust. 7. 1.  przyjmuje brzmienie

„… 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16 listopada 2015r o godz. 10:15 w siedzibie  Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p.

      pok. nr 5…”

Zgodnie z art. 38 ust. 4a) Pzp – powyższa zmiana powoduje zmianę treści ogłoszenia                          o zamówieniu i zostanie zamieszczona w BZP.  

Załączniki:

SIWZ na ochronę II PN po zm. 09.11.2015
SIWZ na ochronę II PN po zm. 09.11.2015

Pytania i odpowiedzi do siwz z 06.11.2015r

Kielce dnia 06.11.2015 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016 

Pytania i odpowiedzi do siwz

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że wpłynęło od Wykonawcy pytanie w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ, dot. „Ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016”, którego  treść  oraz odpowiedź na pytanie zamieszczamy poniżej:

1. Zamawiający w załączniku nr 4 do siwz - wykaz osób w kolumnie doświadczenie wymaga wpisania „daty uzyskania licencji l st. - chodzi o licencję pracownika ochrony od co najmniej 2 lat sprzed 01.01.01.2014" - zwracamy sią z prośbą o modyfikację kolumny Doświadczenie na zapis -„data uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej".

Dodatkowo informujemy, iż w związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r. póz. 829), z dniem 01.01.2014 r. zniesione zostają licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. Zmiany polegają przede wszystkim na rezygnacji z podziału pracowników ochrony na stopnie, od których uzależnione były dotychczas specjalistyczne uprawnienia, oraz rezygnacji z konieczności uzyskania licencji. Wymogi te zastąpiono wpisem na odpowiednią listę. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia czynności, do których wykonywania dotychczas niezbędne było posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej (zarówno I jak II stopnia), obecnie mogą być wykonywane przez każdą osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

Odpowiedź  Zamawiającego

Załącznik nr 4 do siwz jest tak sporządzony, aby Zamawiający z treści :

a)      kol. 3  Wykazu  uzyskał odpowiedź  w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału dotyczącego wymogu minimum 40 osób posiadających wpis na listę  kwalifikowanego pracownika ochrony ( który zgodnie ze zmienioną ustawą o ochronie osób i mienia  jest prowadzony od 01.01.2014r, czyli od 22 miesięcy  )

b)      kol. 4 Wykazu uzyskał odpowiedź  w zakresie potwierdzenia drugiego kryterium oceny ofert ( doświadczenie personelu), poprzez wykazanie osób posiadających doświadczenie w zakresie wykonywania  usług ochrony od co najmniej 2-ch lat, czyli od co najmniej 24 miesięcy przed terminem składania ofert, a to przypada na okres przed 01.01.2014r , czyli w okresie kiedy obowiązywały licencje.   

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016
Numer ogłoszenia: 294722 - 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. 3. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 56 604 godziny. Przewidywana liczba podjazdów patroli w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 4 392 podjazdy ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km - przyjęto w oparciu o kalendarz na 2016 r. ) 4. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów i nieruchomości przeznaczonych do ochrony. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest: Andrzej Mazur-kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego w MOSiR , tel.: 41 3676716 wew.12.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł (sł.: dwanaście tysięcy zł ) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) dysponowanie co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce. b) dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. f) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 9 metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dysponowanie co najmniej 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia / tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2 000 000 zł wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w pkt. IX 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale). Treść dokumentu tego innego podmiotu powinna zawierać informacje, z których ma jasno wynikać , czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do nich, a w szczególności : - zakres dostępnych zasobów; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie personelu - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zawarte w §12 Umowy stanowiącej zał. nr 7 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1,pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SIWZ II PN
SIWZ II PN

Załączniki od 1 do 10 do siwz
Załączniki od 1 do 10 do siwz

Powrót Stron:  1