MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreac

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. II

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 263796-2015 z dnia 2015-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
zamówienie jest podzielone na dwie części. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa...
Termin składania ofert: 2015-10-20


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016
Numer ogłoszenia: 174925 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263796 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie jest podzielone na dwie części. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EKOTRADE Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20229,21
 • Oferta z najniższą ceną: 17121,93 / Oferta z najwyższą ceną: 22084,65
 • Waluta: PLN .

Zawiadomienie o wyborze oferty na cz. II.

 

Kielce, 30.10.2015 r

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016

                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu na cz. II. pn: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do  Banku jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6  Firmy :

EKOTRADE  Sp. z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

 

Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu oferta uzyskała 100 pkt, w tym:

- 90 pkt za najniższą cenę  wynoszącą 20 229,21 zł brutto
( słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 21/100 )

- 10 pkt za 15 pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania usług ochrony powyżej dwóch lat

Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium:
1) CENA z wagą 90 %, 2) DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Wykluczono 1 Wykonawcę i odrzucono tę ofertę.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Doświad

czenie

Suma pkt

Poz.

1b

Konsorcjum l:

Impel Security Polska Sp. z o.o. (Lider)

Impel Provider Security Partner Sp. z  o. o. Sp. K.(p)

Impel Monitoring Sp. z o. o. Spółka komandytowa p)

53-111 Wrocław ul. Ślężna 118

82,44

10

92,44

3

3

Konsorcjum:

Agencja Ochrony Osób i Mienia Justus Sp. z o.o. (Lider )

Justus C.M.A. Sp.  z  o.o. (p )

ul. Skotnicka 230, 30-394 Kraków

85,87

10

95,87

2

6

EKOTRADE  Sp. z o.o.

ul. Melomanów4

00-712 Warszawa

90,00

10

100

1

9

Legion CK Sp. z o.o. ( LIDER)

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

Karabela Sp. z o.o. (p)

ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg

 

Oferta odrzucona

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp – umowa nie  może zostać zawarta przed upływem 5 dni

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

      

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZ.I.Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce

Kielce dnia 23 października 2015r

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIANA CZ.I.

Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp - u n i e w a ż n i a  postepowanie na cz. I. pn: „ Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce”

Uzasadnienie

Postepowanie w tej części zostaje unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.                      

Pytania i odpowiedzi do siwz z 14.10.2015r

Kielce, dnia 14.10.2015r

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,  w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016 

Pytania i odpowiedzi do siwz

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że: w dniu 13.10.2015 r. wpłynęły od Wykonawców pytania  do Zamawiającego w sprawie o wyjaśnienie treści SIWZ, dot. cz. I.: „Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej  ochrony fizycznej osób i mienia  obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce”,których   treść  oraz odpowiedzi na pytania zamieszczamy poniżej:

1.      W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji proszę o podanie ilości podjazdów grup patrolowych do obiektów wymienionych w Rozdz. III „Wykaz lokalizacji” Cz. I. ppkt: 5),6),7),8),9),11) SIWZ w skali roku w celu jednoznacznej i porównywalnej wyceny niniejszej usługi.Proszę również o potwierdzenie, czy wszyscy pracownicy realizujący usługę ochrony fizycznej muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Odpowiedź  Zamawiającego (1)

W rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.1) zamawiający określił zakres tej części wykonywania usługi w następujący sposób:

- podjazdy grup patrolowych – 14 razy w tygodniu  na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz;

Biorąc pod uwagę okres sprawowania usługi, tj: od 2.01.2016 od godz. 7.00  do 02.01.2017r do godziny 7.00 ( czyli pełne 366 dni )  x 2 podjazdy na dobę  do 6 obiektów,  to do kalkulacji ceny należy przyjąć  : 4 392 podjazdy.

Ponadto - wszyscy pracownicy realizujący usługę ochrony fizycznej muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 

2.      2. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych , prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: W jakiej części zamawiający dopuszcza ograniczenie zakresu świadczonej usługi, które przewiduje w zapisach Rozdziału XVIII pkt. 8 SIWZ oraz w par.6 ust.5 projektu umowy – załącznik 7.I.?  Czy będzie to np. 1%, 50%. Tak nieprecyzyjne sformułowanie uniemożliwia wykonawcom właściwe oszacowanie ryzyka wynikającego z tego ograniczenia i tym samym uniemożliwia właściwe wyliczenie ceny oferty. 

Odpowiedź  Zamawiającego (2) 

Zamawiający, jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych jest zobowiązany w siwz i projekcie umowy dokonać zapisu zastrzegającego prawo do ograniczenia zakresu zamówienia w dowolnym czasie trwania umowy, za pisemnym powiadomieniem  Wykonawcy, bez prawa do roszczenia o wynagrodzenie za niewykonaną część zamówienia  – uprzedzająco, na wypadek  g d y b y  doszło do  nie przewidzianych w chwili ogłaszania przetargu  zmian organizacyjnych w strukturze  MOSIR lub ograniczeń finansowych  w ostatecznym planie jednostki budżetowej na rok następny, znanych dopiero  po uchwaleniu uchwały budżetowej dla gminy Kielce na rok 2016.

Nie jest możliwe w tej chwili procentowe określenie ew. ograniczeń.

Do kalkulacji ceny oferty - należy przyjąć wariant, że ich nie będzie.

Jest większe prawdopodobieństwo, że może nastąpić zwiększenie zakresu usług ochrony poprzez zamówienia uzupełniające

Pytania i wyjasnienia treści siwz 9.10.2015r

Kielce, dnia 09.10.2015 r.

 

PYTANIE I WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot.  postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję,

że: w dniu 07.10.2015 r. wpłynęło od Wykonawcy do Zamawiającego pytanie  w sprawie  o wyjaśnienie treści SIWZ, którego  treść  zamieszczamy poniżej:

Zapytanie:

1.      Zamawiający w rozdziale XVI  SIWZ opis kryteriów, którymi będzie kierowa się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert określa kryterium 100 % cena- Wykonawca zwraca uwagę, iż w Dzienniku Ustaw 18 września 2014r. pod poz. 1232 została opublikowana ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 19 października 2014 i warto w tym kontekście zwrócić uwagę na znowelizowany art. 91 ustawy gdzie ponadto ust 2a zapisano: Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Należy więc uznać, że stosowanie kryterium ceny jako jedynego będzie możliwe tylko dla najprostszych zamówień. W odniesieniu do specyfiki przedmiotu zamówienia  tj. Usługa ochrony fizycznej nie należą do prostych dlatego wg Wykonawcy Zamawiający powinien zastosować pozacenowe kryteria oceny ofert. Prosimy zatem o modyfikację zapisów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający – podzielając stanowisko Wykonawcy – dokonuje zmiany treści siwz   i ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:  

1. Rozdz. VIII. Cz. B. pkt. 2. siwz w ten sposób, że: dodaje się ppkt. 3) o brzmieniu:

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponowania co najmniej 5 osobami   wpisanymi  na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia – wykazu Wykonawcy  wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e)  niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub  nie spełnia.

2. Rozdz. XIV. w Cz. I i II  w ten sposób, że: dodaje się ppkt. 2) o brzmieniu:

2) ilości ( w liczbach ) pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ( lub licencję I st. przed 01.01.2014r ) od co najmniej 2-ch lat przed terminem składania ofer.

3. Rozdz.  XVI. w ten sposób, że: Pkt.1 i 2 przyjmuje brzmienie:

              1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert na daną część jest:

1) Cena oferty - waga kryterium = 90%

2) Doświadczenie personelu  - waga kryterium = 10 %

1)         Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II )

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                          C min.

               C =  ------------  x 90 %                              1 % - 1 punkt

                          C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2.1) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. I ) 

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I.  zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert                          w następujący sposób:

0 pkt za 1-10 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  i  odpowiednio: 

1 pkt za 11 pracowników

2 pkt za 12 pracowników

3 pkt za 13 pracowników

4 pkt za 14 pracowników

5 pkt za 15 pracowników 

6 pkt za 16 pracowników

7 pkt za 17 pracowników

8 pkt za 18 pracowników

9 pkt za 19 pracowników

10 pkt za 20 pracowników i więcej

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 20 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

2.2) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. II ) 

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I.  zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert   w następujący sposób:

 

0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert   i odpowiednio: 

1 pkt za 6 pracowników

2 pkt za 7 pracowników

3 pkt za 8 pracowników

4 pkt za 9 pracowników

5 pkt za 10 pracowników 

6 pkt za 11 pracowników

7 pkt za 12 pracowników

8 pkt za 13 pracowników

9 pkt za 14 pracowników

10 pkt za 15 pracowników i więcej

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 15 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

4. W Załącznikach nr 1.I i 1.II do siwz w ten sposób, że: dodaje się pkt. 2. o następującym  brzmieniu: 

2.      Dysponujemy - …………(wpisać  ilość)  pracownikami  posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony  (a przed 01.01.2014r  licencję I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert

5. Załącznik 4. I. do siwz  przyjmuje brzmienie: jak w załączeniu

6. Dodaje się załącznik nr 4.II do siwz o brzmieniu: jak w załączeniu

7.  Dodaje się załącznik nr 8.II do siwz o brzmieniu: jak w załączeniu

Załączniki:

1.      SIWZ po zmianach 9.10.2015r

2.      Załączniki do siwz od 1 do 10 po zmianach

Załączniki:

SIWZ na ochrone po zmianach 9.10.2015r
SIWZ na ochrone po zmianach 9.10.2015r

Załączniki do siwz od 1 do 10 po zmianach 9.10.2015r
Załączniki do siwz od 1 do 10 po zmianach 9.10.2015r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 263796-2015 z dnia 2015-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
zamówienie jest podzielone na dwie części. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa...
Termin składania ofert: 2015-10-20


Numer ogłoszenia: 267654 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263796 - 2015 data 06.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dot. cz.I. dysponowania co najmniej 40 osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku dot. cz.I. dysponowania co najmniej 40 osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Dot. cz. II. dysponowania co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
 • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
 • W ogłoszeniu powinno być: Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert na daną część jest: 1) Cena oferty - waga kryterium = 90% 2) Doświadczenie personelu - waga kryterium = 10 % 1) Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II ) Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. C = ------------ x 90 % 1 % - 1 punkt C bad. gdzie: C - ilość punktów oferty badanej C min. - cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. - cena ( całkowita ) oferty badanej Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 2.1) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. I ) Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-10 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 11 pracowników 2 pkt za 12 pracowników 3 pkt za 13 pracowników 4 pkt za 14 pracowników 5 pkt za 15 pracowników 6 pkt za 16 pracowników 7 pkt za 17 pracowników 8 pkt za 18 pracowników 9 pkt za 19 pracowników 10 pkt za 20 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 20 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert 2.2) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. II ) Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I. zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert w następujący sposób: 0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert i odpowiednio: 1 pkt za 6 pracowników 2 pkt za 7 pracowników 3 pkt za 8 pracowników 4 pkt za 9 pracowników 5 pkt za 10 pracowników 6 pkt za 11 pracowników 7 pkt za 12 pracowników 8 pkt za 13 pracowników 9 pkt za 14 pracowników 10 pkt za 15 pracowników i więcej W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 15 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie treści siwz z 9.10.2015r

Kielce dnia 9.10.2015r

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust.4 ) Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz   w zakresie:  

1. Rozdz. VIII. Cz. B. pkt. 2. siwz w ten sposób, że: dodaje się ppkt. 3) o brzmieniu:

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: dysponowania co najmniej 5 osobami   wpisanymi  na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia – wykazu Wykonawcy  wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e)  niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub  nie spełnia.

2. Rozdz. XIV. w Cz. I i II  w ten sposób, że: dodaje się ppkt. 2) o brzmieniu:

2) ilości ( w liczbach ) pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ( lub licencję I st. przed 01.01.2014r ) od co najmniej 2-ch lat przed terminem składania ofer.

3. Rozdz.  XVI. w ten sposób, że: Pkt.1 i 2 przyjmuje brzmienie:

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert na daną część jest:

1) Cena oferty - waga kryterium = 90%

2) Doświadczenie personelu  - waga kryterium = 10 %

1)         Sposób oceny ofert w kryterium Cena ( jednakowe dla cz. I i II )

Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

                          C min.

               C =  ------------  x 90 %                              1 % - 1 punkt

                          C bad.

gdzie:

C      – ilość punktów oferty badanej

C min. – cena minimalna ( całkowita ) spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

C bad. – cena ( całkowita ) oferty badanej

 Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2.1) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. I ) 

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I.  zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert  w następujący sposób:

0 pkt za 1-10 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  i  odpowiednio: 

1 pkt za 11 pracowników

2 pkt za 12 pracowników

3 pkt za 13 pracowników

4 pkt za 14 pracowników

5 pkt za 15 pracowników 

6 pkt za 16 pracowników

7 pkt za 17 pracowników

8 pkt za 18 pracowników

9 pkt za 19 pracowników

10 pkt za 20 pracowników i więcej

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 20 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

2.2) Sposób oceny ofert w kryterium: Doświadczenie personelu ( cz. II ) 

Ilość punktów dla każdej oferty w cz. I.  zostanie wyliczona na podstawie ilości osób posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert   w następujący sposób:

0 pkt za 1-5 pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert   i odpowiednio: 

1 pkt za 6 pracowników

2 pkt za 7 pracowników

3 pkt za 8 pracowników

4 pkt za 9 pracowników

5 pkt za 10 pracowników 

6 pkt za 11 pracowników

7 pkt za 12 pracowników

8 pkt za 13 pracowników

9 pkt za 14 pracowników

10 pkt za 15 pracowników i więcej

W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt za 15 i więcej pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony (a przed 01.01.2014r  licencje I st. ) od co najmniej 2 lat przed terminem składania ofert  

4. W Załącznikach nr 1.I i 1.II do siwz w ten sposób, że: dodaje się pkt. 2. o następującym  brzmieniu: 

1.      Dysponujemy - …………(wpisać  ilość)  pracownikami  posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony  (a przed 01.01.2014r  licencję I st. ) od co najmniej 2 lat  przed terminem składania ofert

5. Załącznik 4. I. do siwz  przyjmuje brzmienie: jak w załączeniu

6. Dodaje się załącznik nr 4.II do siwz o brzmieniu: jak w załączeniu

7.  Dodaje się załącznik nr 8.II do siwz o brzmieniu: jak w załączeniu

W związku ze zmiana treści siwz – na podstawie art. 38 ust. 4a ) Pzp – Zamawiający dokonuje zmiany treści  ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

·         Sekcji: III.3.4); IV.2.1).; 

·         Załącznika do ogłoszenia: Cz. I i II ppkt.4)  

W załączeniu:

1.      SIWZ po zmianach 9.10.2015r

2.      Załączniki : od 1 do 10 po zmianach

Załączniki:

SIWZ na ochrone po zmianach 9.10.2015r
SIWZ na ochrone po zmianach 9.10.2015r

Załączniki do siwz od 1 do 10 po zmianach 9.10.2015r
Załączniki do siwz od 1 do 10 po zmianach 9.10.2015r

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016
Numer ogłoszenia: 263796 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie jest podzielone na dwie części. Nazwa I części: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce Nazwa II części: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku 2.1) . Przedmiotem I części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. w okresie od: 2 stycznia 2016 r od godziny 7.00 do 2 stycznia 2017 r do godziny 7.00. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 56 604 godziny. ( przyjęto w oparciu o kalendarz na 2016 r. ) Liczba ta posłuży do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z założeń zawartych w pkt. III. 2 siwz oraz ew. ustaleń bieżących (dot.np. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ) ( wg mapy Google ) trasa 1 objazdu patrolowego obiektów objętych tą formą ochrony wynosi ok. 20 km 2.2). Przedmiotem II części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: świadczenie usług odbioru gotówki z utargów na obiektach Zamawiającego położonych na terenie miasta Kielce, w których znajdują się punkty kasowe oraz jej konwoju do Banku Zamawiającego: ING Banku Śląskiego przy ul. Silnicznej 26 w Kielcach - w okresie: od 3 stycznia 2016r do 31.12.2016 r Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów i nieruchomości przeznaczonych do ochrony. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszego zakresu ochrony z przyczyn nieznanych na etapie sporządzania siwz - jeżeli takie wystąpią i będą korzystne dla Zamawiającego. Osobą upoważnioną do udzielania informacji w zakresie zamówienia jest: Andrzej Mazur-kierownik Działu Ekonomiczno-Administracyjnego w MOSiR , tel.: 41 3676716 wew.12

WYKAZ LOKALIZACJI I SPOSÓB SPRAWOWANIA OCHRONY :

Cz. I. 1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 (hotel STADION, hala sportowa, stadion piłkarski) we wszystkie dni tygodnia, przez dwóch pracowników ochrony jednocześnie w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza ( hotel MARATON , stadion l.a. hala LEGIONÓW) a) hotel Maraton i stadion l. a.: - w powszednie dni tygodnia- przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1500 a 700 dnia następnego; - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego; b) Hala Legionów: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 700 dnia następnego. 3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 (basen letni / lodowisko) a) całorocznie- we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego, b) w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2016 r oraz od 1 października do 31 grudnia 2013 r - w niedziele i święta, przez jednego pracownika ochrony - w godzinach pomiędzy 700 a 1900( łącznie do 50 dni), c) w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2016 r we wszystkie dni tygodnia przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1000 a 1900( łącznie do 60 dni). 4) Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72( hala , hotel ) - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego. 5) Kryta Pływalnia DELFIN przy ul. Krakowskiej 2 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 6) Kryta Pływalnia ORKA przy ul. Kujawskiej 18 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 7) Kryta Pływalnia MORS przy ul. Toporowskiego 96 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 8) Kryta Pływalnia JURAJSKA ul. Jurajska 7 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 9) Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego 10) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka: - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 1900 a 700 dnia następnego - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 1900; 11) Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 - podjazdy grup patrolowych w godzinach nocnych: 22.00 - 6.00 dwukrotnie w ciągu nocy; łącznie 14 podjazdów tygodniowo w ramach tego zamówienia. - monitorowanie sygnałów alarmowych z pilotów antynapadowych w dyspozycji pracownika zamawiającego. 12) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - we wszystkie dni tygodnia, przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 19.00 a 7.00 dnia następnego - w soboty, niedziele, święta - przez jednego pracownika ochrony w godzinach pomiędzy 700 a 1900; Wykonawca na własny koszt jest zobowiązany zaopatrzyć obiekty Zamawiającego w: a) 16 szt. pilotów anty napadowych z funkcją odbioru sygnału: - po 1 szt. dla 3-ch hoteli MOSIR ul. Drogosza 1, Krakowska 72, Ściegiennego 8 (łącznie 3 szt.). - po 1 szt. dla stanowisk kasowych w pływalniach: ul. Jurajska7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - po 1 szt. dla konserwatorów w pływalniach: ul. Jurajska 7, Toporowskiego 96, Barwinek 31, Kujawska 18, Krakowska 2 (łącznie 5 szt.) - 1 szt. dla konserwatora w obiekcie przy ul. Kusocińskiego 53 (1szt.); - 2 szt. na Basen letni / Lodowisko ul. Szczecińska 1. (2 szt.) b) czytniki kontroli pracy pracownika/ agenta ochrony Wykonawcy na obiektach do demontażu po zakończeniu umowy.

 Cz. II. 1. Hotele MOSiR: a) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 - przez 12 miesięcy b) Hotel przy Hali Sportowej w Kielcach ul. Krakowska 72 - przez 12 miesięcy c) Hotel MARATON w Kielcach ul. Drogosza 1 - przez 12 miesięcy 2. Kryte pływalnie MOSIR: a) Pływalnia DELFIN w Kielcach ul. Krakowska - przez 11 miesięcy b) Pływalnia ORKA w Kielcach ul. Kujawska 18 - przez 11 miesięcy c) Pływalnia MORS w Kielcach ul. Toporowskiego 96 - przez 10 miesięcy d) Pływalnia JURAJSKA w Kielcach ul. Jurajska 7- przez 10 miesięcy e) Pływalnia FOKA w Kielcach ul. Barwinek 31- przez 11 miesięcy f) Basen Letni ul. Szczecińska 1 - przez 2 miesiące..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje - dla każdej części oddzielnie - udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, do wysokości: 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do cz. I. postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł (sł.: dwanaście tysięcy 00100 zł ) Na cz. II. - wadium nie wymagane. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 5.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank ING Oddział Kielce nr rachunku: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu na: Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016 2) w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą (w jednej kopercie) dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XIV pkt 5.6) siwz. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • posiadanie ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia , wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późn. zmianami); Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie załączonego dokumentu koncesji wg formuły: spełnia albo nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. cz.I. należyte wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda polega na bezpośredniej ochronie fizycznej ochrony osób i mienia ( z wyłączeniem konwojowania pieniędzy ) - o wartości usługi nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda, poświadczonych za należyte wykonanie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX pkt 3 lit. c) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 5 do siwz , metodą spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. cz.I. a) dysponowanie co najmniej dwoma firmowo oznakowanymi samochodami na potrzeby grup patrolowych na terenie miasta Kielce. b) dysponowanie systemem urządzeń odbiorczych do monitorowania sygnałów ze sprzętu zainstalowanego w obiektach Zamawiającego. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. f) niniejszej SIWZ, wg wzoru jak zał. nr 9 metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dot. cz.I. dysponowania co najmniej 40 osobami posiadającymi zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia - wykazu Wykonawcy wymienionego w rozdz. IX, pkt 3 lit. d), e) niniejszej SIWZ, jako zał. nr 4, metodą spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dot. cz.I. i II. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia tj. w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia, na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2 000.000 zł ( dla cz. I. ) lub 20000 euro ( dla cz. II.) wraz z zapłatą składek wymaganych na dzień otwarcia ofert. Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego dokumentu polisy, o którym mowa w pkt. IX 3 g) siwz, metodą: spełnia lub nie spełnia Uwaga!

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. tych o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w postaci: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wg wzoru, jak w zał. nr 6 do siwz ( w oryginale). Treść dokumentu tego innego podmiotu powinna zawierać informacje, z których ma jasno wynikać , czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do nich, a w szczególności : - zakres dostępnych zasobów; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy; (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza!!!) d) dokument wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy dopuszczalne są w warunkach przewidzianych w § 12 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1, Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługa bezpośredniej stałej i doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Kielce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem I części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Kielce poprzez: - fizyczną ochronę przez pracowników ochrony Wykonawcy - na obiektach wymienionych w Wykazie Lokalizacji cz. I. ppkt: 1), 2),3),4),10),12) siwz. - podjazdy grup patrolowych - 14 razy w tygodniu na każdy obiekt wymieniony w Wykazie Lokalizacji cz. I ppkt: 5),6), 7), 8), 9), 11) siwz - dozorowanie urządzeń alarmowych zainstalowanych przez Wykonawcę w 9 obiektach Zamawiającego oraz zapewnienie ew. wsparcia grupy interwencyjnej szybkiego reagowania - we wszystkich obiektach. w okresie od: 2 stycznia 2016 r od godziny 7.00 do 2 stycznia 2017 r do godziny 7.00. Przewidywana liczba godzin ochrony stałej sprawowanej przez pracowników Wykonawcy ( bez podjazdów patroli ) w okresie realizacji zamówienia wyniesie: 56 604 godziny. ( przyjęto w oparciu o kalendarz na 2016 r. ) Liczba ta posłuży do porównania ceny ofert. Rzeczywista liczba godzin będzie wynikała z założeń zawartych w pkt. III. 2 siwz oraz ew. ustaleń bieżących (dot.np. ochrony Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 ).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.71.50.00-9
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych z obiektów Zamawiającego do Banku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem II części zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia obiektów sportowo-rekreacyjnych należących do Zamawiającego poprzez: świadczenie usług odbioru gotówki z utargów na obiektach Zamawiającego położonych na terenie miasta Kielce, w których znajdują się punkty kasowe oraz jej konwoju do Banku Zamawiającego: ING Banku Śląskiego przy ul. Silnicznej 26 w Kielcach - w okresie: od 3 stycznia 2016r do 31.12.2016 r 1. Hotele MOSiR: a) Hotel Stadion przy ul. Ściegiennego 8 - przez 12 miesięcy b) Hotel przy Hali Sportowej w Kielcach ul. Krakowska 72 - przez 12 miesięcy c) Hotel MARATON w Kielcach ul. Drogosza 1 - przez 12 miesięcy 2. Kryte pływalnie MOSIR: a) Pływalnia DELFIN w Kielcach ul. Krakowska - przez 11 miesięcy b) Pływalnia ORKA w Kielcach ul. Kujawska 18 - przez 11 miesięcy c) Pływalnia MORS w Kielcach ul. Toporowskiego 96 - przez 10 miesięcy d) Pływalnia JURAJSKA w Kielcach ul. Jurajska 7- przez 10 miesięcy e) Pływalnia FOKA w Kielcach ul. Barwinek 31- przez 11 miesięcy f) Basen Letni ul. Szczecińska 1 - przez 2 miesiące..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ na ochrone 2016
SIWZ na ochrone 2016

Załaczniki 1-10 do siwz
Załaczniki 1-10 do siwz

Powrót Stron:  1