MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213498-2015 z dnia 2015-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1a i 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami...
Termin składania ofert: 2015-09-01


Kielce: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów: Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 269356 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213498 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów: Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Cz. I. Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r Cz. II. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi: - Cz. I. dla punktów poboru na 2-ch obiektach: Kryta Pływalnia ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w okresie 24 miesięcy = 2 800 000 kWh - Cz. II. dla punktów poboru 1 - go obiektu: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w okresie 26 miesięcy = 260 000 kWh..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8, 09.12.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EWE Polska Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 481032,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 526204,66
 • Oferta z najniższą ceną: 526204,66 / Oferta z najwyższą ceną: 568852,44
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu:Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EWE Polska Sp. z o. o. 61-756, ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52044,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 64609,23
 • Oferta z najniższą ceną: 64609,23 / Oferta z najwyższą ceną: 67022,42
 • Waluta: PLN .

Zawiadomienie o wyborze ofert na cz. I i II.

Kielce, dnia 3.09.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w zł 207 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach 

Cz. I. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach  w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r 

                     

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu, na cz. I zamówienia, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr   Firmy : EWE Polska Sp. z o. o. ul. Małe Garbary 9; 61-756 Poznań za cenę: 526 204,66 zł brutto ( słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście cztery  66/100 zł )


Uzasadnienie 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na I. cz. złożono 4 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: CENA   = 100 %                   

1

EWE Polska Sp. z o. o.

ul. Małe Garbary 9

61-756 Poznań

 

100,00

3

EcoErgia Sp. z o. o.

ul. Emaus 40/3

30-213 Kraków

 

92,00

 

4

Energia dla firm S.A.

ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa

 

98,00

5

ENERGA Obrót S.A.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

96,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Cz. II. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach  w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że  w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu, na cz. II zamówienia,   jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr   Firmy : EWE Polska Sp. z o. o. ul. Małe Garbary 9; 61-756 Poznań za cenę: 64 609,23 zł brutto ( słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięć 23/100 )


Uzasadnienie

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 100 %, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu na II. cz. złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium: CENA   = 100 %                   

2

EWE Polska Sp. z o. o.

ul. Małe Garbary 9

61-756 Poznań

 

100,00

5

ENERGA Obrót S.A.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

96,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pytania i wyjasnienia treści siwz 27.08.2015

Kielce, dnia 27.08.2015 r.

PYTANIE I WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. II postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję,

że: w dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynęło od Wykonawcy do Zamawiającego pytanie  w sprawie  o wyjaśnienie treści SIWZ, którego  treść  zamieszczamy poniżej:

Zapytanie:

W nawiązaniu do rozpisanego przetargu na dostawę paliwa gazowego do obiektów MOSiR w Kielcach zwracam się do Państwa z następującym pytaniem:

Wykonawca posiada aktualną  koncesję na wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami gazowymi .

Wykonawca nie posiada natomiast koncesji na dystrybucję gazu ziemnego z uwagi na fakt, iż posiada podpisaną umowę dystrybucyjną z Polską Spółką Gazownictwa

W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy konieczne jest przedstawienie koncesji na dystrybucję paliwami gazowymi ? 

Odpowiedź:

1.      Zgodnie z treścią Rozdz. VII .ust. 1. Pkt.1c ) oraz Rozdz. VIII. ust. 1 pkt. 3) SIWZ- Zamawiający wymaga ( oprócz koncesji wydanej  przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym – obligatoryjnie ! ) koncesji na dystrybucję gazu ziemnego,

  -tylko w przypadku, gdy składającym ofertę jest Wykonawca będący Operatorem  Sieci Dystrybucyjnej

2.      W każdym innym przypadku, czyli gdy składającym ofertę jest Wykonawca   nie będący Operatorem  Sieci Dystrybucyjnej,  wymagana jest :

- aktualna koncesja wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym objętym niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);  ( w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę )

- oraz oświadczenie, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę lub promesę umowy, umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, ( której właścicielem jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Karpacki OSD).

( w oryginale )

Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści siwz ani treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.kielce.pl


Kielce: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Cz. I. Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r Cz. II. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r
Numer ogłoszenia: 213498 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Cz. I. Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r Cz. II. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1a i 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 5. Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi: - Cz. I. dla punktów poboru na 2-ch obiektach: Kryta Pływalnia ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w okresie 24 miesięcy = 2 800 000 kWh - Cz. II. dla punktów poboru 1 - go obiektu: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w okresie 26 miesięcy = 260 000 kWh. 6. Wskazane powyżej planowane zużycie gazu jest wartością służącą kalkulacji ceny całkowitej oferty, porównaniu ofert oraz wyborowi oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy. 8. Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych ani programów lojalnościowych..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • 1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: a) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); b) zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem ( którym jest: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego PSG Sp. z o.o. w Tarnowie ) na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; c) posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie dystrybucji gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami OSD; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: - złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, - aktualnie obowiązującej koncesji - oraz oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, Ip., pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, Ip., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach w okresie: 01.12.2015r do 30.11.2017r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem dla punktów poboru na 2-ch obiektach: Kryta Pływalnia ul. Krakowska 2 i Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w okresie 24 miesięcy wynosi: = 2 800 000 kWh.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu : Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach w okresie: 01.10.2015r do 30.11.2017r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem - dla punktów poboru 1 - go obiektu: Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w okresie 26 miesięcy wynosi:= 260 000 kWh..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 26.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ na II PN
SIWZ na II PN

Załączniki do siwz 1-6 na II PN
Załączniki do siwz 1-6 na II PN

Powrót Stron:  1