MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Kielce, dnia  10.08.2015 r.

N.ZP. II DU. 2.26.1.2015

OGŁOSZENIE 

o unieważnieniu postepowania

Dot.  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. 


Zamawiający informuje, że w oparciu o przepisy art. 93 ust. 1 ppkt.1 ) ustawy  Pzp - unieważnia w/w postepowanie.

Uzasadnienie


W postepowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy gazu  nie wpłynęła żadna oferta.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 ppkt. 1 ) ustawy Pzp.

Zmiana treści SIWZ - 04.08.2015

Kielce, dnia 04.08.2015 r.

 

Zmiana treści SIWZ

Dot. postepowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach  :

 

1. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp – Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:

- Rozdz. XVII. pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

Ceny za obrót paliwa gazowego będą stałe w okresie realizacji zamówienia za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego oraz w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację zamówienia.
Stawki opłat za dystrybucję paliwa gazowego będą zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego i będą ulegały zmianie w przypadku zmiany Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
       

- Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1, 2, 3  przyjmuje brzmienie:

 

 

1)      punkt poboru Kielce ul. Krakowska 2 : Grupa taryfowa –W6A

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jedn.

Cena jednost.

netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Kryta Pływalnia DELFIN

ul. Krakowska 2

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

36

m-cy

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

23 094 912

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

………………

               

 

 

2)      Punkt poboru: Kielce ul. Szczepaniaka 29: grupa taryfowa : W-5

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jednostek

Cena jednostkowa netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

36 m-cy

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

3 472 128

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Razem:

 

………………

               

 

3)      Punkt poboru: Kielce ul. Warszawska 338

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jednostek

Cena jednostkowa netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

34 m-ce

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

4 968 000

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

………………

               

 

W załączeniu: do pobrania ze strony: www.mosir.kielce

SIWZ po zm. 04.08.2015

 

2. Zmiana treści siwz nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Załączniki:

SIWZ - po zm. 04.08.2015
SIWZ - po zm. 04.08.2015

Załączniki do siwz Nr 1do 7 po zmianach 04.08.2015
Załączniki do siwz Nr 1do 7 po zmianach 04.08.2015

Pytania i odpowiedzi - 04.08.2015

Kielce, dnia 04.08.2015 r.

 

Pytania i odpowiedzi

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

I. Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że: w dniu 31 lipca 2015 r. wpłynęły od Wykonawców do Zamawiającego pytania w sprawie  o wyjaśnienie treści SIWZ, których treść  zamieszczamy poniżej:

 

Pytania Cz. I

 

Zapytanie nr 1:

Dotyczy rozdziału III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia, załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia” oraz załącznika nr 2 do SIWZ „Oferta”.

 

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż dnia 25 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. 2013 poz. 820). Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 r. zmieniona została jednostka rozliczania zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh (kilowatogodziny). Zwracamy się z prośbą o modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr 2 do SIWZ „Oferta” tak aby była zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca prowadzi rozliczenia w kWh co powoduje, iż posługiwanie się przez Zamawiającego m3 uniemożliwia mu przygotowanie wyceny i złożenie oferty.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 zmieniając jednostkę rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh. (odpowiedz udzielona Wykonawcom 31.07.2015 r.)

 

 

Zapytanie nr 2:

Dotyczy grup taryfowych punktów poboru określonych w SIWZ.

 

Zwracamy się z zapytaniem czy podane w SIWZ grupy taryfowe dla punktów poboru są grupami taryfowymi uregulowanymi w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego? Jeżeli nie to zwracamy się z prośbą o podanie grup taryfowych określonych przez OSD.

 

Odpowiedź: Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2 – Obecna Grupa taryfowa W-6A, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 –Obecna Grupa taryfowa W-5, Hala Sportowa ul. Warszawska 338 – po rozpoczęciu dostaw paliwa gazowego grupa zostanie określona przez OSD – po instalacji wymaganych urządzeń ( obiekt w budowie). Do oszacowania wartości zamówienia przyjmuje się grupę taryfową W-5.

 

Zapytanie nr 3:

Dotyczy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 

Zwracamy się z prośbą o podanie na terenie jakiego OSD (jakiego Oddziału PSG) znajdują się punkty poboru objęte przetargiem.

 

Odpowiedź: Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego

 

Zapytanie nr 4:

Dotyczy przekazania danych potrzebnych do zgłoszenia umowy dostawy (procedura zmiany sprzedawcy).

 

Czy Zamawiający przekaże do dnia podpisania umowy niezbędne dokumenty oraz dane do zgłoszenia umowy dostawy paliwa gazowego (przeprowadzenia skutecznej procedury zmiany sprzedawcy) w wersji edytowalnej (dokument Excel), zgodnie z wymogami właściwego dla Zamawiającego OSD.

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia umowy.

 

Zapytanie nr 5:

Dotyczy ofert promocyjnych lub jest programów lojalnościowych?

 

W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania

nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

 

Odpowiedź: zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych i programów lojalnościowych

 

Zapytanie nr 6:

Dotyczy aktualnie obowiązujących umów.

 

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy aktualnie obowiązujące umowy są umowami zwartymi na czas określony czy na czas nieokreślony i jaki jest termin ich wypowiedzeń?

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla obiektów Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 umowy zawarte są na czas określony i wygasają z dniem 31.08.2015 r. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 jest obiektem w budowie dla którego przewiduje się dostawy gazu z dniem 01.11.2015 r. (odpowiedz udzielona Wykonawcom 31.07.2015 r.)

 

Zapytanie nr 7:

Dotyczy rozdziału III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 6

 

W związku z koniecznością cyklicznego zgłaszania zapotrzebowania na gaz do PSG

i ponoszeniem z tego tytułu opłat, Wykonawca prosi o określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy na poziomie np. 60%.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy.

 

 

Zapytanie nr 8:

Dotyczy rozdziału VI SIWZ „ Termin wykonania zamówienia”.

 

Przy określaniu terminów dostaw, Wykonawca proponuje aby wziąć pod uwagę czas potrzebny na podjęcie następujących czynności:

1)   Wybór oferty w postępowaniu – zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego. Jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie. Bezpiecznie należy określić, iż ten etap może zająć nawet 4 dni.

2)   Przygotowanie i uzgodnienie umowy sprzedaży/kompleksowej dostawy paliwa gazowego – etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy pomiędzy nimi. Wykonawca na podstawie istotnych postanowień umowy wskazanych w SIWZ będzie przygotowywał przyszłą umowę. Zamawiający będzie obowiązany

z kolej do zapoznania się z jej treścią, późniejszego zaakceptowania i podpisania. Bezpiecznym jest przyjęcie, iż formalności wraz czasem potrzebnym na przesłanie umów/pełnomocnictw może zająć nawet do 10 dni.

3)   Procedura zmiany sprzedawcy – etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD trwa co najmniej 21 dni.

4)   Wypowiedzenie aktualnie obowiązujących Zamawiającego umów.

 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

 

„Termin realizacji zamówienia od 01.10.2015r. lecz nie wcześniej niż po wypowiedzeniu aktualnie obowiązujących umów oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Zamówieni będzie realizowane przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego.”

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy o terminie realizacji zamówienia (odpowiedz udzielona Wykonawcom 31.07.2015 r.)

 

 

Zapytanie nr 9:

Dotyczy rozdziału VI SIWZ „ Termin wykonania zamówienia”.

 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia na okres 24 miesięcy. Wykonawcy zobowiązani są do zakupu paliwa gazowego poprzez Towarową Giełdę Energii dlatego też zamówienia na okres 36 miesięcy wpłynie negatywnie na ceny, które będą mogli zaproponować Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę realizacji zamówienia na okres 24 miesięcy.

 

Zapytanie nr 10:

Dotyczy rozdziału XVII „Opis sposobu obliczania ceny” pkt. 5

 

W związku z uwolnieniem rynku paliwa gazowego Wykonawcy mają możliwość zaoferowania innych cen niż cen zgodnych z Taryfą w zakresie obrotu paliwem gazowym.

Jedynie stawki opłat za świadczone usługi dystrybucyjne wynikające z aktualnie obowiązującej Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dlatego też zwracamy się

z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Ceny za obrót paliwa gazowego będą stałe w okresie realizacji zamówienia za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT lub stawki podatku akcyzowego oraz w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na realizację zamówienia.

Stawki opłat za dystrybucję paliwa gazowego będą zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego i będą ulegały zmianie w przypadku zmiany Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.”

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału XVII „Opis sposobu obliczania ceny” pkt. 5 na zaproponowany przez Wykonawcę.

 

 

Zapytanie nr 11:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ „Oferta”.

 

Zwracamy się z prośbą o podanie wolumenu paliwa gazowego w kilowatogodzinach (kWh) oraz wartości mocy umownych w jednostce kWh/h. Ponadto zwracamy się z prośbą

o możliwość podania cen jednostkowych do piątego miejsca po przecinku.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 2 zmieniając jednostkę rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh. (odpowiedz udzielona Wykonawcom 31.07.2015 r.). Zamawiający nie wyraża zgody na podawanie cen jednostkowych do piątego miejsca po przecinku.

 

Zapytanie nr 12:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ „Oferta”, pozycja ciepło spalania.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie kalkulacji taryf oraz rozliczeń

w obrocie paliwami gazowymi przeliczenia m3 są dokonywane za pośrednictwem współczynnika ciepła spalania (współczynnik konwersji) na kWh i są wykonywane na bieżąco przez OSD. dlatego też Zamawiający ponosi opłaty za faktyczną ilość zużytych kilowatogodzin i nie występuje już odchylenie od ciepła spalania.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowej pozycji.

 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję dotyczącą ciepła spalania. (odpowiedz udzielona Wykonawcom 31.07.2015 r.)

 

Zapytanie nr 13:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ „Oferta” oraz Załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

Zwracamy się z prośbą o podanie grupy taryfowej oraz wartości mocy umownej dla punktu poboru paliwa gazowego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach. Dane te są niezbędne do prawidłowego obliczenia wartości oferty przetargowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po rozpoczęciu dostaw grupa zostanie określona przez OSD – po instalacji wymaganych urządzeń (obiekt w budowie) Do oszacowania wartości zamówienia przyjmuje się grupę taryfową W-5.

 

Zapytanie nr 14:

Dotyczy rozdziału VIII SIWZ, pkt. 4a

 

Wykonawca informuje, że współpraca pomiędzy Wykonawcami a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego przebiega w oparciu o zawarte Generalne Umowy Dystrybucyjne

na podstawie, których realizowane są kompleksowe umowy na sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego. W przypadku realizacji umowy kompleksowej OSD nie występuje jako podwykonawca. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zapisu oraz wykreślenie załącznika nr 7 do SIWZ. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Zał. nr 7 mówi o udostępnianiu zasobów. Zamawiający nie wymaga wykazania ze OSD występuje jako podwykonawca. Udostępnianie zasobów ( np. zasobów technicznych OSD) nie musi być tożsame z podwykonawstwem. Ustawa PZP oba pojęcia definiuje odrębnie.

 

Pytania Cz. II

 

 

Zapytanie nr 1.   Dotyczy: Termin realizacji umowy.

W związku z tym, że Zamawiający nie zgodził się na przesunięcie terminu realizacji umowy, Wykonawca prosi o zastosowanie zapisu:

Termin realizacji zamówienia od 01.09.2015-31.08.2018, rozpoczęcie świadczenia dostawy paliwa gazowego nastąpi nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

 

Zapytanie nr 2.   Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia punkt 6.

Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu.

Wykonawca informuje Zamawiającego, że według Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający jest zobowiązany do udzielenie informacji na temat minimalnej

i maksymalnej ilości paliwa gazowego do jakiej pobrania zobowiązuje się  Zamawiający. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w przypadku dostaw jest to +/- 20%.

W związku z tym Wykonawca prosi Zamawiającego o ustalenie zobowiązania do pobrania paliwa gazowego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na określenie minimalnego poziomu wykorzystania gazu w okresie obowiązywania umowy.

 

 

Zapytanie nr 3.   Dotyczy: punktu poboru Hala Sportowa ul. Warszawska 338   

Wykonawca prosi Zamawiającego o udzielenie informacji do jakiej według Operatora Systemu Dystrybucyjnego grupy taryfowej będzie zaliczony w/w punkt poboru.

Wykonawca informuje, że opłaty Sieciowa Stała i Sieciowa Zmienna są ściśle uzależnione z grupą taryfową. Brak takiej informacji uniemożliwia dokonanie wyceny. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie określić i podać takiej informacji Wykonawca wnioskuje o pominięcie w/w punktu w tym postępowaniu i rozpisaniu ponownie gdy punkt poboru będzie już gotowy do pobrania gazu.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po rozpoczęciu dostaw grupa zostanie określona przez OSD – po instalacji wymaganych urządzeń (obiekt w budowie) Do oszacowania wartości zamówienia przyjmuje się grupę taryfową W-5.

 

Zapytanie nr 4.   Zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych wszyscy  Wykonawcy muszę mieć takie same informacje ze strony Zamawiającego. W przypadku braku informacji ilości jednostkowych dla poszczególnych opłat w tabelach w Załączniku nr 2 istnieje możliwość rozbieżności między Wykonawcami co będzie skutkowało niedopełnieniem procedury od strony Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie tabel o ilości jednostek.

 

 Odpowiedź:    Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ uzupełniając tabele o ilość jednostek.     

   

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109473-2015 z dnia 2015-07-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w...
Termin składania ofert: 2015-08-10


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 114813 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109473 - 2015 data 23.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi łącznie dla 3-ch obiektów 388 500 m3, w tym dla punktów poboru o planowanym poborze paliwa gazowego powyżej 10 m3 h: 388 500 m3 Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi łącznie dla 3-ch obiektów 4 338 060 kWh. Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu..

 

Zmiana treści SIWZ

Kielce, dnia 31.07.2015 r.

 

Zmiana treści SIWZ

Dot. postepowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach  :

 

1. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp – Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że:

- Rozdz. III. pkt. 5 przyjmuje brzmienie:

Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi łącznie dla
3ch obiektów 4 338 060 kWh

 

- Rozdz. XVII. pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

Cena oferty jest ceną brutto (łącznie z podatkiem VAT- jeżeli występuje), podaną w PLN.

 

- Załącznik nr 1 pkt 2 i 3 przyjmują brzmienie:

 1. Zestawienie odbiorców i punktów poboru gazu:

Lp.

Odbiorca:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1 , 25-018 Kielce

Adres punktu poboru

Typ  urządzenia pomiarowego

Obecna Grupa taryfowa

Obecna Moc umowna

Szacunkowe zużycie w  12 mies. [kWh]

 

 

1.

 

 

 

Kryta Pływalnia Delfin

 Kielce ul. Krakowska 2

RME/R/G65/

ROMET/DN50/171

W-6A

878 kWh

1 162 720

 

2.

 

 

Stadion piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka29

N/2G10/280

 

W-5

132 kWh

173 300

3.

Hala Sportowa  Kielce  ul. Warszawska 338

 

Inwestycja w budowie

 

Planowana*)

200 kWh

110 000

 

*) na podstawie danych z Warunków Przyłączenia  do sieci gazowej 

 

3.       Szacunkowe zużycie gazu dla punktów  poboru o planowanym poborze paliwa gazowego wynosi: 1 446 020 kWh rocznie, tj: 4 338 060 kWh w okresie: 01.09.2015r – 31.08.2018r

 

 

 

 

 

 

 

- Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela 1, 2, 3 i 4 przyjmuje brzmienie:

 

1)      punkt poboru Kielce ul. Krakowska 2 : Grupa taryfowa –W6A

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jedn.

Cena jednost.

netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Kryta Pływalnia DELFIN

ul. Krakowska 2

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

36

m-cy

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

 

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

………………

               

 

2)      Punkt poboru: Kielce ul. Szczepaniaka 29: grupa taryfowa : W-5

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jednostek

Cena jednostkowa netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

36 m-cy

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

 

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Razem:

 

………………

               

 

3)      Punkt poboru: Kielce ul. Warszawska 338

Obiekt

Rodzaj opłaty

Ilość jednostek

Cena jednostkowa netto**

Wartość netto

(3x4)

Stawka VAT

w %

Wartość brutto 5+(5x6)

1

2

3

4

5

6

7

Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338

Opłata za sprzedaż gazu ziemnego

 

kWh

 

 

 

 

 

Opłata abonamentowa

34 m-ce

 

 

 

 

Opłata sieciowa stała

 

 

 

 

 

Opłata sieciowa zmienna

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

………………

               

 

 1. Tabela : Obiekty: 1+2+3

 

 

Adresy pkt. poboru / Obiekty

 

Ilość jedn.

Łącznie

 

 

Wartość

netto

 

Stawka VAT

 

Wartość brutto

1

2

3

4

5

 

Kryta Pływalnia + Stadion Piłkarski

+ Hala Sportowa

 

 

kWh

 

 

…………zł

 

 

……%

 

 

………………zł

 

W załączeniu: do pobrania ze strony: www.mosir.kielce

SIWZ po zm. 31.07.2015


2. Zmiana treści siwz spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pzp -  zostanie uwzględniona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

Załączniki:

SIWZ po zm. 31.07.2015
SIWZ po zm. 31.07.2015

Załączniki do siwz Nr 1 do 7 po zm. 31.07.2015
Załączniki do siwz Nr 1 do 7 po zm. 31.07.2015

Pytania i odpowiedzi

Kielce, dnia 31.07.2015 r.

Pytania i odpowiedzi

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

I. Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – w imieniu Zamawiającego informuję, że: w dniu 29 lipca 2015 r. wpłynęły od Wykonawców do Zamawiającego pytania w sprawie  o wyjaśnienie treści SIWZ, których treść  zamieszczamy poniżej:

 

Pytania Cz. I

 

1.      Wykonawca informuje Zamawiającego, iż dnia 25 lipca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. 2013 poz. 820). Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia od 1 sierpnia 2014 roku zmieniona została jednostka rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh (kilowatogodziny). Zwracamy się z prośbą o modyfikację Załącznika tak aby był zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jak i Operator Systemu Dystrybucyjnego  prowadzą rozliczenia w kWh co spowoduje, iż posługiwanie się przez Zamawiającego m3 uniemożliwia Wykonawcy  przygotowanie wyceny i złożenie oferty.

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 zmieniając jednostkę rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh.

 

2.    Dotyczy: Załącznika 2, Tabela, poz. Ciepło spalania.

Wykonawca informuje Zamawiającego, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013r w sprawie kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi przeliczenia m3 są dokonywane za pośrednictwem współczynnika ciepła spalania (współczynnik konwersji) na kWh i są wykonywane na bieżąco przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W związku z tym Wykonawca informuje Zamawiającego, że  Zamawiający jest obciążany opłatami za faktyczną ilość kWh jaką zużył i a informacja o cieple spalania jest zależna od jakości paliwa gazowego, która na bieżąco jest sprawdzana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca prosi o modyfikację Załącznika nr 2 i usunięcie pozycji dotyczącej ciepła spalania.

 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję dotyczącą ciepła spalania.

 

3.    Dotyczy: Załącznika nr 2, Oferta.

Wykonawca informuje Zamawiającego, że tabela zamieszczona w Załączniku nr 2 uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia.

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu prawidłowe przeliczenie ilości jednostek dla taryf do której jest zakwalifikowany punkty poboru będący we władaniu Zamawiającego:

Opłata sieciowa stała- ilość godzin obowiązywania umowy* moc umowna (jednostka rozliczeniowa- kWh/h*h)

Opłata sieciowa zmienna- jest równa ilości kWh zapotrzebowania paliwa gazowego w całym okresie obowiązywania umowy (jednostka rozliczeniowa- kWh).

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 zmieniając jednostkę rozliczenia zużycia paliwa gazowego z m3 na kWh.

 

4.    Dotyczy: Termin realizacji umowy.

Wykonawca informuje, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego  (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1  oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca lipca. Dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 10.08.2015r. Rozpoczęcie dostaw będzie możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności:

1) Wybór oferty w postępowaniu – zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego. Jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie. Bezpiecznie należy określić, iż ten etap może zając nawet 5 dni.

2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego – etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy między nimi. Wykonawca na podstawie istotnych postanowień umowy wskazanych w SIWZ będzie przygotowywał przyszłą umowę. Zamawiający będzie obowiązany do zapoznania się z jej treścią, późniejszego zaakceptowania i podpisania. Dopełnienie wszelkich formalności oraz wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych może zając od 10 do 15 dni.

3)  Wypowiedzenie umów – Wykonawca na obecną chwilę nie posiada informacji o okresie wypowiedzenia umów i nie może określić czasu, po którym rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego będzie możliwe.

4) Procedura zmiany sprzedawcy -  etap zależny od OSD. Zgodnie z IRiESD procedura trwa co najmniej 21 dni.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.11.2015r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy o terminie rozpoczęcia dostawy poszczególnych dla obiektów.

 

5.      Wykonawca prosi Zamawiającego o udzielenie informacji na temat obecnie obowiązujących umów tj. rodzaj umowy i termin jej wypowiedzenia.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dla obiektów Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2 oraz Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 umowy zawarte są na czas określony i wygasają z dniem 31.08.2015 r. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 jest obiektem w budowie dla którego przewiduje się dostawy gazu z dniem 01.11.2015 r.

 

6.      Wykonawca prosi Zamawiającego o możliwość podpisania umowy w drodze korespondencyjnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy korespondencyjnie.

 

7.      W związku z pytaniami mającymi wpływ na sposób przygotowania oferty Wykonawca prosi Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert na dzień 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

 

8.      Wykonawca prosi Zamawiającego o podanie szacowanego zapotrzebowania na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące. Brak takiej informacji uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe dokonanie wyceny.

 

Odpowiedź: Szacunkowe zużycie gazu dla punktów  poboru o planowanym poborze paliwa gazowego wynosi: 1 446 020 kWh rocznie, tj: 4 338 060 kWh w okresie: 01.09.2015 r. – 31.08.2018 r.

 

M-c

Szczepaniaka

Krakowska

Warszawska

I

33.000

160.000

Obiekt w budowie,

brak informacji

II

9.300

135.000

III

20.000

145.000

IV

8.000

60.000

V

8.000

55.000

VI

5.000

27.720

VII

6.000

35.000

VIII

8.000

60.000

IX

9.000

85.000

X

17.000

115.000

XI

22.000

130.000

XII

28.000

155.000

Razem

173.300

1 162.720

110.000

 

Pytania Cz. II

 

1.    Wykonawca wnioskuje o modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez usunięcie w Tabeli 1, 2, 3 pozycji „ciepło spalania”.

Wykonawca wyjaśnia, iż rozliczenia dokonywane są na podstawie zapisów Taryfy Wykonawcy, Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz art. 38
ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
(Dz. U. 2013.820).

 

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pozycję dotyczącą ciepła spalania.

2.    Wykonawca wnioskuje o modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wskazanie w Tabeli nr 1, 2, 3 ilości jednostek opłaty za sprzedaż paliwa gazowego, opłaty sieciowej stałej oraz opłaty sieciowej zmiennej.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wskazanie w Tabeli nr 1, 2, 3 ilości jednostek opłaty za sprzedaż paliwa gazowego, opłaty sieciowej stałej oraz opłaty sieciowej zmiennej.

3.    Czy zamawiający zgodzi się na zmianę treści Rozdziału XVII pkt 1 SIWZ, tj.:

„Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej   SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.”

      poprzez zastąpienie go treścią:

„Cenę brutto oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie zawiera ewentualnych opłat za przekroczenie Mocy umownej, opłat z tytułu niedostosowania się przez zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz innych opłat ustalonych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”?

Wykonawca wyjaśnia, iż na dzień wyliczenia ceny brutto nie są znane koszty związane m.in. z przekroczeniem mocy umownej w okresie trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis treści Rozdziału XVII pkt 1 SIWZ

 

4.    Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie treści Rozdziału XVIX pkt 2 SIWZ, tj.:

„Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT – jeżeli występuje), podaną w PLN.”

Wykonawca wyjaśnia, iż zapis stoi w sprzeczności z pkt 5 Rozdziału XVII SIWZ ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość.

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść Rozdziału XVII pkt 2 SIWZ na:

Cena oferty jest ceną  brutto (łącznie z podatkiem VAT – jeżeli występuje), podaną w PLN.


Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski
ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 109473 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup gazu dla punktów poboru, określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. Szacunkowa ilość dostarczanego gazu w okresie objętym zamówieniem wynosi łącznie dla 3-ch obiektów 388 500 m3, w tym dla punktów poboru o planowanym poborze paliwa gazowego powyżej 10 m3 h: 388 500 m3 Wskazane powyżej zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5, 65.21.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj: a)aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) b) zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego - w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; c) posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie dystrybucji gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) - w przypadku Wykonawców będących właścicielami OSD; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie: - złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, - aktualnie obowiązującej koncesji - oraz oświadczenia o zawartej umowie lub o promesie umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • - ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • - ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • - ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • - ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, w zakresie art. 22 ust. 1 Pzp, tj: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy pzp należy przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz z informacją o udziale (bądź nie) tych podmiotów w realizacji zamówienia ; wg wzoru, jak w zał. nr 7 do siwz. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, Wymagana forma dokumentu - oryginał Uwaga! ppkt. a) dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załączniki do siwz Nr 1do 7
Załączniki do siwz Nr 1do 7

Powrót Stron:  1