MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 49285-2015 z dnia 2015-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie impregnacji więźb dachowych w pięciu obiektach MOSIR w Kielcach. Zamówienie jest podzielone na 5 części , a każda część dotyczy następujących obiektów: Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta...
Termin składania ofert: 2015-04-27


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR.
Numer ogłoszenia: 72873 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49285 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie impregnacji więźb dachowych w pięciu obiektach MOSIR w Kielcach. Zamówienie jest podzielone na 5 części , a każda część dotyczy następujących obiektów: Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA ul. Os.Barwinek 31 - w terminie 15.08 - 15 09.2015r Cz. 2. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - w terminie 01.07 - 31.07.2015r Cz. 3. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 - w terminie 01.07 - 31.08.2015r Cz. 4. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa ul. Ściegiennego 8 - w terminie 01.07 - 30.08.2015r Cz. 5. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 - w terminie 22.06 - 15.07.2015r 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - w terminie 15.08 - 15 09.2015r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 30500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - w terminie 01.07 - 31.07.2015r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30500,00
 • Oferta z najniższą ceną: 30500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 - w terminie 01.07 - 31.08.2015r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30894,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28100,00
 • Oferta z najniższą ceną: 28100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa ul. Ściegiennego 8 - w terminie 01.07 - 30.08.2015r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32800,00
 • Oferta z najniższą ceną: 32800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 - w terminie 22.06 - 15.07.2015r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EXPERT Spółka Cywilna Jan Tyrała Waldemar Lesiak, ul. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 50000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77900,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

Kielce, dnia 30.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w zł 5186000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych pn.: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR.

Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA
ul. Os. Barwinek   31  - w terminie  15.08  - 15 09.2015 r.


                                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

za cenę: 30 500,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 90 %, GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio i ogniochronnego 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz.

Obiekt

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Gwarancja

suma punktów

Miejsce w rankingu

1

Kryta Pływalnia FOKA

ul. Os. Barwinek 31

 

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

90 pkt

0 pkt

90 pkt

1

2

EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29,
25-118 Kielce

57,19 pkt

7,5 pkt

64,69 pkt

2

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

 

 

Cz. 2. Wykonanie impregnacji więźb dachowych -  Kryta Pływalnia ORKA
ul. Kujawska 18 - w terminie   01.07 - 31.07.2015 r.


                                              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

za cenę: 30 500,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 90 %, GWARANCJA  na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

Cz.

Obiekt

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Gwarancja

suma punktów

Miejsce w rankingu

2

Kryta Pływalnia ORKA

ul. Kujawska 18

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

90 pkt

0 pkt

90 pkt

1

2

 EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29,

25-118 Kielce

65,36 pkt

7,5 pkt

72,86 pkt

2

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

Cz. 3. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska
ul. Jurajska 7 -  w terminie  01.07 - 31.08.2015 r.


                                              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

za cenę: 28 100,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 90 %, GWARANCJA  na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz.

Obiekt

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Gwarancja

suma punktów

Miejsce w rankingu

3

Kryta Pływalnia Jurajska

ul. Jurajska 7

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

90 pkt

0 pkt

90 pkt

1

2

EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29,

25-118 Kielce

60,21 pkt

7,5 pkt

67,71 pkt

2

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

Cz. 4. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa

ul. Ściegiennego  8 - w terminie  01.07 - 30.08.2015 r.  


                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

za cenę: 32 800,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 90 %, GWARANCJA  na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz.

Obiekt

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Gwarancja

suma punktów

Miejsce w rankingu

4

Hala Sportowa

ul. Ściegiennego 8

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

90 pkt

0 pkt

90 pkt

1

2

EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29,

25-118 Kielce

73,80 pkt

7,5 pkt

81,30 pkt

2

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

 

Cz. 5. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów
ul. L. Drogosza 2 -  w terminie  22.06 - 15.07.2015 r.


                                              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1  Firmy :

EXPERT Spółka Cywilna Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29, 25-118 Kielce

za cenę: 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )

 

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: CENA z wagą 90 %, GWARANCJA  na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego 10%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 2 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w przyjętym kryterium:

 

Cz.

Obiekt

Nr

oferty

Wykonawca

Cena

Gwarancja

suma punktów

Miejsce w rankingu

5

Hala Legionów

ul. Drogosza 2   

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o. o.

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

57,76 pkt

0 pkt

57,76 pkt

2

2

EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. W. Szczepaniaka 29,

25-118 Kielce

90 pkt

7,5 pkt

97,5 pkt

1

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zmiana treści SIWZ

Kielce dnia 14 kwietnia 2015 r.

ZMIANA SIWZ

 

Dot. postepowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), pn: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR

 

1. Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp – Zamawiający zmienia treść siwz w ten sposób, że: Rozdz. II. pkt. 2 przyjmuje brzmienie:

„…2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- oczyszczenie  i ewentualnie odtłuszczenie drewna

- usunięcie powstałych zacieków

- wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem

 

Impregnację należy wykonać, biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady,  niebarwiącym materiałów impregnowanych oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe wg klasyfikacji  ogniowej w zakresie reakcji na ogień – co najmniej  B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji  i właściwościach chemicznych.

 

 Jeżeli impregnat sam w sobie nie stanowi warstwy wykończeniowej, chroniącej również przed działaniem wody i wilgoci -  to zaimpregnowane więźby dachowe należy pokryć ognioochronnym, bezbarwnym lakierem do drewna, dopuszczonym przez producenta impregnatu. Lakier musi posiadać odpowiedni atest do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest niepalność materiałów.

 

Dla zaproponowanego  środka  do impregnacji należy przedłożyć :

- ważne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym lub Aprobatę Techniczną  Instytutu Techniki Budowlanej 

- kartę charakterystyki/ kartę techniczną

- dokument dot. klasyfikacji ogniowej (  o ile nie wynika to z innych dokumentów )

 

Szczegółowy zakres robót  oraz warunki ich realizacji zawiera: wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 6 do siwz…”

 

2. Zmiana treści siwz spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4a pzp -  zostanie uwzględniona w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Załączniki:

SIWZ po zm. 14.04.2015 r.
SIWZ po zm. 14.04.2015 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.04.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 49285-2015 z dnia 2015-04-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Wykonanie impregnacji więźb dachowych w pięciu obiektach MOSIR w Kielcach. Zamówienie jest podzielone na 5 części , a każda część dotyczy następujących obiektów: Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta...
Termin składania ofert: 2015-04-27


Numer ogłoszenia: 51735 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49285 - 2015 data 09.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych. Dla zaproponowanego środka należy przedłożyć : - ważne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym lub Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej - kartę charakterystyki, kartę techniczną - dokument dot. klasyfikacji ogniowej ( o ile nie wynika to z innych dokumentów ) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawiera: wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 6 do siwz,.
 • W ogłoszeniu powinno być: 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać, biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady, niebarwiącym materiałów impregnowanych oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych. Dla zaproponowanego środka do impregnacji należy przedłożyć : - ważne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym lub Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej - kartę charakterystyki, kartę techniczną - dokument dot. klasyfikacji ogniowej ( o ile nie wynika to z innych dokumentów ) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawiera: wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 6 do siwz..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli impregnat sam w sobie nie stanowi warstwy wykończeniowej, chroniącej również przed działaniem wody i wilgoci - to zaimpregnowane więźby dachowe należy pokryć ognioochronnym, bezbarwnym lakierem do drewna, dopuszczonym przez producenta impregnatu. Lakier musi posiadać odpowiedni atest do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest niepalność materiałów..

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kielce: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR
Numer ogłoszenia: 49285 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie impregnacji więźb dachowych w pięciu obiektach MOSIR w Kielcach. Zamówienie jest podzielone na 5 części , a każda część dotyczy następujących obiektów: Cz. 1. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - w terminie 15.08 - 15 09.2015r Cz. 2. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - w terminie 01.07 - 31.07.2015r Cz. 3. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 - w terminie 01.07 - 31.08.2015r Cz. 4. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa ul. Ściegiennego 8 - w terminie 01.07 - 30.08.2015r Cz. 5. Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 - w terminie 22.06 - 15.07.2015r 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych. Dla zaproponowanego środka należy przedłożyć : - ważne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót środkiem biobójczym lub Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej - kartę charakterystyki/ kartę techniczną - dokument dot. klasyfikacji ogniowej ( o ile nie wynika to z innych dokumentów ) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawiera: wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 6 do siwz, W celu prawidłowego przygotowania oferty - Wykonawca przed jej sporządzeniem jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej poszczególnych obiektów i uzyskać pisemne potwierdzenie jej odbycia od kierownika obiektu . Informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej będą stanowić podstawę do sporządzenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena jego spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy PZP
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie obejmujące swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na impregnacji więźb dachowych, zrealizowanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a), b) siwz;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena jego spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy PZP
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena jego spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy PZP
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena jego spełnienia będzie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy z art. 22 ust 1 ustawy PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na impregnacji więźb dachowych . Na potrzeby spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w Wykazie należy wskazać co najmniej 1 taką robotę, nie więcej jednak niż 4.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

a) ważne pozwolenie na obrót środkiem biobójczym lub Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej b) karty charakterystyki środka impregnującego/ karty technicznej c) dokument dot. klasyfikacji ogniowej ( o ile nie wynika to z innych dokumentów )

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał b) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 11 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, I p. pok. nr 5, 25-018 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, I p. sekretariat, 25-018 Kielce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia FOKA ul. Oś. Barwinek 31 - w terminie 15.08 - 15 09.2015r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznyc.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 15.08.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia ORKA ul. Kujawska 18 - w terminie 01.07 - 31.07.2015r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Kryta Pływalnia Jurajska ul. Jurajska 7 - w terminie 01.07 - 31.08.2015r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Sportowa ul. Ściegiennego 8 - w terminie 01.07 - 30.08.2015r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.07.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie impregnacji więźb dachowych - Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 - w terminie 22.06 - 15.07.2015r.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - oczyszczenie i ewentualnie odtłuszczenie drewna - usunięcie powstałych zacieków - wykonanie dowolną metodą impregnacji więźb właściwym impregnatem Impregnację należy wykonać biobójczym preparatem zwalczającym grzyby, owady oraz posiadającym właściwości przeciwogniowe ( wg klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień - co najmniej B-s2, d0, C-s2, d0; wg normy PN-EN 13501-1). Wykonawca może zastosować środek o wyższych parametrach klasyfikacji i właściwościach chemicznych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 22.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. GWARANCJA na trwałość zabezpieczenia bio- i ogniochronnego - 10

 

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty
Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ art. 22
Załącznik nr 2 do SIWZ art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ art. 24
Załącznik nr 3 do SIWZ art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót
Załącznik nr 4 do SIWZ wykaz robót

Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa
Załącznik nr 5 do SIWZ grupa kapitałowa

załącznik nr 6 umowa
załącznik nr 6 umowa

Powrót Stron:  1