MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kiel

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28222-2015 z dnia 2015-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej o 1 kondygnacji nadziemnej, wysokości 10,83 m; powierzchnia zabudowy 1 378,30 m2, powierzchnia użytkowa 1 264,40 m2. Sala treningowa posiadać będzie wymiary 22 x 43 mb. ...
Termin składania ofert: 2015-02-24


Kielce: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 65208 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28222 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej o 1 kondygnacji nadziemnej, wysokości 10,83 m; powierzchnia zabudowy 1 378,30 m2, powierzchnia użytkowa 1 264,40 m2. Sala treningowa posiadać będzie wymiary 22 x 43 mb. Na poziomie 3,45 m nad parkietem sali przewidziano punkt widokowy dla widzów - max. 50 osób. Budynek będzie posiadał konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Zadaszenie - dach płaski o spadku ok. 7% wsparty na wiązarach z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalacje c.o., elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, odgromową oraz kotłownię gazową. Obok hali przewidziano parking dla 40 pojazdów. Na terenie inwestycji znajduje się parterowy budynek zaplecza boisk piłkarskich - do wyburzenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 24.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3040593,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2922480,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2922480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5327454,81
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia 5 marca 2015 r.

 

Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy  Pzp, pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp- Zamawiający informuje, że w rezultacie czynności badania i oceny ofert w niniejszym postepowaniu  , jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Nr 17. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Andrzej Król Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, za cenę: 2 922 480,00 zł ( słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt 00/100 zł)

Uzasadnienie

 

Oferta jest ważna,  sporządzona zgodnie ze SIWZ. Spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia  i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust.2 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 95 %  oraz termin z wagą: 5%,  określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu złożono 24 oferty. Nie wykluczono Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  złożonych ofert zawierającym  punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację :

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

=  95 pkt

Termin = 5 pkt

Łącznie: pkt

1

 

 

KONSORCJUM:

P.U.H. KIEL-BUD

Andrzej Chmiel, Włoszczowice 219

28-404 Kije

OPARA BUDOWNICTWO Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Sienkiewicza 28/31

25-301 Kielce

65,46

 

0

65,46

2

 

 

Zakład Remontowo-Budowlany

Zbigniew Rachwał

ul. Partyzantów 25

23-300 Janów Lubelski

79,43

 

 

5,00

84,43

3

 

NAFIBUD S.A.

ul. T. Kościuszki 10/7

17-100 Bielsk Podlaski

67,37

 

5,00

72,37

4

 

BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

52,11

 

5,00

57,11

5

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

HEWANAG A. Kęcki

ul. Zagnańska 220 a

25-563 Kielce

70,39

 

5,00

75,39

6

 

Firma Budowlana Anna Bud Sp. z o. o.

Bilcza, ul. Marmurowa 60

26-026 Morawica

77,17

 

5,00

82,17

7

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A.

ul. Przemysłowa 8

28-300 Jędrzejów

79,77

 

5,00

84,77

8

 

DORBUD S.A

ul. Zagnańska 153

25-563 Kielce

74,45

 

5,00

79,45

9

 

URB PLUS  Sylwester Kołodziej

ul. Zbożowa 21

25-416 Kielce

67,68

 

2,66

70,34

10

 

 

KONSORCIUM

CREATIVE AND FUTURE Sp. z o. o.

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

SPA VOYAGE Sp. z o. o.

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

CREATIVE AND FUTURE Grzegorz Barczyk

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce

80,56

 

5,00

85,56

11

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BUDMA

ul. Zagnańska 84 A

25-528 Kielce

64,19

 

5,00

69,19

12

 

 

Zakład Usług Remontowych

i Produkcyjnych ZURiP S.A

ul. Warszawska 109

28-366 Małogoszcz

66,26

 

5,00

71,26

13

 

PBUH AGAT Sp. z o. o.

ul. Domaszowska 106

25-320 Kielce

73,95

 

5,00

78,95

14

 

Condite Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Piotrkowska 12

25-510 Kielce

66,77

 

0

66,77

15

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”

ul. Kilińskiego 15/17

26-600 Radom

78,75

 

0

78,75

16

 

Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens

ul. Łazy 31

25-677 Kielce

72,78

 

5,00

77,78

17

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

Andrzej Król

Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk

95,00

 

5,00

100,00

18

 

BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp. k.

ul. Pokorniewskiego 4

81-860 Sopot

58,19

 

0

58,19

19

 

 

Firma Budowlana LISBUD S. C.

Lis Damian, Lis Łukasz

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

79,78

 

5,00

84,78

20

 

KOMPLEXBUD

ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

66,28

 

5,00

71,28

21

 

Przedsiębiorstwo Budowlane UNIMAX Sp. z o. o.

ul. Okrzei 35

25-526 Kielce

75,52

 

5,00

80,52

22

 

 

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Broszkiewicz Przemysław

ul. Brodzińskiego 68

32-700 Bochnia

66,21

 

5,00

71,21

23

 

 

EXPERT Spółka Cywilna

Tyrała Jan, Lesiak Waldemar

ul. Szczepaniaka 29

25-118 Kielce

89,56

 

5,00

94,56

24

 

 

Jan Chebdowski

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANEK

ul. Bat. Chłopskich 153

25-671 Kielce

85,89

 

5,00

90,89

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a) ustawy Pzp - umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.02.2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28222-2015 z dnia 2015-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej o 1 kondygnacji nadziemnej, wysokości 10,83 m; powierzchnia zabudowy 1 378,30 m2, powierzchnia użytkowa 1 264,40 m2. Sala treningowa posiadać będzie wymiary 22 x 43 mb. ...
Termin składania ofert: 2015-02-24


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 23047 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28222 - 2015 data 09.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat..

 

Zmiana treści siwz z 20.02.2015

Kielce dnia 20.02.2015 r.

 

Zmiana treści siwz

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

1.      Działając w trybie art. 38 ust. 4  ustawy Pzp -  Po uwzględnieniu wyjaśnień do specyfikacji Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz  w zakresie:

1)    zmiany Zał. nr 9 do siwz,  w ten sposób, że :

 

-  zał. nr 9.1 Przedmiar instalacje sanitarne przyjmuje brzmienie jak w zał.  II.9.1.  

-  zał. nr 9.2 Przedmiar Przyłącze wod. kan przyjmuje brzmienie jak w zał. II.9.2. 

-  zał. nr 9.3 Przedmiar Roboty budowlane przyjmuje brzmienie jak w zał.  II.9.3.

-  zał. nr 9.4 i 9.4a) Przedmiar Roboty elektryczne przyjmuje brzmienie jak w zał. II.9.4. Instalacje elektryczne.

 

2)      zmiany terminu otwarcia ofert, w ten sposób, że:

 

            - Rozdz. XVI.  pkt 2 i 3   przyjmują  brzmienie :

„…Termin składania ofert upływa w dniu  25.02.2015 r. o godz. 1000.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

     ul. Żytnia 1

     25 - 018 Kielce

    w dniu 25.02.2015 r. o godz. 1010….”

 

2.      Działając w trybie art. 38 ust. 4a)   ustawy Pzp- Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści siwz – powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

W załączeniu: ( do pobrania ze strony internetowej )

 

1.      Zał. nr 9 do siwz  ( 4 ) – po zm. 20.02.2015 r.

2.      SIWZ po zmianach 20.02.2015 r.

Załączniki:

II. 9.1. Instalacje sanitarne
II. 9.1. Instalacje sanitarne

II. 9.2. Przyłącza sanitarne
II. 9.2. Przyłącza sanitarne

II. 9.3. Roboty budowlane
II. 9.3. Roboty budowlane

II. 9.4. Instalacje elektryczne
II. 9.4. Instalacje elektryczne

SIWZ po zm. 20.02.2015 r.
SIWZ po zm. 20.02.2015 r.

Pytania i wyjasnienia do siwz 18.02 (cz. 2)

Kielce dnia 18.02.2015 r.

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (2)

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , których treść oraz odpowiedzi Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

Cz. IX. 

1.      Dotyczy pokrycia dachów. Wg dokumentacji paroizolacja ma być wykonana z papy podkładowej bez określenia co to za papa i jak ma być mocowana do blachy trapezowej. Zgodnie z przekrojami i opisem do PW architektury grubość ocieplenia wynosi 25 cm. Wg detali A i B na ocieplenie należy zastosować wełnę mineralną ROCKWOOL MONROCK PRO gr 24 cm klejoną do paroizolacji klejem bitumicznym. Wełna o grubości 24 cm to maksymalna grubość produkowana przez ROCKWOOL. Dla większych grubości ocieplenie należy składać z dwóch warstw. Teoretycznie jest możliwość sklejenia dwóch warstw wełny ze sobą, ale w praktyce jest to rozwiązanie nie dające pełnej gwarancji. Wg przedmiaru pokrycie należy mocować mechanicznie. Mocowanie mechaniczne  podziurawi paroizolację i zasadne jest wówczas użycie jako paroizolacji folii. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie materiału na paroizolację, grubości ocieplenia oraz systemu mocowania izolacji i pokrycia z papy do blachy trapezowej – mocowanie mechaniczne czy klejone.

Odpowiedź 1 : Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

2.      Wg dokumentacji rury spustowe RHEIZINK mają mieć średnicę 150 mm. Rury w podanym kolorze ( pre PATINA schiefgrau ) wg aktualnych katalogów produkowane są w maksymalnej średnicy 120 mm. Prosimy o stanowisko w tej sprawie ( zmiana koloru lub zmniejszenie średnicy rur ).

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę koloru.

3.      Wg Opisu Technicznego do PW Architektury okna na Sali gimnastycznej powinny posiadać „szklenie z zespolonych zestawów szklanych o wysokiej odporności na uderzenia mechaniczne”. Prosimy o przekazanie szczegółowej specyfikacji zestawów szklanych
( grubości szyb, wymogi co do hartowania, ewentualnych szyb klejonych z folią itp. ). Czy te wymagania dotyczą również ścianek aluminiowych S1, S2 i S3.

Odpowiedź 3 : Klasa szyby P2.

4.      Na Zestawieniu stolarki i ślusarki przy drzwiach Dz1 podano zapis „Drzwi antywłamaniowe” Prosimy o określenie klasy drzwi.
Odpowiedź4 : Klasa drzwi „C”

5.      Na Planie Zagospodarowania wszystkie nawierzchnie utwardzone opisane są jako nawierzchnie z kostki brukowej gr 6 cm. W przedmiarach i opisie mowa jest o kostce brukowej gr 8 cm – w tym dla opasek wokół budynku. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości kostki brukowej.

Odpowiedź 5: Poz. kosztorysowa 211 – opaska z kostki gr. 6 cm,
                      Poz. kosztorysowa 215 – miejsca parkingowe dla sam. osobowych
                      - kostka gr. 8 cm;
                      Poz. kosztorysowa 220 – miejsce parkingowe dla autobusu oraz
                      droga – kostka gr. 8 cm.

6.      W przedmiarze roboty budowlane  poz. 61 brakuje obmiarów odnośnie wykonania ścian pod zadaszeniem D3:
<ściana prostopadła do osi D>3,15*4,95-<wieńce>3,15*0,25-<trzpienie>4,95*0,25=13,5675m2
<ściana prostopadła do osi 1>1,65*4,95-<wieńce>1,65*0,25-<trzpienie>4,95*0,25=6,5175m2.
Prosimy o uzupełnienie 

Odpowiedź 6: Poz. kosztorysowa 61- powinno być 1 102,998 m2,
                      Poz. kosztorysowa 189 – powinno być 1 391,79 m2,
                      Poz. kosztorysowa 190 – powinno być 5 567,17 szt.
                      Poz. kosztorysowa 191 – powinno być 1 391,79 m2,
                      Poz. kosztorysowa 201 – powinno być  616,15 m2,
                      Poz. kosztorysowa 202 – powinno być 616,15 m2.

7.      Prosimy o uzupełnienie przedmiaru odnośnie pozycji dotyczących  montażu rusztowań oraz czasu ich pracy, (ściany na hali sportowej maja wysokości od 8,70m do 10,30)

Odpowiedź 7: Czas pracy rusztowań należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

8.      Prosimy o uzupełnienie przedmiaru odnośnie pozycji dotyczącej czasu pracy rusztowania  oraz jego uziemienia zgodnie założeniami szczegółowymi dla KNR 2-02  rozdział 16 rusztowania w dziale 14 Elewacja.

Odpowiedź 8 : Należy uwzględnić w kosztach ogólnych.

9.      Dotyczy obrotowych nasad kominowych. W poz. 68 przedmiaru robot budowlanych ujęto dostawę i montaż 13 obrotowych nasad kominowych bez określenia ich rodzaju ( również PW architektury nic na ten temat nie mówi). W PW Instalacji sanitarnych mowa jest o 5 nasadach hybrydowych ( z napędem ). Nasady takie w ilości 5 szt ujęte są również w przedmiarze instalacji sanitarnych w pozycji 197. Prosimy o jednoznaczne określenie typu i ilości obrotowych nasad wentylacyjnych oraz odpowiednie skorygowanie przedmiarów robót budowlanych i instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 9: Poz. 68 przedmiaru robót budowlanych nie należy wyceniać.

10.  Wg PW Architektury dla odprowadzenia spalin przyjęto komin Schiedel Rondo Plus + W i taki typ komina jest w przedmiarze robót. Kanał wentylacyjny komina zgodnie z rzutem parteru ma służyć do wentylacji kotłowni. Wg PW instalacji sanitarnej w kotłowni ma być zastosowany komin kondensacyjny czyli kocioł z zamknięta komora spalania. Kominy typu Rondo i Rondo Plus nie mogą być stosowane dla takich kotłów. Systemami Schiedel przeznaczonymi dla kotłów z zamkniętą komorą spalania są kominy serii PRO ADVANCE i AVANT, które są znacznie droższe. Kanał wentylacyjny w kominach PRO ADVANCE jest wówczas używany do podania powietrza do komory spalania. Wg PW Instalacji sanitarnej kotłownia jest wentylowana dodatkowym kanałem „Z” w ścianie i dodatkowym wywietrzakiem dachowym. Tego dodatkowego układu wentylacji grawitacyjnej nie pokazano w PW Architektury i nie ujęto w przedmiarach. Prosimy o stanowisko w tej sprawie oraz wprowadzenie zmian w Projekcie i przedmiarach robót.

Odpowiedź 10: Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

11.  W Projekcie zagospodarowania i w przedmiarach ujęto odwodnienie liniowe. Gdzie ma być odprowadzona woda z tego odwodnienia ( zarówno z dróg jak i podestów wejściowych ) – brak Projektu kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie Projektu i przedmiarów.

Odpowiedź 11:  Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

12.  Na rysunku zagospodarowania nie rozróżniono obrzeży i krawężników. Zakładając, że obrzeża związane są z opaskami o szerokości 1,50 i 0,80 m, to ilość obrzeży wynosi ok. 100,2 m ( w poz. 212 jest 101,95 m a więc dość duża dokładność ). Pozostałe obramienia nawierzchni to krawężniki, a jeśli tak, to ilość krawężników wystających wynosi ok. 195 mb ( w poz. 223 ujeto 161 mb i to krawężników wtopionych ). Prosimy o stanowisko i ewentualne skorygowanie ilości robót w pozycjach 212, 221, 222 i 223. oraz ewentualne dopisanie pozycji dla krawężników wystających. W dokumentacji brak jest Projektu Wykonawczego dla dróg pokazującego detale oraz projektowane rzędne. Prosimy o uzupełnienie Projektu zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r w sprawie zakresu  i formy dokumentacji projektowej tak aby była możliwość weryfikacji przedmiarów robót.

Odpowiedź 12: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

13.  Zgodnie z Opisem Technivcznym do PW Zagospodarowania terenu ( pkt. 4.3.6. ) w zachodniej części działki trzeba będzie nawieźć piasek i kruszywo w celu zniwelowania poziomu terenu. W przedmiarach robót nie znaleziono takich pozycji a zamieszczona na stronie Zamawiającego dokumentacja uniemożliwia weryfikację ilości robot ziemnych ( brak kompletnego rysunku Zagospodarowania zgłaszaliśmy w naszych poprzednich pytaniach w dniu 11.02 ). Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź 13: Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarami robót.

14.  W przedmiarze roboty budowlane  poz. 62 brakuje obmiarów ściany
 pomiędzy pom0.12 i pom0.17 dł 1,72m;
pomiędzy pom0.6 i pom0.7 dł wynosi (4,80+0,25) zamiast 4,8 przyjętych w przedmiarze.

Odpowiedź 14: Przedmiar pozostaje bez zmian.

15.  Przedmiar roboty budowlane poz 73; 74;77 błędny obmiar dachu połać dachowa zgodnie z przekrojem A-A lub C-C mierzona w spadku 25,05*43;

Odpowiedź 15: Należy przyjąć w poz. 73, 74 i 77  - pow. 1 077,15 m2.

16.  Przedmiar roboty budowlane poz 76 błędny obmiar dachu połać dachowa zgodnie z przekrojem A-A lub C-C mierzona w spadku (25,05-0,3-0,3)*43;

Odpowiedź 16: Należy przyjąć 1 077,15 m2

17.  Przedmiar roboty budowlane poz 78;  błędny obmiar dachu połać dachowa dla blachy trapezowej zgodnie z przekrojem A-A lub C-C mierzona w spadku 24,15*43.

Odpowiedź 17: Należy przyjąć 1 380,45 m2.

18.  Przedmiar roboty budowlane po 119; 120; 121 błędny obmiar dachu długość zadaszania D3 wynosi 28,50m (zgodnie z rys 8.1.10 - Rzut dachu) zamiast 26,255 podanych w obmiarze. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź 18: Należy przyjąć 120m2.

19.  Wg pkt. XVII.1 SIWZ cena oferty jest ceną kosztorysową. Z treści pkt. XVII.4 SIWZ – który jest wewnętrznie sprzeczny o czym mowa poniżej -  a zwłaszcza z  paragrafu 30 Umowy, wynika, że cena oferty ma raczej charakter ryczałtowy. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź 19:  Cena oferty jest ceną kosztorysową

20.  W pkt. XVII.4 znalazł się zapis „Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia”. Zapis ten jest niezgodny z zasadami PZP mówiącymi o jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia. Zapis ten jest również sprzeczny z następnym zdaniem w tym samym punkcie: ” Dostarczony przez zamawiającego przedmiar stanowi podstawę do obliczenia przez Wykonawcę ceny zamówienia”. Pierwsze zdanie mówi raczej o ryczałtowym charakterze ceny. Zdanie drugie to zdanie typowe dla ceny kosztorysowej. Jak można ująć w cenie roboty nieujęte w dokumentacji a więc również w przedmiarze bez zmiany tego przedmiaru. W związku z tym prosimy o:

- zmianę pierwszego zdania pkt. XVII.4 SIWZ na zdanie: „Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia”

- ponowne określenie charakteru wynagrodzenia Wykonawcy ( ryczałtowe czy kosztorysowe )

- ponowne określenie hierarchii dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ( w pkt. II.1.2 SIWZ przedmiar robót wymieniony jest na końcu, wg pkt. XVII.4 przedmiar jest podstawą do określenia ceny )

Odpowiedź 20: Cena oferty jest ceną kosztorysową.

21.  W przypadku ceny ryczałtowej prosimy o odstąpienie od restrykcyjnych zapisów z pkt XVII.8 SIWZ odnośnie zmiany ilości robót bez zgody Zamawiającego. Jeżeli cena ma mieć charakter ryczałtowy i obejmować zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia, to oznacza to również odpowiedzialność Wykonawcy za przyjęte w swoim kosztorysie ilości robót wynikające z pozostałej dokumentacji projektowej. Jednocześnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze stanowisko odnośnie treści pkt. XVII.5 SIWZ w zakresie dopuszczalności zmiany nakładów normatywnych oraz pkt.IX.7 XVII.5 i 6 w zakresie dopuszczenia kosztorysu sporządzonego metoda uproszczoną.

Odpowiedź 21: Cena oferty jest ceną kosztorysową.

22.  Prosimy o dopisanie na początku  par. 25 Umowy zdania. „Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie”

Odpowiedź 22: Projekt umowy pozostaje bez zmian

23.  Z uwagi na bardzo prosty budynek prosimy o skrócenie terminów o których mowa w par. 28.ust 2 dla rozpoczęcia czynności odbiorowych z 14 dni do 7 dni i dla zakończenia czynności odbiorowych z 30 na 14 dni.

Odpowiedź 23: Terminy pozostają bez zmian.

24.  Prosimy o zmianę treści par. 30 ust 2 z „Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu” na „Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź 24: Treść została zmieniona – Cz. II  Pytania i wyjaśnienia do SIWZ
z dnia 13.02.2015r. – odpowiedź 2.

25.  Prosimy o zmianę wysokości części wartości umownej płatnej w okresach miesięcznych o której mowa w par 32 z 80% na 90%.

Odpowiedź 25 : Projekt umowy pozostaje bez zmian.

26.  Prosimy o potwierdzenie, że terminy na usuwanie wad o których mowa w par 29 ust. 1oraz ust 2 pkt 1) i 3) będą uwzględniały możliwości techniczne i technologiczne usunięcia wad

Odpowiedź 26: Terminy  na usuwanie wad zgodnie z projektem umowy.

27.  Prosimy o potwierdzenie, że terminy usunięcia wad w okresie rękojmi o których mowa w par 41 będą uwzględniały możliwości techniczne i technologiczne usunięcia wad

Odpowiedź 27 : Terminy  na usuwanie wad zgodnie z projektem umowy.

28.  Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych o których mowa w par 44 ust 1:

Pkt 1) za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową z 0,1% na 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie prosimy o poprawienie błędnego odwołania dotyczącego usunięcia wad z par 31 ust 2 pkt na par 29 ust 2 pkt 3

Pkt 2) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi z 0,5% na 0,25% wartości umowy za każdy dzień zwłoki

Pkt 3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom z 1% na 0,5% za każdy taki przypadek.

Pkt 4 – 7) z 0,5% na 0,25 % za każdy przypadek

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokości 15%

Odpowiedź 28 : Wysokość ewentualnych kar pozostaje bez zmian.

29.  Par 49 ust 1 pkt 2 umowy określa jako przesłankę odstąpienia od umowy złożenie wniosku o upadłość, co według Wykonawcy może być uzasadnione jedynie w sytuacji, w której to on sam złoży taki wniosek. W aktualnym stanie prawnym, w zasadzie każdy poczuwając się wierzycielem może taki wniosek złożyć, co nie oznacza, że po pierwsze jest on zasadny, a po drugie iż na jego podstawie orzeczona zostanie upadłość. Stąd prosimy o korektę zapisu poprzez odwołanie się do tego, że wniosek zostanie złożony przez Wykonawcę lub ewentualnie odwołanie się do wydania prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości (zamiast sformułowanie o złożeniu wniosku o upadłość).

Odpowiedź 29: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

30.  W projekcie instalacji elektrycznych na rysunku  nr E1C „Schemat tablicy kotłowni – TK”

pokazano obwody o nr od 4 do 8 opisane jako „Urządzenia wg projektu kotłowni”. Czy wykonanie tych zasilań leży po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie schematu tablicy o przekroje przewodów do wykonania tych instalacji. Prosimy również o potwierdzenie czy przewody te zostały uwzględnione w przekazanym przedmiarze robót? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 30: Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

31.  W przekazanym przedmiarze robót elektrycznych w dziale 6 „Instalacja odgromowa oraz połączenia wyrównawcze” w pozycjach nr 85 i 86 ujęte są nakłady na kopanie i zasypanie rowów pod ułożenie bednarki. Jednocześnie pozycja nr 87 układanie bednarki w wykopie zgodnie z opisem w katalogu KNNR5 tablica 0605 zawiera nakłady na:

„Wyszczególnienie robót dla kol. 01-06:
1. Wyznaczanie trasy rowu.
2. Wykopanie rowu.
3. Odmierzenie i ucięcie bednarki.
4. Wyprostowanie bednarki.
5. Ułożenie bednarki w wykopie.
6. Spawanie gazowe.
7. Oczyszczenie i malowanie spawu.
8. Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami.
9. Podłączenie przewodu uziemiającego.”

W związku z powyższym naszym zdaniem w pozycjach nr 85, 86 i 87 ma miejsce zdublowanie zakresu prac związanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu. Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź 31: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

32.  Z uwagi na brak odpowiedzi na nasze poprzednie pytania oraz brak kompletnej dokumentacji i niejasności w sprawach formalnych ponownie prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 06.03.2015 r. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu na zadawanie pytań do 20.02.2015 r.

Odpowiedź 32: Termin złożenia oferty pozostaje bez zmian.

 

Cz. XIII.

1.      Prosimy o określenie materiału i wymiarów szafki gazowej wpisanej w poz. 122 przedmiaru

Odpowiedź 1 : Szafki gazowej nie należy wyceniać.

2.      Prosimy o określenie materiałów do wyceny w poz. 123 przedmiaru  - punkt redukcyjno pomiarowy.

Odpowiedź 2: punktu redukcyjno -pomiarowego nie należy wyceniać.

3.      Prosimy o  prosimy określenie materiałów do wyceny w poz. 125 przedmiaru  - materiału i wymiarów szafki gazowej, średnicy zaworu elektromagnetycznego.

Odpowiedź 3: Pełno przelotowy zawór klapowy MAG-3 DN40

4.      Na rys S-3 występują grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600mm i dł. 900mm. Brak takich grzejników w przedmiarze robót. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź 4: Przedmiar pozostaje bez zmian.

5.      Doświetlenia S2 i S3 wysunięte są poza lico konstrukcji. Na rzucie w poziomie +6,95 pokazano przy słupach bliżej niezidentyfikowane elementy wypełniające przestrzeń między slupem a ściankami S2 i S3. Prosimy o detal mocowania ścianek S2 i S3, detal elementów przy słupie oraz wprowadzenie stosownych zmian w przedmiarach robót.

Odpowiedź 5 : Przedmiar robót pozostaje bez zmian.

6.      Wg pkt VI SIWZ po zmianach z 13.02 okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. Wg par 40 Umowy po zmianach okres rękojmi wynosi 60 miesięcy. Prosimy o stanowisko w tej sprawie.

Odpowiedź 6: Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy ( vide: zmiana treści siwz z dn. 18.02.2015r )

7.      Wg załączonych danych dotyczących ochrony p.poż główna konstrukcja nośna ma mieć odporność R30. Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane główne dźwigary dachowe z drewna klejonego spełniają ten warunek.

Odpowiedź 7: Klasa odporności ogniowej konstrukcji dachu została określona
w danych dot. ochrony przeciwpożarowej ( zał. 8.1.14 do SIWZ).

8.      W udostępnionej w dn.13.02.2015r dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan na rys nr 1  oraz rys nr 2 pokazano jedno przyłącze kanalizacji sanitarnej, którym odprowadzane są ścieki sanitarne z zespołu szatniowego. Brak jest natomiast   przyłącza kanalizacji sanitarnej, którym odprowadzane są ścieki sanitarne z kotłowni i łazienki przy szatni trenera. Brak również tego przyłącza w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Zwracamy również uwagę, że zaprojektowana studzienka odpierająca ścieki z zespołu szatniowego jest bardzo płytka ( 0,9 m ppt ), co oznacza że ciąg kanalizacji odprowadzający ścieki z kotłowni i szatni trenera będzie musiał być prowadzony jeszcze płycej a to z uwagi na zaprojektowane drogi i parkingi może być bardzo dużym problemem ( z jednej strony przemarzanie, z drugiej obciążenia nawierzchni ).

Odpowiedź 8: Przyłącze kanalizacji sanitarnej z kotłowni i łazienki pokazane jest na rys. nr S-2.

9.      W przedmiarze robót  na instalacje sanitarne w poz. 78 występuje 11 kpl brodzików+kabina. Prosimy o potwierdzenie, że trzeba wycenić 11 kpl. Na rys S-2 pokazany jest tylko brodzik w łazience przy szatni trenera.

Odpowiedź 9: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

10.  Prosimy o określenie standardu białego montażu tj. brodzików, kabin prysznicowych, umywalek, WC oraz baterii dla poszczególnych przyborów sanitarnych.

Odpowiedź 10: Standard białego montażu należy przyjąć nie gorszy niż firmy „KOŁO”.

11.  Z załączonego do odpowiedzi z dn. 13.02.15. „Planu Zagospodarowania terenu” wynika, że w miejscu gdzie ma być posadowiony budynek przebiega kabel telekomunikacyjny oznaczony „tm”. Prosimy o potwierdzenie, że likwidacja istniejącej w związku z tym kolizji nie należy do zakresu prac Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź 11: Likwidacja kabla telekomunikacyjnego nie należy do zakresu prac Wykonawcy.

12.  Ponieważ do oświetlenia hali sportowej zaprojektowano oprawy ozn. H1 opisane jako nastropowe, a dla hali zaprojektowano dach płaski ze spadkiem (przekrój A-A budynku) montaż tych opraw bezpośrednio na stropie spowoduje, ze będą one zamontowane na różnych poziomach wysokości. Prosimy zatem o wskazanie sposobu w jaki należy zamontować te oprawy oraz o ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 12: Montaż opraw należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Sposób   montażu opraw inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy robót.

13.  Przedmiar robót budowlanych nie obejmuje słupów S2, S3 i S4. W pozycji 43 ilość robót powinna być naszym zdaniem 38,25 m3 zamiast 28,208 m3. Prosimy o stanowisko i ewentualna zmianę przedmiaru.

Odpowiedź 13: Należy przyjąć w przedmiarze robót 38,25 m3.

14.  Przedmiar roboty budowlane poz155. W pozycji występuje wełna mineralna grubości 10cm, taka sama izolacja występuje w SST-04 natomiast na rys 8.1.7 - Przekrój A-A w posadzce P2 występuje styropian gr 12cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę.

Odpowiedź 14: Należy przyjąć styropian gr.12 cm.

15.  Zgodnie z SST-02 „wykonanie wylewki betonowej o grub. 12 cm pod posadzkę w hali”, taka sama grubość została przyjęta w przedmiarze natomiast na rys 8.1.7 - Przekrój A-A wylewka ma gr 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 15 : Wylewka zgodnie z przedmiarem robót.

16.  Brak przekroju posadzki na antresoli prosimy o uzupełnienie warstw.

   Odpowiedź 16 : Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Cz. XVI.    

1.      pytanie w związku ze stolarką okienną: w załączniku roboty w zakresie stolarki okiennej jest wyraźny zapis: okna zewnętrzne z profili PCV o wymiarach 4405x4150 z podziałem na 9 kwater w tym po jednej lub dwie kwatery uchylnej, łącznie 7 szt, (są to oczywiście okna 01-05)

na stornie w pytaniach i odpowiedziach jest natomiast cyt: Proszę o informację z jakiego materiału wykonane są okna O1-O5?

Odpowiedź 1: Okna 01 – 05 zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z aluminium wg rys. nr 2 zestawienia stolarki i ślusarki. Proszę  o wyjaśnienie tej kwestii...

Odpowiedź 1: Okna zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wykonane z aluminium.

2.      Proszę o podanie jakie szkło ma być zastosowane ww oknach oraz w ściankach S1 i S2?

Odpowiedź 2: Szkło w oknach bezpieczne, odporne na uderzenia; ścianki S1 i S2  - szkło refleksyjne, nieprzezierne.

CZ. XVII. 

1.      Załącznik 9.1 Przedmiar Instalacje Sanitarne. Element 4 Przedmiaru robót – Instalacja gazu. Poz. nr 123 – Punkt redukcyjno-pomiarowy.

Prosimy o doprecyzowanie, czy wyżej wymieniony element wchodzi w skład instalacji wewnętrznej gazu, czy tez może przyłącza gazu, który nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji  o szczegółowe rozwiązanie w/w punktu redukcyjno-pomiarowego gazu.

Odpowiedź 1. : Punkt redukcyjno-pomiarowy nie jest przedmiotem zamówienia.

Cz. XVIII. 

1.      Z jakiego materiału są wykonane drzwi  Dw1 ?

Odpowiedź 1: Drzwi Dw1 są drzwiami szklanymi.

Cz. XIX.

1.       Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania, Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w przedmiarach robót znajdujących się w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie w odpowiedzi Nr 2 cz XI z 18.02 Zamawiający wymaga uwzględnienie w cenie oferty dodatkowego zbrojenia w ilości 851 kg nie ujętego w swoim przedmiarze – który jak wynika z SIWZ ma pozostać niezmienny. Prosimy w związku z tym o jednoznaczną odpowiedź, jak uwzględnić w wycenie owe dodatkowe zbrojenie, aby oferta nie została odrzucona albo z powodu zmiany przedmiaru albo z powodu nie uwzględnienia w cenie odpowiedzi Zamawiającego, które staja się częścią SIWZ ( prosimy o nowy przedmiar Zamawiającego obejmujący dodatkową/dodatkowe  pozycje ).

Odpowiedź 1: Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarze robót. Dopuszczalne i konieczne są jedynie zmiany wprowadzone przez
Zamawiającego. Dodatkową pozycję można wpisać np. na końcu kosztorysu
w dziale : Dodatkowe elementy

CZ. XX.

1.      W której pozycji kosztorysu budowlanego należy zwiększyć obmiar z otrzymanej odpowiedzi.

”2.W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono uzbrojenia dla płyty zadaszenia nad wejściem z rys. 8.2.25 – WKZ -12 – w ilości 851 kg. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź2: Należy uwzględnić zbrojenie płyty w ilości 851 kg…”

Odpowiedź 1 : Dopuszczalne i konieczne są jedynie zmiany wprowadzone przez
Zamawiającego. Dodatkową pozycję można wpisać np. na końcu kosztorysu
w dziale : Dodatkowe elementy

2.      Proszę o uszczegółowienie przeszkleń S1, S2.

Odpowiedź 2:  ścianki S1 i S2  - szkło refleksyjne, nieprzezierne.

3.      Proszę o sprecyzowanie: podanie klasy, wielkości, parametrów odwodnienia liniowego Aco-Drain.

Odpowiedź 3: Odwodnienie liniowe ACO Drain Multiline V300.

Zmiana treści SIWZ 18.02.2015 r.

Kielce dnia 18.02.2015 r.

 

Zmiana treści siwz

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

Działając w trybie art. 38 ust. 4  ustawy Pzp - Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz  w zakresie:

1.      Rozdz. VI  SIWZ: Termin realizacji zamówienia 

w ten sposób, że: 

Rozdz. VI.  Termin realizacji zamówienia- przyjmuje brzmienie:    

 

Rozdz. VII.     Termin realizacji zamówienia:

- termin zakończenia: do dnia 30.11.2015 r.

- okres rękojmi na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia 60 miesięcy liczone od  dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót


2.      Załącznika nr 7 do siwz : wzór umowy


w ten sposób, że:

§40 umowy przyjmuje brzmienie: Okres rękojmi ustala się na 60 miesięcy , licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

( powyższe - w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014r  o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014r poz. 827) 

 


W załączeniu: ( do pobrania ze strony internetowej )

 

SIWZ po zmianach 18.02.2015 r.

Zał. nr 7 do siwz – po zm. 18.02.2015 r.

 

Załączniki:

SIWZ po zm. 18.02.2015 r.
SIWZ po zm. 18.02.2015 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ po zm. 18.02.2015 r.
Załącznik nr 7 do SIWZ po zm. 18.02.2015 r.

Pytania i wyjaśnienia do SIWZ 18.02.2015

Kielce, dnia:18.02.2015 r.

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Cz. V. (  dot. pyt. 19 )

19.       W projekcie instalacji elektrycznych na rysunku  nr E2 „Instalacje elektryczne-parter” pokazano tablicę sterowania siłownikami okiennymi oznaczoną symbolem SR. Niestety w projekcie instalacji elektrycznych poza powyższą informacją brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na wycenę tej tablicy. Nie ma również żadnego schematu tej tablicy. Ponadto w załączonym przedmiarze robót elektrycznych brak jest pozycji na dostawę i montaż tablicy SR. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż tablicy SR leżą w zakresie robót elektrycznych? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący schemat tablicy oraz o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na dostawę i montaż tablicy SR.

Odpowiedź 19:   Dostawa i montaż tablicy SR nie jest w zakresie robót elektrycznych

Cz. X.

1.      Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy (określenie terminu zakończenia realizacji obowiązków umownych poprzez wskazania liczby miesięcy od podpisania umowy) i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odpowiedź 1: Termin realizacji inwestycji pozostaje bez zmian

2.   Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem robót jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź 2 : Tak. Każdy zakończony i odebrany element może być fakturowany do wysokości 80% jego wartości.

3.   Czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź 3 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

4.   Czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym 0,05% za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 4: Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

5.   Zamawiającemu […] przysługuje prawo odstąpienia od umowy: gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy   czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?

Odpowiedź 5 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian

6.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu § 38 ust. 9, który uprawnia Zamawiającego od odstąpienia od umowy w przypadku nie mających żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, za wyjątkiem konieczności zapłaty Podwykonawcy zamiast Wykonawcy.?

Odpowiedź 6 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

7.   § 44 ust. 1 Kary umowne, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 3 i 4 kreujących kary umowne za niewpływające na interesy Zamawiającego braki lub opóźnienia w płatnościach dla Podwykonawców?

Odpowiedź 7 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

8.   Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w § 49 ust. 1 pkt. 2 umowy, zapisu że wniosek o ogłoszenie upadłości musi być zasadny?

Odpowiedź 8 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

9.   Czy zamawiający wyraża zgodę aby dopisać w § 49 ust. 2 kolejnej przesłanki odstąpienia tj. w przypadku braku opóźnienia w płatnościach przekraczających 30 dni?

Odpowiedź 9 : Zapisy w projekcie umowy pozostają bez zmian.

Cz. XI.

1.     W przedmiarze inwestorskim jest tylko 36,08 m2 trawników na terenie płaskim. Wg  naszych obliczeń na podstawie rysunku zagospodarowania terenu, trawników tych powinno być znacznie więcej. Prosimy o potwierdzenie lub zmianę przedmiarów w poz. 225, 227 i 229.

Odpowiedź 1 : Należy wyliczyć zgodnie z przedmiarem.

2.    W przedmiarze inwestorskim nie uwzględniono zbrojenia dla płyty zadaszenia nad wejściem z rys. 8.2.25-WKZ-12 w ilości 851 kg. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 2 : Należy uwzględnić zbrojenie płyty w ilości 851 kg.

3.     Jakie certyfikaty i atesty powinno posiadać oferowane wyposażenie sportowe, w szczególności, czy ma posiadać certyfikaty międzynarodowych federacji i związków sportowych?

Odpowiedź 3 : Wyposażenie sportowe powinny mieć deklaracje zgodności z PN.

4.    Czy podłoga sportowa powinna posiadać certyfikaty międzynarodowych związków sportowych? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wymaganych certyfikatów.

Odpowiedź 4 : Zamawiający nie żąda międzynarodowych certyfikatów

5.    Czy meblowe szafki szatniowe pokazane na rzucie parteru (zał. 8.1.11) wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych i zaktualizowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź 5 : Szafki szatniowe nie są przedmiotem zamówienia.

6.    Czy siedziska/krzesła widowni pokazane na rzutach kondygnacji i przekrojach wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych i zaktualizowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź 6 : krzesła na widowni nie są przedmiotem zamówienia.

Cz. XII.

Zamawiający w projekcie budowlanym przekrój A-A, określił grubość posadzki Taraflex Sport Evolution jako 2,2 cm. Z karty technicznej jak również z odpowiedzi firmy wykonującej omawianą posadzkę wynika że jej całkowita grubość wynosi 7 mm. Zachodzi więc pytanie czy została ona prawidłowo zaprojektowana, czy zaszła pomyłka w opisie?

Odpowiedź: Podstawowe minimalne parametry wykładziny sportowej podłogi:
a)  podłoga sportowa jako cały system musi spełniać wymogi – parametry normy
     PN EN 14904 – Nawierzchnie terenów sportowych – nawierzchnie kryte  
     przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych,
b)  całkowita grubość wykładziny 7 mm ( w tym grubość górnej warstwy użytkowej  2,1mm;wykonana z ziarnistego czystego winylu)
c)  wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego, dolna warstwa z pianki PVC,
d)  rodzaj wykładziny – heterogeniczna składająca się z pianki sprężystej oraz warstwy użytkowej,
e)  wykładzina musi posiadać atest higieniczny, świadectwo badań ogniowych
    świadczące o trudno zapalności wykładziny, deklarację zgodności z PN,
f) absorpcja uderzeń – min P1 ( wg : DIN 18032:2)
g) wykładzina musi być układana ( rozwijana z rolek, a nie wylewana) i przyklejona całą powierzchnią do płyt; styki wykładziny muszą być frezowane i spawane zgodnie z technologią,
h)  Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.

Cz. XIV.

1.    Zgodnie z odpowiedziami zamawiający wymaga 4 koszy do koszykówki.
Boisko do koszykówki jest jedno i 4 koszy mobilnych (najazdowych)  nie da się zainstalować na tym boisku. Prosimy o doprecyzowanie jakich koszy oczekuje Inwestor  (np 2 dodatkowe kosze na boisko treningowe wraz z podaniem parametrów i sposobem mocowania).  Rozbieżności cenowe miedzy rodzajami sprzętu do koszykówki mogą  być bardzo duże.

Odpowiedź 1 : Należy dostarczyć  4 szt. koszy mobilnych(konstrukcja, tablice, obręcze z siatką).

2.    Czy inwestora zgadza się na udzielenie 12 miesięcznej gwarancji (zgodnie z gwarancją producenta) na dostawę kozłów oraz materacy na potrzeby ćwiczeń sportów walki jako wyposażenia ruchomego?

Odpowiedź 2 : Zgodnie ze SIWZ rękojmia na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy

Cz. XV.

1.         Na rysunkach elewacji pokazano układ paneli z blachy tytan-cynk w rozstawie l m między rąbkami.
Ze względów technicznych optymalnym rozwiązaniem jest rozstaw ok. 40 cm. Czy dopuszcza się zmianę szerokości paneli?

  Odpowiedź 1 : Szerokość paneli wg technologii producenta.

2.    Na   rysunkach  elewacji  nie  zaznaczono   podziałów  paneli   blaszanych  na  długości,  ze  względów technicznych taki podział jest niezbędny, Prosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się ze względów technicznych, na podział paneli blaszanych na długości?

  Odpowiedź 2 : Podział paneli blaszanych wg technologii producenta.

 

3.         Czy zewnętrzna warstwa płyt HPL musi być w okleinie naturalnej, czy może być wykonana z laminatu drewnopodobnego?

Odpowiedź 3 : Zewnętrzna warstwa płyt HPL może być wykonana z laminatu
 drewnopodobnego.

 

4.    Prosimy   o   podanie   minimalnych   parametrów   cieplnych   izolacji   pod   elewacjami   z   okładziną wentylowaną.

Odpowiedź 4 : Izolacja pod elewacjami wg rysunków, zgodnie z normą.

 

5.    Prosimy o doprecyzowanie wykończenia powierzchni kwater otwieranych w oknach O2 - O5. Czy ma to być jednolity koior RAL zbliżony do koloru paneli elewacyjnych drewnopodobnych, czy z rysunkiem słot drewna?

Odpowiedź 5 : Kolor RAL zbliżony do paneli elewacyjnych drewnopodobnych.

 

6.    Proszę o doprecyzowanie pojęcia „szkło nieprzezierne". Czy szkło ma być całkowicie nieprzepuszczalne dla  światła  (emaliowane)  czy  matowione  (przepuszczalne  dla  światła  w  ograniczonym  zakresie, wnętrze niewidoczne dla oka), czy tyko refleksyjne o dużym stopniu odbicia (taka szyba w porze
nocnej przy dużym natężeniu światła wewnątrz pomieszczenia jest szybą przezierną)?

Proszę  o  podanie zakresu  takich  parametrów szkła jak:  współczynnik przepuszczalności  światła, współczynnik odbicia światła zewnętrznego.

Odpowiedź 6 : Szkło refleksyjne, o dużym stopniu odbicia.

 

7.    Proszę o potwierdzenie współczynnika  przenikania ciepła dla przeszkleń jako całości:  mniejszy lub równy 1.3 W/M2K.

Odpowiedź 7 : Wg obowiązującej normy.

 

8.    Czy możliwe jest zastosowanie siatek ochronnych jako zabezpieczenia szyb w  oknach hali sportowej?

Odpowiedź 8 : Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie siatek ochronnych jako zabezpieczenia szyb w oknach hali sportowej.

9.    Prosimy o podanie, istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, parametrów wykładziny sportowej podłogi, które stanowić będą kryterium porównawcze dla ewentualnych, zamiennych materiałów.

Odpowiedź 9 :

Podstawowe minimalne parametry wykładziny sportowej podłogi:
a)  podłoga sportowa jako cały system musi spełniać wymogi – parametry normy
     PN EN 14904 – Nawierzchnie terenów sportowych – nawierzchnie kryte  
     przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych,
b)  całkowita grubość wykładziny 7 mm ( w tym grubość górnej warstwy użytkowej  2,1mm;wykonana z ziarnistego czystego winylu)
c)  wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego, dolna warstwa z pianki PVC,
d)  rodzaj wykładziny – heterogeniczna składająca się z pianki sprężystej oraz warstwy użytkowej,
e)  wykładzina musi posiadać atest higieniczny, świadectwo badań ogniowych
    świadczące o trudno zapalności wykładziny, deklarację zgodności z PN,
f) absorpcja uderzeń – min P1 ( wg : DIN 18032:2)
g) wykładzina musi być układana ( rozwijana z rolek, a nie wylewana) i przyklejona całą powierzchnią do płyt; styki wykładziny muszą być frezowane i spawane zgodnie z technologią,
h)  Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.02.2015r

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28222-2015 z dnia 2015-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej o 1 kondygnacji nadziemnej, wysokości 10,83 m; powierzchnia zabudowy 1 378,30 m2, powierzchnia użytkowa 1 264,40 m2. Sala treningowa posiadać będzie wymiary 22 x 43 mb. ...
Termin składania ofert: 2015-02-24


Numer ogłoszenia: 35348 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28222 - 2015 data 09.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, fax. 41 3676913.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: e) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w zakresie wykonania podłogi sportowej - Zamawiający żąda od Wykonawców załączenia do oferty dokumentu opisu ( karty technicznej ) wykładziny..

Zmiana treści siwz z 17.02.2015r

Kielce dnia 17.02.2015 r.

N.ZP.2.26. 19. 2015

Zmiana treści siwz

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

1.      Działając w trybie art. 38 ust. 4  ustawy Pzp- Zamawiający dokonuje zmiany treści siwz  w zakresie: Rozdz. IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu w ten sposób, że:

                 - w pkt. 5. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania,

                 dodaje ppkt. e) o następującej treści:

 

e)      w  celu potwierdzenia, że oferowane  roboty budowlane  odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  w zakresie wykonania podłogi sportowej -   Zamawiający  żąda od Wykonawców załączenia do oferty dokumentu opisu (  karty technicznej )  wykładziny.


2.      Działając w trybie art. 38 ust. 4a)   ustawy Pzp- Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści siwz – powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.


W załączeniu:

SIWZ po zmianach 17.02.2015r

Załączniki:

SIWZ po zmianach 17.02.2015r
SIWZ po zmianach 17.02.2015r

Pytania i wyjasnienia do siwz z 16.02.2015r

Kielce dnia 16.02.2015r

N.ZP.2.26. 18.2015

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień  dotyczących SIWZ , których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Cz. VII.

1. Zgodnie  z zapisami rozdział XVII pkt.5 SIWZ nie ma możliwości zmiany podstaw i nakładów normatywnych. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących nakładów w przedmiarze KIELCE MOSIR PRZYŁĄCZA.

a) Dział 1 pozycja 4 KNNR 1 0208-2 proszę o potwierdzenie, że w pozycji należy wpisać krotność = 10, nakład dotyczący sprzętu zostanie pomnożony przez 10.

Dot.  1a) Należy wyliczyć zgodnie z przedmiarem robót

b) Dział 1 pozycja 18 KNNR 1 0214-4. W opisie przyjęto stopień zagęszczenia Io=1,00 co powoduje zmianę nakładów w stosunku do podanej podstawy. Proszę o wyjaśnienie jakie nakłady należy przyjąć do oferty.

Dot.  1b) Należy przyjąć nakłady zgodnie z przedmiarem robót.

c) Dział 2.1 pozycja 24 KNNR 1 0208-2 proszę o potwierdzenie, że w pozycji należy wpisać krotność = 10, nakład dotyczący sprzętu zostanie pomnożony przez 10.

Dot.  1c) Należy przyjąć nakłady zgodnie z przedmiarem robót

d) Dział 2.1 pozycja 42 KNNR 1 0214-4. W opisie przyjęto stopień zagęszczenia Io=1,00 co powoduje zmianę nakładów w stosunku do podanej podstawy. Proszę o wyjaśnienie jakie nakłady należy przyjąć do oferty.

Dot.  1d) Należy przyjąć nakłady zgodnie z przedmiarem robót

e) Dział 2.2 pozycja 44 KNNR 1 0305-4 w opisie pozycji jest mowa o dodatku za każdy rozpoczęte 0,5m głębokości. Jaką głębokość wykopu należy przyjąć? Jaką krotność należy przyjąć do oferty?

Dot.  1e) Należy przyjąć głębokość 2 m.

f) Dział 2.2 pozycja 46 KNR 405 tom I 124-7 w opisie pozycji brak średnicy zewnętrznej. Proszę o uzupełnienie opisu.

Dot.  1f) Należy przyjąć średnicę 63 mm.

Cz. VIII.

1.Prosimy o podanie odporności ogniowej  dźwigarów dachowych z drewna klejonego.

Odpowiedź 1: Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w załączniku nr 8.1.14 do siwz ( vide: wyjaśnienia z dn. 13.02.2015r )

2.Czy przyłącze wod-kan wchodzi w zakres przetargu ? jeżeli tak prosimy o udostepnienie projektu przyłącza wod-kan. W załączonych materiałach jest tylko przedmiar.

Odpowiedź 2: Przyłącze wod.-kan. Jest przedmiotem zamówienia i stanowi załącznik do siwz nr : 8.3.22 i 8.3.23( vide: wyjaśnienia z dn. 13.02.2015r

 

Zmiana treści siwz z 13.02.

Kielce dnia 13.02.2015 r.

N.ZP.2.26.17.2015

Zmiana treści siwz

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy pzp- Zamawiający dokonuje zmiany treści siwzw zakresie:

1)  Rozdziału XII. pkt. 1-3 siwz, w ten sposób, że po zmianie przyjmuje on brzmienie:

Rozdz. XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.       Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna,     faxem: 41-36-76-913
lub elektroniczna( adres email: zamowienia@mosir.kielce.pl ) - przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

UWAGA: na formularzu ofertowym( zał. nr 1 do siwz) należy  podać czytelny nr faksu (lub e-mail dla osób nie posiadających faksu) na który wykonawca będzie otrzymywał od zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem.

2. Przekazanie za pomocą faksu lub elektronicznie dokumentów, o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail  podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.Wykonawca może pisemnie, pocztą, elektronicznie lub faksem zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce, ul. Żytnia 1,

fax:  41- 3676913, email: zamówienia@mosir.kielce.pl

Godziny pracy Zamawiającego : dni robocze ( pn.-pt.)  w godz. od 7:30 do 15:30

2) Rozdziału V. Wynagrodzenie § 5. Ust. 2 załącznika nr 7 do siwz, w ten sposób, że: po zmianie przyjmuje on brzmienie, jak niżej : 

„…2. Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt 1 może zostać zmienione w przypadku zmiany stawek podatku VAT na  usługi budowlane i budowlano montażowe oraz na podstawie kosztorysów powykonawczych...”

Powyższe  zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

W załączeniu;

1.      siwz po zmianach 13.02.2015r

2.      zał. nr 7 do siwz – po zmianach 13.02.2015

 

Załączniki:

Załącznik nr 7 do siwz po zm. 13.02
Załącznik nr 7 do siwz po zm. 13.02

SIWZ po zmianach 13.02.
SIWZ po zmianach 13.02.

Pytania i wyjasnienia do treści siwz z 13.02.

Kielce dnia:13.02.2015r

 

N.ZP.2.26. 17. 2015

Dot. postępowania w prawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej  338  w Kielcach.”

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o udzielenie wyjaśnień  dotyczących zapisów SIWZ , których treść oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców zamieszczamy poniżej:

Cz. I.

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje odnośnie podłogi sportowej na produkt Gerflor Taraflex. Dostęp do tego produktu jest ograniczony, a warunki handlowe dyktowane są przez dwa podmioty w Polsce. Ponadto jeden z tych podmiotów mocno podkreśla, że wykładzina Gerflor ma warstwę użytkową 2,1 mm i podsuwa w zapytaniach zamawiającym konieczność legitymowania się certyfikatami FIBA, IHF, FIVB itp. 

W związku z powyższym, uprzedzając wszelkie próby monopolistycznego podejścia jednej z firm konkurujących na rynku nawierzchni sportowych, wnosimy o:

1.      Odstąpienie od żądania jakichkolwiek certyfikatów międzynarodowych i polskich związków sportowych. Certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, takich jak: FIVB ( siatkówka), EHF i IHF ( piłka ręczna ), FIBA ( koszykówka ) nie są dokumentem odniesienia do konkretnych badań technicznych. Posiadanie tych certyfikatów ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców - produktów równoważnych. Jest to element ograniczenia konkurencji i równego taktowania wykonawców.  Powyższe certyfikaty, podobnie jak polskich federacji sportowych, są opiniami wydawanymi bez badania podłogi. Więc nie świadczy to w żaden sposób o jakości podłogi lub wykładziny sportowej. Wyżej wskazane certyfikaty to nie jest dokument potwierdzający wymaganą jakość nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszącym się do jakichkolwiek parametrów technicznych, norm lecz jest dokumentem mówiącym, że dany producent jest technicznym partnerem danej organizacji. Certyfikat FIVB, EHF, IHF, czy FIBA  ma charakter dobrowolny, uzyskuje się go po wpłaceniu określonej kwoty i odnosi się do współpracy pomiędzy firmami produkującymi nawierzchnie a daną organizacją sportową. Dobrowolne uczestnictwo w programie certyfikacyjnym wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszone są przez producentów nawierzchni syntetycznych. Jednakże posiadanie statusu partnera danej organizacji nie jest związana z parametrami jakościowymi oferowanych nawierzchni, ponieważ wszystkie nawierzchnie podłóg sportowych weryfikowane są pod względem parametrów technicznych w zakresie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 14904. Podkreślić więc należy, że jest to deklaracja lobbingowa a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może on być wymagany przez Zamawiającego, jest więc dokumentem zbędnym w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Równie dobrze można żądać dla podłogi sportowej certyfikatu Polskiego Związku Działkowców.

Odpowiedź 1: Zamawiający w SIWZ nie wymaga certyfikatów.

2.W związku z tym, że na rynku polskim nie ma wykładziny z warstwą użytkową jednorodną 2,1 mm wnosimy - jeżeli Zamawiający pozostaje przy żądaniu wykładziny PVC Gerflor Taraflex - o wprowadzenie do przetargu wymagania dostarczenia wraz ofertą próbki wykładziny oraz wykluczanie firm, które dostarczą nawierzchnie niezgodną z opisem. Nawierzchnie wielowarstwowe (heterogeniczne) posiadają zaledwie około 0,8 mm warstwy ścieralnej, natomiast pozostałe ~1,30 mm to warstwa podkładowa? Zwracamy również uwagę, że wykładziny powyżej 7 mm, w głównej mierze, przeznaczone są na podkłady betonowe, nie sprężyste.  Wpisany do dokumentacji przetargowej opis wykładziny sportowej nie zapewni lepszych parametrów użytkowania, a wyłącznie dodatkowe kilka milimetrów zbędnego podkładu, nie będącego w żaden sposób wyznacznikiem trwałości warstwy bezpośrednio narażonej na działanie czynników zewnętrznych. Ponadto w momencie braku konkurencyjności (ograniczony dostęp do nawierzchni Gerflor Taraflex) wartość wykonania podłogi sportowej niepotrzebnie zwiększy się, bez żadnego wpływu na jej jakość. Pragniemy nadmienić, że rozwiązania równoważne dla opisywanego w dokumentacji posiadają równie wysoką ścieralność, zbieżny czas użytkowania, parametry zgodne z normą PN-EN 14904 i równie wysoką gwarancję.

Odpowiedź 2: SIWZ pozostaje bez zmian

3.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm.?

Nawierzchnia linoleum jest nieszkodliwa dla zdrowia. Nawierzchnia nie zawiera żadnych metali ciężkich, a nawet spełnia rygorystyczne wymagania normy EN 71 „Bezpieczeństwo zabawek i produktów dla dzieci”, co jest nieosiągalne dla wykładzin sportowych z PVC.  Nawierzchnia linoleum posiada właściwości bakteriostatyczne i antystatyczne. Podłogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnią linoleum spełniają wymagania normy EN 13501-1 w zakresie odporności ogniowej i posiadają klasę Cfl – s1. W wykładzinie PVC o łącznej grubości z pianką sprężystą, grubość warstwy ścieralnej wynosi zaledwie do 0,8 mm. W przypadku sportowej wykładziny linoleum o grubości 4 mm warstwa ścieralna to aż 3,4 mm.  Zapewni to użytkownikowi dłuższą żywotność nawierzchni. Nawierzchnia odporna jest na nacisk punktowy, a nawet żar z papierosów. Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni  istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy - jednocześnie - bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nimi urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. W przypadku proponowanego przez nas systemu – tzw. „wskaźnik anty-urazowości” (w poniższej tabeli – „Amortyzacja uderzenia”) wynoszący 58% energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo-stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskie.

Odpowiedź 3: Należy zastosować podłogę zgodnie z dokumentacją projektową lub materiał o tych samych lub równorzędnych parametrach

     

CZ.II.

1.      W związku z zapisami SIWZ odnośnie sposobu obliczenia ceny, wnosimy o zmianę zapisów dotyczących konieczności stosowania „podstaw wskazanych w przedmiarach przy zastosowaniu nakładów normatywnych wynikających z tych podstaw”, ponieważ normy KNR nie są obowiązujące w stosowaniu a ponadto uniemożliwiają dowolnie kształtować ceny jednostkowe w kosztorysach ofertowych poprzez dobór technologii prac. Część podstaw przyjętych w przedmiarach nie odpowiada technologiom obecnie stosowanym.
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu oraz zmiany zapisu „Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty nie dopuszcza możliwości zmiany podstaw i nakładów normatywnych z nich wynikających, gdyż mogłoby to doprowadzić do nieporównywalności ofert i stanowiło naruszenie art. 7 Pzp” na zapis o brzmieniu: „Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty nie dopuszcza możliwości zmiany jednostek obmiarowych oraz ilości robót w poszczególnych pozycjach , gdyż mogłoby to doprowadzić do nieporównywalności ofert i stanowiło naruszenie art. 7 Pzp”.

Odpowiedź 1:  Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. Cenę można kształtować poprzez ceny materiałów, stawkę roboczogodziny, wielkość kosztów pośrednich i zysku.

2.      Zgodnie z zapisem w rozdz. XVII pkt. 1 SIWZ, wartość oferty „jest ceną kosztorysową”, natomiast powyższe nie ma odniesienia w rozdz. V §30 pkt. 2 Wzoru umowy, gdzie Zamawiający zapisał, iż „kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu” , co oznacza cenę ryczałtową.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów we Wzorze umowy
i dostosowanie ich do Ogłoszenia i SIWZ poprzez:        
- zmianę zapisu w rozdz. V §30 pkt. 1 umowy, iż „Wynagrodzenie kosztorysowe za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości…”;      
 - wykreślenie rozdz.  V §30 pkt. 2;         
- zmianę zapisu w rozdz.  V §30 pkt. 3 „Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 może zostać odpowiednio zmienione na podstawie kosztorysów powykonawczych oraz…”;       
- określenie w rozdz.  VII Rozliczenia §33 sposobu rozliczania robót poprzez dopisanie „…będzie protokół odbioru sporządzony na podstawie kosztorysów powykonawczych…”

 

Odpowiedź 2:  Zamawiający zmienia treśc zał. nr 7 do umowy w ten sposób, że rozdz. V § 30 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  „Wynagrodzenie kosztorysowe za realizację przedmiotu umowy ustala się w wysokości …”

Wykreśla się rozdz. V § 30 pkt 2 wzoru umowy.

Rozdz. V § 30 nowy pkt. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „ Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt 1 może zostać zmienione w przypadku zmiany stawek podatku VAT na  usługi budowlane i budowlano montażowe oraz na podstawie kosztorysów powykonawczych.

3.      W związku z zapisem w rozdz. XVII pkt.13 SIWZ oraz rozdz. VII §32 Wzoru umowy odnośnie płatności „do wysokości  80% wartości umownej”, informujemy, iż ten zapis narusza przepis art. 143a, ust. 3 Ustawy Pzp, z którego wynika, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.         
Wnosimy by Zamawiający dostosował zapisy w SIWZ i wzorze umowy do obowiązujących przepisów Ustawy Pzp.

Odpowiedź 3:   Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. Nie ma tu zastosowania art.143a ust. 3 ustawy Pzp ponieważ dotyczy on  zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy.

4.      W związku z pracami rozbiórkowymi na działce, wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o pozwolenie i projekt  rozbiórki istniejącego obiektu. Brak jej uniemożliwia  przygotowanie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 4:  Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt rozbiórki ( konstrukcje jako załącznik nr 8.2.28 )

5.      Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zagospodarowania terenu uwzględniającego lokalizację obiektu w terenie. Brak jej uniemożliwia  przygotowanie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 5: Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunek zagospodarowania terenu jako zał. nr 8.1.12.a).

6.      W związku z lokalizacją obiektu w pobliżu rzeki Silnica, wnosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej, na którą powołuje się  dokumentacja konstrukcyjna. Brak jej uniemożliwia  przygotowanie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 6: Zamawiający uzupełnia dokumentację o Opinię geotechniczna ( konstrukcja – jako  zał. nr 8.2.29).

7.      Wnosimy o uzupełnienie projektu drogowego i projektu zjazdu dla tej inwestycji wraz z rysunkami określającymi rozwiązania w zakresie podbudów. W obrębie opracowania są parkingi, drogi dojazdowe, zjazd z drogi publicznej i chodniki.

Odpowiedź 7: Istniejący zjazd z ul. Warszawskiej nie jest przedmiotem zamówienia.

Podbudowy należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Warstwy podbudów określone są w pkt 4.3.8 opisu technicznego zagospodarowania terenu i architektury.

8.      Jaki system odwodnienia zewnętrznego należy wykonać w zakresie robót drogowych? Wnosimy o sprecyzowanie nośności, szerokości oraz czy spadek ma być uzyskany powierzchniowo czy dnem odwodnienia?

Odpowiedź 8:  Spadek powinien zostać uzyskany powierzchniowo.

9.      Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt przyłączy instalacji sanitarnych i  elektrycznych. Brak ich uniemożliwia  przygotowanie prawidłowej oferty.

Odpowiedź 9: Przyłącza instalacji  sanitarnych i elektrycznych należy wycenić  zgodnie z przedmiarami robót.

10.  Wnosimy o określenie sposobu odprowadzenia wód opadowych z dachu i miejsce włączenia do kanalizacji deszczowej. Część wody jest oprowadzana wewnątrz budynku, co wymaga włączenia do kanalizacji.

Odpowiedź 10:  Wody opadowe z dachu należy odprowadzić powierzchniowo.

11.  Czy odprowadzenie wód opadowych wewnątrz budynku ma być w systemie podciśnienia czy grawitacyjnie rurami niskoszumowymi?

Odpowiedź 11: Projekt nie zawiera  systemu wewnętrznego odprowadzenia wód deszczowych

 

Cz. III.

1.      Na rysunkach 8.1.11 Rzut parteru oraz 8.1.9 Przekrój poziomy na H=6.95 przedstawione są siedziska. W opisie przedmiotu zamówienia – rozdział II. pkt. 1.1 SIWZ jest mowa o punkcie widokowym dla widzów. Proszę o informację czy siedziska należy ująć w ofercie . Jeśli tak proszę o określenie rodzaju i ilości siedzisk. Ponadto proszę  o podanie w której pozycji przedmiaru należy wycenić w/w siedziska.

Odpowiedź  1 :   Siedziska nie są przedmiotem zamówienia.

2.      Proszę o informację czy szafki szatniowe należy ująć w ofercie. Jeśli tak proszę o podanie rodzaju i ilości szafek. Ponadto proszę o podanie, w której pozycji przedmiaru należy wycenić w/w szafki .

Odpowiedź  2 :   szafki nie są przedmiotem zamówienia.

 

Cz. IV.

1.      Proszę o informację z jakiego materiału wykonane są okna O1-O5?

Odpowiedź 1: Okna 01 – 05 zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z aluminium wg rys. nr 2

zestawienia stolarki i ślusarki

 

Cz. V.

1.                  W rysunku Zagospodarowania terenu nie „zaczytała” się mapa. Prosimy o przekazanie kompletnego rysunku zagospodarowania w odpowiedniej skali ( wszystkie rysunki z Architektury przeskalowane zostały do formatu A3 )

Odpowiedź 1: Rysunek zagospodarowania terenu, podobnie jak pozostałe rysunki dokumentacji  projektowej został udostępniony w formacie pdf. Na rysunkach zamieszczone są wymiary. Kompletna dokumentacja projektowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego. Zagospodarowanie terenu stanowi załącznik nr 8.1.12a) do SIWZ  ( vide: odp. 5. Cz. II)

2.                  Prosimy o załączenie Projektu Wykonawczego sieci zewnętrznych ( przyłączy ) wod-kan. W  dokumentacji przetargowej brak takiego opracowania jest natomiast przedmiar robót.

Odpowiedź 2:  Projekt przyłącza stanowi załącznik do SIWZ nr 8.3.22 i 8.3.23.

3.                  Prosimy o załączenie rysunku z zewnętrznymi kablami zasilającymi. Brak takiego rysunku a występują stosowne pozycje w przedmiarze.

Odpowiedź 3: Zewnętrzne kable zasilające są przedmiotem umowy przyłączeniowej. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

4.                  Wszystkie rysunki w PW Architektury zostały przeskalowane do formatu A3. Prosimy o przekazanie rysunków we właściwej skali.

Odpowiedź: 4. Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 1.

5.                  Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej

Odpowiedź: 5. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt rozbiórki ( konstrukcje jako załącznik nr 8.2.28 )

6.                  Prosimy o informację, czy wykonanie przyłącza gazu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o przekazanie dokumentacji przyłącza.

Odpowiedź 6:   Przyłącze gazu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

7.                  Prosimy o przekazanie Projektu Budowlanego wraz z opisami i operatem p.poż – Opisy do PW nie podają żadnych informacji w tym zakresie.

Odpowiedź 7: Zamawiający uzupełnia dokumentacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej jako zał. 8.1.14

8.         Wg pkt. XVII.5 SIWZ kosztorys ofertowy ma być sporządzony - pod rygorem odrzucenia oferty - metodą kalkulacji szczegółowej przy niezmiennych w stosunku do przedmiaru Zamawiającego zarówno podstawach wyceny  jak i nakładów normatywnych wynikających z tych podstaw. Zamawiający uzasadnia to tym, że w przeciwnym przypadku złożone oferty mogą być nieporównywalne. Z treści pkt. XVII.8 SIWZ wynika również niezmienność bez zgody Zamawiającego ilości obmiarowych w pozycjach kosztorysowych. Z treści pkt. XVII.4 SIWZ wynika, że podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar dostarczony przez Zamawiającego. Jednocześnie paragraf 30 pkt. 2 Umowy stanowi, że kwota wynagrodzenia – ustalona jak wynika z powyższego na podstawie kosztorysu ofertowego – stanowi zapłatę za całość robót. Oznacza to, że Wykonawca w ofercie ma podać cenę za kompletny zakres rzeczowy robot wynikający z materiałów stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy robót określonych w pojedynczej pozycji kosztorysowe z uwzględnieniem czynności przygotowawczych i dodatkowych jednoznacznie wynika z przyjętej podstawy wyceny. Ilość jednostek robót do wykonania określa wielkość przedmiaru. Zachowanie jako niezmiennych jedynie podstaw wyceny i ilości robót jest całkowicie wystarczające do zachowania pełnej porównywalności ofert. Nakłady rzeczowe służą do określenia ceny jednostkowej po jakiej konkretny Wykonawca - uwzględniając swoją organizację pracy - jest w stanie wykonać zakres robót wynikający z definicji i opisu podstawy wyceny. Określenie cen jednostkowych powinno być suwerenną decyzją Wykonawcy i powinien on mieć możliwość ingerowania w nakłady pracy określone w KNR lub podanych przez kosztorysanta, w celu dostosowania ich do faktycznie ponoszonych nakładów. Jest to tym bardziej istotne, że wielkości nakładów podane w KNR oraz określane tam technologie wykonywania robot mają często rodowód z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i obecnie nie mają nic wspólnego ze współczesnymi  technologiami i sposobami realizacji robót. Zauważył to również Ustawodawca, określając w Rozporządzeniu z dnia 14 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego jako podstawowy sposób określania ceny metodę kalkulacji uproszczonej, przy przyjęciu cen jednostkowych wprost na podstawie danych rynkowych. Określenie cen jednostkowych na podstawie sztywnych,  ustalonych często ponad 50 lat temu zasad, nie ma nic wspólnego z obecnymi cenami  rynkowymi. W wielu przypadkach w Katalogach Nakładów Rzeczowych nie ma określonych nakładów dla robót występujących obecnie co zmusza do przyjmowania pewnych analogii, które niemal zawsze oznaczają wręcz konieczność ingerowania w podane w KNR nakłady robocizny, materiałów i sprzętu jeśli taka analogia ma mieć jakikolwiek sens. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów o konieczności zachowania niezmiennych nakładów rzeczowych w poszczególnych pozycjach.,

Odpowiedź 8: Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian. Wykonawca może kształtować cenę poprzez ceny  materiałów, stawkę  roboczogodziny, wielkość kosztów pośrednich i zysku.

9.Jak można domniemywać z treści pkt. XVII.5 SIWZ, Zamawiający oczekuje załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego. W treści pkt XVII.6 i 7 mowa jest jednak o cenach jednostkowych robót, co z kolei sugeruje załączenie do oferty kosztorysu w formie uproszczonej. W związku z tym prosimy o jednoznaczne określenie sposobu prezentacji kosztorysu ofertowego jako kosztorysu w formie uproszczonej. Jednocześnie biorąc pod uwagę argumentacje podaną w poprzednim pytaniu,  prosimy o dopuszczenie  możliwości sporządzenia kosztorysu również metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie jednostkowych cen rynkowych robót, przy zachowaniu podstaw wyceny rozumianych jako zakres rzeczowy robót niezbędnych do wykonania jednostki robót oraz ilości jednostek robót wynikających z przedmiaru robót. Na stronie tytułowej kosztorysu Wykonawca będzie zobowiązany do podania stawki robocizny i narzutów jakie zwykle stosuje tam, gdzie dla określenia cen jednostkowych z powodu braku danych rynkowych zmuszony jest dokonywać kalkulacji szczegółowej.

Odpowiedź 9: Do oferty należy załączyć kosztorys  szczegółowy.

10.       Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. IX.2.b) SIWZ mówiący o wykazie robót budowlanych, który zobowiązany jest do oferty załączyć Wykonawca, ma się on ograniczyć do realizacji wskazanych na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a tym samym dotyczyć                        co najmniej jednej roboty budowlanej  o wartości nie mniejszej niż  3 000 000 zł brutto polegającej  na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej?

W przeciwnym razie wykaz takich robót z okresu ostatnich pięciu lat przedstawiany przez Wykonawcę prężnie działającego na rynku budowlanym oznaczać może potrzebę składania kilkuset stron  z wykazem wszelkich realizacji, które Wykonawca wykonał w skali ostatnich pięciu lat. A takie żądanie wykazów zawierających tysiące pozycji (wraz z kilku tysiącami dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) nie służy absolutnie rzeczywistej ocenie Wykonawcy pod kątem jego rzetelności, efektywności, czy doświadczenia. W odpowiedzi prosimy o wzięcie pod uwagę tego jak może od strony technicznej wyglądać tak sporządzony wykaz oraz o uwzględnienie prawa Zamawiającego (ust. 4 par. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (…) do określenia robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie.

Odpowiedź 10: Oczekiwania Zamawiającego zostały wyrażone w treści Rozdz. VIII.2.b) siwz, bez uwzględniania prawa wynikającego z ust. 4 par. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (poz. 231) .

Wykonawca na spełnienie warunku udziału w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia , może się ograniczyć do wskazania w Wykazie  jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, potwierdzonej za należyte wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie.

11.Wg przekrojów z PW architektury, zadaszenia D3 maja być wykończone od spodu bliżej nieokreśloną „okładziną drewnopodobną”. W przedmiarze robót zostało to opisane ( poz. 124 ) jako podsufitka z desek grubości 25 mm. Prosimy o potwierdzenie, że „okładzina drewnopodobna” to w istocie deski gr 25 mm oraz prosimy o podanie sposobu wykończenia ( zabezpieczenia ) desek i dopisanie stosownej pozycji w przedmiarze, lub podanie czym ma być owa „okładzina drewnopodobna”.

Odpowiedź 11: „Okładzinę drewnopodobną” należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

12.  W przedmiarze robót budowlanych Dział 14.1 Termoizolacja, tynk i okładziny ścian budynku w części dotyczącej ocieplenia kominów brakuje naszym zdaniem pozycji „Przyklejenie warstwy siatki na kleju w ilości 17,416 m2”. Pozycja ta powinna się znaleźć między obecna pozycją 186 a 187. Prosimy o stanowisko i ewentualna korektę przedmiarów.

Odpowiedź 12:    Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

 

13.       Zgodnie z rysunkiem 8.1.7 - Przekrój A-A  „nawierzchnia teraflex sportm evolution lub materiał o tych samych lub podobnych param.”  Ma grubość 2,2cm. 

Z informacji uzyskanych od dostawcy wykładziny, wykładzina występuje w rozmiarze Rolls - 1.5m wide - Thick. 7.0 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 13:   Grubość nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.

14.Zgodnie z opisem architektury należy dostarczyć wyposażenie sportowe 5.6.1.4.  Zestaw stałych krzeseł na balkonie. W przedmiarze robót udostępnionym przez zamawiającego brakuje pozycji odnośnie krzeseł na balkonie, zgodnie z rys 8.1.9 -Przekrój poziomy na H= 6,95 powinno być 8 kompletów po 5 krzeseł w komplecie. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 14: Dostawa krzeseł na balkonie nie jest przedmiotem zamówienia.

15.Przedmiar poz. 232 „Dostawa wyposażenia boiska do gry w koszykówkę - dwa kompletne kosze (konstrukcja, tablice, obręcze z siatką) obmiar 2 kpl” Czy zamawiający przez jeden kpl rozumie 2 kosze?

Odpowiedź 15:   Jeden komplet to 2 kosze. Należy dostarczyć 2 komplety, czyli 4 szt. koszy (konstrukcja, tablice, obręcze z siatką).

16.Przedmiar poz. 233 Dostawa wyposażenia boiska do gry w piłkę ręczną - dwie bramki z siatką montowane w posadzce sportowej obmiar 2 kpl”  Czy zamawiający przez jeden kpl rozumie dwie bramki?

Odpowiedź 16:   Należy dostarczyć dwie mobilne bramki do gry w piłkę ręczną

 

17.Przedmiar poz. 234 Dostawa wyposażenia boiska do gry w halową piłkę nożną - dwie bramki z siatką obmiar 2 kpl” Czy zamawiający przez jeden kpl rozumie dwie bramki?

Odpowiedź 17:    Należy dostarczyć dwie mobilne bramki do gry w halową piłkę nożną

18.       Zgodnie opisem SST-14_rob.pozostałe (wyposażenie) punkt 2.2 należy dostarczyć piłki do siatkówki, piłki do koszykówki, piłki do gry w piłkę ręczną. Brak jest natomiast ilości tych piłek oraz wymagań jakie mają spełniać (parametry, certyfikaty). Czy wycenę dostawy piłek należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych razem z dostawą sprzętu sportowego?

Odpowiedź 18:    Dostawa piłek nie jest przedmiotem zamówienia.

19.       W projekcie instalacji elektrycznych na rysunku  nr E2 „Instalacje elektryczne-parter” pokazano tablicę sterowania siłownikami okiennymi oznaczoną symbolem SR. Niestety w projekcie instalacji elektrycznych poza powyższą informacją brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na wycenę tej tablicy. Nie ma również żadnego schematu tej tablicy. Ponadto w załączonym przedmiarze robót elektrycznych brak jest pozycji na dostawę i montaż tablicy SR. Prosimy o potwierdzenie czy dostawa i montaż tablicy SR leżą w zakresie robót elektrycznych? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący schemat tablicy oraz o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na dostawę i montaż tablicy SR.

Odpowiedź 19:    Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.

20.       Według rysunku nr E1A „Schemat ideowy zasilania cz.1” tablica THS zasilona jest ze złącza ZKP kablem 5xYKY 25mm2. Natomiast w przedmiarze robót występuje zarówno kabel YKY 5x25mm2  jak i 5xYKY 25mm2. Prosimy o potwierdzenie, ze należy wycenić kable zgodnie z przekazanym przedmiarem robót.

Odpowiedź 20:    Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

21.       W przekazanej dokumentacji projektowej brak jest rysunku przedstawiającego sieci zewnętrzne elektryczne. Prosimy o przekazanie takiego rysunku, gdyż w przeciwnym wypadku nie mamy możliwości weryfikacji tego zakresu prac.

Odpowiedź 21:    Roboty elektryczne należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

22.       Według rysunku nr E1A „Schemat ideowy zasilania cz.1” tablica kotłowni TK zasilona jest z tablicy THS przewodem YDYżo 5x4mm2.Natomiast w przedmiarze robót elektrycznych w dziale 2 w pozycji 25 jest ułożenie kabla YKYżo 5x4mm2. Prosimy o potwierdzenie czy zasilanie do tablicy TK ma być wykonane przewodem YDYżo 5x4 czy też kablem YKYżo 5x4 oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź 22:    Należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

23.       Prosimy o potwierdzenie, że przekazany w załączonej dokumentacji rysunek nr E1A „Schemat ideowy zasilania cz.1” zawiera właściwy schemat tablicy THS, a znajdująca się na nim nazwa „Tablica rozdzielcza garażu” znalazła się tam przypadkowo.

Odpowiedź 23:    Nazwa „Tablica rozdzielcza garażu” znalazła się na rys przypadkowo.

24.       W projekcie instalacji elektrycznych na rysunku  nr E2 „Instalacje elektryczne-parter” w pomieszczeniu kotłowni pokazano gniazdo 24V zasilane z tablicy TK. Natomiast w załączonym przedmiarze robót elektrycznych brak jest pozycji na dostawę i montaż gniazda 24V. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje na dostawę i montaż gniazda 24V.

Odpowiedź 24:  Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

25.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 65 jest montaż 2 sztuk przycisku głównego wyłącznika prądu GWP oraz w pozycji nr 111 jest montaż 1 sztuki przycisku głównego wyłącznika prądu w kotłowni GWK. Natomiast w przekazanej dokumentacji na rysunku nr E2 „Instalacje elektryczne-parter” jest pokazana 1 sztuka głównego wyłącznika prądu GWP oraz 1 sztuka głównego wyłącznika prądu w kotłowni GWK. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 25: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

26.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 56 jest montaż 5 sztuk łącznika p/t IP44 1-bieg. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 6 sztuk łącznika p/t IP44 1-bieg. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 26: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

27.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 57 jest montaż 8 sztuk łącznika p/t IP44 świecznikowego. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 10 sztuk łącznika p/t IP44 świecznikowego. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 27: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

28.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 62 jest montaż 12 sztuk gniazda wtyczkowego p/t IP44 podwójnego. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 14 sztuk gniazda wtyczkowego p/t IP44 podwójnego. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 28: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

29.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 77 jest montaż 4 sztuk opraw oświetleniowych typu N2. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 3 sztuki opraw oświetleniowych typu N2. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 29: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

30.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 78 jest montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych typu N2 AW. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 3 sztuki opraw oświetleniowych typu N2 AW. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 30: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

31.       W przekazanym przedmiarze instalacji elektrycznych w pozycji nr 82 jest montaż 11 sztuk opraw oświetleniowych typu M3. Natomiast w przekazanej dokumentacji znaleźliśmy 22 sztuki opraw oświetleniowych typu M3. Prosimy o weryfikację i ewentualną korektę przekazanego przedmiaru robót.

Odpowiedź 31: Poprawiony o uzupełnione pozycje przedmiar robót elektrycznych stanowi załącznik nr 9.4.a) do SIWZ.

32.       Z uwagi na ryczałtowy charakter wyceny i wynikającą z tego konieczność weryfikacji przedmiarów, braku pewnych elementów Opisu Zamówienia oraz konieczność kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie ewentualnych zmian w przedmiarach, prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 06.03.2015 r. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu na zadawanie pytań do 20.02.2015 r.

Odpowiedź 32: Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Termin złożenia ofert pozostaje bez zmiany.

CZ.  VI.

1. W związku z zapisem w SIWZ pkt 5-8 strona 14 zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w plikach *.ath. W świetle wspomnianych zapisów SIWZ oferta może być odrzucona w wyniku zmiany nakładów rzeczowych na pozycje przedmiarowe – czyli  nie wystarczy przepisać przedmiaru do programu i dokonać wyceny tylko należy dodatkowo sprawdzać czy opisane pozycje są identyczne jak te z przedmiaru *.pdf i czy przypadkiem nie było gdzieś modyfikacji nakładów przez Zamawiającego.

Odpowiedź 1:  Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w plikach „ath”.

2. Jeżeli Zamawiający nie dysponuje przedmiarami ale wraz z nakładami w wersji elektronicznej albo nie chce ich udostępnić to wnioskujemy o zmianę treści SIWZ,                      aby kosztorys dołączony do oferty był kosztorysem uproszczonym a jedynie ilości przedmiarowe były zgodne z tymi, które podaje Zamawiający. Oferty będą porównywalne ponieważ opierać się muszą na JEDNEJ i  TEJ SAMEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT oraz na tym samym pod względem ilościowym przedmiarze. Poza tym stawki za roboczogodziny są różne dla różnych grup robotników                              i nie można generalizować że roboczogodzina to np.: 14 złotych ponieważ np.: roboczogodzina cieśli może wynosić 14 złotych a podczas gdy robotników 13 złotych.

Odpowiedź 2: Treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

 

W załączeniu: ( do pobrania ze strony: www.mosir.kielce/zamówienia.publiczne )

 

Zał. nr 8.1.12.a) do SIWZ Rysunek zagospodarowania terenu

Zał. nr 8.1.14 do SIWZ Dane dot. warunków ppoż

Zał. nr 8.2.28 do SIWZ Projekt rozbiórki ( konstrukcje)

Zał. nr 8.2.29 do SIWZ Opinia geotechniczna ( konstrukcja )

Zał. nr 8.3.22 do SIWZ Projekt budowlany przyłącza wod-kan

Zał. nr 8.3.23 do SIWZ Projekt zagospodarowania przyłączy wod-kan.

Zał. nr 9.4.a) do SIWZ przedmiar robót elektrycznych


 

Załączniki:

Zał. nr 8.1.12a) do siwz Zagospodarowanie terenu
Zał. nr 8.1.12a) do siwz Zagospodarowanie terenu

Zał. nr 8.1.14 do siwz Warunki ppoż
Zał. nr 8.1.14 do siwz Warunki ppoż

Zał. nr 8.2.28 do siwz Projekt rozbiórki
Zał. nr 8.2.28 do siwz Projekt rozbiórki

Zał. nr 8.2.29 do siwz Opinia geotechniczna
Zał. nr 8.2.29 do siwz Opinia geotechniczna

Zał. nr 8.3.22 do siwz Projekt przyłącza wod-kan
Zał. nr 8.3.22 do siwz Projekt przyłącza wod-kan

Zał. nr 8.3.23 do siwz Projekt zagodpodarowania przyłączy wod-kan
Zał. nr 8.3.23 do siwz Projekt zagodpodarowania przyłączy wod-kan

Zał. nr 9.4 a) do siwz Przedmiar robót elektrycznych
Zał. nr 9.4 a) do siwz Przedmiar robót elektrycznych

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


Kielce: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 28222 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej o 1 kondygnacji nadziemnej, wysokości 10,83 m; powierzchnia zabudowy 1 378,30 m2, powierzchnia użytkowa 1 264,40 m2. Sala treningowa posiadać będzie wymiary 22 x 43 mb. Na poziomie 3,45 m nad parkietem sali przewidziano punkt widokowy dla widzów - max. 50 osób. Budynek będzie posiadał konstrukcję tradycyjną, murowaną ze szkieletem żelbetowym w postaci słupów, belek i trzpieni. Fundamenty żelbetowe. Zadaszenie - dach płaski o spadku ok. 7% wsparty na wiązarach z drewna klejonego. Hala wyposażona będzie w instalacje c.o., elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, odgromową oraz kotłownię gazową. Obok hali przewidziano parking dla 40 pojazdów. Na terenie inwestycji znajduje się parterowy budynek zaplecza boisk piłkarskich - do wyburzenia. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót, w całości zwanych dalej dokumentacją - stanowiących załączniki do SIWZ oraz zapisami w niniejszej SIWZ. 1.3 Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia, materiału wskazanego z nazwy w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 75 000,00 zł słownie (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 lit. i) SIWZ. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 66 1050 1461 1000 0090 3035 4485 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na Budowę oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej. Przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz.690 ze zm.) Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. a) i b) SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tym zakresie, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. - drogowej. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit c) i d) SIWZ.. Uwaga: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394 z dnia 18 marca 2008 r.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na jedno i więcej zdarzeń. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. e) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych podmiotów; W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jasno wynikać: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy określone są w § 30 i § 47 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w formie papierowej można nabyć na wniosek Wykonawcy, w cenie:200 zł brutto za 1 egz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1 , Ip. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ
SIWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 PZP
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 PZP

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych
Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 - Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia
Zał. nr 5 - Wykaz osób posiadających wymagane uprawnienia

Zał. nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 7 - Wzór Umowy
Zał. nr 7 - Wzór Umowy

Zał. nr 8.1.1 do 8.1.6 - Architektura
Zał. nr 8.1.1 do 8.1.6 - Architektura

Zał. nr 8.1.7 do 8.1.13 - Architektura
Zał. nr 8.1.7 do 8.1.13 - Architektura

Zał. nr 8.2.1 do 8.2.8 - Konstrukcja
Zał. nr 8.2.1 do 8.2.8 - Konstrukcja

Zał. nr 8.2.9 do 8.2.18 - Konstrukcja
Zał. nr 8.2.9 do 8.2.18 - Konstrukcja

Zał. nr 8.2.19 do 8.2.27 - Konstrukcja
Zał. nr 8.2.19 do 8.2.27 - Konstrukcja

Zał. nr 8.3.1 do 8.3.10 - Instalacje sanitarne
Zał. nr 8.3.1 do 8.3.10 - Instalacje sanitarne

Zał. nr 8.3.11 do 8.3.21 - Instalacje sanitarne
Zał. nr 8.3.11 do 8.3.21 - Instalacje sanitarne

Zał. nr 8.4.1 do 8.4.9 - Instalacje elektryczne
Zał. nr 8.4.1 do 8.4.9 - Instalacje elektryczne

Zał. nr 9.1 do 9.4 - Przedmiary
Zał. nr 9.1 do 9.4 - Przedmiary

Zał. 10.1 do 10.9 - STWiOR
Zał. 10.1 do 10.9 - STWiOR

Zał. nr 10.10. do 10.18 - STWiOR
Zał. nr 10.10. do 10.18 - STWiOR

Powrót Stron:  1