MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawi

Ogłoszenie o udzielenieu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 37455-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Fabrycznie nowa kosiarka wrzecionowa samojezdna ( 1 szt.), o następujących parametrach technicznych: - Szerokość całkowita - min 113 cm - Długość całkowita - min 2120 (wraz z koszem na ścięta trawę) - Wysokość - min 99 cm -...
Termin składania ofert: 2013-03-20


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Kielce: Dostawa fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 135618 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37455 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Fabrycznie nowa kosiarka wrzecionowa samojezdna ( 1 szt.), o następujących parametrach technicznych: - Szerokość całkowita - min 113 cm - Długość całkowita - min 2120 (wraz z koszem na ścięta trawę) - Wysokość - min 99 cm - Szerokość cięcia - min. 90 cm, nie więcej niż 100 cm. - Wysokość cięcia w zakresie od 6 do 57mm - Waga powyżej 340 kg - Przekładania mechaniczna układu napędowego - system napędu mechaniczny - Zaczep holowniczy dla doczepienia siedziska operatora - Cylinder tnący 6 lub 8 ostrzy ustawionych spiralnie - Silnik spalinowy na olej napędowy o mocy minimum 4,2 kW z zapłonem elektrycznym (akumulator w zestawie) - Kosz na ściętą trawę umocowany z przodu kosiarki zdejmowany - Siedzisko wraz z układem jezdnym dla operatora kosiarki - Wyłącznik bezpieczeństwa połączony elektrycznie z silnikiem w poręczy sterującej operatora - Układ przeniesienia napędu z silnika na wał napędowy oraz kasetę tnącą za pomocą kół zębatych i łańcuchów -Dźwignie hamulcowe ułatwiające manewrowanie skrętowe kosiarki -Wał tylni odlewany trójdzielny (NIE GUMOWY) Pozostałe wymagania: - rok produkcji - nie starsza niż 2012 r.) - okres gwarancji: minimalny 24 miesiące..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.33.11.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Perfetto Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka Jawna,, ul. Żywokostowa 13, 61-680 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54735,00
 • Oferta z najniższą ceną: 54735,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54735,00
 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Kielce, dnia: 25.03.2013 r.

 

OGŁOSZENIE


Dot. postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r., Nr.113, poz. 759 ze zmianami ) na : Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w imieniu Zamawiającego, informuję, że w wyniku badania i oceny  ofert w niniejszym postępowaniu,  jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 : Wykonawcy: Perfetto Mirosław Wierzbicki Artur Malec Sp. J., ul. Żywokostowa 13, 61-680 Poznań z ceną: 54 735,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć zł )

 

Uzasadnienie

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalno-prawne: jest sporządzona zgodnie ze SIWZ, kompletna, zawiera wszystkie oświadczenia i dokumenty żądane w siwz .

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium: cena z wagą 100 % ,określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, który złożył ofertę wraz ze streszczeniem oceny  złożonej oferty zawierającym  punktację  przyznaną ofercie w przyjętym kryterium:

 

Nr oferty

Nazwa (firma), siedziba
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:                         CENA   = 100 %

Liczba pkt łącznie

1

Perfetto
Mirosław Wierzbicki Artur Malec Sp. J.

ul. Żywokostowa 13, 61-680 Poznań

 

100,00

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy pzp- umowa może zostać zawarta w terminie krótszym, niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, tj przed 31.03.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia do treści SIWZ

 

Kielce 18.03.2013 r.

Pytania i wyjaśnienia do siwz

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy pzp – Zamawiający  informuje, że:  w dniu 15.03.2012 r o godzinie 18.37 . wpłynęły od Wykonawcy pytania o wyjaśnienie treści SIWZ,  których  treść  zamieszczamy poniżej:

W związku z przygotowaniem przez Zamawiającego opisu parametrów technicznych do SIWZ w przetargu na  „Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych” pod jedyny konkretny produkt o nazwie „Dennis Premier” dystrybuowany w Polsce tylko przez jedną firmę Perfetto mającą swoją siedzibę na ul. Żywokostowej 13  w Poznaniu, ograniczając tym samym zaoferowanie i zakup konkurencyjnych i lepszych maszyn do zera, zwracamy się z pytaniami:

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie kosiarki marki ALLETT  o właściwościach tożsamych z kosiarką Dennis Premier a wielu parametrach znacznie wyższych technologicznie a różniącymi się jedynie :    

-  długością całkowitą –  2083 mm , a długość wymagana przez Zamawiającego to minimum 2120 mm. Parametr w żaden sposób nie wpływający na walory użytkowe sprzętu ani na jakość koszenia.

- szerokością całkowitą –  111,3 cm , a szerokość wymagana przez Zamawiającego to  minimum 113 cm. Parametr w żaden sposób nie wpływający na walory użytkowe sprzętu ani na jakość koszenia.

- wysokością cięcia –  od 6, 5 mm do 44,5 mm , Zamawiający wymaga wysokości cięcia w zakresie od 6 mm do 57 mm. Parametr ten jest ważny, jeżeli kosiarka wrzecionowa ma zastosowanie  na greenie pola golfowego, natomiast Zamawiający kupuje kosiarkę wrzecionową do koszenia boiska sportowego,na którym minimalna wysokość koszenia wg greenkeperów oraz specjalistów w utrzymaniu murawy stadionowej to 25mm a maksymalna to 35 mm. Mniejsze wysokości koszenia trawy boiskowej spowodowałyby jej wyschnięcie. Wyższa wysokość koszenia nie jest pożądana na boisku sportowym. Kosiarka, która chcemy zaproponować nadaje się więc idealnie do koszenia nawierzchni trawiastej na boisku sportowym.

- przekładnią –  hydrostatyczna, natomiast Zamawiający wymaga przekładnię mechaniczną układu napędowego. Przekładnia hydrostatyczna jest o wiele wygodniejsza dla użytkownika, nie powstaje ryzyko „szarpania” napędu przy zmianie biegów a co za tym idzie nierównego koszenia trawy. Kosiarka wrzecionowa z mechanicznym napędem wymaga bardzo dużej wprawy i doświadczenia od operatora. Kosiarka z napędem hydrostatycznym jest ergonomiczniejsza, przyjaźniejsza w obsłudze.

- silnikiem –  silnik benzynowy o mocy 8 kW z zapłonem linkowym, a Zamawiający wymaga silnik spalinowy na olej napędowy o mocy minimum 4,2 z zapłonem elektrycznym. Silnik benzynowy jest tańszy w eksploatacji i prostszy w obsłudze a przede wszystkich jego praca jest bardziej cicha aniżeli silnika diesla. Ma to ogromne znaczenie dla operatora podczas kilkugodzinnego koszenia trawy na boisku.

- wałem tylnym trójdzielnym (Nie gumowy)–  wał gumowy,  natomiast Zamawiający wymaga wału nie gumowego. Według producenta wał gumowy zapewnia płynne i ciche działanie na twardych powierzchniach przejazdowych i bardzo dobrą przyczepność na murawie. Nie powoduje przylepiania się trawy do wału, co występuje w wałach odlewanych, a zatem nie należy poświęcać dodatkowego czasu na jego oczyszczenie po pracy.  Wał odlewany jest cięższy co powoduje większy ciężar kosiarki, czyli większy nacisk na podłoże, które podczas przejazdów i koszenia znacznie szybciej się zagęszcza.

- brakiem układu przeniesienia napędu silnika na  kasetę tnącą za pomocą kół zębatych i łańcuchów co wymaga Zamawiający a zastosowanie  układem pasowym.  Napęd pasowy kasety tnącej jest bardzo prosty ,niezawodny a wymiana paska jest znacznie tańsza aniżeli wymiana łańcucha.

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania profesjonalnej kosiarki marki Allett.


1. Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 – Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

 

Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający opierał się na produktach firm produkujących samojezdne kosiarki wrzecionowe.

Na rynku polskim funkcjonuje kilka firm sprzedających i dystrybuujących kosiarki wrzecionowe, o parametrach odpowiadających opisanemu przedmiotowi zamówienia.

 

Z doświadczenia zamawiającego wynika, że proponowana kosiarka Allette (będąca obecnie  w posiadaniu zamawiającego, obsługująca mniej „strategiczne obiekty”) nie spełnia wielu parametrów warunkujących możliwość uwzględnienia jej w postępowania ponieważ:

 

- posiada silnik benzynowy o dużej mocy, który powoduje wygenerowanie o wiele większych kosztów codziennej eksploatacji oraz w skali roku – w porównaniu do innych kosiarek z tego segmentu klasowego. Kosiarki na olej napędowy charakteryzują się spalaniem o mniej więcej połowę mniejszym aniżeli kosiarki Allette. Zapłon linkowy jest o wiele bardziej narażony na uszkodzenia i awarie poprzez zrywanie sznurka, trudniejszy rozruch itd.

- przekładnie hydrostatyczne są w przekonaniu zamawiającego o wiele bardziej wadliwe aniżeli przekładnie mechaniczne – co powoduje generowanie kosztów związanych z ewentualnymi naprawami.

- wał gumowy powoduje w opinii i wiedzy wynikającej z praktyki zamawiającego  o wiele większe niszczenie tych miejsc na murawie na których wykonuje się skręty (większe tarcie gumy niż wałka odlewanego), co przekłada się na większe koszty regeneracji murawy

Ponadto:

- kosiarki Allette podczas ścinania gęstej trawy nie są w stanie wrzucić całości ściętych części roślin do kosza zamontowanego z przodu co powoduje konieczność wykonywania  dodatkowych prac – zbieranie ściętej trawy ręcznie lub częstsze wyczesywanie filcu. Brak odczepianego kosza powoduje dodatkowe trudności z wywożeniem ściętej trawy z płyty boiska. 

- wał odlewany o wiele lepiej układa trawę w tzw. pasy meczowe powodując intensywniejsze barwy pasów jasno i ciemno zielonych co jest bardzo istotne przy transmisjach telewizyjnych oraz dla wytycznych PZPN dot. przygotowania płyty boiska do rozgrywek.

- przeniesienie  napędu za pomocą paska i koła pasowego powoduje częste usterki (np. wymiany paska). Łańcuchy i koła zębate gwarantują długoletnią bezawaryjną prace.

- kosiarka Allette nie posiada mechanizmów hamulcowych ułatwiających manewrowanie podczas skrętów,  co za tym idzie wymusza konieczność nacisków na układ sterowania z dużą siłą aby wykonać manewr skrętu. Do tego manewru potrzeba dużej ilości miejsca, którego zamawiający przy płycie głównej nie posiada. 

Obsługa techniczna stadionu Zamawiającego posiada duże doświadczenie w obsłudze i naprawie kosiarek z przekładniami mechanicznymi,  co pozwala mniejszym kosztem ( po okresie gwarancji ) dokonywać w razie awarii bieżących napraw, bez potrzeby wysyłania kosiarki do autoryzowanych punktów naprawczych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty -  Zamawiający  opisał  zamówienie w dostosowaniu własnych potrzeb i oczekuje oferty na dostawę kosiarki  spełniającej parametry opisane   w siwz.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.03.2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 37455-2013 z dnia 2013-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Fabrycznie nowa kosiarka wrzecionowa samojezdna ( 1 szt.), o następujących parametrach technicznych: - Szerokość całkowita - min 113 cm - Długość całkowita - min 2120 (wraz z koszem na ścięta trawę) - Wysokość - min 99 cm -...
Termin składania ofert: 2013-03-20


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 40179 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37455 - 2013 data 12.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, fax. 041 3440375.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 9:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

 

Zmiana SIWZ z 18.03.2013

 Kielce dnia 18.03.2013 r.

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Dot. Postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn. Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. / pn: Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Nr ogłoszenia: 37455 - 2013

Zmiana treści siwz

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy  pzp - Zamawiający zmienia treść siwz, w ten sposób, że:

- Rozdz. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert przyjmuje brzmienie:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Termin składania ofert upływa w dniu 22 marca 2013 r.  o godz. 9:00

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , 25-018  Kielce ul. Żytnia 1, I p.

w dniu 22marca 2013 r. o godz. 9:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia.


Do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego

- SIWZ po zmianie treści 18.03.2013

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 5 po zmianach 18.03.2013
SIWZ z zał. od 1 do 5 po zmianach 18.03.2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.mosir.kielce.pl


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kielce: Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 37455 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Fabrycznie nowa kosiarka wrzecionowa samojezdna ( 1 szt.), o następujących parametrach technicznych: - Szerokość całkowita - min 113 cm - Długość całkowita - min 2120 (wraz z koszem na ścięta trawę) - Wysokość - min 99 cm - Szerokość cięcia - min. 90 cm, nie więcej niż 100 cm. - Wysokość cięcia w zakresie od 6 do 57mm - Waga powyżej 340 kg - Przekładania mechaniczna układu napędowego - system napędu mechaniczny - Zaczep holowniczy dla doczepienia siedziska operatora - Cylinder tnący 6 lub 8 ostrzy ustawionych spiralnie - Silnik spalinowy na olej napędowy o mocy minimum 4,2 kW z zapłonem elektrycznym (akumulator w zestawie) - Kosz na ściętą trawę umocowany z przodu kosiarki zdejmowany - Siedzisko wraz z układem jezdnym dla operatora kosiarki - Wyłącznik bezpieczeństwa połączony elektrycznie z silnikiem w poręczy sterującej operatora - Układ przeniesienia napędu z silnika na wał napędowy oraz kasetę tnącą za pomocą kół zębatych i łańcuchów -Dźwignie hamulcowe ułatwiające manewrowanie skrętowe kosiarki -Wał tylni odlewany trójdzielny (NIE GUMOWY) Pozostałe wymagania: - rok produkcji - nie starsza niż 2012 r.) - okres gwarancji: minimalny 24 miesiące..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.33.11.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków sporządzonego wg wzoru jak w Załączniku nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić wraz z ofertą: - dokument zawierający opis kosiarki wymienionej w ofercie, tj: kartę katalogową Wymagana forma dokumentu - kserokopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp:
- na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o Ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez zamawiającego w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został podany w pkt VIII ppkt 2 siwz: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz, Wymagana forma dokumentu - oryginał

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują dokonanie istotnych zmian umowy: - w zakresie ewentualnej zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2.Zmiana terminu realizacji umowy, spowodowana wystąpieniem przesłanki, o której mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem §5 ust. 2. wymaga potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowy. 3.Niedopuszczalne są inne zmiany postanowień umowy które skutkowałyby koniecznością zmiany treści oferty Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, I p. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ z zał. od 1 do 5
SIWZ z zał. od 1 do 5

Powrót Stron:  1