MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wykonanie przyłącza gazowego dla obiektu MOSiR Hala Widowiskowo Sportowa przy

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Kielce: Wykonanie przyłącza gazowego dla obiektu MOSiR Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1
Numer ogłoszenia: 31123 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3449239, faks 041 3440375.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy samorządowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przyłącza gazowego dla obiektu MOSiR Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Żytniej 1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przyłącza do sieci gazowej obiektu MOSiR: Hala Widowiskowo Sportowa ul. Żytnia 1, zgodnie z warunkami przyłączenia w ramach realizacji inwestycji pn: Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.12.20-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10630,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12521,15
  • Oferta z najniższą ceną: 12521,15 / Oferta z najwyższą ceną: 12521,15
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz w oparciu o treść warunków przyłączenia do sieci gazowej z 27.06.2012r, nr spr. 501/O/WP2 /135/12 - zamówienie może być świadczone przez Wykonawcę uprawnionego do wykonania przyłącza gazowego, tj: Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie,- Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2.

Powrót Stron:  1